PP. 443/61/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje możliwości odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji w gospodarstwie rolnym finansowanej z programu Unii Europejskiej SAPARD na remont budynku mieszkalnego i dostosowania go pod potrzeby usług agroturystycznych?

PP. 443/61/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. pomoc bezzwrotna
  2. pomoc zagraniczna
  3. program pomocowy (SAPARD)
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt. 3, art. 88 ust. 4, art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek Pani M K z dnia 29.07.2005r. uzupełniony pismem dnia 18.08. 2005r. o interpretację co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po analizie stanowiska wnioskodawcy, który uważa, iż nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją inwestycji w gospodarstwie rolnym finansowanej z programu Unii Europejskiej SAPARD na podstawie umowy z dnia 31.05.2004 r.: na remont budynku mieszkalnego i dostosowania go pod potrzeby usług argoturystycznych - postanawia uznać, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 29.07.2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 18.08.2005 r. Pani M K zwróciła się z zapytaniem w sprawie udzielenia odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z zawarciem umowy z dnia 31.05.2004 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD. Przedstawiając stan faktyczny Pani M K podaje, iż jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne, nie prowadzi działalności gospodarczej, a od miesiąca listopada 2005 r. zamierza rozpocząć działalność agroturystyczną. Nie jest też podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto Pani M K oświadcza, iż nie dokonuje dostaw produktów rolnych z gospodarstwa podmiotom będącym podatnikami podatku VAT i w związku z tym nie otrzymuje faktur VAT-RR i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób w systemie VAT jak i poza nim. Wobec powyższego Pani M K stoi na stanowisku, iż nie ma możliwości odliczenia podatku w systemie VAT jak i poza nim.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie na podstawie art. 14a § 1 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa po analizie przedstawionego przez Panią M K stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie postanawia uznać, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Zgodnie z zasadą zawartą w art. 2 pkt. 19 cyt. wyżej ustawy przez pojęcie rolnika ryczałtowego - rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o VAT z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 cyt. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy o VAT- obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 86 ust. 20. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie na podstawie posiadanej bazy danych stwierdza, iż Pani M K nie figuruje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług oraz w ewidencji podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w tut. urzędzie wobec czego nie może stosować obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego (jak stanowi powyższy przepis).

Zgodnie z art. 115 ust. 1 cyt. ustawy o VAT rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku VAT, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.Podatek od towarów i usług może stanowić koszt kwalifikowany w ramach programu SAPARD w przypadkach:

  • beneficjentów nie będących podatnikami podatku od towarów i usług, którzy jednocześnie nie mają możliwości odzyskania tego podatku w jakikolwiek inny sposób,
  • rolników ryczałtowych, którzy dokonują dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczą usługi rolnicze wyłącznie podmiotom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz stan faktyczny opisany przez Panią M K, zgodnie z którym realizując opisaną inwestycję finansowaną ze środków Unii Europejskiej SAPARD na podstawie umowy z dnia 31.05.2004 r.: na remont budynku mieszkalnego i dostosowania go pod działalność agroturystyczną tut. organ podatkowy poddał ocenie stan faktyczny pod kątem czy podatek naliczony będzie podlegał odliczeniu.

Urząd Skarbowy nie ma możliwości sprawdzenia udokumentowania sprzedaży produktów rolnych przez rolników ryczałtowych na rzecz podmiotów będących podatnikami VAT. Podatnik przedstawiając stan faktyczny, oświadczył, iż nie dokonuje dostaw produktów rolnych dla podmiotów będących podatnikami podatku VAT, ponadto nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Stanowisko tutejszego organu podatkowego oparte jest na oświadczeniu podatnika oraz przedstawionym stanie faktycznym.

W świetle powyższego tutejszy organ podatkowy podziela stanowisko pani M K, iż jako rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnienia z VAT, który nie dokonuje - jak oświadczyła - sprzedaży produktów rolnych na rzecz podatników podatku VAT, wobec czego nie ma możliwości zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, ponadto nie ma również możliwości obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy na podstawie przepisów określonych w cyt. ustawie z dnia 11.03.2004 r. w związku z realizacją inwestycji w gospodarstwie rolnym finansowanej z programu Unii Europejskiej SAPARD na podstawie umowy z dnia 31.05.2004 r.

Niniejsze postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę jak i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku i traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jego dotyczących. Zgodnie z art. 14b § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, jeżeli jednak wnioskodawca zastosuje się do niej, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia niniejszego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Niniejsza interpretacja - zgodnie z art. 14b § 2 cyt. ustawy O. p. jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.