Programy lojalnościowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to programy lojalnościowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nagród przeznaczonych dla uczestników programu lojalnościowego.

Fragment:

Obecnie na zlecenie podmiotu węgierskiego, będącego na Węgrzech czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w tym kraju do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE), Spółka zamierza świadczyć usługi polegające na kompleksowym zorganizowaniu i przeprowadzeniu programu lojalnościowego, skierowanego do podmiotów sprzedających oraz montujących produkty podmiotu węgierskiego. Podmiotami, do których kierowany jest program lojalnościowy, są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Mają one siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, bądź innych państw członkowskich UE: Czech, Węgier, Słowacji, Holandii, Rumunii. Na świadczenie takie składają się m.in. przygotowanie koncepcji akcji, jej organizacja i nadzór, na które składają się przykładowo następujące elementy: opracowanie koncepcji programu lojalnościowego, opracowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, konsultacje prawne oraz przygotowanie regulaminów programu lojalnościowego, organizacja związanych z programem imprez promocyjnych, weryfikacja zasadności przyznania nagród i wydanie ich na rzecz uprawnionych. Wszelkiego rodzaju informacje, dane oraz kontakt pomiędzy Spółką a Uczestnikami programu lojalnościowego będzie następował za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli podmiotu węgierskiego. Wynagrodzenie jakie Spółka otrzyma od zleceniodawcy węgierskiego będzie należnością za świadczenie całej kompleksowej usługi marketingowej.

2017
10
maj

Istota:

Sama czynność przepływu pieniędzy polegająca na pobieraniu pieniędzy od Współpracowników oraz przekazywaniu ich do B., a także przekazywanych przez Spółkę do B. kwot pieniężnych ze środków własnych za pracowników, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem w takim przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, ani dostawą towarów, o której mowa w art. 7 tej ustawy. Wobec powyższego czynność ta nie może zostać udokumentowana fakturą VAT.

Fragment:

Uczestnikiem („ Uczestnik ”) programu może być pracownik Wnioskodawcy oraz każda osoba fizyczna lub prawna związana umową o współpracy z Wnioskodawcą, w ramach której świadczone są usługi konsultacyjne lub informatyczne na zlecenie Wnioskodawcy, która złożyła deklarację uczestnictwa w programie lojalnościowym. Spółka umożliwia wybór kart M. lub świadczeń zdrowotnych, jako jednego ze świadczeń abonamentowych dostępnych z użyciem platformy B. Stosunki umowne pomiędzy Spółką a emitentem kart M. i świadczącym usługi medyczne nie ulegają zmianie w związku z podjęciem współpracy z B. tzn. Spółka jest stroną umowy zawartej ze świadczącym usługi medyczne oraz z dostawcą kart M. w imieniu własnym na rzecz beneficjentów usług zdrowotnych i posiadaczy kart M.. W zakresie opisanych wyżej świadczeń abonamentowych System służy wyłącznie jako narzędzie do ich wyboru przez Uczestnika programu lojalnościowego oraz raportowanie stanu kont Uczestników programu dla potrzeb organizatora programu, tj. Wnioskodawcy. Niemniej jednak Uczestnik programu lojalnościowego może również za pomocą Systemu B. dokonać innych wyborów, na zasadach opisanych w punkcie 2 poniżej. Świadczenia inne niż abonamentowe – brak umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a bezpośrednim dostawcą świadczenia Wnioskodawca nie jest stroną żadnych – poza umową z M. oraz umową z świadczącym usługi zdrowotne – umów z dostawcami towarów i usług, których oferty umieszczane są przez B. w Systemie.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie uznania zakupu towarów i usług przez Uczestników za pośrednictwem platformy za czynność niepodlegającą opodatkowaniu po stronie Spółki.

