Programy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to programy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
paź

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „Mobilność Plus”.

Fragment:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Szkoły środki finansowe w kwocie 168.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) przeznaczone na finansowanie w roku 2012 i 2013 uczestnictwa Wnioskodawcy w programie „ M... ” - I edycji programu. Program „ M... Plus ” ustanowiony został Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. Celem programu jest umożliwienie naukowcom (uczestnikom programu) udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program ma pomóc jego uczestnikom w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. Kolejnym celem jest poznanie nowych teorii czy technologii, które potem z korzyścią mogą być implementowane w kraju. Celem programu jest zapewnienie finansowania kosztów pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży między miejscem zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. Warunkiem uczestnictwa w programie jest m.in. zatrudnienie w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę naukowca, będącego pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

2018
20
paź

Istota:

Wartość pomocy udzielonej Uczestnikom projektu – tj. doktorantkom i doktorantom – w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w postaci świadczeń finansowych (stypendiów naukowych oraz stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania), jest wolna od podatku dochodowego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zauważyć należy również, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych, wartość pomocy udzielonej Uczestnikom projektu/doktorantom w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w postaci świadczeń finansowych (stypendiów naukowych oraz stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania), jest wolna od podatku dochodowego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
16
paź

Istota:

Wartość pomocy udzielonej Uczestnikom projektu – tj. doktorantkom i doktorantom – w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w postaci świadczeń finansowych (stypendiów naukowych oraz stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania), jest wolna od podatku dochodowego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich będzie zawierał dwustronne umowy dotyczące przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Stronami umowy będą Zainteresowany oraz doktorant/ka. Stypendium naukowe będzie wypłacane w miesięcznych transzach na rachunek bankowy stypendysty do końca miesiąca. Przyznane stypendium naukowe doktorant/ka może otrzymywać maksymalnie przez okres 48 miesięcy. Staże zagraniczne i krajowe w programie ISD. W ramach tego zadania doktoranci zostaną objęci programem finansowania udziału w stażach w wiodących ośrodkach naukowych zagranicznych i krajowych. Zainteresowany przewiduje organizowanie staży naukowych krajowych i zagranicznych (minimum 1-miesięcznych, maksymalnie 3-miesięcznych). Kwalifikacja na staż zagraniczny odbywać się będzie w formie konkursu. Oceniane będzie m.in. miejsce stażu, program stażu i założone efekty. Przewidywane kraje, w których doktoranci/tki będą odbywać staż, to m.in.: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Czechy. Natomiast w Polsce doktoranci/tki staże będą odbywać m.in. w Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Każdy doktorant otrzyma stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania podczas odbywania stażu, które będzie rozliczane na podstawie odpowiednich przepisów rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.

2018
31
sie

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 53a ustawy CIT środków z inwestycji jako przychodów podmiotu wdrażającego instrument finansowy w części zwiększającej wkład finansowy z Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”.

Fragment:

Stąd też interpretacja pojęcia „ podmiotu wdrażającego instrument finansowy ” powinna zostać dokonana z uwzględnieniem wykorzystywanych w praktyce modeli wdrażania instrumentów finansowych z wykorzystaniem struktury funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych oraz w sposób zapewniający ponowne wykorzystanie zwracanych środków na realizację celów poszczególnych programów operacyjnych”. Podsumowując więc, zdaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nie budzi wątpliwości, iż Fundusz może korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 53a Ustawy CIT. Wnioskodawca w pełni podziela powyższe stanowisko, gdyż znajduje ono oparcie zarówno w przepisach prawa podatkowego, jak i przepisach dotyczących polityki spójności, do których odwołują się przepisy prawa podatkowego. Przepisy mające zastosowanie w sprawie Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 53a Ustawy CIT: „ Wolne od podatku są: przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w rozdziale 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy i inne przychody osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot − w części zwiększającej wkład finansowy z programu operacyjnego ”. Rozdział 10 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 („ Ustawa Wdrożeniowa ”), (...)

2018
22
sie

Istota:

Czy Fundusz jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do odsetek i innych przychodów, a także zysków powstałych na skutek obrotu środkami finansowymi powierzonymi Funduszowi przez Województwo a pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconych lub niezaangażowanych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?

Fragment:

(...) programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Fundusz jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do odsetek i innych przychodów, a także zysków powstałych na skutek obrotu środkami finansowymi powierzonymi Funduszowi przez Województwo a pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconych lub niezaangażowanych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, wszelkie przychody wygenerowane na powierzonych Funduszowi przez Województwo, jako ich dysponenta, środkach finansowych pochodzących z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconych lub niezaangażowanych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, bowiem środki te nie stanowią przychodów Funduszu, lecz zgodnie z postanowieniami Umowy, zwiększają wartość powierzonych Funduszowi do zarządzania środków.

2018
10
sie

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „...”

Fragment:

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Uczestnikowi programu ww. środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Zatem, o środki finansowe na realizację projektu ubiega się uczelnia (pracodawca) i tej jednostce są te środki przyznawane.

2018
10
sie

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „...”

Fragment:

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Uczestnikowi programu ww. środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Zatem, o środki finansowe na realizację projektu ubiega się uczelnia (pracodawca) i tej jednostce są te środki przyznawane.

2018
4
lip

Istota:

Opodatkowanie środków otrzymanych w ramach programu „Mobilność Plus”

Fragment:

W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w części budżetu państwa – „ Nauka ” na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej lub kształcącej na studiach doktoranckich uczestnika programu na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie. Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera definicji podróży służbowej i dlatego należy odwołać się do pojęcia podróży służbowej zawartego w art. 77 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.

2018
4
lip

Istota:

Mobilność Plus

Fragment:

Uniwersytet, w imieniu Wnioskodawcy, złożył do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwanego dalej „ Ministrem ”) wniosek o przyznanie środków na wyjazd naukowy Wnioskodawcy w Strasbourgu od 1 października 2014 r. do 30 września 2016 r. w ramach programu „ Mobilność Plus ” (zwanego dalej „ Programem ”). Zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „ Mobilność Plus ” (M.P. poz. 254) celem Programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. Program ma pomóc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. W dniu 20 grudnia 2013 r. Minister przyznał Uniwersytetowi w ramach Programu środki finansowe. Następnie 14 lutego 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem, a Uniwersytetem (zwana dalej „ Umową A ”) precyzującą cel i zasady wykorzystania środków.

2018
27
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców.

Fragment:

Strona internetowa programu: .... W ramach projektu Wnioskodawca wyśle 10 osób (młodych stażem przedsiębiorców bądź osób zainteresowanych założeniem biznesu) za granicę na pobyt od 1 do 6 miesięcy. Uczestnik projektu otrzymywać będzie bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci miesięcznego przelewu na konto kwoty ryczałtowej z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z kosztami podróży i utrzymania, w tym kosztami zakwaterowania w państwie członkowskim UE, do którego wyjeżdża. Bezzwrotne wsparcie finansowe jest w całości finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Uczestnik nie przedstawia żadnych rachunków, jest jedynie zobowiązany do przedkładania sprawozdań z pobytu zagranicznego. Ramowy opis projektu: Program daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom (niezależnie od wieku) możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach UE. Program Erasmus (edycja 10) dla młodych przedsiębiorców (młodych stażem biznesowym – nie wiekiem) jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej.