Programy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to programy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
cze

Istota:

Wypłacone osobie rekomendującej (pracownicy Spółki i spółek z grupy oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umów zleceń lub o dzieło) świadczenie pieniężne z tytułu polecenia stanowi dla tej osoby przychód podlegający opodatkowaniu - przychód z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Fragment:

Regulamin Programu zakłada, że rekomendującymi kandydatów na stanowiska pracownicze w procesie rekrutacyjnym mogą być zarówno pracownicy spółek biorących udział w Programie, jak też osoby z nimi współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Tym samym Program wyłącza okoliczność, że jedynymi rekomendującymi Programu są pracownicy Wnioskodawcy czy spółek biorących udział w Programie. Wynika to między innymi z faktu, że spółki zależne Wnioskodawcy biorące udział w Programie, nie mają odpowiednich kompetencji i zasobów pracowniczych w zakresie organizowania programów o charakterze rekrutacyjnym. Nie dysponują one też odpowiednimi narzędziami, za pomocą których Program mógłby być realizowany. Warunkiem bowiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez kandydata aplikacji za pośrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy jako organizatora. W efekcie powyższego, spółki biorące udział w Programie, nie mają również wpływu na decyzję o wypłaceniu nagrody, gdyż takową zgodnie z Regulaminem podejmuje wyłącznie Wnioskodawca. W ocenie Wnioskodawcy wskazany we wniosku stan faktyczny nie pozwala przyjąć, że przysporzenia w postaci nagrody pieniężnej jest świadczeniem ze stosunku prawnego pracy łączącego Wnioskodawcę z pracownikami spółek uczestniczących w Programie, ani też z jego własnymi pracownikami.

2018
13
cze

Istota:

Czy przyznane Wnioskodawczyni w ramach programu „...” środki finansowe powinny być na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku dochodowego do wysokości sumy diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, a więc do wysokości sumy:
- diet (stawka dzienna),
- udokumentowanego kosztu przejazdów do i z ośrodka zagranicznego,
- udokumentowanego kosztu dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
- udokumentowanego kosztu noclegów lub ryczałtu za nocleg w przypadku braku posiadania dokumentacji kosztu noclegów,
obliczonej z zastosowaniem stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej?

Fragment:

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, zwanej dalej „ zagranicznym ośrodkiem ” oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Uczestnikowi programu ww. środki finansowe są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Zatem o środki finansowe na realizację projektu ubiega się uczelnia (pracodawca) i tej jednostce są te środki przyznawane.

2018
2
cze

Istota:

Świadczenia uzyskane w ramach programu outplacementu.

Fragment:

W dniu 11 września 2017 r. pracodawca powiadomił Wnioskodawczynię o programie outplacement i wskazał osobę w N., która będzie realizowała dla Wnioskodawczyni ten program. Firma N. przesłała Wnioskodawczyni w dniu 19 września 2017 r. szczegółowy program outplacementu. Faktycznie program rozpoczął się dnia 13 września 2017 r., gdy Wnioskodawczyni przesłała do N. swoje CV i ustaliła termin pierwszego spotkania na 15 września 2017 r. Program zakończył się dnia 6 grudnia 2017 r. Pracodawca nie był zobowiązany do zapewnienia Wnioskodawczyni świadczeń rynku pracy na podstawie art. 70 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaś Porozumienie nie wskazywało przyczyn rozwiązania umowy o pracę. Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy wartość świadczeń w ramach programu outplacementu realizowanego w warunkach opisanych jak wyżej stanowi dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 i/lub pkt 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W kontekście powyższego należy stwierdzić, że wartość otrzymanych przez Wnioskodawczynię świadczeń realizowanych w ramach programu outplacementu stanowi dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy.

2018
31
maj

Istota:

Do otrzymanych przez Wnioskodawczynię w ramach programu środków finansowych nie będzie miało zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie zostaną spełnione przesłanki warunkujące zastosowanie tegoż zwolnienia.

Fragment:

Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w części budżetu państwa - Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej lub kształcącej na studiach doktoranckich uczestnika programu, na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie. Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Należy zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „ podróży służbowej ” i dlatego należy odwołać się do pojęcia podróży służbowej zawartego w art. 77 5 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.

2018
28
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „Mobilność Plus”

Fragment:

W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w części budżetu państwa – „ Nauka ” na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej lub kształcącej na studiach doktoranckich uczestnika programu na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie. Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra. Poza sporem pozostaje, że art. 21 ust. (...)

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „...”

Fragment:

W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepełnoletnich dzieci. Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę, wyodrębnionych w części budżetu państwa – „ Nauka ” na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przeznaczeniem dla uczestnika programu. Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej uczestnika programu na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie. Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a uczestnikiem programu. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra. Podkreślić należy, że zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego.

2018
14
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej (art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). W myśl art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6). Stosownie do art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, dotacjami celowymi są środki przeznaczone m.in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na: realizację projektów przez jednostki budżetowe; płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; dotacje celowe dla beneficjentów; realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe; realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami. Na mocy art. 188 ust. 1 wskazanej (...)

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania projektu oraz wskazania podstawy prawnej tego zwolnienia

Fragment:

Nadmienić należy, że stosownie do art. 127 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych, dotacjami celowymi są m.in. środki przeznaczone na: realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b; realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d; współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 ustawy o finansach publicznych). Z kolei dotacjami celowymi są środki przeznaczone m.in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy). Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na: realizację projektów przez jednostki budżetowe; płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; dotacje celowe dla beneficjentów; realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe; realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

2018
9
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla świadczeń kompleksowych w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Fragment:

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy VAT, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Ust. 12a stanowi, iż przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 ; lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej powyższe limity, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Na tle powyższych przepisów wskazuje się, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy VAT, jest spełnienie dwóch przesłanek.

2018
5
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Fragment:

(...) Programu Współpracy; środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe; środki na realizację wspólnej polityki rolnej; środki przeznaczone na realizację: programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006 r., str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009; 5a)środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 5b)środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 5c)środki pochodzące z instrumentu „ Łącząc Europę ”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „ Łącząc Europę ”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.