PI/005-52/05/CIP/01 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy w świetle wykładni Ministra Finansów zawartej w piśmie z dnia 29 lipca 2004r. znak BC2/033/JO/304/04), beneficjent Gmina może zaliczyć wartość podatku VAT do kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach programu SAPARD?
Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż na terenie objętym inwestycjami Gmina nie będzie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, brak jest możliwości odzyskania podatku VAT, a zatem jego wartośćnależy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach programu SAPARD.

PI/005-52/05/CIP/01

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. budynek mieszkalny
  2. koszt kwalifikowany
  3. podatek od towarów i usług
  4. program pomocowy (SAPARD)
  5. przyłączenie do sieci
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

Stan faktyczny:

Wnioskodawca - Gmina realizuje inwestycje w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie Gminy. Gmina wybrała wykonawcę tych zadań w drodze przetargu zgodnie z programem SAPARD. Wybudowane obiekty stanowiące własność gminy będą użytkowane i eksploatowane przez Zakład Usług Komunalnych – spółkę prawa handlowego, która jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) stanowi zadanie własne gminy.

W związku z tym, iż Gmina będzie prowadziła działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, której realizacji służyłaby w/w inwestycja nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących inwestycji.

W przypadku braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną (gdy podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego) lub w przypadkach związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (gdy podatnik ma prawo do częściowego odliczenia podatku), podatnicy mogą zaliczyć nie odliczony podatek do kosztów uzyskania przychodów, tj. mogą skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych.

Jednakże Gmina będąc zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zmianami), nie ma możliwości skompensowania nie odliczonego podatku.

W świetle powyższego, Gmina nie mając możliwości odzyskania (zarówno w systemie podatku od towarów i usług, jak również poprzez zaliczenie nie odliczonego podatku do kosztów uzyskania przychodów) podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji przedmiotowych inwestycji, może zaliczyć wartość podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach programu SAPARD.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.