Programy | Interpretacje podatkowe

Programy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to programy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie internetowym „M”.
Fragment:
Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest użytkownikiem programu „ M ” (dalej program „ M ”). Jest to program internetowy typu „ revenue sharing ”, który zarabia na reklamie internetowej. W ramach tego programu Wnioskodawczyni dokonuje zakupu pakietów reklam on line oraz obowiązana jest do zapewnienia swoim działaniem ruchu na stronach internetowych, na których te reklamy są wyświetlane poprzez obejrzenie kilkunastu reklam dziennie. Uczestnictwo Wnioskodawczyni w programach polega na wpłacie pewnej kwoty pieniędzy i obracaniu tą kwotą, wewnątrz programu. Nie wiąże się on ze sprzedażą ani dystrybucją żadnych materialnych towarów lub produktów. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że program ten nie jest programem inwestycyjnym, nie korzysta z żadnych metod mnożenia kapitału z wykorzystaniem typowych dla rynku finansowego metod (giełda, akcje, obligacje, forex, itp.). Program ten nie jest także tzw. „ piramidą finansową ”, gdyż oferuje realny produkt lub usługę, na której zarabia, a aby osiągać zyski nie jest konieczne zapraszanie do programów kolejnych osób. Za promowanie programu uczestnicy otrzymują pewne bonusy (gratyfikacje pieniężne), jednak nie mają obowiązku takiej promocji. Program ten nie jest także grą, a osiąganego zysku nie należy traktować jak wygranej.
2016
14
sie

Istota:
1) Czy kwoty Wkładu Uzupełniającego, której ciężar ekonomiczny spoczywa na Spółce, będą stanowiły dla pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o PIT, co spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązków płatniczych właściwych dla pracodawcy?2) Czy wydatki na sfinansowanie Wkładu Uzupełniającego w ramach Programu Spółka będzie miała prawo zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
P. organizuje program akcjonariatu pracowniczego (dalej: „ Program ”), na potrzeby którego została utworzona spółka F. (dalej: „ F. ”). Do uczestniczenia w tym Programie, obejmującym całą grupę P. (dalej: „ Grupa ”) uprawnieni są pracownicy spółek zależnych P.. Program taki funkcjonuje od kilku lat, przy czym obecnie nie uczestniczą w nim jeszcze pracownicy Spółki. P. zamierza skierować ofertę udziału w takim programie do pracowników Spółki. Jednym z podstawowych celów Programu jest zmotywowanie pracowników uczestniczących w Programie do zwiększenia wydajności oraz efektywności pracy, a w konsekwencji do osiągania przez Grupę (w tym Spółkę) jak najwyższych dochodów przy jednoczesnym braku ingerencji w obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania za pracę. Zgodnie z przyjmowanymi założeniami, odpowiadającymi sposobowi funkcjonowania Programu od kilku lat w innych państwach niż Polska w odniesieniu do pracowników innych niż polskie spółek zależnych P., uczestnictwo w Programie będzie możliwe pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek, w tym m.in. wykazania stażu pracy wynoszącego co najmniej trzy miesiące w jednej lub większej liczbie spółek Grupy w ostatnim dniu okresu subskrypcji.
2016
9
sie

Istota:
1) Czy kwoty Wkładu Uzupełniającego, której ciężar ekonomiczny spoczywa na Spółce, będą stanowiły dla pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o PIT, co spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązków płatniczych właściwych dla pracodawcy?2) Czy wydatki na sfinansowanie Wkładu Uzupełniającego w ramach Programu Spółka będzie miała prawo zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
P. organizuje program akcjonariatu pracowniczego (dalej: „ Program ”), na potrzeby którego została utworzona spółka F. (dalej: „ F. ”). Do uczestniczenia w tym Programie, obejmującym całą grupę P. (dalej: „ Grupa ”) uprawnieni są pracownicy spółek zależnych P. Program taki funkcjonuje od kilku lat, przy czym obecnie nie uczestniczą w nim jeszcze pracownicy Spółki. P. zamierza skierować ofertę udziału w takim programie do pracowników Spółki. Jednym z podstawowych celów Programu jest zmotywowanie pracowników uczestniczących w Programie do zwiększenia wydajności oraz efektywności pracy, a w konsekwencji do osiągania przez Grupę (w tym Spółkę) jak najwyższych dochodów przy jednoczesnym braku ingerencji w obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania za pracę. Zgodnie z przyjmowanymi założeniami, odpowiadającymi sposobowi funkcjonowania Programu od kilku lat w innych państwach niż Polska w odniesieniu do pracowników innych niż polskie spółek zależnych P., uczestnictwo w Programie będzie możliwe pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek, w tym m.in. wykazania stażu pracy wynoszącego co najmniej trzy miesiące w jednej lub większej liczbie spółek Grupy w ostatnim dniu okresu subskrypcji.
2016
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: skutków podatkowych otrzymania dofinansowania oraz braku możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków.
Fragment:
W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.: programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Zgodnie z treścią art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013. W budżecie środków europejskich – w myśl art. 117 ust. 2 ww. ustawy – ujmuje się: dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich; wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji. Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów (...)
2016
24
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w części budżetu państwa – Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a)-e) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Uczestnikowi programu ww. środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Mając na uwadze powyższe, uczestnik programu nie otrzymuje diet (przeznaczonych na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki), ani zwrotu faktycznie poniesionych kosztów podróży, ale kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku oraz kosztów podróży nie tylko uczestnika programu, ale także członków jego rodziny.
2016
24
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe w związku z uczestnictwem w programie „Mobilność Plus”
Fragment:
Środki finansowe w ramach programu przyznawane są jednostce naukowej na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw nauki, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Uczestnikowi programu ww. środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy o zasadach finansowania nauki, Minister przyznaje środki finansowe na zadania określone w art. 5 pkt 4-7 oraz pkt 9-11 i 13 w drodze decyzji, na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty, po zasięgnięciu opinii właściwego zespołu, o którym mowa w art. 52 ust. 1-3. Natomiast z art. 26 ust. 1 tej ustawy wynika, że finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra obejmuje działania dotyczące realizacji określonych przez Ministra zadań wynikających z polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Przy czym Minister właściwy do spraw nauki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski ” ogłasza komunikaty o ustanowieniu programu i przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 3 (art. 26 ust. 2 ww. ustawy). Wskazać należy, że zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zasadach finansowania nauki, środki finansowe przeznaczone na finansowanie programów lub przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2 i 3, są przekazywane jednostce naukowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy.
2016
17
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania rekompensat w ramach Programu Dobrowolnych Odejść
Fragment:
Programu Wnioskodawca przystąpił składając „ Wniosek o przystąpienie do Programu Dobrowolnych Odejść ” w dniu 11 marca 2015 r. W związku z powyższym w momencie rozwiązywania umowy o pracę zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminie w sprawie określenia zasad Programu Dobrowolnych Odejść pracowników zatrudnionych w spółce z o.o. Wnioskodawca otrzymał rekompensatę i odprawę. Od wypłaconych kwot pracodawca odprowadził zaliczki na podatek dochodowy. Według regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść pracownicy otrzymują świadczenia jako kompensatę i odszkodowanie w związku z brakiem uzyskiwania dalszego wynagrodzenia ze stosunku pracy. Mają one na celu zadośćuczynić pracownikowi stratę w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Pracodawca z kolei wprowadzając Program Dobrowolnych Odejść może przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia w zakładzie. Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść określa: prawa i obowiązki pracowników związane z przystąpieniem do Programu, świadczenia pieniężne wypłacone w ramach Programu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, tj. odprawę pieniężną oraz dodatkowe jednorazowe świadczenie – rekompensatę (czyli prawa pracowników i obowiązki pracodawcy w tym zakresie).
2016
5
lip

Istota:
Czy dochody z tytułu zbycia warrantów subskrypcyjnych w celu ich umorzenia traktowane są jako dochody z kapitałów pieniężnych i są opodatkowane dopiero z chwilą ich zbycia w celu umorzenia 19% podatkiem liniowym płatnym do końca kwietnia kolejnego roku?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 3 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym oraz skutków podatkowych związanych ze sprzedażą warrantów na rzecz spółki w celu umorzenia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dariusz P. (zwany dalej: „ Wnioskodawcą ”) jest współpracownikiem E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością V. Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „ Spółką ”). Spółka na podstawie Umowy o Zarządzanie zarządzana jest przez E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwana dalej: „ Podmiotem Zarządzającym ”). Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego Spółka przeprowadzi na żądanie Podmiotu Zarządzającego Program Motywacyjny w formie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji niemych Funduszu Kapitałowego. W ramach Programu Motywacyjnego, warranty subskrypcyjne serii A Spółki mogą być oferowane i wydawane: Podmiotowi Zarządzającemu, lub członkom Kluczowego Personelu; pracownikom, współpracownikom oraz doradcom Spółki i Podmiotu Zarządzającego, wskazywanym przez Podmiot Zarządzający. Warranty Subskrypcyjne poszczególnych podserii w ramach serii A będą oferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej osobom lub podmiotom wskazanym przez Podmiot Zarządzający, których lista wraz liczbą zaoferowanych warrantów subskrypcyjnych i wartością opcji kupna będzie każdorazowo zatwierdzana na Walnym Zgromadzeniu Spółki przewidującym wniesienie wkładów przez Akcjonariuszy na pokrycie Opłaty za Zarządzanie.
2016
3
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie internetowym
Fragment:
Zysk wypracowany dzielony jest pomiędzy użytkowników programu według określonych regulaminem zasad. Program ten nie jest piramidą finansową, gdyż nie wymaga od uczestników rekrutacji nowych członków (choć przyznają prowizję za taką działalność), a uzyskany dochód wynika z reklamy programu i ilości odtworzeń na stronie. Uczestnictwo Wnioskodawcy w tymże programie polega na wpłacie konkretnej kwoty pieniędzy przez system płatniczy PayPal itp. i obracanie tą kwotą wewnątrz programu. Po dokonaniu przelewu środków pieniężnych Wnioskodawca kupuje jednostki (paczki) reklamowe i generuje ruch na wskazanych stronach, co skutkuje przyrostem wartości wypracowanego zysku wewnątrz programu, który możliwy jest do przekazania do systemu płatniczego lub ponownego wykorzystania i zakupu kolejnych pakietów reklamowych. W sytuacji przekazania środków wyrażonych w dolarach amerykańskich do systemu płatniczego możliwe jest przewalutowanie i przelanie środków na rachunek bankowy. Udział wnioskodawcy w tym programie nie wiąże się ze sprzedażą, czy też dystrybucją żadnych „ fizycznych ” towarów. Program nie odprowadza podatku za osiągnięte przez Wnioskodawcę dochody, informując zgodnie z regulaminem, że ten obowiązek spoczywa na nim.
2016
1
lip

Istota:
Czy od wypłaconej rekompensaty (wynikającej z Programu Dobrowolnych Odejść) powinien być pobrany podatek dochodowy?
Fragment:
Została ona ustalona w oparciu o regulamin Programu Dobrowolnych Odejść w firmie, którego podstawę funkcjonowania stanowi ustawa Kodeksu Pracy. Wyżej wymieniony program określa zasady ustalania rekompensat w zależności od indywidualnych uprawnień pracowniczych. Program dobrowolnych odejść, na podstawie którego została rozwiązana umowa o pracę, jest programem w rozumieniu art. 9 par.1 Kodeksu pracy, ponieważ reguluje prawa i obowiązki obydwu stron stosunku pracy, tj. pracodawcy i pracowników. Według regulaminu programu dobrowolnych odejść pracownicy otrzymują świadczenia, jako rekompensatę i odszkodowanie w związku z brakiem uzyskiwania dalszego wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy. Mają one stanowić zadośćuczynienie dla pracownika z tytułu straty wynikającej z braku możliwości otrzymywania, wynagrodzenia za dalszą pracę u dotychczasowego pracodawcy. Pracodawca natomiast wprowadzając program może przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia w swoim zakładzie. Regulamin programu dobrowolnych odejść określa m.in. prawa i obowiązki pracowników związane z przystąpieniem do programu, świadczenia pieniężne wypłacane w ramach programu w związku z rozwiązaniem umowy o pracę tj. odprawę pieniężną oraz dodatkowe, jednorazowe świadczenie- rekompensatę (czyli prawa pracowników i obowiązki pracodawcy w tym zakresie).
2016
1
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Programy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.