Programy | Interpretacje podatkowe

Programy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to programy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Decyzjami z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz z dnia 15 marca 2013 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi (...) środki finansowe przeznaczone na finansowanie w latach 2013-2016 uczestnictwa Wnioskodawcy w programie Ministra „ ... ”, zwanego dalej „ Programem ”. Szczegółowe przepisy dotyczące procedury konkursu, w ramach którego zostały przyznane ww. środki, zawiera komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „ ... ” (M.P. poz. 254). Minister przekazał środki finansowe Uniwersytetowi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem a Uniwersytetem w dniu 14 stycznia 2013 r. Umowa ta określa warunki finansowania i realizacji uczestnictwa w programie oraz rozliczania środków finansowych przyznanych na finansowanie zagranicznego pobytu, obejmującego udział w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, realizowanych w zagranicznym ośrodku na uniwersytecie w Australii. Środki finansowe obejmują „ koszty podróży ” pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem realizacji zadania oraz „ koszty pobytu ” związane z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym uczestnika programu i członków jego rodziny (§ 3 umowy). Uniwersytet jako płatnik tych środków zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania całości otrzymywanych środków uczestnikowi programu, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem a uczestnikiem (Wnioskodawcą).
2017
23
lut

Istota:
Podatek dochodowy osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Uczestnikowi programu ww. środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Zatem o środki finansowe na realizację projektu ubiega się uczelnia (pracodawca) i tej jednostce są te środki przyznawane.
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Uczestnikowi programu ww. środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Zatem o środki finansowe na realizację projektu ubiega się uczelnia (pracodawca) i tej jednostce są te środki przyznawane.
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Bonusy mogą być kupowane po promocyjnej cenie 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) netto + VAT w terminie 30 dni: od daty zakończenia Programu, od daty rezygnacji przez Salon z udziału w Programie lub od daty wykluczenia Salonu z Programu przez Spółkę. Salon może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie. Z ważnych powodów Spółka może w każdym czasie wykluczyć Salon z Programu ze skutkiem natychmiastowym. Ustanie uczestnictwa w Programie następuje również na skutek zakończenia Programu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Czy w związku ze sprzedażami towarów i usług po promocyjnej cenie 1 zł netto + VAT (opisanymi wcześniej jako Bonusy), których Wnioskodawca będzie dokonywał w ramach organizowanego przez siebie programu lojalnościowego na rzecz swoich klientów będących przedsiębiorcami prowadzącymi salony fryzjerskie i kosmetyczne (opisanymi wcześniej jako Salony) uczestniczących w tym programie, na Wnioskodawcy – jako organizatorze programu i sprzedawcy Bonusów po promocyjnej cenie 1 zł netto + VAT – będą spoczywały jakiekolwiek obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, w tym także związane z ewentualnym częściowo odpłatnym nabyciem Bonusów przez uczestników programu (...)
2016
31
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Bonusy mogą być kupowane po promocyjnej cenie 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) netto + VAT w terminie 30 dni: od daty zakończenia Programu, od daty rezygnacji przez Salon z udziału w Programie lub od daty wykluczenia Salonu z Programu przez Spółkę. Salon może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie. Z ważnych powodów Spółka może w każdym czasie wykluczyć Salon z Programu ze skutkiem natychmiastowym. Ustanie uczestnictwa w Programie następuje również na skutek zakończenia Programu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy w związku ze sprzedażami towarów i usług po promocyjnej cenie 1 zł netto + VAT (opisanymi wcześniej jako Bonusy), których Wnioskodawca będzie dokonywał w ramach organizowanego przez siebie programu lojalnościowego na rzecz swoich klientów będących przedsiębiorcami prowadzącymi salony fryzjerskie i kosmetyczne (opisanymi wcześniej jako Salony) uczestniczących w tym programie, na Wnioskodawcy – jako organizatorze programu i sprzedawcy Bonusów po promocyjnej cenie 1 zł netto + VAT – będą spoczywały jakiekolwiek obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym także związane z ewentualnym częściowo odpłatnym nabyciem Bonusów przez uczestników programu lojalnościowego, w szczególności obowiązki (...)
2016
31
gru

Istota:
Czy środki finansowe, które Wnioskodawca otrzymał na realizację projektu w ramach I edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Mobilność Plus" podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy Wnioskodawca musi tę kwotę opodatkować osobno w części przypadającej na Niego i osobno w części przypadającej na Jego żonę?
Fragment:
(...) programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w części budżetu państwa -"Nauka" na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki; Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu; Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej uczestnika programu na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie; Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu; Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra. Wnioskodawca spełnia całkowicie wszystkie warunki przedstawione powyżej. W Jego przypadku, wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został złożony przez jednostkę naukową, w której jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku adiunkta i posiada stopień naukowy doktora.
2016
30
gru