Fragment:

Uczestnikiem („ Uczestnik ”) programu może być pracownik Wnioskodawcy oraz każda osoba fizyczna lub prawna związana umową o współpracy z Wnioskodawcą, w ramach której świadczone są usługi konsultacyjne lub informatyczne na zlecenie Wnioskodawcy, która złożyła deklarację uczestnictwa w programie lojalnościowym. Spółka umożliwia wybór kart M. lub świadczeń zdrowotnych, jako jednego ze świadczeń abonamentowych dostępnych z użyciem platformy B.. Stosunki umowne pomiędzy Spółką a emitentem kart M. i świadczącym usługi medyczne nie ulegają zmianie w związku z podjęciem współpracy z B. tzn. Spółka jest stroną umowy zawartej ze świadczącym usługi medyczne oraz z dostawcą kart M. w imieniu własnym na rzecz beneficjentów usług zdrowotnych i posiadaczy kart M.. W zakresie opisanych wyżej świadczeń abonamentowych System służy wyłącznie jako narzędzie do ich wyboru przez Uczestnika programu lojalnościowego oraz raportowanie stanu kont Uczestników programu dla potrzeb organizatora programu, tj. Wnioskodawcy. Niemniej jednak Uczestnik programu lojalnościowego może również za pomocą Systemu B. dokonać innych wyborów, na zasadach opisanych w punkcie 2 poniżej. Świadczenia inne niż abonamentowe – brak umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a bezpośrednim dostawcą świadczenia Wnioskodawca nie jest stroną żadnych – poza umową z M. oraz umową z świadczącym usługi zdrowotne – umów z dostawcami towarów i usług, których oferty umieszczane są przez B. w Systemie.

2016
5
gru

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w programie lojalnościowym

Fragment:

Zakup biletu lotniczego uprawnia pracownika do przystąpienia do programu lojalnościowego. Wnioskodawca nie jest twórcą ani organizatorem programu lojalnościowego, nie ponosi całego ekonomicznego ciężaru związanego z realizacją tego programu, nie finansuje organizacji tego programu oraz nagród uzyskiwanych w ramach tego programu. Wnioskodawca ponosi jedynie koszty zakupu biletu lotniczego i nie zawiera żadnych umów dotyczących programu. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia przedstawione w oparciu o opisany stan faktyczny Wnioskodawca w związku programem lojalnościowym nie dokonuje więc żadnych świadczeń na rzecz swoich pracowników. Jak już wskazano – warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu lub w przypadku obowiązków informacyjnych dokonywanie wypłat należności lub świadczeń przez ten podmiot. Mając na uwadze powyższe przepisy i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że w związku z uczestnictwem pracowników Wnioskodawcy w programie lojalnościowym, pracownicy Wnioskodawcy nie uzyskują przychodu ze stosunku pracy, w konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika.

2016
17
lip

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazywania nagród Uczestnikom w ramach programu lojalnościowego.

Fragment:

Natomiast w ramach zawartej umowy dotyczącej usługi obsługi Programu lojalnościowego odbiorcą świadczeń są dwa odrębne podmioty tj. Organizator (w zakresie zakupu usługi obsługi Programu lojalnościowego) i Uczestnik Programu lojalnościowego (z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów w postaci wydania nagrody rzeczowej). O ile obsługa przez Wnioskodawcę Programu lojalnościowego odbywa się na rzecz Organizatora, to już wydawanie nagród, które nabywa Wnioskodawca nie następuje na rzecz Organizatora. Przekazywanie nagród następuje w stosunku do osób trzecich, które występują w roli Uczestników Programu lojalnościowego. Organizator natomiast w odniesieniu do przekazywanych przez Wnioskodawcę nagród występuje jedynie jako podmiot trzeci, dokonujący zapłaty za nagrody przekazywane przez Wnioskodawcę na rzecz Uczestników Programu lojalnościowego. W niniejszych okolicznościach zapłaty za przekazywane na rzecz Uczestników Programu lojalnościowego nagrody nie dokonują Uczestnicy Programu otrzymujący te nagrody, lecz Organizator, na rzecz którego jest wykonywana przez Wnioskodawcę usługa obsługi Programu lojalnościowego. W kontekście łącznie określonego wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od Organizatora należy zauważyć, że wysokość wynagrodzenia jest ustalana dowolnie przez strony, a z punktu widzenia podatku VAT, jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna.

2016
1
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot prowadzący i zarządzający programem lojalnościowym.

Fragment:

Obecnie pomiędzy Wnioskodawcą a SA została zawarta umowa (dalej: „ Umowa ”), dotycząca zarządzania i prowadzenia przez SA zorganizowanego przez Wnioskodawcę programu lojalnościowego (dalej: „ Program lojalnościowy ”). Program lojalnościowy funkcjonuje w ramach prowadzonej Platformy, dla jej Uczestników. Funkcjonowanie Programu lojalnościowego zostało szczegółowo uregulowane w regulaminie Programu lojalnościowego (dalej: „ Regulamin ”), który jest udostępniony uczestnikom Programu lojalnościowego. Celem funkcjonowania Programu lojalnościowego jest zachęcanie Sprzedawców do wystawiania w Platformie do kupienia jak największej ilości towarów i usług, a Kupujących do dokonywania jak największych zakupów, zainteresowanie ich określonymi produktami oraz zwiększenie lojalności Uczestników, a w rezultacie osiągnięcie wzrostu sprzedaży – a tym samym zwiększenie przychodów Wnioskodawcy, jakie zyskuje w formie marży od obrotu Sprzedawców osiąganego w ramach Platformy. Program ten polega na zbieraniu punktów przez Uczestników, w ściśle określonym czasie; punkty są przyznawane za określone rodzaje aktywności. Kupujący uzyskują punkty za dwa rodzaje działania, tj. za rejestrację w Platformie oraz za dokonywane zakupy w ramach Platformy. Punkty zebrane przez Kupujących mogą oni wymieniać na nagrody rzeczowe w okresie trwania Programu lojalnościowego.

2016
8
mar

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu obsługi programu lojalnościowego, opodatkowania wydania towarów w ramach obsługi programu lojalnościowego oraz ustalenia podstawy opodatkowania tego wydania

Fragment:

Natomiast w ramach usługi obsługi programu lojalnościowego odbiorcą świadczeń są dwa odrębne podmioty tj. Zleceniodawca (w zakresie zakupu usługi obsługi programu lojalnościowego) i uczestnik programu lojalnościowego (z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów). O ile zorganizowanie przez Wnioskodawcę programu lojalnościowego odbywa się na rzecz Zleceniodawcy to już wydawanie nagród, które Wnioskodawca nabywa w imieniu własnym, nie następuje na rzecz Zleceniodawcy, lecz w stosunku do osób trzecich, które występują w roli uczestników programu lojalnościowego. Zleceniodawca natomiast w odniesieniu do przekazywanych przez Wnioskodawcę nagród występuje jedynie jako podmiot trzeci, dokonujący zapłaty za nagrody przekazywane przez Wnioskodawcę na rzecz uczestników programu lojalnościowego. W niniejszych okolicznościach zapłaty za przekazywane na rzecz uczestników programu lojalnościowego nagrody nie dokonują uczestnicy programu otrzymujący te nagrody (albo dokonują zapłaty częściowej tj. 1 zł + VAT współuczestnicząc w zapłacie) , lecz Zleceniodawca, na rzecz którego jest wykonywana usługa organizowania przez Wnioskodawcę programu lojalnościowego. Jak wskazano wyżej świadczenia te są świadczeniami odrębnymi a wydanie nagrody nie jest elementem koniecznym usługi zorganizowania przez Wnioskodawcę programu lojalnościowego.

