Program pomocowy (SAPARD) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program pomocowy (SAPARD). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
6
sty

Istota:

Czy istnieje możliwości odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji w gospodarstwie rolnym finansowanej z programu Unii Europejskiej SAPARD na remont budynku mieszkalnego i dostosowania go pod potrzeby usług agroturystycznych?

Fragment:

W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy o VAT- obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 86 ust. 20. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie na podstawie posiadanej bazy danych stwierdza, iż Pani M K nie figuruje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług oraz w ewidencji podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w tut. urzędzie wobec czego nie może stosować obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego (jak stanowi powyższy przepis). Zgodnie z art. 115 ust. 1 cyt. ustawy o VAT rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku VAT, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.Podatek od towarów i usług może stanowić koszt kwalifikowany w ramach programu SAPARD w przypadkach: beneficjentów nie będących podatnikami podatku od towarów i usług, którzy jednocześnie nie mają możliwości odzyskania tego podatku w jakikolwiek inny sposób, rolników ryczałtowych, którzy dokonują dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczą usługi rolnicze wyłącznie podmiotom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

Jaka istnieje możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i poza nim, w sytuacji realizacji inwestycji współfinansowanej przez program UE SAPARD?

Fragment:

Prawo to podlega jednak pewnym ograniczeniom i wyłączeniom w art. 88 cyt. ustawy, i tak na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy o PTU obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie dotyczy analizowanej sprawy).Tut. organ podatkowy potwierdza na podstawie danych rejestracyjnych o podmiotach figurujących w rejestrze podatników podatku VAT czynnych, że nie figuruje Pani, jako zarejestrowany czynny podatnik od towarów i usług, co wyklucza możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywanych towarach i usługach - art. 88 ust. 4 ustawy.Dodatkowo nie ma Pani możliwości korzystania ze zryczałtowanego zwrotu podatku naliczonego dokonywanego na rzecz rolników ryczałtowych przez nabywców produktów rolnych, którzy są podatnikami podatku VAT, ponieważ jak wynika z treści pisma nie dokonuje Pani dostaw produktów rolnych i nie otrzymuje faktur VAT-RR, co oznacza, że przepis art. 115 ust. 1 nie znajduje w tym przypadku zastosowania. Dodatkowo tut. organ podatkowy wyjaśnia, odnosząc się do drugiej części pytania dotyczącej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, czy też w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy?

Fragment:

Prawo to podlega jednak pewnym ograniczeniom i wyłączeniom w art. 88 cyt. ustawy, i tak na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy o PTU obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie dotyczy analizowanej sprawy). Tut. organ podatkowy potwierdza na podstawie danych rejestracyjnych o podmiotach figurujących w rejestrze podatników podatku VAT czynnych, że nie figuruje Pani, jako zarejestrowany czynny podatnik od towarów i usług, co wyklucza możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywanych towarach i usługach art. 88 ust. 4 ustawy. Dodatkowo nie ma Pani możliwości korzystania ze zryczałtowanego zwrotu podatku naliczonego dokonywanego na rzecz rolników ryczałtowych przez nabywców produktów rolnych, którzy są podatnikami podatku VAT, ponieważ jak wynika z treści pisma nie dokonuje Pani dostaw produktów rolnych ani nie świadczy usług rolniczych co oznacza, że nie otrzymuje Pani faktur VAT-RR - zatem przepis art. 115 ust. 1 nie znajduje w tym przypadku zastosowania. Dodatkowo tut. organ podatkowy wyjaśnia, odnosząc się (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dot. realizacji inwestycji w zakresie robót wykończeniowych części budynku mieszkalnego dla potrzeb prowadzenia usług agroturystycznych realizowanej z programu SAPARD, nie będąc podatnikiem podatku VAT?

Fragment:

Ocena prawna: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie udzielenia odpowiedzi uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Według cytowanego przepisu tylko zarejestrowanym podatnikom podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - płaconego z tytułu dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług określonych w art. 5 ustawy, o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, gdy nie zachodzi związek pomiędzy dokonywanym przez podatnika zakupem towarów i usług a czynnościami opodatkowanymi podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu podatku. W opisanym przez wnioskodawcę przypadku, z uwagi na to że nie jest on zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego zwartego w fakturach zakupu towarów związanych z realizacją inwestycji w ramach programu SAPARD.

2011
1
kwi

Istota:

Czy jeżeli korzystam z programu pomocowego SAPARD to mam możliwość odzyskania podatku VAT?

Fragment:

Ponadto w uzupełnieniu wniosku złożonym w tutejszym Urzędzie w dniu 02.08.2005 r. poinformował, iż jest rolnikiem ryczałtowym i podatnikiem podatku rolnego. Przedmiotem zapytania Podmiotu jest możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim. Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy tut. organ podatkowy stwierdza co następuje: Zgodnie z zapisem § 27 a rozporządzenia z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów prawa ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.) zwrot podatku przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1.05.2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu. Mając na uwadze wyżej powołany stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu tj. fakt, iż Strona w dniu 30.04.2004 r. zawarła umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modemizaji Rolnictwa na dofinansowanie podjętej prze nią inwestycji, w ramach programu SAPARD, w ocenie tut.

