Programy emerytalne | Interpretacje podatkowe

Programy emerytalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to programy emerytalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania renty wdowiej z Niemiec i środków zgromadzonych przez zmarłego męża w Niemczech w pracowniczych programach emerytalnych.
Fragment:
Natomiast emerytura/renta po mężu Wnioskodawczyni wypłacana z pracowniczych programów emerytalnych oraz nie należy do obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec (programy emerytalne utworzone przez pracodawcę dla pracowników, w których składki opłacane są przez pracowników i pracodawcę), zatem będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o pdof. Jednakże, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 33. W myśl art. 21 ust. 33 ww. ustawy, przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Na podstawie art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.) przez wypłatę rozumie się dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy - na warunkach określonych w umowie zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie.
2018
1
lut

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty środków pieniężnych z pracowniczego programu emerytalnego męża w związku z podziałem majątku wspólnego.
Fragment:
Zgodnie z umową podziałowi podlegały również środki zgormadzone na indywidualnym rachunku byłego męża Zainteresowanej w ramach pracowniczego programu emerytalnego. Na podstawie tejże umowy Wnioskodawczyni zwróciła się do zakładu pracy męża o podział środków zgromadzonych na rachunku pracowniczego programu emerytalnego. W związku z faktem, że Zainteresowana nie posiadała indywidualnego rachunku w pracowniczym programie emerytalnym środki te zostały przekazane na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. W tym miejscu należy wskazać, że w myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich. Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych z tytułu podziału majątku.
2017
9
gru

Istota:
Opodatkowanie świadczeń z funduszu emerytalnego z Holandii.
Fragment:
Zmarły mąż Wnioskodawczyni w okresie zatrudnienia był objęty branżowym pracowniczym programem emerytalnym. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika – z zastrzeżeniem ust. 33. Z kolei przez pracownicze programy emerytalne – stosownie do art. 21 ust. 33 ww. ustawy – należy rozumieć pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Mając na względzie informacje zawarte we wniosku, tzn. że wypłata przyznanego Wnioskodawczyni świadczenia następuje z programu emerytalnego utworzonego i działającego w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej należy stwierdzić, że przyznana renta wdowia jest wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
19
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymywanych świadczeń z Holandii.
Fragment:
(...) programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych ‒ z zastrzeżeniem ust. 33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 33 ww. ustawy). Analizując sprawę, świadczenie uzyskiwane przez Zainteresowanego może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 33. Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, gdy świadczenia emerytalne są otrzymywane przez Zainteresowanego z pracowniczego programu emerytalnego o charakterze branżowym, działającego w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w Holandii – podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
15
cze

Istota:
Opodatkowanie wypłaty środków tytułem świadczeń emerytalnych z pracowniczego programu emerytalnego w Holandii.
Fragment:
Wnioskodawca w okresie zatrudnienia był objęty branżowym programem emerytalnym pracowników służby zdrowia w Holandii przez ww. Fundację. Wnioskodawca posiada aktualnie miejsce zamieszkania w Polsce, a środki zostają wypłacane mu comiesięcznie od września 2016 r. na jego konto w banku w Polsce. Art. 21 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są wypłaty: transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników – do pracowniczego programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych –z zastrzeżeniem ust. 33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 33 ww. ustawy).
2017
11
maj

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym w Austrii.
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wypłaty: transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników – do pracowniczego programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych – z zastrzeżeniem ust. 33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jak stanowi ust. 33 art. 21 ww. ustawy. Na podstawie art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1449 ze zm.) – przez wypłatę rozumie się dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy – na warunkach określonych w umowie zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie.
2017
10
maj

