PP/005-50/05/46/OS/45261 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków jakie zostaną poniesione przy realizacji inwestycji przy udziale środków finansowych uzyskanych z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności?

PP/005-50/05/46/OS/45261

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. program pomocowy (SAPARD)
  3. sprzedaż nieopodatkowana
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Gmina wystąpiła z wnioskiem do Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu: " Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I faza". Uzyskanie dofinansowania uwarunkowane jest złożeniem pisemnego oświadczenia, iż realizując budowę kanalizacji deszczowej Gmina nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT. Kanalizacja deszczowa jako element infrastruktury miejskiej nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, bowiem użytkownicy będą korzystać z niej nieodpłatnie.

Jednostka stoi na stanowisku, że podatek naliczony z tytułu wydatków na budowę kanalizacji deszczowej jest wydatkiem kwalifikowanym, gdyż Gmina nie posiada żadnych prawnych możliwości odliczenia lub zwrotu tego podatku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach dokonał następującej oceny prawnej przedstawionego przez podatnika stanowiska: Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm. / w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.W rozpatrywanej sprawie, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego, z uwagi na brak związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie z par.27a ust.1 Rozporządzenia Min. Finansów z 27.04.2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr97. poz.970 z 2004r z późn. zm. ) zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu. Gmina nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT w trybie powołanego powyżej par.27a ust.1 ww. Rozporządzenia, ze względu na brak możliwości dopełnienia określonego w tym przepisie warunku dotyczącego terminu zawarcia umowy. Gmina nie może również zaliczyć nie odliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów i skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż jako jednostka budżetowa jest zwolniona od podatku na podstawie art.6 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych ( jedn. tekst Dz. U. nr 54, poz. 654 z 2000 z późn. zm.). Uwzględniając omówione powyżej przepisy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że w przypadku opisanej przez Jednostkę inwestycji, podatek od towarów i usług będzie wydatkiem faktycznie poniesionym i nie istnieje możliwość odzyskania go w jakikolwiek sposób. Wobec powyższego, stwierdzono poprawność przedstawionego w przedmiotowej sprawie stanowiska podatnika.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.