2015
4
gru

Istota:

Program lojalnościowy (promocja i reklama) – obowiązki płatnika

Fragment:

Program lojalnościowy skierowany będzie dla osób dokonujących zakupów produktów znajdujących się w ofercie handlowej Wnioskodawcy. Celem Programu lojalnościowego będzie nagradzanie klientów Wnioskodawcy nabywających Jego towary. Udział w Programie lojalnościowym będzie całkowicie dobrowolny i wolny od wszelkich opłat. Przedmiotowy program prowadzony będzie na terytorium Polski. W celu przystąpienia do Programu lojalnościowego każdy zainteresowany będzie zobligowany do zapoznania się z jego regulaminem oraz do wypełniania formularza rejestracyjnego dostępnego do pobrania na stronie internetowej Organizatora lub u poszczególnych partnerów Wnioskodawcy i dostarczenia go do Niego lub poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w formie elektronicznej, dostępnego na stronie internetowej Wnioskodawcy. Następnie po prawidłowej rejestracji Uczestnik otrzyma od Wnioskodawcy indywidualną kartę uczestnika oraz instrukcje dotyczące Programu lojalnościowego. Karty, które będą wydawane w ramach programu lojalnościowego, będą kartami debetowymi typu charge (prepaid), których wydawcą będzie Bank Y. Program lojalnościowy opierać się będzie o kupony rabatowe uprawniające Uczestników do otrzymania rabatu posprzedażowego.

2015
1
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Program lojalnościowy będzie wprowadzony regulaminem programu lojalnościowego, a ich uczestnikami będą tylko osoby fizyczne - klienci zarejestrowani w systemie programu lojalnościowego. System będzie posiadał subkonta na których będą odrębnie naliczane punkty za polecenie oraz odrębnie punkty za dokonanie zakupów. Niniejszy wniosek dotyczy sytuacji, w której w ramach programu lojalnościowego przyznawane będą klientom punkty za polecenie Wnioskodawcy i jego produktów, następnie wymienialne na vouchery. Program zakładać będzie, że za każde dokonanie zakupów przez klienta, któremu uczestnik programu lojalnościowego polecił Wnioskodawcę, klient, który dokonał polecenia otrzyma punkty jako odpowiedni procent wartości zakupów dokonanych przez nowego klienta. Punkty te naliczane będą automatycznie w systemie. Jak już zostało wskazane każdy uczestnik programu lojalnościowego będzie miał w systemie swoje subkonto, na którym będą zapisywane i sumowane gromadzone przez niego punkty za polecenie oraz za dokonywane zakupy. Po osiągnieciu w systemie programu lojalnościowego przez punkty za polecenie wartości nominalnej nie większej niż 200 zł, do klientów będą automatycznie wysyłane vouchery o wartości nie większej niż 200 zł, które będą uprawniały do dokonywania zakupów w sieci sklepów Wnioskodawcy.

2015
26
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu czynności podejmowanych w związku z organizacją i obsługą Programów Lojalnościowych oraz ustalenia, czy limit 100 zł, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, stanowi kwotę netto czy brutto.

Fragment:

Program Lojalnościowy będzie przeprowadzany w oparciu o Regulamin określający m.in.: czas trwania Programu Lojalnościowego, produkty objęte Programem Lojalnościowym, zasady zbierania punktów pozwalających na otrzymanie Towarów bez wynagrodzenia. Otrzymanie przedmiotowych Towarów przez Uczestników (bez pobierania od nich z tego tytułu wynagrodzenia) uzależnione będzie od spełnienia warunków określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego. Organizator podejmować będzie szereg czynności, m.in.: formalne przyjęcie roli Organizatora akcji, tj. Programu Lojalnościowego; doradztwo strategiczne w związku z daną akcją marketingową (tj. Programem Lojalnościowym), w tym weryfikacja jego założeń; przygotowanie regulaminów dotyczących akcji określających m.in. sposób/możliwość nabycia/zakupu w promocyjnych cenach Towarów lub otrzymania ich nieodpłatnie; obsługa Programu Lojalnościowego, w tym: przyjmowanie zgłoszeń Uczestników, weryfikację nadsyłanych zgłoszeń, celem badania ich zgodności z postanowieniami regulaminu, zakup Towarów wydawanych Uczestnikom bez pobierania wynagrodzenia od tych Uczestników, naliczenie podatku VAT od wydanych Towarów Uczestnikom, jeśli takowy będzie należny, fizyczna wysyłka Towarów wydanych Uczestnikom Programu (...)