NP/443-22/RS/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy będąc rolnikiem ryczałtowym mam możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zapłaconego od inwestycji z programu SAPARD?

NP/443-22/RS/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. program pomocowy (SAPARD)
  3. rolnik ryczałtowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych -> Zryczałtowany zwrot podatku

W dniu 06 lipca 2005r. Strona złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w następującej sprawie: Czy będąc rolnikiem ryczałtowym mam możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zapłaconego od inwestycji z programu SAPARD?

Z przedstawionego stanu faktycznego i własnego stanowiska w sprawie wynika, iż zdaniem Strony, będąc rolnikiem ryczałtowym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie informuje, iż na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.): "Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych".

Pojęcie rolnika ryczałtowego zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 19 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, który brzmi: "Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych".

Nie będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nie ma Pan możliwości dokonywania bezpośrednich odliczeń w tym podatku, bowiem zgodnie z przepisem art. 88 ust. 4 cyt. wyżej ustawy o podatku VAT: "Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20".

Ze złożonego wniosku wynika, że jest Pan rolnikiem ryczałtowym prowadzącym indywidualne gospodarstwo rolne, sprzedając produkty firmom będącym podatnikami podatku VAT (faktura VAT-RR). Zatem w myśl cyt. wyżej art. 115 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ma Pan możliwość pośredniego odzyskiwania podatku VAT z tytułu nabywanych niektórych środków produkcji dla rolnictwa, poprzez zryczałtowany zwrot tego podatku przy dostawie produktów rolnych podatnikowi podatku VAT.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień wydania i traci swą ważność z dniem zmiany przepisów.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.