Programy emerytalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to programy emerytalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
lis

Istota:

1) Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę świadczenia z pracowniczego programu emerytalnego utworzonego dobrowolnie przez niemieckiego pracodawcę dla swoich pracowników są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 33 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dotychczasowe zaliczki na podatek obliczone od wartości tych świadczeń zostały przez Wnioskodawcę zapłacone nienależnie?2) Jeżeli świadczenia, których dotyczy pytanie Nr 1 są zwolnione z opodatkowania, a zapłacone zaliczki obliczone od ich wartości były nienależne, czy Wnioskodawca w zeznaniu rocznym za rok 2018 będzie mógł dokonać ich rozliczenia z podatkiem należnym za ten rok?3) Jeżeli świadczenia, których dotyczy pytanie Nr 1 są zwolnione z opodatkowania, czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rachunek polskiego urzędu skarbowego od tych świadczeń otrzymanych w przyszłości?

Fragment:

Programy emerytalne działające w oparciu o przepisy przywołanej ustawy nie stanowią elementu niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych. Program o nazwie B. S. A. został utworzony i działa w oparciu o przepisy obowiązujące w Niemczech dotyczące pracowniczych programów emerytalnych. Ustawa z dnia 19 grudnia 1974 r. Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung stanowi podstawę tworzenia i działania niemieckich pracowniczych programów emerytalnych. Zgodnie z regulaminem wskazanego pracowniczego programu emerytalnego w dniu 1 października 2004 r. Wnioskodawca uzyskał prawo wypłaty zgromadzonych w ramach programu środków wraz z ukończeniem 60 roku życia. Wniosek o ich wypłatę od kwietnia 2018 r. złożył dnia 4 maja 2018 r. Pod koniec maja 2018 r. Wnioskodawca otrzymał z pracowniczego programu emerytalnego płatność, na którą składały się: jednorazowa wypłata środków, miesięczna emerytura dożywotnia (za kwiecień i maj 2018 r.) oraz płatność przejściowa, która zgodnie z regulaminem pracowniczego programu emerytalnego wypłacana jest przez okres pierwszych 6 miesięcy od daty złożenia wniosku (również za kwiecień i maj 2018 r.).

2018
3
paź

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe - możliwość zwolnienia z opodatkowania świadczeń wypłacanych Wnioskodawczyni jako osobie uprawnionej do tych środków po śmierci uczestnika z pracowniczego funduszu emerytalnego z Holandii.

Fragment:

W tym celu należy wskazać na treść art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są wypłaty: transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników - do pracowniczego programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych – z zastrzeżeniem ust. 33. Z kolei przez pracownicze programy emerytalne – stosownie do art. 21 ust. 33 ww. ustawy – należy rozumieć pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Analizując sprawę, świadczenia uzyskiwane przez Zainteresowaną z pracowniczego funduszu emerytalnego z Holandii może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 33.

2018
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie kwoty otrzymanej z tytułu zwrotu z belgijskiego funduszu emerytalnego.

Fragment:

W konsekwencji firma ubezpieczeniowa, która odpowiadała za obsługę programu emerytalnego dokonała wypłaty zgromadzonych środków, uwzględniając potrącenia wynikające z umowy, na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że przyczyną postawienia do dyspozycji środków, była wcześniejsza wypłata zgromadzonego kapitału oraz zerwanie warunków prowadzenia programu emerytalnego, a nie nabycie przez Wnioskodawczynię prawa do wypłaty z programu emerytalnego. Otrzymane przez Wnioskodawczynię środki podlegają zatem opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. Uregulowanie zawarte w ust. 8e tego przepisu stanowi, że przepisy ust. 8-8d stosuje się odpowiednio do określania dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11. W myśl natomiast art. 30a ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne.

2018
30
maj

Istota:

Środki pieniężne uzyskane w 2015 r. przez Wnioskodawcę z pracowniczego programu emerytalnego utworzonego i działającego w oparciu o przepisy obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b updof.

Fragment:

Pierwszy z powołanych przepisów dotyczy środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym w sytuacjach: ich wypłaty na rzecz uczestnika programu lub ich wypłaty po śmierci uczestnika programu na rzecz osób uprawnionych do tych środków. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się przy tym – zgodnie z art. 21 ust. 33 omawianej ustawy – pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. W państwach członkowskich Unii Europejskiej ramy prawne dla instytucji pracowniczych programów emerytalnych ustala dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz. Urz. UE L 235 z 23.09.2003). Pracownicze programy emerytalne to programy, których uczestnikami są co do zasady pracownicy, tworzone przez pracodawców (zakłady pracy) w celu gromadzenia środków przeznaczonych do późniejszej wypłaty na rzecz uczestników świadczeń pieniężnych służących zapewnieniu im źródła utrzymania i bezpieczeństwa finansowego w okresie emerytury lub w okresie przewidywanego przejścia na emeryturę (np. w związku z osiągnięciem określonego wieku).

2018
10
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania wypłaty środków zgromadzonych w brytyjskim programie emerytalnym (indywidualnym funduszu emerytalnym)

Fragment:

Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 33 ww. ustawy). Jak wynika z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym, przedmiotowe zwolnienie dotyczy wypłat środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych oraz środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej w oparciu o przepisy właściwe tym Państwom. Jednakże z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że wypłaty nie będą dokonywane z pracowniczego programu emerytalnego, lecz z indywidualnego programu emerytalnego Wnioskodawcy (indywidualnego konta emerytalnego, do którego dokonał transferu środków z pracowniczego programu emerytalnego, po zakończeniu zatrudnienia).

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe - art. 21 ust. 1 pkt 58.

Fragment:

Art. 21 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są wypłaty: transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników - do pracowniczego programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych – z zastrzeżeniem ust. 33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 33 ww. ustawy). Na podstawie art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1449 ze zm.) przez wypłatę rozumie się dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy – na warunkach określonych w umowie zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie.

2018
30
mar

Istota:

Opodatkowania świadczeń z pracowniczych programów emerytalnych otrzymywanych z Wielkiej Brytanii

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika – z zastrzeżeniem ust. 33. Jak wynika z art. 21 ust. 33 ww. ustawy, przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wypłaty środków pieniężnych tytułem świadczeń emerytalnych z pracowniczych programów emerytalnych, utworzonych i działających w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych w Wielkiej Brytanii, stanowią dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) w związku z art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
1
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania renty wdowiej z Niemiec i środków zgromadzonych przez zmarłego męża w Niemczech w pracowniczych programach emerytalnych.

Fragment:

Natomiast emerytura/renta po mężu Wnioskodawczyni wypłacana z pracowniczych programów emerytalnych oraz nie należy do obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec (programy emerytalne utworzone przez pracodawcę dla pracowników, w których składki opłacane są przez pracowników i pracodawcę), zatem będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o pdof. Jednakże, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 33. W myśl art. 21 ust. 33 ww. ustawy, przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Na podstawie art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.) przez wypłatę rozumie się dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy - na warunkach określonych w umowie zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie.

2017
9
gru

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty środków pieniężnych z pracowniczego programu emerytalnego męża w związku z podziałem majątku wspólnego.

Fragment:

Zgodnie z umową podziałowi podlegały również środki zgormadzone na indywidualnym rachunku byłego męża Zainteresowanej w ramach pracowniczego programu emerytalnego. Na podstawie tejże umowy Wnioskodawczyni zwróciła się do zakładu pracy męża o podział środków zgromadzonych na rachunku pracowniczego programu emerytalnego. W związku z faktem, że Zainteresowana nie posiadała indywidualnego rachunku w pracowniczym programie emerytalnym środki te zostały przekazane na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. W tym miejscu należy wskazać, że w myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich. Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych z tytułu podziału majątku.

2017
19
lip

Istota:

Opodatkowanie świadczeń z funduszu emerytalnego z Holandii.

Fragment:

Zmarły mąż Wnioskodawczyni w okresie zatrudnienia był objęty branżowym pracowniczym programem emerytalnym. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika – z zastrzeżeniem ust. 33. Z kolei przez pracownicze programy emerytalne – stosownie do art. 21 ust. 33 ww. ustawy – należy rozumieć pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Mając na względzie informacje zawarte we wniosku, tzn. że wypłata przyznanego Wnioskodawczyni świadczenia następuje z programu emerytalnego utworzonego i działającego w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej należy stwierdzić, że przyznana renta wdowia jest wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.