IBPP4/443-74/15/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania „...”–
IBPP4/443-74/15/LGinterpretacja indywidualna
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. klub sportowy
  3. odliczanie podatku naliczonego
  4. odliczenia
  5. prawo do odliczenia
  6. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 19 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 18 marca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 marca 2015 r. (data wpływu) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 17 marca 2015 r. znak IBPP4/4512-74/15/LG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Klub Sportowy X w ... uzyskał dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego doposażenia obiektu sportowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów. Wysokość przyznanej pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie nr ... zawartą w dniu ... wynosi ... Tytuł operacji, na które zostało przyznane dofinansowanie brzmi „...”. Przyznana pomoc obejmuje podatek VAT, który stanowi koszt kwalifikowalny operacji. KS X nie jest czynnym, zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W ramach realizacji projektu zostaną poniesione koszty związane z zakupem bramek do piłki nożnej, piłkochwytu, ławek stadionowych oraz wiat stadionowych.

Wszystkie zamówienia związane z realizacja projektu będą udokumentowane za pomocą faktur wystawionych na KS X w ...

Efekty projektu powstałe w wyniku realizacji operacji pt. „...” nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Korzystanie z doposażonego obiektu sportowego będzie ogólnodostępne i nieodpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy ... Nie będzie prowadzona działalność gospodarcza na terenie doposażonego obiektu sportowego, na który zostało przyznane dofinansowanie. Operacja będzie realizowana w okresie od ... 2015 r. do ... 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Klubowi Sportowemu X w ... przysługuje prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją zadania...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Klub Sportowy X w ... nie ma prawa do otrzymywania zwrotu podatku VAT. KS X nie jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca (klub sportowy) uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Efekt projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Korzystanie z doposażonego obiektu sportowego będzie ogólnodostępne i nieodpłatne dla mieszkańców gminy ... Na terenie doposażonego obiektu nie będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupione towary i usługi nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.