Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Interpretacje podatkowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „(...), XV-wieczny kościół (...) i remont elewacji kościoła (...)”.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Parafia złoży wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja będzie realizowana w roku 2017 i zostanie zapłacona wykonawcy faktura brutto z naliczonym podatkiem VAT. Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym płatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, tym samym nie może odliczyć podatku VAT. Realizowana operacja nie będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Parafia realizując operację „ (...), XV-wieczny kościół (...) i remont elewacji kościoła (...) ”, ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie, warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2016
31
gru

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej” ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Fragment:
(...) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 marca 2016 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku): Powiat planuje realizację operacji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej do publicznej szkoły podstawowej poprzez przebudowę odcinka 3,257 km drogi. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie ww. zadania operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, dofinansowania z krajowych środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
2016
31
mar

Istota:
Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją operacji pn. „Remont i doposażenie budynku (...) potrzeby działalności Gminnego Inkubatora Produktów Lokalnych”
Fragment:
Fundacja (dalej Wnioskodawca, Zainteresowany), w 2014 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt pozwolił doposażyć budynek Spichlerza, w którym Fundacja ma swoją siedzibę i obejmował dwie pozycje w kosztorysie: zakup stolarki okiennej wraz z montażem oraz założenie instalacji centralnego ogrzewania. Celem działania Fundacji jest stworzenie Gminnego Inkubatora Produktów Lokalnych uczącego i promującego ludzi, którzy zajmują się rękodziełem oraz kultywowaniem tradycji. To również miejsce promujące lokalną kulturę oraz ośrodek dydaktyczny wspierający ludzi twórczych. W inkubatorze będą prowadzone warsztaty rękodzieła, wymiana doświadczeń, organizacja wystaw. Fundacja realizuje projekt objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, który jest skierowany (przeznaczony) dla osób (dorosłych, dzieci) z Gminy ale też i całego powiatu i okolicznych miejscowości. Jest to operacja z zakresu Małych projektów, w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Rozliczając zadanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa otrzymaliśmy zadanie dostarczenia interpretacji indywidualnej z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie moja fundacja zaliczyła wartość podatku VAT do kosztów kwalifikowanych.
2015
29
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją operacji pt. „Budowa małej infrastruktury turystycznej – średniej wiaty grillowej, zadaszenie z grillem przy łowisku oraz tablicy informacyjnej dla kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego (...)”.
Fragment:
(...) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który został naliczony w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z poniesieniem wydatków na realizację operacji pt. „ Budowa małej infrastruktury turystycznej – średniej wiaty grillowej, zadaszenie z grillem przy łowisku oraz tablicy informacyjnej dla kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego (...) ” w ramach działania 4.31 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ nie jest i nie będzie czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2015
4
paź

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT, z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do wykonania działania pn. „Warsztaty umiejętności twórczych”.
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” na operację odpowiadającą warunkom przyznania pomocy z zakresu „ Małych projektów ” działanie pn. „ Warsztaty umiejętności twórczych ”. Zadanie obejmuje organizację warsztatów artystycznych o charakterze edukacyjnym. Zainteresowany podpisał umowę z Samorządem Województwa na realizację zadania i ponosi koszty zakupu materiałów i usług. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją działania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2015
21
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją operacji pt. „Kulinarno - artystyczne inspiracje wiejskich liderek”.
Fragment:
Stowarzyszenie podpisało umowę o przyznaniu pomocy na operację pn. „ Kulinarno - artystyczne inspiracje wiejskich liderek ” w zakresie Małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz wzrost wiedzy i umiejętności poprzez organizację warsztatów. Operacja polega na zorganizowaniu warsztatu kulinarnego oraz warsztatu wyrobów dekoracyjnych. W ramach warsztatów kulinarnych przygotowane zostaną potrawy z dań mięsnych, kuchni wegetariańskiej i tradycyjnej a także desery i ciasta. Natomiast na warsztatach z wyrobów dekoracyjnych, przygotowane zostaną dekoracje świąteczne np. wianki, stroiki. Warsztaty przeprowadzone zostaną w nieodpłatnie udostępnionych salach. Nabyte towary i usługi związane z realizacją powyższej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem.
2015
30
lip

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji „...” współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach „Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, oś 4 LEADER
Fragment:
(...) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, oś 4 LEADER... Stanowisko Wnioskodawcy: Klub Sportowy F. działający jako stowarzyszenie zajmujące się szkoleniem dzieci, młodzieży i osób starszych, pokazywaniem aspektów zdrowotnych sportu oraz korzyści społecznych z jego uprawiania nie ma możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji „ Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju ” współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, oś 4 LEADER. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
2015
12
cze

Istota:
Możliwość odzyskania podatku VAT od zapłaconych kwot związanych z realizacją zadania o nazwie „Motocykliści są wszędzie!”.
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” Oś IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Wniosek o nazwie „ Motocykliści są wszędzie! ” został pozytywnie rozpatrzony przez Radę Stowarzyszenia i został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa, gdzie podpisano Umowę przyznania pomocy. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadania nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi związane z realizacją zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2015
10
cze

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji – „...”, współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach „Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, oś 4 LEADER
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji – „ ... ” współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach „ Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, oś 4 LEADER... Stanowisko Wnioskodawcy. Wnioskodawca działający jako stowarzyszenie zajmujące się szkoleniem dzieci i młodzieży, pokazywaniem aspektów zdrowotnych sportu oraz korzyści społecznych z jego uprawiania nie ma możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji – „ Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju ” współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, oś 4 LEADER. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
2015
14
maj

Istota:
Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji finansowanej ze środków UE.
Fragment:
Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r., Nr 128, poz. 822) do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów przygotowania lub realizacji projektu współpracy określonych w § 6, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005. Interpretacja indywidualna w sprawie braku możliwości odzyskania VAT wydana przez organ upoważniony jest załącznikiem obowiązkowym do wniosku o płatność w przypadku gdy Stowarzyszenie chce zaliczyć podatek od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych projektu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w ramach otrzymanej dotacji z działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... Zdaniem Wnioskodawcy, nie prowadzi on działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT. Realizacja projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Stowarzyszenie w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT poniesionego w ramach realizowanego projektu.
2015
8
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.