IBPB-1-1/4511-208/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

Dotyczy obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z organizowanym programem lojalnościowym
IBPB-1-1/4511-208/15/ESZinterpretacja indywidualna
  1. programy lojalnościowe
  2. płatnik
  3. zlecenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 27 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z organizowanym programem lojalnościowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ciążących na Wnioskodawcy w związku z organizowanym programem lojalnościowym.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność, której przedmiotem jest organizacja kampanii reklamowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. W związku z powyższym Wnioskodawca planuje z inną spółką kapitałową (dalej: „Kontrahent”) zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie przeprowadzenie kampanii reklamowej, w szczególności stworzenie platformy internetowej, napisanie regulaminu i obsługa programu lojalnościowego Kontrahenta. Wiodącym założeniem programu lojalnościowego będzie nabywanie przez klientów Kontrahenta (konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego) oraz przedsiębiorców, towarów znajdujących się w asortymencie Kontrahenta, w szczególności drożdży do pieczenia, dodatków piekarskich, mieszanek cukierniczych, czy polepszaczy. Za każdy zakupiony u Kontrahenta towar, klient otrzyma określoną ilość punktów. Zgromadzenie odpowiedniej ilości punktów uprawniać będzie klienta Kontrahenta do zakupu po atrakcyjnych cenach towarów - sprzętu RTV i AGD zakupionych przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji umowy zawartej z Kontrahentem. Wartość ww. sprzętu RTV i AGD przekraczać będzie kwotę 760 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”). Nadmienić należy, że cena jaką zobowiązany do zapłaty będzie klient Kontrahenta z tytułu zakupu towarów własnych Kontrahenta uwzględniać będzie "wartość" przyznanych każdorazowo punktów programu lojalnościowego, które następnie uprawniać będą klienta do zakupu po promocyjnych cenach towarów oferowanych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca, jako podmiot działający na zlecenie Kontrahenta, będący twórcą i organizatorem programu lojalnościowego zobowiązany będzie do sprzedaży uprzednio zakupionych towarów - sprzętu RTV lub AGD na rzecz klientów Kontrahenta, którzy uprzednio dokonają zakupu własnych towarów Kontrahenta. Kampania reklamowa przeprowadzona przez Wnioskodawcę ma służyć zwiększeniu sprzedaży Kontrahenta, a tym samym do osiągnięcia przez Kontrahenta większego zysku. Zaznaczyć należy, że cena za jaką Wnioskodawca będzie sprzedawać klientom Kontrahenta sprzęt RTV i AGD znacząco odbiegać będzie od cen rynkowych tegoż sprzętu. Różnica pomiędzy rynkową ceną sprzętu RTV i AGD, a ceną za jaką sprzedawać go będzie Wnioskodawca pokryta zostanie z zysku osiągniętego z każdorazowej sprzedaży towarów własnych Kontrahenta w trakcie organizowanej kampanii reklamowej. Zaznaczyć należy, że Wnioskodawca z własnych środków i we własnym imieniu, zakupi przedmiotowy sprzęt RTV i AGD, jednakże po otrzymaniu przez Kontrahenta całego lub niemal całego wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia i obsługi kampanii reklamowej, w tym programu lojalnościowego. Wynagrodzenie Wnioskodawcy zawierać zatem w sobie będzie cenę towarów, które następnie zostaną sprzedane po cenach preferencyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu programu lojalnościowego. W myśl rzeczonego regulaminu programu lojalnościowego, który zakładać będzie, że dopiero po zakończeniu trwania całej kampanii reklamowej, zweryfikowaniu każdego klienta Kontrahenta pod kątem spełnienia wymagań zawartych w regulaminie rozpocznie się okres, w którym klienci będą mogli zgłaszać swoją chęć nabycia od Wnioskodawcy towaru RTV i AGD po preferencyjnej cenie.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
  1. Czy Wnioskodawca, jako organizator programu lojalnościowego, zobowiązany będzie jako płatnik do pobierania od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 2 (winno być: art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy Wnioskodawca, jako organizator programu lojalnościowego, zobowiązany będzie do wystawienia i przekazania informacji (PIT-8C) klientom Zleceniodawcy (osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą), o którym mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2 – w zakresie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 2 (winno być: art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nie będzie również zobowiązany do wystawienia i przekazania imiennej informacji o wysokości osiągniętego przez osobę fizyczną dochodu dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania podatku od osób dokonujących zakupu