Program pomocowy | Interpretacje podatkowe

Program pomocowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program pomocowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Gminie przysługuje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) ?
Fragment:
(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Gmina ......... w dniu 9 stycznia 2006 r. zawarła umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu "Przebudowa budynku na centrum rekreacyjno- sportowe dla wsi ..........., ............, ..........." ze środków Unii Europejskiej z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Koszty kwalifikowane projektu, te które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie obejmują podatku od towarów i usług. Ponadto przewidziana do realizacji inwestycja nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej. Również podatek od towarów i usług zawarty w fakturze nie będzie podlegał odliczeniu w bieżącej deklaracji VAT-7. W związku z tym, że Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT poprzez odliczenie podatku (...)
2011
1
kwi

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w ramach realizacji projektu pn. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.4. "Doskonalenie i nabywanie kompetencji zawodowych bezpieczną życiową szansą".
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.03.2006 r. (data wpływu 7.03.2006 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez Jednostkę w powyższym wniosku jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 7.03.2006 r. Jednostka zwróciła się o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. Wniosek dotyczy sprawy w której nie toczy się postępowanie podatkowe, ani kontrola podatkowa ani też postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Jednostka jest w trakcie przygotowania wniosku dotyczącego realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podlegają opodatkowaniu przychody uzyskiwane przez zleceniobiorców realizujących program pomocowy finansowania środkami pochodzącymi z prefinansowania środkami krajowymi a następnie zrefundowanych przez Europejski Fundusz Społeczny?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 par.1, art.14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 31.10.2005 r. (data wpływu 02.11.2005 r.) uzupełnionym pismami z dnia 09.12.2005 r., 12.12.2005 r. oraz 21.12.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) stwierdza, iż stanowisko Jednostki w kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcom będącym pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w ........... jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art.14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych w części pokrytych z dotacji otrzymanych w ramach Programu PHARE?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 20.10.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje: Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w (...)
2011
1
lut

Istota:
Możliwość odliczenia podatku VAT przez Gminę przy realizacji inwestycji sfinansowanej w części ze środków unijnych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r.,Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie Nr GK-0717/1/2005 z dnia 09.03.2005r., uzupełnionym pismem Nr GK-0717/5/2005 z dnia 31.03.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz.U Nr 54, poz.535 ze zm.). UZASADNIENIE Zgodnie z art. 14a § 1 ww. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika,płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.