Istota:
Czy skladka podstawowa na PPE dla celow podatkowych winna byc uznana za koszt uzyskania przychodow w miesiacu ujecia jej w ksiegach rachunkowych (zaksiegowania)
Fragment:
BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob prawnych w zakresie momentu zaliczenia skladek na Pracowniczy Program Emerytalny do kosztow uzyskania przychodow. We wniosku zostalo przedstawione nastepujace zdarzenie przyszle: W dniu 18 wrzesnia 2015 r. Spolka S.A. oraz spolki od niej zalezne zawarly umowe o utworzeniu podatkowej grupy kapitalowej (dalej: ?PGK?) w rozumieniu przepisow UPDOP. Zgodnie z ta umowa: PGK zostala utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych, rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy, Spolka S.A. zostala wyznaczona na spolke reprezentujaca PGK w zakresie obowiazkow wynikajacych z ustawy o CIT oraz Ordynacji podatkowej. Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy o CIT, w zwiazku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT. W/w Umowa zostala zarejestrowana przez wlasciwy urzad skarbowy. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna sie w dniu 1 stycznia 2016 r. Spolka wchodzaca w sklad PGK prowadzi w ramach umowy zakladowej Pracowniczy Program Emerytalny (dalej: ?PPE?). PPE prowadzony jest w formie umowy o wnoszenie przez pracodawce skladek pracownikow do funduszu inwestycyjnego tj. jednej z dopuszczalnych form pracowniczych programow emerytalnych, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 710 ze zm.).
2016
28
lis

Istota:
Czy przez „sumę wpłat na IKE”, w rozumieniu art. 30a ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), należy rozumieć wszystkie wpłaty wniesione na IKE, tzn. również te dokonywane w trybie wpłaty transferowej z PPE, prowadzonego na rzecz oszczędzającego
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są wypłaty transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych - z zastrzeżeniem ust. 33. Podlega on jednak opodatkowaniu w momencie zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym. Uwzględniając powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że w przypadku zwrotu całkowitego środków zgromadzonych na IKE dochodem oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym, na które to konto, zostały uprzednio przekazane również środki z pracowniczego programu emerytalnego (w ramach wypłaty transferowej z PPE na IKE), jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środków transferowanych z PPE) a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne oraz sumą wpłat dokonanych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (tj. sumą składek podstawowych wpłacanych do PPE i sumą składek dobrowolnych (dodatkowych) wnoszonych przez oszczędzającego do PPE), z których nastąpiły wypłaty transferowe do IKE.
2016
4
sie

Istota:
Czy otrzymane w latach 2013-2016 świadczenia emerytalne w postaci comiesięcznych wypłat z pracowniczego programu emerytalnego „University Superannuation Scheme” utworzonego i działającego w oparciu o obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych były zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) oraz art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę w roku 2016 i kolejnych świadczenia emerytalne w postaci comiesięcznych wypłat z pracowniczego programu emerytalnego „University Superannuation Scheme” utworzonego i działającego w oparciu o obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych. będą zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) oraz art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?
Fragment:
(...) programach emerytalnych, jak i w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej w oparciu o przepisy właściwe tym Państwom. ” W innej interpretacji ( IPPB4/415-247/10-3/SP ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza: „ Art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiąc o środkach zgromadzonych w "pracowniczym programie emerytalnym ” w żaden sposób nie zawęża tego określenia tylko do pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Dla skorzystania z powyższego zwolnienia konieczne jest, aby przedmiotowy program emerytalny funkcjonował albo w oparciu o przepisy tej ustawy, albo przepisy funkcjonujące w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a regulujące pracownicze programy emerytalne. Gwarancją, że takie przepisy oddają intencje polskiego ustawodawcy zwalniającego z dochodów wypłaty z pracowniczego programu emerytalnego, są przepisy Dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.
2016
19
kwi

Istota:
Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, na które to konto wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego podlegał dochód osiągnięty z tytułu wypłaty transferowej środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE) oraz dochód z tytułu oszczędzania na IKE, a nie kwota uiszczonych składek. Z powyższego wynika, że w przedstawionym stanie faktycznym wniosku nie wystąpił fakt podwójnego opodatkowania tego samego przychodu.
Fragment:
(...) programu emerytalnego. Dochodem tym będzie różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, jaką mają one w dniu realizacji zwrotu, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z PPE) a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne (wpłaty dokonane przez oszczędzającego oraz przekazanie pożytków z papierów wartościowych) oraz wypłaty transferowej dokonanej w ramach pracowniczego programu emerytalnego (suma składek podstawowych wpłaconych do PPE i suma składek dobrowolnych wpłaconych przez oszczędzającego do PPE. W konsekwencji opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, na które to konto wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego podlegał dochód osiągnięty z tytułu wypłaty transferowej środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE) oraz dochód z tytułu oszczędzania na IKE, a nie kwota uiszczonych składek. Z powyższego wynika, że w przedstawionym stanie faktycznym wniosku nie wystąpił fakt podwójnego opodatkowania tego samego przychodu.
2016
15
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.