towaru RTV i AGD po cenie promocyjnej, bowiem kupujący (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) nabywać będzie przedmiotowy towar odpłatnie, jak również po stronie Wnioskodawcy nie będzie zachodzić obowiązek wystawienia i przekazania do właściwego urzędu skarbowego informacji podatkowej na formularzu PIT-8C. Odpłatne nabycie towaru nie stanowi wygranej w konkursie, czy też grze lub zakładzie wzajemnym. W planowanym przez Wnioskodawcę przedsięwzięciu, tj. zorganizowaniu kampanii reklamowej na rzecz kontrahenta brak będzie elementu losowości, czy przypadku, w następstwie, którego Klient (kupujący) uprawniony będzie do nieodpłatnego nabycia towaru. Regulamin programu lojalnościowego wskazywać będzie, że Klient dokonujący zakupu towaru u Kontrahenta Wnioskodawcy, np. mąki, czy drożdży nabywać również będzie odpowiednią ilość punktów, która to dopiero po spełnieniu wymagań regulaminu uprawniać będzie do zakupu od Wnioskodawcy po preferencyjnej cenie sprzętu RTV i AGD. Powyższe prowadzi do wniosku, że Klient kupując takie produkty jak mąka, czy drożdże kupuje prawo do nabycia od Wnioskodawcy sprzętu RTV i AGD po preferencyjnej cenie. Zebranie odpowiedniej ilości punktów w programie lojalnościowym utożsamiać należy z nabyciem uprawnienia do zakupu sprzętu RTV i AGD. Nadmienić należy, że zebranie tylko odpowiedniej ilości punktów, tj. przekroczenie ustalonej w regulaminie poziomu zebranych punktów uprawniać będzie do zakupu po preferencyjnych cenach sprzętu RTV i AGD. Osoby uprawnione do zakupu towaru RTV i AGD są podmiotami od siebie niezależnymi i nie konkurują ze sobą. Nabycie na preferencyjnych warunkach sprzętu RTV i AGD każdorazowo udokumentowane będzie fakturą VAT. Brak jest zatem wypłaty należności lub świadczenia. Każdorazowo osoba fizyczna, która na swoim indywidualnym koncie zebrała odpowiednią ilość punktów uprawniona będzie do zakupu sprzętu RTV i AGD po preferencyjnych cenach. Warunkiem koniecznym do dokonania rzeczonego zakupu, będzie również zgłoszenie przez Klienta chęci zakupu określonego sprzętu RTV i AGD w odpowiednim, przewidzianym w regulaminie programu lojalnościowego czasie. Po upływie określonego w przewidzianego w regulaminie czasu, Klient utraci swoje uprawnienie do zakupu sprzętu RTV i AGD po preferencyjnej cenie. Charakter planowanego przedsięwzięcia, w szczególności sprzedaż sprzętu RTV i AGD po preferencyjnych cenach ma charakter umowy wzajemnej, w której występują trzy, wzajemnie zobowiązane względem siebie podmioty. Na podstawie regulaminu, każda ze stron jest zobowiązana do spełnienia określonego świadczenia względem drugiego podmiotu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłe uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej, zawiera m.in. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), w której w Rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność, której przedmiotem jest organizacja kampanii reklamowych. W związku z powyższym planuje zawrzeć umowę z Kontrahentem, której przedmiotem będzie przeprowadzenie kampanii reklamowej, w szczególności stworzenie platformy internetowej, napisanie regulaminu i obsługa programu lojalnościowego Kontrahenta. Wiodącym założeniem programu lojalnościowego będzie nabywanie przez przedsiębiorców będących klientami Kontrahenta, towarów znajdujących się w jego asortymencie. Za każdy zakupiony u Kontrahenta towar, klient otrzyma określoną ilość punków. Zgromadzenie odpowiedniej ilości punktów uprawniać będzie klienta Kontrahenta do zakupu po atrakcyjnych cenach towarów - sprzętu RTV i AGD zakupionych przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji umowy zawartej z Kontrahentem. Wartość ww. sprzętu RTV i AGD przekraczać będzie kwotę 760 zł. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia obowiązku pobrania przez niego podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C, w przypadku gdy uczestnikiem programu lojalnościowego będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w myśl z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, sami dokonują opodatkowania tych dochodów.

Zatem, jeżeli po stronie osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą powstanie przychód w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym, to Wnioskodawca i tak nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcza muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych przychodów.

W związku z powyższym, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły również obowiązki informacyjne, o których mowa w powołanym powyżej art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie on zobowiązany do wystawienia uczestnikom programu lojalnościowego, będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą informacji PIT-8C.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.