Programy emerytalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to programy emerytalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania wypłaty środków zgromadzonych w brytyjskim programie emerytalnym (indywidualnym funduszu emerytalnym)

Fragment:

Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 33 ww. ustawy). Jak wynika z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym, przedmiotowe zwolnienie dotyczy wypłat środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych oraz środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej w oparciu o przepisy właściwe tym Państwom. Jednakże z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że wypłaty nie będą dokonywane z pracowniczego programu emerytalnego, lecz z indywidualnego programu emerytalnego Wnioskodawcy (indywidualnego konta emerytalnego, do którego dokonał transferu środków z pracowniczego programu emerytalnego, po zakończeniu zatrudnienia).

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe - art. 21 ust. 1 pkt 58.

Fragment:

Art. 21 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są wypłaty: transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników - do pracowniczego programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych – z zastrzeżeniem ust. 33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 33 ww. ustawy). Na podstawie art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1449 ze zm.) przez wypłatę rozumie się dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy – na warunkach określonych w umowie zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie.

2018
30
mar

Istota:

Opodatkowania świadczeń z pracowniczych programów emerytalnych otrzymywanych z Wielkiej Brytanii

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika – z zastrzeżeniem ust. 33. Jak wynika z art. 21 ust. 33 ww. ustawy, przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wypłaty środków pieniężnych tytułem świadczeń emerytalnych z pracowniczych programów emerytalnych, utworzonych i działających w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych w Wielkiej Brytanii, stanowią dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) w związku z art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
1
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania renty wdowiej z Niemiec i środków zgromadzonych przez zmarłego męża w Niemczech w pracowniczych programach emerytalnych.

Fragment:

Natomiast emerytura/renta po mężu Wnioskodawczyni wypłacana z pracowniczych programów emerytalnych oraz nie należy do obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec (programy emerytalne utworzone przez pracodawcę dla pracowników, w których składki opłacane są przez pracowników i pracodawcę), zatem będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o pdof. Jednakże, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 33. W myśl art. 21 ust. 33 ww. ustawy, przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Na podstawie art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.) przez wypłatę rozumie się dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy - na warunkach określonych w umowie zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie.

2017
9
gru

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty środków pieniężnych z pracowniczego programu emerytalnego męża w związku z podziałem majątku wspólnego.

Fragment:

Zgodnie z umową podziałowi podlegały również środki zgormadzone na indywidualnym rachunku byłego męża Zainteresowanej w ramach pracowniczego programu emerytalnego. Na podstawie tejże umowy Wnioskodawczyni zwróciła się do zakładu pracy męża o podział środków zgromadzonych na rachunku pracowniczego programu emerytalnego. W związku z faktem, że Zainteresowana nie posiadała indywidualnego rachunku w pracowniczym programie emerytalnym środki te zostały przekazane na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. W tym miejscu należy wskazać, że w myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich. Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych z tytułu podziału majątku.

2017
19
lip

Istota:

Opodatkowanie świadczeń z funduszu emerytalnego z Holandii.

Fragment:

Zmarły mąż Wnioskodawczyni w okresie zatrudnienia był objęty branżowym pracowniczym programem emerytalnym. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika – z zastrzeżeniem ust. 33. Z kolei przez pracownicze programy emerytalne – stosownie do art. 21 ust. 33 ww. ustawy – należy rozumieć pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Mając na względzie informacje zawarte we wniosku, tzn. że wypłata przyznanego Wnioskodawczyni świadczenia następuje z programu emerytalnego utworzonego i działającego w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej należy stwierdzić, że przyznana renta wdowia jest wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
15
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymywanych świadczeń z Holandii.

Fragment:

(...) programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych ‒ z zastrzeżeniem ust. 33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 33 ww. ustawy). Analizując sprawę, świadczenie uzyskiwane przez Zainteresowanego może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 33. Mając na uwadze powyższe, w sytuacji, gdy świadczenia emerytalne są otrzymywane przez Zainteresowanego z pracowniczego programu emerytalnego o charakterze branżowym, działającego w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w Holandii – podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
11
maj

Istota:

Opodatkowanie wypłaty środków tytułem świadczeń emerytalnych z pracowniczego programu emerytalnego w Holandii.

Fragment:

Wnioskodawca w okresie zatrudnienia był objęty branżowym programem emerytalnym pracowników służby zdrowia w Holandii przez ww. Fundację. Wnioskodawca posiada aktualnie miejsce zamieszkania w Polsce, a środki zostają wypłacane mu comiesięcznie od września 2016 r. na jego konto w banku w Polsce. Art. 21 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są wypłaty: transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników – do pracowniczego programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych –z zastrzeżeniem ust. 33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 33 ww. ustawy).

2017
10
maj

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym w Austrii.

Fragment:

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wypłaty: transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników – do pracowniczego programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych – z zastrzeżeniem ust. 33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jak stanowi ust. 33 art. 21 ww. ustawy. Na podstawie art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1449 ze zm.) – przez wypłatę rozumie się dokonaną przez uczestnika lub osobę uprawnioną wypłatę gotówkową lub realizację przelewu środków zgromadzonych w ramach programu na wskazany przez uczestnika lub tę osobę rachunek bankowy – na warunkach określonych w umowie zakładowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie.

2016
28
lis

Istota:

Czy skladka podstawowa na PPE dla celow podatkowych winna byc uznana za koszt uzyskania przychodow w miesiacu ujecia jej w ksiegach rachunkowych (zaksiegowania)

Fragment:

BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob prawnych w zakresie momentu zaliczenia skladek na Pracowniczy Program Emerytalny do kosztow uzyskania przychodow. We wniosku zostalo przedstawione nastepujace zdarzenie przyszle: W dniu 18 wrzesnia 2015 r. Spolka S.A. oraz spolki od niej zalezne zawarly umowe o utworzeniu podatkowej grupy kapitalowej (dalej: ?PGK?) w rozumieniu przepisow UPDOP. Zgodnie z ta umowa: PGK zostala utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych, rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy, Spolka S.A. zostala wyznaczona na spolke reprezentujaca PGK w zakresie obowiazkow wynikajacych z ustawy o CIT oraz Ordynacji podatkowej. Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy o CIT, w zwiazku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT. W/w Umowa zostala zarejestrowana przez wlasciwy urzad skarbowy. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna sie w dniu 1 stycznia 2016 r. Spolka wchodzaca w sklad PGK prowadzi w ramach umowy zakladowej Pracowniczy Program Emerytalny (dalej: ?PPE?). PPE prowadzony jest w formie umowy o wnoszenie przez pracodawce skladek pracownikow do funduszu inwestycyjnego tj. jednej z dopuszczalnych form pracowniczych programow emerytalnych, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 710 ze zm.).