ILPP4/443-268/14-4/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia i odzyskania podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Wielkie saunowanie. Bez chorób przez życie” .
ILPP4/443-268/14-4/ISNinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczanie podatku naliczonego
 5. odliczenia
 6. odliczenie podatku od towarów i usług
 7. odzyskanie podatku
 8. prawo do odliczenia
 9. prawo do odzyskania podatku
 10. projekt
 11. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 22 maja 2014 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 26 maja 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 30 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia i odzyskania podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Wielkie saunowanie. Bez chorób przez życie” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia i odzyskania podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Wielkie saunowanie. Bez chorób przez życie”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 30 lipca 2014 r.) o drugi podpis upoważnionej osoby.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług – art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym i posiada NIP. Nie jest zarejestrowana jako podatnik czynny od podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych VAT. W związku z tym nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT. Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 2007-2013 „Wielkie saunowanie. Bez chorób przez życie”. W ramach złożonego wniosku, Wnioskodawca zamierza zrealizować projekt polegający na organizacji cyklu 5 imprez przy Wodospadzie Podgórnej w Przesiece z udziałem przenośnej sauny. Wstęp na te imprezy jest wolny, będą one ogólnie dostępne dla wszystkich chętnych. Zainteresowany w związku z planowaną realizacją tego projektu będzie ponosił koszty usług, koszty zakupu sauny i materiałów, które następnie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego zostaną w formie dotacji zrefundowane. Stowarzyszenie składając wniosek zaznaczyło, że podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie, gdyż w przypadku realizacji projektu i otrzymania faktur VAT za wykonane usługi, zakupione materiały i saunę, jako podmiot niebędący podatnikiem podatku VAT nie ma możliwości odzyskania tego podatku. Przy realizacji powyższego działania, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zainteresowany nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a zatem nie będzie przysługiwać mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach zawiązanych z realizacją projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszeniu przysługiwać będzie prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Wielkie saunowanie. Bez chorób przez życie”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Wielkie saunowanie. Bez chorób przez życie”. Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Nie wykonuje ono działalności opodatkowanej określonej w ustawie o VAT w art. 5. W związku z powyższym, Zainteresowany dokonując planowanych zakupów usług i materiałów nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej w myśl przepisów ustawy. Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym i posiada NIP. Nie jest zarejestrowana jako podatnik czynny od podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych VAT. Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 2007-2013 „Wielkie saunowanie. Bez chorób przez życie”. W ramach złożonego wniosku, Wnioskodawca zamierza zrealizować projekt polegający na organizacji cyklu 5 imprez przy Wodospadzie Podgórnej w Przesiece z udziałem przenośnej sauny. Wstęp na te imprezy jest wolny, będą one ogólnie dostępne dla wszystkich chętnych. Zainteresowany w związku z planowaną realizacją tego projektu będzie ponosił koszty usług, koszty zakupu sauny i materiałów, które następnie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego zostaną w formie dotacji zrefundowane. Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ z opisu sprawy nie wynika, aby były spełnione te warunki, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Wielkie saunowanie. Bez chorób przez życie”. Powyższe wynika z tego, że nie jest ono zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT a nabyte w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.