Programy emerytalne | Interpretacje podatkowe

Programy emerytalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to programy emerytalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy skladka podstawowa na PPE dla celow podatkowych winna byc uznana za koszt uzyskania przychodow w miesiacu ujecia jej w ksiegach rachunkowych (zaksiegowania)
Fragment:
BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob prawnych w zakresie momentu zaliczenia skladek na Pracowniczy Program Emerytalny do kosztow uzyskania przychodow. We wniosku zostalo przedstawione nastepujace zdarzenie przyszle: W dniu 18 wrzesnia 2015 r. Spolka S.A. oraz spolki od niej zalezne zawarly umowe o utworzeniu podatkowej grupy kapitalowej (dalej: ?PGK?) w rozumieniu przepisow UPDOP. Zgodnie z ta umowa: PGK zostala utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych, rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy, Spolka S.A. zostala wyznaczona na spolke reprezentujaca PGK w zakresie obowiazkow wynikajacych z ustawy o CIT oraz Ordynacji podatkowej. Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy o CIT, w zwiazku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT. W/w Umowa zostala zarejestrowana przez wlasciwy urzad skarbowy. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna sie w dniu 1 stycznia 2016 r. Spolka wchodzaca w sklad PGK prowadzi w ramach umowy zakladowej Pracowniczy Program Emerytalny (dalej: ?PPE?). PPE prowadzony jest w formie umowy o wnoszenie przez pracodawce skladek pracownikow do funduszu inwestycyjnego tj. jednej z dopuszczalnych form pracowniczych programow emerytalnych, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 710 ze zm.).
2016
28
lis

Istota:
Czy przez „sumę wpłat na IKE”, w rozumieniu art. 30a ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), należy rozumieć wszystkie wpłaty wniesione na IKE, tzn. również te dokonywane w trybie wpłaty transferowej z PPE, prowadzonego na rzecz oszczędzającego
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są wypłaty transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych - z zastrzeżeniem ust. 33. Podlega on jednak opodatkowaniu w momencie zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym. Uwzględniając powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że w przypadku zwrotu całkowitego środków zgromadzonych na IKE dochodem oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym, na które to konto, zostały uprzednio przekazane również środki z pracowniczego programu emerytalnego (w ramach wypłaty transferowej z PPE na IKE), jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środków transferowanych z PPE) a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne oraz sumą wpłat dokonanych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (tj. sumą składek podstawowych wpłacanych do PPE i sumą składek dobrowolnych (dodatkowych) wnoszonych przez oszczędzającego do PPE), z których nastąpiły wypłaty transferowe do IKE.
2016
4
sie

Istota:
Czy otrzymane w latach 2013-2016 świadczenia emerytalne w postaci comiesięcznych wypłat z pracowniczego programu emerytalnego „University Superannuation Scheme” utworzonego i działającego w oparciu o obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych były zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) oraz art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę w roku 2016 i kolejnych świadczenia emerytalne w postaci comiesięcznych wypłat z pracowniczego programu emerytalnego „University Superannuation Scheme” utworzonego i działającego w oparciu o obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych. będą zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) oraz art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?
Fragment:
(...) programach emerytalnych, jak i w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej w oparciu o przepisy właściwe tym Państwom. ” W innej interpretacji ( IPPB4/415-247/10-3/SP ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza: „ Art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiąc o środkach zgromadzonych w "pracowniczym programie emerytalnym ” w żaden sposób nie zawęża tego określenia tylko do pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Dla skorzystania z powyższego zwolnienia konieczne jest, aby przedmiotowy program emerytalny funkcjonował albo w oparciu o przepisy tej ustawy, albo przepisy funkcjonujące w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a regulujące pracownicze programy emerytalne. Gwarancją, że takie przepisy oddają intencje polskiego ustawodawcy zwalniającego z dochodów wypłaty z pracowniczego programu emerytalnego, są przepisy Dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.
2016
19
kwi

