Programy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to programy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
31
sie

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 53a ustawy CIT środków z inwestycji jako przychodów podmiotu wdrażającego instrument finansowy w części zwiększającej wkład finansowy z Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”.

Fragment:

Stąd też interpretacja pojęcia „ podmiotu wdrażającego instrument finansowy ” powinna zostać dokonana z uwzględnieniem wykorzystywanych w praktyce modeli wdrażania instrumentów finansowych z wykorzystaniem struktury funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych oraz w sposób zapewniający ponowne wykorzystanie zwracanych środków na realizację celów poszczególnych programów operacyjnych”. Podsumowując więc, zdaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nie budzi wątpliwości, iż Fundusz może korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 53a Ustawy CIT. Wnioskodawca w pełni podziela powyższe stanowisko, gdyż znajduje ono oparcie zarówno w przepisach prawa podatkowego, jak i przepisach dotyczących polityki spójności, do których odwołują się przepisy prawa podatkowego. Przepisy mające zastosowanie w sprawie Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 53a Ustawy CIT: „ Wolne od podatku są: przychody podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w rozdziale 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475), w szczególności odsetki, opłaty gwarancyjne, dywidendy i inne przychody osiągnięte z inwestycji realizowanych przez ten podmiot − w części zwiększającej wkład finansowy z programu operacyjnego ”. Rozdział 10 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 („ Ustawa Wdrożeniowa ”), (...)

2018
22
sie

Istota:

Czy Fundusz jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do odsetek i innych przychodów, a także zysków powstałych na skutek obrotu środkami finansowymi powierzonymi Funduszowi przez Województwo a pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconych lub niezaangażowanych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?

Fragment:

(...) programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Fundusz jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do odsetek i innych przychodów, a także zysków powstałych na skutek obrotu środkami finansowymi powierzonymi Funduszowi przez Województwo a pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconych lub niezaangażowanych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, wszelkie przychody wygenerowane na powierzonych Funduszowi przez Województwo, jako ich dysponenta, środkach finansowych pochodzących z wkładów wniesionych w ramach (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do instrumentów inżynierii finansowej zwróconych lub niezaangażowanych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, bowiem środki te nie stanowią przychodów Funduszu, lecz zgodnie z postanowieniami Umowy, zwiększają wartość powierzonych Funduszowi do zarządzania środków.

2018
10
sie

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „...”

Fragment:

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Uczestnikowi programu ww. środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Zatem, o środki finansowe na realizację projektu ubiega się uczelnia (pracodawca) i tej jednostce są te środki przyznawane.

2018
10
sie

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „...”

Fragment:

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Uczestnikowi programu ww. środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Zatem, o środki finansowe na realizację projektu ubiega się uczelnia (pracodawca) i tej jednostce są te środki przyznawane.

2018
4
lip

Istota:

Opodatkowanie środków otrzymanych w ramach programu „Mobilność Plus”

Fragment:

W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w części budżetu państwa – „ Nauka ” na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej lub kształcącej na studiach doktoranckich uczestnika programu na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie. Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera definicji podróży służbowej i dlatego należy odwołać się do pojęcia podróży służbowej zawartego w art. 77 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.

2018
4
lip

Istota:

Mobilność Plus

Fragment:

Uniwersytet, w imieniu Wnioskodawcy, złożył do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwanego dalej „ Ministrem ”) wniosek o przyznanie środków na wyjazd naukowy Wnioskodawcy w Strasbourgu od 1 października 2014 r. do 30 września 2016 r. w ramach programu „ Mobilność Plus ” (zwanego dalej „ Programem ”). Zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „ Mobilność Plus ” (M.P. poz. 254) celem Programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. Program ma pomóc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. W dniu 20 grudnia 2013 r. Minister przyznał Uniwersytetowi w ramach Programu środki finansowe. Następnie 14 lutego 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem, a Uniwersytetem (zwana dalej „ Umową A ”) precyzującą cel i zasady wykorzystania środków.

2018
27
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców.

