IPPB2/4511-5/16-4/MK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, na które to konto wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego podlegał dochód osiągnięty z tytułu wypłaty transferowej środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE) oraz dochód z tytułu oszczędzania na IKE, a nie kwota uiszczonych składek. Z powyższego wynika, że w przedstawionym stanie faktycznym wniosku nie wystąpił fakt podwójnego opodatkowania tego samego przychodu.
IPPB2/4511-5/16-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. konto
 2. pracownik
 3. programy emerytalne
 4. składki
 5. transfer środków
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4511-5/16-2/MK z dnia 4 marca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym IKE – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym IKE.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 25 czerwca 2015 r. na Indywidualne Konto Emerytalne Wnioskodawcy wpłynęła wypłata transferowa z pracowniczego programu emerytalnego w wysokości 17 644,28 zł z czego kwota w wysokości 16 349,93 zł wynikała z wpłat składek podstawowych dokonanych do pracowniczego programu emerytalnego po dniu 1 czerwca 2004 r.

W dniu 20 lipca 2015 r. do A. wpłynął Wniosek Wnioskodawcy dotyczący zwrotu ubezpieczenia. Wypłata środków z IKE była spowodowana podjęciem decyzji o całkowitym zwrocie środków z IKE.

A. wyliczył zysk i podatek w następujący sposób:

Zysk = wartość rachunku (17 733,58zł) – opłata manipulacyjna potrącona z IKE w razie dokonania zwrotu w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy (300 zł) – suma wpłat na IKE (90zł) + 17 343,58 zł zaokrąglony do pełnych złotych, czyli 17 344 zł, należny podatek 19% x 17 344zł = 3 295,36 zł zaokrąglony do pełnych złotych.

Wartość wykupu, jaka została Wnioskodawcy wypłacona:

 • wartość środków zgromadzonych na IKE 17 733,58 zł,
 • opłata manipulacyjna 300,00 zł,
 • wartość środków zgromadzonych na KSD 7,00 zł,
 • koszt wykupu KSD w pierwszym roku polisowym 7,00 zł,
 • naliczony podatek 3 295,00 zł,
 • 30% składek do ZUS 4 904,98 zł,

Łączna kwota wypłaty: 9 233,60 zł.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 4 marca 2016 r. Nr IPPB2/4511-5/16-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • przeformułowanie zadanego we wniosku pytania tak, by wniosek dotyczył zapytania o wykładnię przepisów prawa materialnego i ich zastosowania w opisanym stanie faktycznym oraz by w konsekwencji możliwe było wydanie w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej - interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 • przedstawienie własnego stanowiska w sprawie, adekwatnego do przeformułowanego pytania;
 • proszę podać przyczynę wycofania środków pieniężnych. Czy Wnioskodawca spełniał warunki do wypłaty środków zgromadzonych na IKE określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), tj. osiągnięcie przez oszczędzającego wieku 60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych i ukończenie 55 roku życia oraz spełnienie warunku:
  • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty...
  Czy też wypłata środków była spowodowana podjęciem przez Wnioskodawcę decyzji o całkowitym zwrocie środków z IKE.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 10 marca 2016 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy składki podstawowe dokonywane przez pracodawcę na rachunek podatnika w ramach PPE, które to wpłaty zostały następnie przeniesione na IKE w ramach wypłaty transferowej podlegają opodatkowaniu podatkiem Belki w przypadku całkowitego zwrotu środków z IKE...
 2. Czy w przypadku zwrotu środków zgromadzonych na IKE, przy obliczeniu należnego 19% podatku dochodowego i pod pojęciem dochodu należy rozumieć różnicę między:
  • kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na IKE, w tym m.in. sumę wpłat bezpośrednich do IKE, jak i sumę środków pochodzących z wypłaty transferowej z PPE, a
  • kwotą stanowiącą sumę wpłat na IKE, przez którą rozumie się wpłaty dokonane bezpośrednio do IKE, jak również sumę wpłat dokonanych do PPE przed wypłatą transferową z PPE do IKE.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1) Składki podstawowe dokonywane przez pracodawcę na rachunek podatnika w ramach PPE, które to wpłaty zostały następnie przeniesione na IKE w ramach wypłaty transferowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem Belki w przypadku całkowitego zwrotu środków z IKE.

Ad. 2) Powyższa definicja dochodu jest prawidłowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1205 z późn. zm.) określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych „IKE” oraz indywidualnych kontach zaopatrzenia emerytalnego, zwanych „IKZE” dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat, częściowego zwrotu i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach (art. 1).

W myśl art. 2 pkt 2 ww. ustawy przez gromadzenie oszczędności na IKE lub IKZE należy rozumieć dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz przyjmowanie wypłat transferowych, a także inwestowanie środków znajdujących się na IKE lub IKZE.