Istota:
Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, na które to konto wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego podlegał dochód osiągnięty z tytułu wypłaty transferowej środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE) oraz dochód z tytułu oszczędzania na IKE, a nie kwota uiszczonych składek. Z powyższego wynika, że w przedstawionym stanie faktycznym wniosku nie wystąpił fakt podwójnego opodatkowania tego samego przychodu.
Fragment:
(...) programu emerytalnego. Dochodem tym będzie różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, jaką mają one w dniu realizacji zwrotu, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z PPE) a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne (wpłaty dokonane przez oszczędzającego oraz przekazanie pożytków z papierów wartościowych) oraz wypłaty transferowej dokonanej w ramach pracowniczego programu emerytalnego (suma składek podstawowych wpłaconych do PPE i suma składek dobrowolnych wpłaconych przez oszczędzającego do PPE. W konsekwencji opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, na które to konto wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego podlegał dochód osiągnięty z tytułu wypłaty transferowej środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE) oraz dochód z tytułu oszczędzania na IKE, a nie kwota uiszczonych składek. Z powyższego wynika, że w przedstawionym stanie faktycznym wniosku nie wystąpił fakt podwójnego opodatkowania tego samego przychodu.
2016
15
kwi

Istota:
1. Czy za rok podatkowy 2013 i lata następne Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy świadczenia emerytalne wypłacone z Deutsche Rentenversicherung Bund oraz pracowniczego programu emerytalnego A. za rok 2013 oraz lata następne będą opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym osób fizycznych, czy będą zwolnione z opodatkowania?
3. Czy jeżeli w roku 2013 i w latach następnych Wnioskodawca uzyskał tylko dochody z emerytur wypłacanych z Deutsche Rentenversicherung Bund oraz pracowniczego programu emerytalnego A. Wnioskodawca ma obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych?
Fragment:
Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 1 ww. umowy świadczenie emerytalne wypłacane z pracowniczego programu emerytalnego A. winno być opodatkowane w Polsce, ale stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika. W myśl art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Zakres działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami stanowi Dyrektywa 2013/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. L Nr 235, poz. 10). Ustawa określa zasady tworzenia i działania pracowniczych programów emerytalnych, warunki, które powinny spełniać podmioty realizujące programy, oraz warunki uczestnictwa w tych programach. Natomiast na podstawie art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.) przez wypłatę rozumie się -dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy - na warunkach określonych w umowie zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie.
2016
7
lut

Istota:
Wnioskodawca – jako uczestnik pracowniczego programu emerytalnego – od dochodu uzyskanego w 2014 r. w związku z otrzymaniem ww. świadczenia z pracowniczego programu emerytalnego miał obowiązek na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczyć i zapłacić 19% zryczałtowany podatek dochodowy, wykazując go w zeznaniu podatkowym składanym za 2014 r.
Fragment:
(...) programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych -z zastrzeżeniem ust. 33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jak stanowi ust. 33 art. 21 ww. ustawy. Mając na uwadze powyższe uregulowania, zasadnym jest zatem stwierdzenie, że przedmiotowe zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wypłat środków zgromadzonych zarówno w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym w oparciu o przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, jak i w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej w oparciu o przepisy właściwe tym Państwom lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej w oparciu o przepisy właściwe tym Państwom.
2015
9
wrz

Istota:
Środki wypłacane na rzecz Wnioskodawcy po osiągnięciu przez niego odpowiedniego wieku, lub osoby uprawnionej do tych środków po jego śmierci, przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Z. nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 33 ww. ustawy). Jak wynika z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym, przedmiotowe zwolnienie dotyczy wypłat środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych oraz środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej w oparciu o przepisy właściwe tym Państwom. Jednakże z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że wypłaty nie były i nie będą dokonywane z pracowniczych programów emerytalnych, lecz z indywidualnych programów emerytalnych Wnioskodawcy przekształconych z pracowniczych programów emerytalnych, po zakończeniu zatrudnienia u poszczególnych pracodawców, tj. odpowiednio w Spółce A – registered personal pension scheme, w Spółce B – registered individual pension plan, oraz personal pension plans utworzony ze składek emerytalnych obligatoryjnego ubezpieczenia społecznego (national security) i premii za rezygnację z części świadczenia w przyszłości w ramach emerytury państwowej.
2015
28
sie