Fragment:

Strona internetowa programu: .... W ramach projektu Wnioskodawca wyśle 10 osób (młodych stażem przedsiębiorców bądź osób zainteresowanych założeniem biznesu) za granicę na pobyt od 1 do 6 miesięcy. Uczestnik projektu otrzymywać będzie bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci miesięcznego przelewu na konto kwoty ryczałtowej z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z kosztami podróży i utrzymania, w tym kosztami zakwaterowania w państwie członkowskim UE, do którego wyjeżdża. Bezzwrotne wsparcie finansowe jest w całości finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Uczestnik nie przedstawia żadnych rachunków, jest jedynie zobowiązany do przedkładania sprawozdań z pobytu zagranicznego. Ramowy opis projektu: Program daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom (niezależnie od wieku) możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach UE. Program Erasmus (edycja 10) dla młodych przedsiębiorców (młodych stażem biznesowym – nie wiekiem) jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej.

2018
20
cze

Istota:

Wypłacone osobie rekomendującej (pracownicy Spółki i spółek z grupy oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umów zleceń lub o dzieło) świadczenie pieniężne z tytułu polecenia stanowi dla tej osoby przychód podlegający opodatkowaniu - przychód z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Fragment:

Regulamin Programu zakłada, że rekomendującymi kandydatów na stanowiska pracownicze w procesie rekrutacyjnym mogą być zarówno pracownicy spółek biorących udział w Programie, jak też osoby z nimi współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Tym samym Program wyłącza okoliczność, że jedynymi rekomendującymi Programu są pracownicy Wnioskodawcy czy spółek biorących udział w Programie. Wynika to między innymi z faktu, że spółki zależne Wnioskodawcy biorące udział w Programie, nie mają odpowiednich kompetencji i zasobów pracowniczych w zakresie organizowania programów o charakterze rekrutacyjnym. Nie dysponują one też odpowiednimi narzędziami, za pomocą których Program mógłby być realizowany. Warunkiem bowiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez kandydata aplikacji za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy jako organizatora. W efekcie powyższego, spółki biorące udział w Programie, nie mają również wpływu na decyzję o wypłaceniu nagrody, gdyż takową zgodnie z Regulaminem podejmuje wyłącznie Wnioskodawca. W ocenie Wnioskodawcy wskazany we wniosku stan faktyczny nie pozwala przyjąć, że przysporzenia w postaci nagrody pieniężnej jest świadczeniem ze stosunku prawnego pracy łączącego Wnioskodawcę z pracownikami spółek uczestniczących w Programie, ani też z jego własnymi pracownikami.

2018
13
cze

Istota:

Czy przyznane Wnioskodawczyni w ramach programu „...” środki finansowe powinny być na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku dochodowego do wysokości sumy diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, a więc do wysokości sumy:
- diet (stawka dzienna),
- udokumentowanego kosztu przejazdów do i z ośrodka zagranicznego,
- udokumentowanego kosztu dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
- udokumentowanego kosztu noclegów lub ryczałtu za nocleg w przypadku braku posiadania dokumentacji kosztu noclegów,
obliczonej z zastosowaniem stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej?

Fragment:

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, zwanej dalej „ zagranicznym ośrodkiem ” oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Uczestnikowi programu ww. środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Zatem o środki finansowe na realizację projektu ubiega się uczelnia (pracodawca) i tej jednostce są te środki przyznawane.

2018
2
cze

Istota:

Świadczenia uzyskane w ramach programu outplacementu.

Fragment:

W dniu 11 września 2017 r. pracodawca powiadomił Wnioskodawczynię o programie outplacement i wskazał osobę w N., która będzie realizowała dla Wnioskodawczyni ten program. Firma N. przesłała Wnioskodawczyni w dniu 19 września 2017 r. szczegółowy program outplacementu. Faktycznie program rozpoczął się dnia 13 września 2017 r., gdy Wnioskodawczyni przesłała do N. swoje CV i ustaliła termin pierwszego spotkania na 15 września 2017 r. Program zakończył się dnia 6 grudnia 2017 r. Pracodawca nie był zobowiązany do zapewnienia Wnioskodawczyni świadczeń rynku pracy na podstawie art. 70 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaś Porozumienie nie wskazywało przyczyn rozwiązania umowy o pracę. Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy wartość świadczeń w ramach programu outplacementu realizowanego w warunkach opisanych jak wyżej stanowi dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 i/lub pkt 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W kontekście powyższego należy stwierdzić, że wartość otrzymanych przez Wnioskodawczynię świadczeń realizowanych w ramach programu outplacementu stanowi dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy.