Program pomocowy (SAPARD) | Interpretacje podatkowe

Program pomocowy (SAPARD) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program pomocowy (SAPARD). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy istnieje możliwości odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji w gospodarstwie rolnym finansowanej z programu Unii Europejskiej SAPARD na remont budynku mieszkalnego i dostosowania go pod potrzeby usług agroturystycznych?
Fragment:
W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy o VAT- obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 86 ust. 20. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie na podstawie posiadanej bazy danych stwierdza, iż Pani M K nie figuruje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług oraz w ewidencji podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w tut. urzędzie wobec czego nie może stosować obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego (jak stanowi powyższy przepis). Zgodnie z art. 115 ust. 1 cyt. ustawy o VAT rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku VAT, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.Podatek od towarów i usług może stanowić koszt kwalifikowany w ramach programu SAPARD w przypadkach: beneficjentów nie będących podatnikami podatku od towarów i usług, którzy jednocześnie nie mają możliwości odzyskania tego podatku w jakikolwiek inny sposób, rolników ryczałtowych, którzy dokonują dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczą usługi rolnicze wyłącznie podmiotom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług.
2013
6
sty

Istota:
Jaka istnieje możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i poza nim, w sytuacji realizacji inwestycji współfinansowanej przez program UE SAPARD?
Fragment:
Prawo to podlega jednak pewnym ograniczeniom i wyłączeniom w art. 88 cyt. ustawy, i tak na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy o PTU obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie dotyczy analizowanej sprawy).Tut. organ podatkowy potwierdza na podstawie danych rejestracyjnych o podmiotach figurujących w rejestrze podatników podatku VAT czynnych, że nie figuruje Pani, jako zarejestrowany czynny podatnik od towarów i usług, co wyklucza możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywanych towarach i usługach - art. 88 ust. 4 ustawy.Dodatkowo nie ma Pani możliwości korzystania ze zryczałtowanego zwrotu podatku naliczonego dokonywanego na rzecz rolników ryczałtowych przez nabywców produktów rolnych, którzy są podatnikami podatku VAT, ponieważ jak wynika z treści pisma nie dokonuje Pani dostaw produktów rolnych i nie otrzymuje faktur VAT-RR, co oznacza, że przepis art. 115 ust. 1 nie znajduje w tym przypadku zastosowania. Dodatkowo tut. organ podatkowy wyjaśnia, odnosząc się do drugiej części pytania dotyczącej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, czy też w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy?
Fragment:
Prawo to podlega jednak pewnym ograniczeniom i wyłączeniom w art. 88 cyt. ustawy, i tak na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy o PTU obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie dotyczy analizowanej sprawy). Tut. organ podatkowy potwierdza na podstawie danych rejestracyjnych o podmiotach figurujących w rejestrze podatników podatku VAT czynnych, że nie figuruje Pani, jako zarejestrowany czynny podatnik od towarów i usług, co wyklucza możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywanych towarach i usługach art. 88 ust. 4 ustawy. Dodatkowo nie ma Pani możliwości korzystania ze zryczałtowanego zwrotu podatku naliczonego dokonywanego na rzecz rolników ryczałtowych przez nabywców produktów rolnych, którzy są podatnikami podatku VAT, ponieważ jak wynika z treści pisma nie dokonuje Pani dostaw produktów rolnych ani nie świadczy usług rolniczych co oznacza, że nie otrzymuje Pani faktur VAT-RR - zatem przepis art. 115 ust. 1 nie znajduje w tym przypadku zastosowania. Dodatkowo tut. organ podatkowy wyjaśnia, odnosząc się (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnik ma możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dot. realizacji inwestycji w zakresie robót wykończeniowych części budynku mieszkalnego dla potrzeb prowadzenia usług agroturystycznych realizowanej z programu SAPARD, nie będąc podatnikiem podatku VAT?
Fragment:
Ocena prawna: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie udzielenia odpowiedzi uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Według cytowanego przepisu tylko zarejestrowanym podatnikom podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - płaconego z tytułu dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług określonych w art. 5 ustawy, o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, gdy nie zachodzi związek pomiędzy dokonywanym przez podatnika zakupem towarów i usług a czynnościami opodatkowanymi podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu podatku. W opisanym przez wnioskodawcę przypadku, z uwagi na to że nie jest on zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego zwartego w fakturach zakupu towarów związanych z realizacją inwestycji w ramach programu SAPARD.
2011
1
kwi

Istota:
Czy jeżeli korzystam z programu pomocowego SAPARD to mam możliwość odzyskania podatku VAT?
Fragment:
Ponadto w uzupełnieniu wniosku złożonym w tutejszym Urzędzie w dniu 02.08.2005 r. poinformował, iż jest rolnikiem ryczałtowym i podatnikiem podatku rolnego. Przedmiotem zapytania Podmiotu jest możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim. Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy tut. organ podatkowy stwierdza co następuje: Zgodnie z zapisem § 27 a rozporządzenia z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów prawa ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.) zwrot podatku przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1.05.2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu. Mając na uwadze wyżej powołany stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu tj. fakt, iż Strona w dniu 30.04.2004 r. zawarła umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modemizaji Rolnictwa na dofinansowanie podjętej prze nią inwestycji, w ramach programu SAPARD, w ocenie tut.
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie dotyczy możliwości odliczania podatku naliczonego w związku z kosztami modernizacji budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności agroturystycznej.
Fragment:
Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność gospodarczą oraz jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Należy więc stwierdzić, że prawo odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatniczce w związku z nabyciem wszelkich towarów czy usług, jeśli zostaną one wykorzystane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przeprowadzana przez Stronę inwestycja ma na celu przystosowanie budynku dla potrzeb działalności agroturystycznej, jest zatem związana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu w/w podatkiem. Wobec powyższego Stronie zgodnie z art. 86 w/w ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od kosztów modernizacji budynku, skoro budynek ten jest przeznaczony do wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jaką jest działalność agroturystyczna. Strona zatem nie może zaliczyć podatku naliczonego związanego z modernizacją budynku do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu SAPARD. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
2011
1
mar

Istota:
Czy będąc rolnikiem ryczałtowym mam możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zapłaconego od inwestycji z programu SAPARD?
Fragment:
Pojęcie rolnika ryczałtowego zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 19 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, który brzmi: "Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych". Nie będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nie ma Pan możliwości dokonywania bezpośrednich odliczeń w tym podatku, bowiem zgodnie z przepisem art. 88 ust. 4 cyt. wyżej ustawy o podatku VAT: "Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20". Ze złożonego wniosku wynika, że jest Pan rolnikiem ryczałtowym prowadzącym indywidualne gospodarstwo rolne, sprzedając produkty firmom będącym podatnikami podatku VAT (faktura VAT-RR). Zatem w myśl cyt. wyżej art. 115 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ma Pan możliwość pośredniego odzyskiwania podatku VAT z tytułu nabywanych niektórych środków produkcji dla rolnictwa, poprzez zryczałtowany zwrot tego podatku przy dostawie produktów rolnych podatnikowi podatku VAT. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień wydania i traci swą ważność z dniem zmiany przepisów.
2011
1
mar

Istota:
Czy w świetle wykładni Ministra Finansów zawartej w piśmie z dnia 29 lipca 2004r. znak BC2/033/JO/304/04), beneficjent Gmina może zaliczyć wartość podatku VAT do kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach programu SAPARD?
Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż na terenie objętym inwestycjami Gmina nie będzie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, brak jest możliwości odzyskania podatku VAT, a zatem jego wartośćnależy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach programu SAPARD.
Fragment:
W związku z tym, iż Gmina będzie prowadziła działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, której realizacji służyłaby w/w inwestycja nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących inwestycji. W przypadku braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną (gdy podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego) lub w przypadkach związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (gdy podatnik ma prawo do częściowego odliczenia podatku), podatnicy mogą zaliczyć nie odliczony podatek do kosztów uzyskania przychodów, tj. mogą skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych. Jednakże Gmina będąc zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zmianami), nie ma możliwości skompensowania nie odliczonego podatku. W świetle powyższego, Gmina nie mając możliwości odzyskania (zarówno w systemie podatku od towarów i usług, jak również poprzez zaliczenie nie odliczonego podatku do kosztów uzyskania przychodów) podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji przedmiotowych inwestycji, może zaliczyć wartość podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach programu SAPARD.
2011
1
mar

Istota:
Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków jakie zostaną poniesione przy realizacji inwestycji przy udziale środków finansowych uzyskanych z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności?
Fragment:
Zgodnie z par.27a ust.1 Rozporządzenia Min. Finansów z 27.04.2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr97. poz.970 z 2004r z późn. zm. ) zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu. Gmina nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT w trybie powołanego powyżej par.27a ust.1 ww. Rozporządzenia, ze względu na brak możliwości dopełnienia określonego w tym przepisie warunku dotyczącego terminu zawarcia umowy. Gmina nie może również zaliczyć nie odliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów i skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż jako jednostka budżetowa jest zwolniona od podatku na podstawie art.6 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych ( jedn. tekst Dz.
2011
1
mar

Istota:
Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT mam możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków na remont budynku mieszkalnego i obejścia w gospodarstwie korzystając ze środków programu SAPARD?
Fragment:
W przypadkach, o których mowa powyżej w ust. 1, podatek wykazany na fakturze lub dokumencie celnym podlega zwrotowi w części w jakiej przypada on na wartość netto (bez podatku) towarów lub usług objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej w rozliczeniu końcowym umowy, z tym że zwrotowi nie podlega podatek zaliczony do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej.Zwrot podatku przysługuje podmiotom, o których mowa w ust. 1, spełniającym następujące warunki: w całości zapłaciły należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne; posiadają dokumenty bankowe potwierdzające przekazanie środków refundowanych w wykonaniu umowy, o której mowa w ust. 1; posiadają zaświadczenie wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: o podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1, przed dniem 1 maja 2004 r., zawierające określenie kwoty podatku, przypadającej na wartość netto (bez podatku) towarów i usług objętych dokonaną refundacją ze środków Unii Europejskiej, wyliczonej na podstawie faktur i dokumentów celnych, przyjętych do rozliczenia umowy, oraz wysokości udziału, w jakim ta kwota podatku i wartość towarów i usług zostały objęte (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.