IBPP4/4512-30/15/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do zwrotu podatku od wydatków związanych z Działaniem 431 „Funkcjonowanie lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
IBPP4/4512-30/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. odliczanie podatku naliczonego
 3. odliczenia
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 6. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 21 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do prawa do zwrotu podatku od wydatków związanych z Działaniem 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do prawa do zwrotu podatku od wydatków związanych z Działaniem 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „...” działa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Obszarów Wiejskich na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. nr 64, poz. 427), Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z 21 października 2005r. ), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873). Obecnie Stowarzyszenie realizuje Lokalną Strategię Działania (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W celu realizacji projektu Stowarzyszenie ponosi koszty związane z działaniem 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem ... z dnia ... wraz z aneksami. Okres realizacji operacji: 2011 -2015.

Przedmiotem projektu jest:

1.Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR, poprzez:

 1. Szkolenia,
 2. spotkania informacyjno – aktywizacyjne.

2.Pobudzanie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju i budowanie kapitału społecznego na tym obszarze, poprzez:

 1. prowadzenie działań promujących obszar objęty L5R,
 2. organizację szkoleń dla lokalnych liderów,
 3. aktywizację mieszkańców i organizacji społecznych poprzez budowanie i umacnianie kapitału społecznego.

3.Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez:

 1. prowadzenie działań informacyjnych,
 2. doradztwo prowadzone dla beneficjentów w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju”,
 3. ogłaszanie naborów wniosków.

Efektem końcowym projektu będzie zrealizowanie ujętych w Strategii zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zostanie zrealizowanych szereg projektów z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi”, „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małych projektów”. Zadaniem Stowarzyszenia jest informowanie o możliwości skorzystania z programu, udzielanie pomocy beneficjentom, którzy za pośrednictwem Stowarzyszenia będą składać wnioski o dofinansowanie własnych projektów w ramach LSR do Urzędu Marszałkowskiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z efektów projektu będzie korzystać społeczność lokalna, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, rolnicy i mikroprzedsiębiorcy. Z efektów projektu i świadczonej pomocy beneficjenci będą korzystać nieodpłatnie. Otrzymane przez Stowarzyszenie środki są przeznaczone na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia, między innymi na wynagrodzenia pracowników biura, zakup niezbędnego wyposażenia, koszty funkcjonowania.

Czynności realizowane w ramach projektu to: informowanie społeczności lokalnej i potencjalnych beneficjentów o możliwości skorzystania z programu, promocja programu zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, pomoc doradcza i szkoleniowa w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów i aplikacji, pomoc w trakcie realizacji projektów oraznadzór nad prawidłowym rozliczeniem zakwalifikowanych do dofinansowania zadań.

Wszystkie czynności będą świadczone nieodpłatnie.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT czynnym, dlatego też nie odlicza podatek VAT od towarów i usług. Wnioskodawca zaznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nie osiąga przychodów, które są opodatkowane podatkiem VAT, bądź też nie podlegają opodatkowaniu czy też zwolnione są od podatku. Realizacja działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, nabywane towary i usługi nie są związane z wykonywaniem przez Stowarzyszenie czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 § 3 ust. 2 pkt 2 podatek VAT naliczony jest kosztem kwalifikowanym i podlega refundacji w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „...” ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w ramach działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „...” nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w ramach działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca (stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Obecnie Stowarzyszenie realizuje Lokalną Strategię Działania. W celu realizacji projektu Wnioskodawca ponosi koszty związane z działaniem 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Umowy przyznania pomocy Nr ... z dnia .... wraz z aneksami. Z efektów projektu będzie korzystać społeczność lokalna, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, rolnicy i mikroprzedsiębiorcy. Z efektów projektu i świadczonej pomocy beneficjenci będą korzystać nieodpłatnie. Realizacja działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, nabywane towary i usługi nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług (nie wystąpi związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi). Jednocześnie Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu sprawy, Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku od wydatków związanych z Działaniem 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.