US-111443/69/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy jeżeli korzystam z programu pomocowego SAPARD to mam możliwość odzyskania podatku VAT?

US-111443/69/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. pomoc finansowa
  2. program pomocowy (SAPARD)
  3. środki pomocowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie � działając na podstawie: art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), 27a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 11.07.2005 r. (data wpływu do Urzędu 14.07.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej ustalenia możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim, w związku z realizowaną inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD � postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 11.07.2005 r. (data wpływa do Urzędu 14.07.2005 r.) uzupełnionym pismem z dnia 02.08.2005 r. pan J B wystąpił do tut. organu podatkowego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 30.04.2004 r. pan J B zawarł umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z/s w Warszawie na dofinansowanie realizacji inwestycji "Zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych", finansowanej z Funduszy Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD. Przedmiotem niniejszej inwestycji jest założenie plantacji malin, wikliny i wierzby energetycznej oraz zakupu maszyn i urządzeń. Uzyskane środki Strona przeznaczyła na zakup sadzonek malin, wikliny i wierzby energetycznej, a także na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia przedmiotowych plantacji. Pan J B ponadto wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, która jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jako osoba fizyczna korzystając ze zwolnienia podmiotowego w systemie podatku VAT. Ponadto w uzupełnieniu wniosku złożonym w tutejszym Urzędzie w dniu 02.08.2005 r. poinformował, iż jest rolnikiem ryczałtowym i podatnikiem podatku rolnego. Przedmiotem zapytania Podmiotu jest możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim.

Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy tut. organ podatkowy stwierdza co następuje: Zgodnie z zapisem § 27 a rozporządzenia z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów prawa ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.) zwrot podatku przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1.05.2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu. Mając na uwadze wyżej powołany stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu tj. fakt, iż Strona w dniu 30.04.2004 r. zawarła umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modemizaji Rolnictwa na dofinansowanie podjętej prze nią inwestycji, w ramach programu SAPARD, w ocenie tut. Organu, przysługuje jej prawo do zwrotu podatku naliczonego wynikając z faktur dokumentujących zakupy dokonane w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji po spełnieniu warunków o których mowa w § 27 a powołanego wyżej rozporządzenia. Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuję, iż zapytanie podatnika dotyczące możliwości zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania z dofinansowaniem z programu SAPARD zostało załatwione odrębnym postanowieniem. Mając powyższe na uwadze tut. organ postanowił jak w sentencji.

Niniejszej interpretacji dokonano w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku, zmiana którego może spowodować, iż stanie się ona nieaktualna. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej � do czasu jej zmiany lub uchylenia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.