ILPP3/4512-1-29/15-4/DC | Interpretacja indywidualna

Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją operacji pn. „Remont i doposażenie budynku (...) potrzeby działalności Gminnego Inkubatora Produktów Lokalnych”
ILPP3/4512-1-29/15-4/DCinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundacje
 4. fundusz unijny
 5. odliczenia
 6. odliczenie podatku od towarów i usług
 7. prawo do odliczenia
 8. prawo do odzyskania podatku
 9. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) uzupełnionego pismem z dnia 26 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją operacji pn. „Remont i doposażenie budynku (...) potrzeby działalności Gminnego Inkubatora Produktów Lokalnych” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją operacji pn. „Remont i doposażenie budynku (...) na potrzeby działalności Gminnego Inkubatora Produktów Lokalnych”.

Wniosek uzupełniono na wezwanie tut. Organu w dniu 29 maja 2015 r. w przedmiocie przedstawionego stanu faktycznego oraz zmiany pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja (dalej Wnioskodawca, Zainteresowany), w 2014 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt pozwolił doposażyć budynek Spichlerza, w którym Fundacja ma swoją siedzibę i obejmował dwie pozycje w kosztorysie: zakup stolarki okiennej wraz z montażem oraz założenie instalacji centralnego ogrzewania. Celem działania Fundacji jest stworzenie Gminnego Inkubatora Produktów Lokalnych uczącego i promującego ludzi, którzy zajmują się rękodziełem oraz kultywowaniem tradycji. To również miejsce promujące lokalną kulturę oraz ośrodek dydaktyczny wspierający ludzi twórczych. W inkubatorze będą prowadzone warsztaty rękodzieła, wymiana doświadczeń, organizacja wystaw. Fundacja realizuje projekt objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, który jest skierowany (przeznaczony) dla osób (dorosłych, dzieci) z Gminy ale też i całego powiatu i okolicznych miejscowości. Jest to operacja z zakresu Małych projektów, w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Rozliczając zadanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa otrzymaliśmy zadanie dostarczenia interpretacji indywidualnej z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie moja fundacja zaliczyła wartość podatku VAT do kosztów kwalifikowanych. Nasza operacja w ramach Programu powstała pod nazwą „Remont i doposażenie (...) na potrzeby działalności gminnego inkubatora produktów lokalnych”, a przyznana pomoc to kwota 36.782,44 zł. Wnioskodawca realizując opisany projekt nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupy towarów i usług dokonywane w trakcie realizacji projektu są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Fundacja kultury może odzyskać podatek od towarów i usług - VAT, zawarty w cenach materiałów i usług, nabywanych w związku z realizacją powyższych operacji...
 2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest negatywna, to czy nieodliczony podatek VAT fundacja może uznać za koszt kwalifikowany. Sytuacja ta wystąpi tylko wtedy, gdy fundacja nie może go odliczyć z obiektywnych powodów, którymi są przepisy podatkowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, niemożliwe jest odzyskanie przez Fundację podatku VAT zawartego w cenach brutto materiałów oraz usług nabywanych przez nią w związku z realizacją ww. projektu, ponieważ fundacja nie jest podatnikiem podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a ponadto, jak wynika z treści wniosku, zakupy towarów i usług dokonywane w trakcie realizacji projektu są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje operację pn. „Remont i doposażenie budynku (...) na potrzeby działalności Gminnego Inkubatora Produktów Lokalnych”, której celem jest stworzenie Gminnego Inkubatora Produktów Lokalnych uczącego i promującego ludzi, którzy zajmują się rękodziełem oraz kultywowaniem tradycji. W inkubatorze będą prowadzone warsztaty rękodzieła, wymiana doświadczeń, organizacja wystaw. Fundacja realizuje projekt, który jest skierowany dla osób z Gminy ale też i całego powiatu i okolicznych miejscowości. Jest to operacja z zakresu Małych projektów, w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Wnioskodawca realizując opisany projekt nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupy towarów i usług dokonywane w trakcie realizacji projektu są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją operacji nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT, w związku z realizacją operacji pn. „Remont i doposażenie budynku (...) na potrzeby działalności Gminnego Inkubatora Produktów Lokalnych”. Powyższe wynika z tego, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją ww. operacji nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Z uwagi na to, że odpowiedź na pierwsze pytanie jest pozytywna to odpowiedź na pytanie drugie jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto tut. Organ wskazuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.