ILPP4/443-488/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego przy realizacji zadania pn. „Strefa relaksu – zagospodarowanie terenu z urządzeniem miejsca dla aktywności na łonie przyrody” .

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego przy realizacji zadania pn. „Strefa relaksu – zagospodarowanie terenu z urządzeniem miejsca dla aktywności na łonie przyrody” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego przy realizacji zadania pn. „Strefa relaksu – zagospodarowanie terenu z urządzeniem miejsca dla aktywności na łonie przyrody”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada status osoby prawnej. W kwietniu 2014 r. Zainteresowany złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Strefa relaksu – zagospodarowanie terenu z urządzeniem miejsca dla aktywności na łonie przyrody”. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i 3 września 2014 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem a Wnioskodawcą. Zainteresowany realizować będzie wyżej wymienione zadanie przy wsparciu środków funduszu rozwoju obszarów wiejskich. Realizowane zadanie nie ma charakteru komercyjnego. Za korzystanie z zakupionego wyposażenia oraz placu Wnioskodawca nie będzie pobierać opłat. Celem realizacji zadania jest stworzenie warunków do bezpiecznego wypoczynku i rekreacji oraz poprawa estetyki wsi. Wzbogaci się oferta w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego przez mieszkańców wsi, powstanie miejsce integracji środowiska lokalnego. W ramach realizowanego zadania Zainteresowany zamierza przeprowadzić remont nawierzchni na powierzchni ok. 132 m2, zakupić urządzenia siłowni zewnętrznej: wahadło + twister – 1 kpl., drabinka + pylon + podciąg nóg – 1 kpl., orbitrek wolnostojący – 1 szt., biegacz wolnostojący 1 szt. i obsadzić teren iglakami (50 szt.). Aplikując o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania Wnioskodawca opracował harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym założono, że podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny przedsięwzięcia. Oznacza to, że Zainteresowany aplikując o środki unijne wysokość kwoty dofinansowania obliczył proporcjonalnie do wysokości kwoty brutto zadania, uznając tym samym, że VAT w przypadku Wnioskodawcy jest podatkiem nieodzyskiwalnym. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie zamierza być takim podatnikiem. Zakupione artykuły i wyremontowana nawierzchnia nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany jako beneficjent funduszy unijnych może, w oparciu o przepisy krajowe, w jakikolwiek sposób odzyskać faktycznie i ostatecznie poniesiony podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on podmiotem mającym status podatnika VAT, dlatego też zgodnie z przepisami krajowymi nie ma prawa do odliczenia tego podatku. Dla Zainteresowanego podatek VAT stanowi podatek nieodzyskiwalny. W związku z powyższym, przy realizacji przez Wnioskodawcę projektów dofinansowanych z funduszy unijnych podatek VAT będzie stanowił koszt kwalifikowalny operacji (zadania).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, według art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w kwietniu 2014 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Strefa relaksu – zagospodarowanie terenu z urządzeniem miejsca dla aktywności na łonie przyrody”. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i 3 września 2014 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem a Zainteresowanym. Wnioskodawca realizować będzie zadanie przy wsparciu środków funduszu rozwoju obszarów wiejskich. Za korzystanie z zakupionego wyposażenia oraz placu Zainteresowany nie będzie pobierać opłat. W ramach realizowanego zadania Wnioskodawca zamierza przeprowadzić remont nawierzchni na powierzchni ok. 132 m2, zakupić urządzenia siłowni zewnętrznej: wahadło + twister – 1 kpl., drabinka + pylon + podciąg nóg – 1 kpl., orbitrek wolnostojący – 1 szt., biegacz wolnostojący 1 szt. i obsadzić teren iglakami (50 szt.). Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług oraz nie zamierza być takim podatnikiem. Zakupione artykuły i wyremontowana nawierzchnia nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z ponoszonymi wydatkami, Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot tego podatku na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Podsumowując, Zainteresowany – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego przy realizacji zadania pn. „Strefa relaksu – zagospodarowanie terenu z urządzeniem miejsca dla aktywności na łonie przyrody”. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zakupione w związku z realizacją ww. zadania towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.