Programy | Interpretacje podatkowe

Programy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to programy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa w programie internetowym.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w programie internetowym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca ma zamiar w wolnym czasie brać udział w programie partnerskim „ ... ”. Wnioskodawca wskazał, że aby dołączyć do programu należy stworzyć konto na stronie internetowej, której domena jest zarejestrowana w państwie Ameryki Środkowej – B. Aby stworzyć konto trzeba jedynie podać swoje imię i nazwisko. Wnioskodawca nie podaje innych danych osobowych i nie podpisuje żadnej umowy, która łączyłaby go z zagraniczną firmą. Wnioskodawca oświadcza jedynie, że zapoznał się z zasadami programu partnerskiego oraz zasadami „ ... ”, które określają zasady działania programu i wymagania dotyczące dzielenia się linkami partnerskimi. Udział Wnioskodawcy w programie miałby polegać na udostępnianiu linków do produktów ze strony internetowej, w celu zachęcenia innych osób do zakupu danego artykułu. Jeśli ktoś dokona zakupu przez link, który został udostępniony przez Wnioskodawcę, wtedy Wnioskodawca otrzymuje prowizję od wartości tego zakupu, która następnie występuje na stronie programu w walucie amerykańskiej (dolar/USD), którą Wnioskodawca może wypłacić.
2016
6
gru

Istota:
Zakresie opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w programie internetowym.
Fragment:
Jednym z takich programów internetowych jest „ X. ”, który dzieli się swoimi zyskami ze sprzedaży odpadów wtórnych. W każdym cyklu przeróbczym trwającym zwykle 5 tygodni uczestnikowi programu zwracane jest 14% z pieniądzy, które zainwestował w programie. Firma swoją siedzibę posiada na Litwie oraz w Polsce. Wnioskodawca w chwili obecnej jest uczestnikiem programu „ X. ”. Wnioskodawca wskazał, że inwestując pieniądze w programie „ X. ” osoba uczestnicząca kupuje pewną ilość (wyrażoną w kilogramach) odpadów wtórnych, a firma dzieli się z użytkownikiem zyskiem ze sprzedaży surowca przetworzonego. Udział osoby uczestniczącej w tego typu programie nie wiąże się ze sprzedażą ani dystrybucją żadnych fizycznych towarów lub produktów. Dochód uzyskiwany w tych programach lokuje się pierwotnie na koncie użytkownika w walucie obcej, a następnie może być wypłacony na konto bankowe (przy wcześniejszym przewalutowaniu kwoty na PLN). Program „ X. ” nie odprowadza podatku za użytkownika. W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania. Czy zasadnym jest, aby podatek od osób fizycznych za udział w programie internetowym „ X. ” rozliczać (...)
2016
5
gru

Istota:
Czy utworzony w opisany wyzej sposob program komputerowy, ktorego laczna wartosc (laczny koszt prac poszczegolnych osob tworzacych program) przekracza kwote 3.500 zl brutto, a okres przydatnosci do uzytku bedzie dluzszy niz 12 miesiecy, powinien byc uznany za wartosc niematerialna i prawna i w zwiazku z tym przyjety do amortyzacji?
Fragment:
W przypadku zatem, gdy program komputerowy nie zostal nabyty lecz zostal stworzony na jego uzytek wraz z innymi osobami wykonujacymi swe czynnosci w ramach umow cywilnoprawnych, to powstaly w wyniku ich pracy program komputerowy traktuje sie jako wytworzony przez podatnika we wlasnym zakresie. Powyzsze oznacza, ze wytworzone przez Spolke, w ramach opisanego we wniosku zespolu oprogramowania komputerowe nie beda stanowic wartosci niematerialnych i prawnych podlegajacych amortyzacji podatkowej. Wydatki ponoszone przez Spolke na wytworzenie takiego oprogramowania nalezy zaliczyc do kosztow uzyskania przychodow, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych. Reasumujac, zdaniem Spolki, powstaly w opisany wyzej sposob program komputerowy, nie bedzie podlegal amortyzacji jako wartosc niematerialna i prawna. Zgodnie bowiem z przepisem art. 16b ust. 1 pkt 4, amortyzacji podlegaja tylko ?nabyte autorskie lub pokrewne prawa majatkowe?, nadajace sie do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjecia. W opisywanym przez Spolke przypadku, program bedzie wytworzony we wlasnym zakresie. W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje sie za prawidlowe.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie internetowym
Fragment:
Podsumowując: przychód (dochód) uzyskany z tytułu uczestnictwa w programie stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający wykazaniu w zeznaniu PIT-36, momentem powstania przychodu z tytułu uczestnictwa w ww. programie jest moment wpłaty przez administratorów programów, środków pieniężnych na konto Wnioskodawcy w procesorze płatniczym, W przypadku gdy na konto procesora płatniczego wpływa kwota 100 USD to ta kwota stanowi wysokość uzyskanego niego dochodu z tytułu uczestnictwa w programie internetowym revenue sharing, przychód w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, do dnia 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychody (dochody) z tytułu uczestnictwa w programie typu revenue sharing należy złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 (co do zasady wraz z załącznikami PIT/ZG) oraz wykazać dochody uzyskane według skali podatkowej (dochody z tytułu umowy o pracę, z tytułu renty itp.) zsumować osiągnięte (...)
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie internetowym „M”.
Fragment:
Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest użytkownikiem programu „ M ” (dalej program „ M ”). Jest to program internetowy typu „ revenue sharing ”, który zarabia na reklamie internetowej. W ramach tego programu Wnioskodawczyni dokonuje zakupu pakietów reklam on line oraz obowiązana jest do zapewnienia swoim działaniem ruchu na stronach internetowych, na których te reklamy są wyświetlane poprzez obejrzenie kilkunastu reklam dziennie. Uczestnictwo Wnioskodawczyni w programach polega na wpłacie pewnej kwoty pieniędzy i obracaniu tą kwotą, wewnątrz programu. Nie wiąże się on ze sprzedażą ani dystrybucją żadnych materialnych towarów lub produktów. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że program ten nie jest programem inwestycyjnym, nie korzysta z żadnych metod mnożenia kapitału z wykorzystaniem typowych dla rynku finansowego metod (giełda, akcje, obligacje, forex, itp.). Program ten nie jest także tzw. „ piramidą finansową ”, gdyż oferuje realny produkt lub usługę, na której zarabia, a aby osiągać zyski nie jest konieczne zapraszanie do programów kolejnych osób. Za promowanie programu uczestnicy otrzymują pewne bonusy (gratyfikacje pieniężne), jednak nie mają obowiązku takiej promocji. Program ten nie jest także grą, a osiąganego zysku nie należy traktować jak wygranej.
2016
14
sie

Istota:
1) Czy kwoty Wkładu Uzupełniającego, której ciężar ekonomiczny spoczywa na Spółce, będą stanowiły dla pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o PIT, co spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązków płatniczych właściwych dla pracodawcy?2) Czy wydatki na sfinansowanie Wkładu Uzupełniającego w ramach Programu Spółka będzie miała prawo zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
P. organizuje program akcjonariatu pracowniczego (dalej: „ Program ”), na potrzeby którego została utworzona spółka F. (dalej: „ F. ”). Do uczestniczenia w tym Programie, obejmującym całą grupę P. (dalej: „ Grupa ”) uprawnieni są pracownicy spółek zależnych P.. Program taki funkcjonuje od kilku lat, przy czym obecnie nie uczestniczą w nim jeszcze pracownicy Spółki. P. zamierza skierować ofertę udziału w takim programie do pracowników Spółki. Jednym z podstawowych celów Programu jest zmotywowanie pracowników uczestniczących w Programie do zwiększenia wydajności oraz efektywności pracy, a w konsekwencji do osiągania przez Grupę (w tym Spółkę) jak najwyższych dochodów przy jednoczesnym braku ingerencji w obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania za pracę. Zgodnie z przyjmowanymi założeniami, odpowiadającymi sposobowi funkcjonowania Programu od kilku lat w innych państwach niż Polska w odniesieniu do pracowników innych niż polskie spółek zależnych P., uczestnictwo w Programie będzie możliwe pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek, w tym m.in. wykazania stażu pracy wynoszącego co najmniej trzy miesiące w jednej lub większej liczbie spółek Grupy w ostatnim dniu okresu subskrypcji.
2016
9
sie

Istota:
1) Czy kwoty Wkładu Uzupełniającego, której ciężar ekonomiczny spoczywa na Spółce, będą stanowiły dla pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o PIT, co spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązków płatniczych właściwych dla pracodawcy?2) Czy wydatki na sfinansowanie Wkładu Uzupełniającego w ramach Programu Spółka będzie miała prawo zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
P. organizuje program akcjonariatu pracowniczego (dalej: „ Program ”), na potrzeby którego została utworzona spółka F. (dalej: „ F. ”). Do uczestniczenia w tym Programie, obejmującym całą grupę P. (dalej: „ Grupa ”) uprawnieni są pracownicy spółek zależnych P. Program taki funkcjonuje od kilku lat, przy czym obecnie nie uczestniczą w nim jeszcze pracownicy Spółki. P. zamierza skierować ofertę udziału w takim programie do pracowników Spółki. Jednym z podstawowych celów Programu jest zmotywowanie pracowników uczestniczących w Programie do zwiększenia wydajności oraz efektywności pracy, a w konsekwencji do osiągania przez Grupę (w tym Spółkę) jak najwyższych dochodów przy jednoczesnym braku ingerencji w obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania za pracę. Zgodnie z przyjmowanymi założeniami, odpowiadającymi sposobowi funkcjonowania Programu od kilku lat w innych państwach niż Polska w odniesieniu do pracowników innych niż polskie spółek zależnych P., uczestnictwo w Programie będzie możliwe pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek, w tym m.in. wykazania stażu pracy wynoszącego co najmniej trzy miesiące w jednej lub większej liczbie spółek Grupy w ostatnim dniu okresu subskrypcji.
2016
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: skutków podatkowych otrzymania dofinansowania oraz braku możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków.
Fragment:
W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.: programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Zgodnie z treścią art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013. W budżecie środków europejskich – w myśl art. 117 ust. 2 ww. ustawy – ujmuje się: dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich; wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji. Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów (...)
2016
24
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w części budżetu państwa – Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a)-e) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Uczestnikowi programu ww. środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Mając na uwadze powyższe, uczestnik programu nie otrzymuje diet (przeznaczonych na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki), ani zwrotu faktycznie poniesionych kosztów podróży, ale kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku oraz kosztów podróży nie tylko uczestnika programu, ale także członków jego rodziny.
2016
24
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe w związku z uczestnictwem w programie „Mobilność Plus”
Fragment:
Środki finansowe w ramach programu przyznawane są jednostce naukowej na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw nauki, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Uczestnikowi programu ww. środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy o zasadach finansowania nauki, Minister przyznaje środki finansowe na zadania określone w art. 5 pkt 4-7 oraz pkt 9-11 i 13 w drodze decyzji, na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty, po zasięgnięciu opinii właściwego zespołu, o którym mowa w art. 52 ust. 1-3. Natomiast z art. 26 ust. 1 tej ustawy wynika, że finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra obejmuje działania dotyczące realizacji określonych przez Ministra zadań wynikających z polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Przy czym Minister właściwy do spraw nauki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski ” ogłasza komunikaty o ustanowieniu programu i przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 3 (art. 26 ust. 2 ww. ustawy). Wskazać należy, że zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zasadach finansowania nauki, środki finansowe przeznaczone na finansowanie programów lub przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2 i 3, są przekazywane jednostce naukowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy.
2016
17
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Programy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.