PP/443/36/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT mam możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków na remont budynku mieszkalnego i obejścia w gospodarstwie korzystając ze środków programu SAPARD?

PP/443/36/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. pomoc bezzwrotna
  2. program pomocowy (SAPARD)
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług z 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.06.2005 r., data wpływu do tut. Urzędu 21.06.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko w sprawie jest prawidłowe.

W dniu 21.06.2005 r. wystąpiono do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej.Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że w ramach programu SAPARD Podatnik realizuje inwestycję w zakresie remontu budynku mieszkalnego i obejścia w gospodarstwie, uzupełnienie wyposażenia, na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawartej w dniu 01.06.2004.r. Ponadto wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych dla podatników VAT i nie świadczy usług rolniczych. Nabywane towary i usługi za środki Wspólnoty Europejskiej nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.Przedmiotem Pana zapytania jest ocena, czy w opisanym stanie faktycznym istnieje możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków. Wyrażono stanowisko, że nie ma Pan takiej możliwości

W oparciu o wyżej opisany, przyjęty stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle ocenia powyższe stanowisko jako prawidłowe na podstawie następujących przepisów prawa:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.Zgodnie natomiast z § 27a ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.), zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje podmiotom, które przed dniem 1.05.2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu.W przypadkach, o których mowa powyżej w ust. 1, podatek wykazany na fakturze lub dokumencie celnym podlega zwrotowi w części w jakiej przypada on na wartość netto (bez podatku) towarów lub usług objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej w rozliczeniu końcowym umowy, z tym że zwrotowi nie podlega podatek zaliczony do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej.Zwrot podatku przysługuje podmiotom, o których mowa w ust. 1, spełniającym następujące warunki:

  1. w całości zapłaciły należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne;
  2. posiadają dokumenty bankowe potwierdzające przekazanie środków refundowanych w wykonaniu umowy, o której mowa w ust. 1;
  3. posiadają zaświadczenie wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
  1. o podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1, przed dniem 1 maja 2004 r.,
  2. zawierające określenie kwoty podatku, przypadającej na wartość netto (bez podatku) towarów i usług objętych dokonaną refundacją ze środków Unii Europejskiej, wyliczonej na podstawie faktur i dokumentów celnych, przyjętych do rozliczenia umowy, oraz wysokości udziału, w jakim ta kwota podatku i wartość towarów i usług zostały objęte refundacją ze środków Unii Europejskiej,
  3. potwierdzające wysokość kwoty podatku objętego refundacją ze środków Unii Europejskiej w związku z zaliczeniem go do kosztów kwalifikowanych,
  4. zawierające wyszczególnienie numerów, dat i nazw wystawców faktur lub dokumentów celnych, które były wystawione na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1 i stanowiły podstawę refundowania ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych.

Z treści złożonego pisma wynika, iż w ramach programu SAPARD Podatnik realizuje inwestycję w zakresie jak wyżej na podstawie dołączonej do wniosku umowy zawartej 1.06.2004r. Ponadto nie jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych dla podatników VAT i nie świadczy usług rolniczych. Nabywane towary i usługi za środki Wspólnoty Europejskiej nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.Zgodnie z powyższym wskazany powyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy określający warunki prawne „odzyskania" podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i służących realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu SAPARD na ogólnych zasadach podatkowych, w stosunku do Pana nie może mieć w ogóle zastosowania.Nie mają tu również zastosowania przepisy zawarte w § 27 a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 i Nr 145, poz. 1541), które przewidują możliwość uzyskania zwrotu podatku naliczonego przy realizacji takich inwestycji w trybie szczególnym, tzn. na wniosek złożony do Naczelnika Urzędu Skarbowego, gdyż ww. umowa zawarta została po dniu 1.05.2004 r.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia , traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej , do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 ustawy- Ordynacja podatkowa) .

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.