II US-II/443/79/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaka istnieje możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i poza nim, w sytuacji realizacji inwestycji współfinansowanej przez program UE SAPARD?

II US-II/443/79/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. pomoc finansowa
  2. program pomocowy (SAPARD)
  3. środki pomocowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych -> Zryczałtowany zwrot podatku

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 88 ust. 4, art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), § 27a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu Pani pisma z dnia 04.07.2006 r. bez znaku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym postanawia uznać stanowisko Wnioskodawczyni zawarte w piśmie wymienionym powyżej co do braku uprawnień do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją inwestycji w gospodarstwie rolnym współfinansowanej ze środków programu UE SAPARD, jak również do odzyskania tego podatku na podstawie przepisów rozporządzenia wykonawczego do ustawy za prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego w piśmie z dnia 04.07.2006 r. wynika, że Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, a od sierpnia 2006 r. zamierza rozpocząć działalność agroturystyczną. W związku z planowaną działalnością agroturystyczną realizuje inwestycję obejmującą remont budynku mieszkalnego w celu dostosowania go do działalności agroturystycznej oraz zakup koni i sprzętu jeździeckiego. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków programu UE SAPARD. Współfinansowanie opisanej powyżej inwestycji odbywa się na podstawie umowy z dnia 03.06.2004 r. nr 15945/741-090184-04 zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto nie dokonuje dostaw produktów rolnych z gospodarstwa podmiotom będącym podatnikami podatku od towarów i usług, a w konsekwencji nie otrzymuje faktur VAT-RR. Pytanie Zainteresowanej dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i poza nim. Według oceny Wnioskodawczyni w przedstawionym stanie faktycznym nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego przy zakupach związanych z realizacją ww. inwestycji.

Tut. organ podatkowy dokonując oceny prawnej zaprezentowanego powyżej stanowiska stwierdza co następuje. O prawie do odliczenia podatku naliczonego stanowi art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zgodnie z treścią, którego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 - zastrzeżenia ta nie dotyczą analizowanej sprawy. Prawo to podlega jednak pewnym ograniczeniom i wyłączeniom w art. 88 cyt. ustawy, i tak na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy o PTU obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie dotyczy analizowanej sprawy).Tut. organ podatkowy potwierdza na podstawie danych rejestracyjnych o podmiotach figurujących w rejestrze podatników podatku VAT czynnych, że nie figuruje Pani, jako zarejestrowany czynny podatnik od towarów i usług, co wyklucza możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywanych towarach i usługach - art. 88 ust. 4 ustawy.Dodatkowo nie ma Pani możliwości korzystania ze zryczałtowanego zwrotu podatku naliczonego dokonywanego na rzecz rolników ryczałtowych przez nabywców produktów rolnych, którzy są podatnikami podatku VAT, ponieważ jak wynika z treści pisma nie dokonuje Pani dostaw produktów rolnych i nie otrzymuje faktur VAT-RR, co oznacza, że przepis art. 115 ust. 1 nie znajduje w tym przypadku zastosowania. Dodatkowo tut. organ podatkowy wyjaśnia, odnosząc się do drugiej części pytania dotyczącej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług zapłaconego przy zakupach związanych z realizacją powyższej inwestycji w jakikolwiek inny sposób, że nie może Pani ubiegać się o zwrot podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabywanych towarach i usługach finansowanych z programu SAPARD związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji na podstawie uregulowań zawartych w rozdziale 12 cyt. na wstępie rozporządzenia Ministra Finansów. Zgodnie z § 27a ust. 1 cyt. rozporz. zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje podmiotom, które przed 1.05.2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) dotyczące refundacji ze Środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu. Z treści pisma wynika bowiem, że umowa taka zawarta została 3.06.2004 r. Zatem w świetle opisanego przez Panią stanu faktycznego powołane powyżej przepisy rozporządzenia regulujące kwestię zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu nabywanych towarów i usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie mają zastosowania. Reasumując należy stwierdzić, że stanowisko Pani zwarte w piśmie z dnia 04.07.2006 r. jest prawidłowe, co do braku możliwości odzyskania podatku VAT przy realizacji przedmiotowej inwestycji w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jak i na mocy przepisów wykonawczych do ustawy.

Jednocześnie informuje się, że powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię w piśmie z dnia 04.07.2006 r. i stanu prawnego obowiązującego w dniu wpływu wniosku do tut. organu podatkowego. Dodatkowo należy podkreślić, że organ podatkowy wydając niniejszą interpretację nie jest zobowiązany ani uprawniony do badania czy przedstawione we wniosku zdarzenia są zgodne ze stanem faktycznym. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.