Zgodnie zaś z treścią art. 2 pkt 4 ww. ustawy przez pojęcie wpłaty należy rozumieć wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub IKZE, lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE lub IKZE oszczędzającego.

Natomiast określenie wypłata transferowa stosownie do art. 2 pkt 14 ww. ustawy oznacza, przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, lub przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKZE z IKZE zmarłego na IKZE osoby uprawnionej, lub jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKE albo IKZE oszczędzającego, lub przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, lub przeniesienie środków z programu emerytalnego na IKE, w przypadkach określonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.

Określenie zwrot - zawarte w omawianej ustawie oznacza wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej (art. 2 pkt 15 ww. ustawy).

Treść art. 37 ust. 1 ww. ustawy, wskazuje, że zwrot środków zgromadzonych na IKE lub IKZE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE lub IKZE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 4 w związku z ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Z 2014, poz. 710 ze zm.) zarządzający w przypadku dokonywania wypłaty transferowej przekazuje wraz z dokonaniem wypłaty transferowej odpowiednio następnemu zarządzającemu albo instytucji finansowej prowadzącej IKE jeden egzemplarz informacji dotyczącej uczestnika programu, w tym m.in. informację o wysokości wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego z podziałem na wpłaty z tytułu składki podstawowej i dodatkowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 10 i 11 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowany 19% podatek dochodowy pobiera się od dochodu:

 • oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie,
 • uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.

Definicję dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego przez podatnika z tytułów wymienionych w art. 30a ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 30a ust. 8 – 8e ww. ustawy.

W myśl ww. przepisów, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne (art. 30a ust. 8 ww. ustawy).

Z kolei dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów (art. 30a ust. 8a ww. ustawy).

W przypadku zaś częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie (art. 30a ust. 8b ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 30a ust. 8c ustawy przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie.

Jednakże, jak stanowi art. 30a ust. 8d ustawy, dochodu, o którym mowa w ust. 8-8c, nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Jednocześnie wskazać należy, że przytoczone przepisy ust. 8 - 8d stosuje się odpowiednio do określania dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 (art. 30a ust. 8e).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na indywidualne konto emerytalne Wnioskodawcy wpłynęła wypłata transferowa z pracowniczego programu emerytalnego w wysokości 17 644,28 zł z czego kwota w wysokości 16 349,93 zł wynikała z wpłat składek podstawowych dokonanych do pracowniczego programu emerytalnego po dniu 1 czerwca 2004 r. W dniu 20 lipca 2015 r. Wnioskodawca złożył wniosek do firmy prowadzącej IKE o wykup całkowity z Indywidualnego Konto Emerytalnego Wnioskodawcy.

W przedmiotowej sprawie dochodem oszczędzającego jest zatem zwrot środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, na które to konto wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego.

Dochód osiągnięty z tytułu wypłaty transferowej środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE) na indywidualne konto emerytalne (IKE) rozumiany jest jako różnica między wartością środków zgromadzonych w PPE a sumą wpłat do PPE.

W momencie dokonania wypłaty transferowej do IKE dochód ten na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podlega on jednak opodatkowaniu w momencie zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym.

Dodać należy, że dokonanie wypłaty transferowej z PPE do IKE nie zmienia w istocie faktu, że jest to dochód osiągnięty przez uczestnika PPE i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w momencie zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu.

Zatem jest on zwolniony przy przekazaniu z pracowniczego programu emerytalnego na IKE, a opodatkowany dopiero w momencie zwrotu środków z IKE, w przeciwnym bowiem wypadku dochód osiągnięty przez uczestnika PPE dokonującego transferu środków do IKE byłby podwójnie opodatkowany.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż dochodem oszczędzającego na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, na które to konto zostały uprzednio przekazane również środki z pracowniczego programu emerytalnego (w ramach wypłaty transferowej z PPE na IKE), jest – w przypadku całkowitego zwrotu środków zgromadzonych na IKE - zarówno dochód osiągnięty w ramach oszczędzania na IKE, jak również dochód osiągnięty przed wypłatą transferową środków z PPE na IKE w ramach pracowniczego programu emerytalnego.

Dochodem tym będzie różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, jaką mają one w dniu realizacji zwrotu, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z PPE) a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne (wpłaty dokonane przez oszczędzającego oraz przekazanie pożytków z papierów wartościowych) oraz wypłaty transferowej dokonanej w ramach pracowniczego programu emerytalnego (suma składek podstawowych wpłaconych do PPE i suma składek dobrowolnych wpłaconych przez oszczędzającego do PPE.

W konsekwencji opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, na które to konto wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego podlegał dochód osiągnięty z tytułu wypłaty transferowej środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE) oraz dochód z tytułu oszczędzania na IKE, a nie kwota uiszczonych składek. Z powyższego wynika, że w przedstawionym stanie faktycznym wniosku nie wystąpił fakt podwójnego opodatkowania tego samego przychodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.