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy możliwości odliczania podatku naliczonego w związku z kosztami modernizacji budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności agroturystycznej.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność gospodarczą oraz jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Należy więc stwierdzić, że prawo odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatniczce w związku z nabyciem wszelkich towarów czy usług, jeśli zostaną one wykorzystane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przeprowadzana przez Stronę inwestycja ma na celu przystosowanie budynku dla potrzeb działalności agroturystycznej, jest zatem związana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu w/w podatkiem. Wobec powyższego Stronie zgodnie z art. 86 w/w ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od kosztów modernizacji budynku, skoro budynek ten jest przeznaczony do wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jaką jest działalność agroturystyczna. Strona zatem nie może zaliczyć podatku naliczonego związanego z modernizacją budynku do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu SAPARD. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

2011
1
mar

Istota:

Czy będąc rolnikiem ryczałtowym mam możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zapłaconego od inwestycji z programu SAPARD?

Fragment:

Pojęcie rolnika ryczałtowego zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 19 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, który brzmi: "Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych". Nie będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nie ma Pan możliwości dokonywania bezpośrednich odliczeń w tym podatku, bowiem zgodnie z przepisem art. 88 ust. 4 cyt. wyżej ustawy o podatku VAT: "Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20". Ze złożonego wniosku wynika, że jest Pan rolnikiem ryczałtowym prowadzącym indywidualne gospodarstwo rolne, sprzedając produkty firmom będącym podatnikami podatku VAT (faktura VAT-RR). Zatem w myśl cyt. wyżej art. 115 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ma Pan możliwość pośredniego odzyskiwania podatku VAT z tytułu nabywanych niektórych środków produkcji dla rolnictwa, poprzez zryczałtowany zwrot tego podatku przy dostawie produktów rolnych podatnikowi podatku VAT. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień wydania i traci swą ważność z dniem zmiany przepisów.

2011
1
mar

Istota:

Czy w świetle wykładni Ministra Finansów zawartej w piśmie z dnia 29 lipca 2004r. znak BC2/033/JO/304/04), beneficjent Gmina może zaliczyć wartość podatku VAT do kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach programu SAPARD?
Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż na terenie objętym inwestycjami Gmina nie będzie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, brak jest możliwości odzyskania podatku VAT, a zatem jego wartośćnależy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach programu SAPARD.

Fragment:

W związku z tym, iż Gmina będzie prowadziła działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, której realizacji służyłaby w/w inwestycja nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących inwestycji. W przypadku braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną (gdy podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego) lub w przypadkach związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (gdy podatnik ma prawo do częściowego odliczenia podatku), podatnicy mogą zaliczyć nie odliczony podatek do kosztów uzyskania przychodów, tj. mogą skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych. Jednakże Gmina będąc zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zmianami), nie ma możliwości skompensowania nie odliczonego podatku. W świetle powyższego, Gmina nie mając możliwości odzyskania (zarówno w systemie podatku od towarów i usług, jak również poprzez zaliczenie nie odliczonego podatku do kosztów uzyskania przychodów) podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji przedmiotowych inwestycji, może zaliczyć wartość podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach programu SAPARD.

2011
1
mar

Istota:

Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków jakie zostaną poniesione przy realizacji inwestycji przy udziale środków finansowych uzyskanych z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności?

Fragment:

Zgodnie z par.27a ust.1 Rozporządzenia Min. Finansów z 27.04.2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr97. poz.970 z 2004r z późn. zm. ) zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu. Gmina nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT w trybie powołanego powyżej par.27a ust.1 ww. Rozporządzenia, ze względu na brak możliwości dopełnienia określonego w tym przepisie warunku dotyczącego terminu zawarcia umowy. Gmina nie może również zaliczyć nie odliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów i skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż jako jednostka budżetowa jest zwolniona od podatku na podstawie art.6 ust.1 pkt3 ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych ( jedn. tekst Dz.

2011
1
mar

Istota:

Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT mam możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków na remont budynku mieszkalnego i obejścia w gospodarstwie korzystając ze środków programu SAPARD?

Fragment:

W przypadkach, o których mowa powyżej w ust. 1, podatek wykazany na fakturze lub dokumencie celnym podlega zwrotowi w części w jakiej przypada on na wartość netto (bez podatku) towarów lub usług objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej w rozliczeniu końcowym umowy, z tym że zwrotowi nie podlega podatek zaliczony do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej.Zwrot podatku przysługuje podmiotom, o których mowa w ust. 1, spełniającym następujące warunki: w całości zapłaciły należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne; posiadają dokumenty bankowe potwierdzające przekazanie środków refundowanych w wykonaniu umowy, o której mowa w ust. 1; posiadają zaświadczenie wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: o podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1, przed dniem 1 maja 2004 r., zawierające określenie kwoty podatku, przypadającej na wartość netto (bez podatku) towarów i usług objętych dokonaną refundacją ze środków Unii Europejskiej, wyliczonej na podstawie faktur i dokumentów celnych, przyjętych do rozliczenia umowy, oraz wysokości udziału, w jakim ta kwota podatku i wartość towarów i usług zostały objęte (...)