Istota:
1) Czy środki wypłacane na rzecz Wnioskodawcy po osiągnięciu przez niego odpowiedniego wieku, lub osoby uprawnionej do tych środków po jego śmierci, przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Z. (pkt 2-5stanu faktycznego) podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako pozycja wskazana w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 33 ustawy o p.d.o.f.?2) Czy środki wypłacane w przyszłości na rzecz Wnioskodawcy, lub osoby uprawnionej do tych środków po jego śmierci, z tytułu z renty dożywotniej (tzw. annuity) na podstawie umowy o świadczenie renty dożywotniej z funduszy zgromadzonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Z. (pkt 5 stanu faktycznego) podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako pozycja wskazana w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 33 i/lub jako pozycja wskazana w art. 21ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.f.?
Fragment:
W kwietniu 1987 r. w czasie zatrudnienia w Spółce A, wszyscy pracownicy zrezygnowali ze stosownej części świadczenia emerytalnego w przyszłości i pracodawca założył w Towarzystwie Ubezpieczeniowym X. stosowny zarejestrowany program emerytalny (pension scheme), w ramach którego istniały zindywidualizowane programy emerytalne pracowników (personal pension plans), w tym Wnioskodawcy, na które wpłacane były stosowne kwoty przez organy ubezpieczenia społecznego. Pracownik miał możliwość dodatkowych dobrowolnych wpłat na utworzone w ten sposób programy emerytalne. Zasady dotyczące możliwości korzystania z takiego zarejestrowanego zindywidualizowanego programu emerytalnego były analogiczne jak w przypadku korzystania z programów przedstawionych w pkt 2 i pkt 3. Do programu Wnioskodawcy jw. wpłacane były określone środki jw. przez cały okres pozostawania Wnioskodawcy w zatrudnieniu u pracodawcy A i pracodawcy B (kwiecień 1987 r. do marzec 1996 r.). W międzyczasie, w wyniku czasowych problemów finansowych Towarzystwa Ubezpieczeniowego Y. oraz innych przekształceń własnościowych w ramach Towarzystwa Ubezpieczeniowego X., wszystkie zarejestrowane programy emerytalne Wnioskodawcy (registered pension schemes), funkcjonujące w ramach pracowniczych programów emerytalnych j.w. (pkt 2-4 stanu faktycznego), przekształcone po zakończenia zatrudnienia u poszczególnych pracodawców w stosowne zarejestrowane programy emerytalne – registered pension schemes (pkt 2-4 stanu faktycznego jw.), zarządzane są aktualnie przez jedno brytyjskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Z..
2015
28
sie

Istota:
Czy środki wypłacone na rzecz Wnioskodawczyni jako polskiego rezydenta podatkowego z opisanego w stanie faktycznym programu emerytalnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
Fragment:
Zgodnie z jego treścią, przez pracownicze programy emerytalne należy rozumieć również pracownicze programy emerytalne utworzone i działające na podstawie przepisów dotyczących pracowniczych programów emerytalnych obowiązujących w państwach członkowskich UE lub w innych państwach należących do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Tym samym ustawodawca wyeliminował wątpliwości, że wskazane zwolnienie może dotyczyć również świadczeń wypłacanych z pracowniczych programów emerytalnych działających w innych państwach, niż należące do UE, EOG i Konferencji Szwajcarskiej – por. wyrok NSA z 24 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1816/11). Dodatkowo NSA w wyroku z 10 maja 2013 r. (sygn. akt II FSK 1869/11) podkreślił, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia spornego problemu w stanie prawnym do 2011 r. miało ustalenie, czy określone środki wypłacane są z funduszu mającego cechy pracowniczego programu emerytalnego: „ warunkiem zwolnienia ustanowionego tym przepisem jest, by środki były wypłacane z pracowniczego programu emerytalnego na rzecz uczestnika tego programu lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika. Żadnych innych kryteriów zwolnienia ustawodawca nie ustanowił ”.
2015
30
lip

Istota:
Czy opisane we wniosku świadczenia otrzymywane przez Wnioskodawczynię podlegają w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) i ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przypadku uzyskania w roku podatkowym przychodów wyłącznie ze źródła, o którym mowa powyżej, Wnioskodawczyni jest zobowiązania do złożenia „zerowego” rocznego zeznania podatkowego?
Fragment:
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 33 ww. ustawy). Jako, że Organ interpretacyjny może poruszać się jedynie w obrębie przepisów obowiązujących w Polsce (z uwzględnieniem umów międzynarodowych), to dla celów ustalenia jaki charakter mają wypłacone Wnioskodawczyni środki koniecznym jest sięgnięcie do przepisów regulujących kwestię pracowniczych programów emerytalnych. Zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2014 r, poz. 710) przez wypłatę rozumie się dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy – na warunkach określonych w umowie zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie.
2015
24
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.