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe
Fragment:
W budżecie środków europejskich ujmuje się: dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich; wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji (art. 117 ust. 2 ww. ustawy). Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 omawianej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na: realizację projektów przez jednostki budżetowe; płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; dotacje celowe dla beneficjentów; realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe; realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami. Zgodnie z art. 187 ww. ustawy: za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „ płatnościami ”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 wskazanej ustawy stanowi natomiast, że: obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.
2016
21
gru

Istota:
Mo?liwooa zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 updof orodków otrzymanych przez Wnioskodawce w ramach programu X.
Fragment:
Przes3anka z lit. b) mówi o bezpooredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i jest spe3niona wy31cznie wtedy, gdy osoba fizyczna (podatnik) bezpoorednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Przepis ten wymaga, by podatnik realizowa3 cel programu bezpoorednio, a zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpoorednio realizuj1cy cel programu zleca – bez wzgledu na rodzaj umowy – wykonanie okreolonych czynnooci w zwi1zku z realizowanym przez niego programem. Oznacza to, ?e nie ka?da osoba realizuj1ca (faktycznie) cel programu bedzie korzysta3a z tego zwolnienia. Wnioskodawca uczestniczy3 w Programie wymiany naukowej, w ramach którego realizowany by3 Fundusz Stypendialny X. Operatorem Funduszu Stypendialnego by3a instytucja szwajcarska, która wyp3aca3a orodki (stypendium naukowe) Wnioskodawcy. Program ten mia3 przyczynia sie do zmniejszenia ró?nic spo3eczno-gospodarczych w obrebie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencja3u pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwa3ych partnerstw w zakresie badan naukowych pomiedzy Polsk1 a Szwajcari1 (patrz: www.sciex.pl). Nie mo?na zatem uznaa, ?e stypendysta realizuj1c prace badawcze, mimo, i? w pewnym stopniu przyczynia sie do realizacji celu programu, realizuje ten cel bezpoorednio. Celem programu, w ramach którego otrzymywane by3o stypendium, by3o zmniejszenie ró?nic spo3eczno-gospodarczych w obrebie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie mo?liwooci pracowników naukowych w nowych panstwach cz3onkowskich oraz propagowanie trwa3ych partnerstw 10 nowych panstw cz3onkowskich i Szwajcarii w zakresie badan naukowych.
2016
17
gru

Istota:
Opodatkowanie przychodu z tytułu uczestnictwa w programie internetowym.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w programie internetowym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca ma zamiar w wolnym czasie brać udział w programie partnerskim „ ... ”. Wnioskodawca wskazał, że aby dołączyć do programu należy stworzyć konto na stronie internetowej, której domena jest zarejestrowana w państwie Ameryki Środkowej – B. Aby stworzyć konto trzeba jedynie podać swoje imię i nazwisko. Wnioskodawca nie podaje innych danych osobowych i nie podpisuje żadnej umowy, która łączyłaby go z zagraniczną firmą. Wnioskodawca oświadcza jedynie, że zapoznał się z zasadami programu partnerskiego oraz zasadami „ ... ”, które określają zasady działania programu i wymagania dotyczące dzielenia się linkami partnerskimi. Udział Wnioskodawcy w programie miałby polegać na udostępnianiu linków do produktów ze strony internetowej, w celu zachęcenia innych osób do zakupu danego artykułu. Jeśli ktoś dokona zakupu przez link, który został udostępniony przez Wnioskodawcę, wtedy Wnioskodawca otrzymuje prowizję od wartości tego zakupu, która następnie występuje na stronie programu w walucie amerykańskiej (dolar/USD), którą Wnioskodawca może wypłacić.
2016
6
gru

Istota:
Zakresie opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w programie internetowym.
Fragment:
Jednym z takich programów internetowych jest „ X. ”, który dzieli się swoimi zyskami ze sprzedaży odpadów wtórnych. W każdym cyklu przeróbczym trwającym zwykle 5 tygodni uczestnikowi programu zwracane jest 14% z pieniądzy, które zainwestował w programie. Firma swoją siedzibę posiada na Litwie oraz w Polsce. Wnioskodawca w chwili obecnej jest uczestnikiem programu „ X. ”. Wnioskodawca wskazał, że inwestując pieniądze w programie „ X. ” osoba uczestnicząca kupuje pewną ilość (wyrażoną w kilogramach) odpadów wtórnych, a firma dzieli się z użytkownikiem zyskiem ze sprzedaży surowca przetworzonego. Udział osoby uczestniczącej w tego typu programie nie wiąże się ze sprzedażą ani dystrybucją żadnych fizycznych towarów lub produktów. Dochód uzyskiwany w tych programach lokuje się pierwotnie na koncie użytkownika w walucie obcej, a następnie może być wypłacony na konto bankowe (przy wcześniejszym przewalutowaniu kwoty na PLN). Program „ X. ” nie odprowadza podatku za użytkownika. W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania. Czy zasadnym jest, aby podatek od osób fizycznych za udział w programie internetowym „ X. ” rozliczać (...)
2016
5
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Programy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.