PP.443/28/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik ma możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dot. realizacji inwestycji w zakresie robót wykończeniowych części budynku mieszkalnego dla potrzeb prowadzenia usług agroturystycznych realizowanej z programu SAPARD, nie będąc podatnikiem podatku VAT?

PP.443/28/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszt kwalifikowany
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. program pomocowy (SAPARD)
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny:

Wnioskiem z dnia 23 czerwca 2006 r. Pan (...) zwrócił się o wydanie pisemnej interpretacji stwierdzającej brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji polegającej na „Robotach wykończeniowych części budynku mieszkalnego dla potrzeb prowadzenia usług agroturystycznych oraz zakupu mebli i sprzętu AGD" w ramach działania 4 - Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich programu SAPARD. Wymieniony nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 11 maja 2004 r. została zawarta umowa Nr 15012/741-060145/04 z ARiMR w Krakowie o dofinansowanie tej inwestycji. W związku z powyższym podatnik zapytuje czy może odzyskać podatek VAT zawarty w fakturach zakupu wystawionych przez sprzedawców?.

Stanowisko podatnika:

Podatnik uważa, że w związku z tym iż nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach stwierdzających nabycie opisanych wyżej towarów realizowanych w ramach programu SAPARD.

Ocena prawna:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie udzielenia odpowiedzi uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Według cytowanego przepisu tylko zarejestrowanym podatnikom podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - płaconego z tytułu dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług określonych w art. 5 ustawy, o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, gdy nie zachodzi związek pomiędzy dokonywanym przez podatnika zakupem towarów i usług a czynnościami opodatkowanymi podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu podatku. W opisanym przez wnioskodawcę przypadku, z uwagi na to że nie jest on zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego zwartego w fakturach zakupu towarów związanych z realizacją inwestycji w ramach programu SAPARD.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.