Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
lip

Istota:

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej (...)”.

Fragment:

(...) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej (...), zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr (...) z dnia (...)? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji pn.: „ Rozwój infrastruktury turystycznej (...) ”, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr (...) z dnia (...). Otrzymanie powyższej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest dokumentem obligatoryjnym załączanym do wniosku o płatność rozliczający Projekt. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
22
mar

Istota:

Czy realizując projekty, dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszy Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-20, Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z zakupami towarów i usług na realizację ww. Projektów w ramach bezpłatnej działalności statutowej?

Fragment:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe, które finansowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (poddziałanie „ Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania ”, „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji ”) oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (operacje w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej). Stowarzyszenie korzysta również z dofinansowania swoich działań w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich finansowanego również z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celami statutowymi stowarzyszenia jest m.in. realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz rybackich, aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary wiejskie oraz zależne od rybactwa. Zadania polegające na realizacji celów stowarzyszenia dotyczą bezpłatnego świadczenia przez pracowników LGD usług doradztwa w zakresie wdrażanego programu, organizacja szkoleń w tym zakresie, organizacja działań aktywizacyjnych lokalnej społeczności, organizacja konkursów na nabór wniosków dla mieszkańców w celu uzyskania dofinansowania na działania dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego, rozwoju turystyki itp.

2018
14
mar

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z funduszy europejskich

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 12 lutego 2018 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Stowarzyszenie jest osobą prawną o celach niezarobkowych, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Osobowość prawną Stowarzyszenie nabyło z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 kwietnia 2006 r. Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD). LGD jest partnerstwem terytorialnym, trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie podpisało umowy i realizuje działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które skierowane są do ludności obszarów wiejskich objętej podejściem Leader: umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) finansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020; umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018
13
sty

Istota:

Czy Gmina jako Wnioskodawca ponoszący wydatki na zadanie „Poprawa estetyki centrum miejscowości wiejskiej na działkach budowlanych nr 381/1 i 381/2 poprzez utwardzenie nawierzchni” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, może odzyskać zapłacony w ramach zadania podatek od towarów i usług?

Fragment:

(...) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zakres prac inwestycji: utwardzeniu powierzchni dwóch działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,48 ha. Projekt zakładał wyrównanie gruntu, a następnie na podbudowie z kruszywa łamanego ułożenia nawierzchni z kostki brukowej. Wykonanie krawężników z kostki brukowej, a także odwodnienia całego placu. Plac ma służyć lokalnej społeczności przy organizacji różnych inicjatyw, startów rajdów pieszych i rowerowych, możliwości organizacji kina „ pod chmurką ” i innych spotkań mieszkańców Gminy. Realizacja zadania poprawi wyglądu placu pozytywnie wpłynie na estetykę całej miejscowości . Projekt nie jest objęty pomocą publiczną w rozumieniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i nie będzie generował przychodów (Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat za korzystanie z placu - zarówno w okresie wymagalności trwałości projektu jak i po jego upływie). Zakres projektu obejmuje jedynie zakup usług związanych wyłącznie z projektem, a mianowicie: wydatki na roboty budowlane fakturowane na Gminę (wystąpi podatek od towarów i usług). Wymienione wyżej wydatki nie będą związane z wykonaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

2016
31
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „(...), XV-wieczny kościół (...) i remont elewacji kościoła (...)”.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Parafia złoży wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja będzie realizowana w roku 2017 i zostanie zapłacona wykonawcy faktura brutto z naliczonym podatkiem VAT. Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym płatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, tym samym nie może odliczyć podatku VAT. Realizowana operacja nie będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Parafia realizując operację „ (...), XV-wieczny kościół (...) i remont elewacji kościoła (...) ”, ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie, warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2016
31
mar

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej” ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fragment:

(...) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 marca 2016 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku): Powiat planuje realizację operacji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej do publicznej szkoły podstawowej poprzez przebudowę odcinka 3,257 km drogi. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie ww. zadania operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, dofinansowania z krajowych środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

2015
29
paź

Istota:

Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją operacji pn. „Remont i doposażenie budynku (...) potrzeby działalności Gminnego Inkubatora Produktów Lokalnych”

Fragment:

Fundacja (dalej Wnioskodawca, Zainteresowany), w 2014 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt pozwolił doposażyć budynek Spichlerza, w którym Fundacja ma swoją siedzibę i obejmował dwie pozycje w kosztorysie: zakup stolarki okiennej wraz z montażem oraz założenie instalacji centralnego ogrzewania. Celem działania Fundacji jest stworzenie Gminnego Inkubatora Produktów Lokalnych uczącego i promującego ludzi, którzy zajmują się rękodziełem oraz kultywowaniem tradycji. To również miejsce promujące lokalną kulturę oraz ośrodek dydaktyczny wspierający ludzi twórczych. W inkubatorze będą prowadzone warsztaty rękodzieła, wymiana doświadczeń, organizacja wystaw. Fundacja realizuje projekt objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, który jest skierowany (przeznaczony) dla osób (dorosłych, dzieci) z Gminy ale też i całego powiatu i okolicznych miejscowości. Jest to operacja z zakresu Małych projektów, w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Rozliczając zadanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa otrzymaliśmy zadanie dostarczenia interpretacji indywidualnej z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie moja fundacja zaliczyła wartość podatku VAT do kosztów kwalifikowanych.

2015
4
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją operacji pt. „Budowa małej infrastruktury turystycznej – średniej wiaty grillowej, zadaszenie z grillem przy łowisku oraz tablicy informacyjnej dla kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego (...)”.

Fragment:

(...) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który został naliczony w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z poniesieniem wydatków na realizację operacji pt. „ Budowa małej infrastruktury turystycznej – średniej wiaty grillowej, zadaszenie z grillem przy łowisku oraz tablicy informacyjnej dla kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego (...) ” w ramach działania 4.31 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ nie jest i nie będzie czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2015
21
sie

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT, z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do wykonania działania pn. „Warsztaty umiejętności twórczych”.

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” na operację odpowiadającą warunkom przyznania pomocy z zakresu „ Małych projektów ” działanie pn. „ Warsztaty umiejętności twórczych ”. Zadanie obejmuje organizację warsztatów artystycznych o charakterze edukacyjnym. Zainteresowany podpisał umowę z Samorządem Województwa na realizację zadania i ponosi koszty zakupu materiałów i usług. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją działania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2015
30
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją operacji pt. „Kulinarno - artystyczne inspiracje wiejskich liderek”.

Fragment:

Stowarzyszenie podpisało umowę o przyznaniu pomocy na operację pn. „ Kulinarno - artystyczne inspiracje wiejskich liderek ” w zakresie Małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz wzrost wiedzy i umiejętności poprzez organizację warsztatów. Operacja polega na zorganizowaniu warsztatu kulinarnego oraz warsztatu wyrobów dekoracyjnych. W ramach warsztatów kulinarnych przygotowane zostaną potrawy z dań mięsnych, kuchni wegetariańskiej i tradycyjnej a także desery i ciasta. Natomiast na warsztatach z wyrobów dekoracyjnych, przygotowane zostaną dekoracje świąteczne np. wianki, stroiki. Warsztaty przeprowadzone zostaną w nieodpłatnie udostępnionych salach. Nabyte towary i usługi związane z realizacją powyższej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem.