Program partnerski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program partnerski. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
24
gru

Istota:

Wspólnych działań marketingowych prowadzonych przez Wnioskodawcę z partnerem nie można uznać za usługę świadczoną wzajemnie między partnerami. Następstwem tego jest brak opodatkowania podjętych wzajemnych działań

Fragment:

(...) świadczenia usług o złożonym charakterze jakie stanowią umowy kooperacyjne należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania poszczególnych czynności służących realizacji tego celu dla potrzeb podatkowych w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego.” Odnosząc się do powyższego założenia, w wyroku z dnia 9 października 2008 r. (sygn. akt I FSK 291/08), wydanym w sprawie banku współorganizującego program partnerski w swej istocie podobny do opisanego w niniejszym wniosku, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż: „(...) nie stanowią wzajemnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) wspólne działania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych, których celem jest zachęcenie ich klientów do dokonania zakupów towaru u jednego z nich przy wykorzystaniu produktu drugiego.” W (...)

2011
24
gru

Istota:

W rozpatrywanym przypadku Wnioskodawca i jego Partner podejmując wspólne działania w ramach organizacji i realizacji Oferty stron działają w celu osiągnięcia własnych korzyści. Brak bezpośredniej korzyści dla partnera z działań podejmowanych przez Wnioskodawcę nie pozwala uznać czynności podejmowanych przez Bank w ramach zawartej umowy za świadczenie usług określone w art. 8 ust. 1 ustawy. W konsekwencji czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) świadczenia usług o złożonym charakterze jakie stanowią umowy kooperacyjne należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania poszczególnych czynności służących realizacji tego celu dla potrzeb podatkowych w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego.” Odnosząc się do powyższego założenia, w wyroku z dnia 9 października 2008 r. sygn. akt I FSK 291/08, wydanym w sprawie banku współorganizującego program partnerski w swej istocie podobny do opisanego w niniejszym wniosku, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż: „(...) nie stanowią wzajemnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) wspólne działania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych, których celem jest zachęcenie ich klientów do dokonania zakupów towaru u jednego z nich przy wykorzystaniu produktu drugiego.” W (...)

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie czynności realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego w ramach programu partnerskiego.

Fragment:

(...) w oderwaniu od faktycznie łączących strony relacji gospodarczych. W związku z powyższym opodatkowaniu nie mogą podlegać działania mające na celu pozyskanie wspólnych Klientów, opodatkowaniu podlega natomiast sprzedaż towarów lub usług na rzecz tych Klientów. Intensywność działań podejmowanych w ramach wspólnej akcji marketingowej zależy od stopnia determinacji do realizacji tych celów, nie ma jednakże przełożenia na zakres wykonywanych przez partnera czynności. Program partnerski nie służy bowiem osiągnięciu przychodu od partnera lecz ma na celu uzyskanie w relacjach z Klientami przysporzenia z tytułu oferowanych „promocyjnych” produktów. W konsekwencji powyższego Bank podkreśla, że w ramach podjętego przedsięwzięcia nie dochodzi do świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 UVAT. Świadczenie to występuje natomiast w stosunkach pomiędzy Bankiem, a Klientem oraz partnerem i Klientem. Podkreślenia wymaga również okoliczność, iż (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy ponoszone przez Spółkę wydatki wynikające z udziału w Programie Uczestników współpracujących ze Spółką dokonywane na rzecz Spółki US podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.)?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2008 r. (data wpływu 15.09.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania płatności dokonywanych przez Spółkę na rzecz Spółki US w związku z udziałem w Programie Uczestników współpracujących ze Spółką - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 września 2008 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przy transakcji polegającej na wymianie zgromadzonych punktów na nagrody w ramach programu partnerskiego Podatnik zobowiązany jest do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21 grudnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług polegających na pozyskiwaniu uczestników do programu partnerskiego – stwierdza, że stanowisko Strony jest nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 27 grudnia 2006 r. w kancelarii tut. Urzędu Skarbowego złożono wniosek z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w kwestii opodatkowania usług polegających na pozyskiwaniu uczestników do programu partnerskiego. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Głównym przedmiotem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wynagrodzenia wypłącane pracownikom, zatrudnionym przy realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem fundacji "Fundusz Współpracy"?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Instytucji "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny p o s t a n a w i a - uznać stanowisko strony za nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Instytucja "X" realizuje program Partnerstwo na rzecz Rozwoju - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006r. przyjęty Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. z 2004r. Nr 189 poz. 1948). Projekt ten jest finansowany w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach dążenia do uatrakcyjnienia swojej oferty podejmuje współpracę z partnerem, którym jest przedsiębiorca prowadzący działalność w punktach umożliwiających akceptację płatności dokonywanych kartami płatniczymi (dalej: Partner). Współpraca polega na realizacji wspólnego przedsięwzięcia - programu partnerskiego, który dla Strony ma na celu promocję i popularyzację jej produktów (przede wszystkim płatności za pomocą wydawanych przez Nią kart płatniczych), zaś dla Partnera - zwiększenie sprzedaży jego towarów bądź usług. W ramach wspólnego przedsięwzięcia Partner zobowiązuje się udzielać klientom dokonującym płatności przy wykorzystywaniu kart płatniczych wydanych przez Stronę rabatu polegającego na obniżeniu o określony procent standardowej ceny towaru lub usługi. W celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia i poinformowania o nim klientów Strona na swój koszt przygotowuje materiały reklamowe dotyczące programu partnerskiego ( m.in. ulotki reklamowe, publikacje w internecie), w których obok własnych wykorzystuje zgodnie z umową nazwę i/lub znak towarowy Partnera, a także inne informacje marketingowe i teleadresowe dotyczące obu podmiotów. Podobnie Partner zobowiązany jest do informowania na własny koszt klientów swoich placówek o przysługującym im rabacie w przypadku dokonania płatności kartą wydaną przez Stronę, może też w przygotowanych przez siebie materiałach marketingowych wykorzystywać oznaczenia Strony i/lub informacje o niej.
W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie, że realizacja wyżej opisanego wspólnego przedsięwzięcia w postaci programu partnerskiego nie powoduje w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
Zdaniem Strony pomiędzy Partnerem a Nią w ramach wspólnego przedsięwzięcia nie dochodzi do jakiegokolwiek świadczenia, zaś wszystkie podejmowane działania nakierowane są wyłącznie na osiągnięcie dwóch różnych dla obu podmiotów celów, których pełna i efektywna gospodarczo realizacja może nastąpić wyłącznie w wyniku podjęcia skoordynowanych i wspólnych działań.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach dążenia do uatrakcyjnienia swojej oferty podejmuje współpracę z partnerem, którym jest przedsiębiorca prowadzący działalność w punktach umożliwiających akceptację płatności dokonywanych kartami płatniczymi (dalej: Partner). Współpraca polega na realizacji wspólnego przedsięwzięcia - programu partnerskiego, który dla Strony ma na celu promocję i popularyzację jej produktów (przede wszystkim (...)

2011
1
sty

Istota:

Należy uznać, iż w rozpatrywanym przypadku istnienie świadczenia wzajemnego otrzymanego przez świadczącego usługę powala uznać czynności podejmowane przez Bank w ramach zawartej umowy za odpłatne świadczenie usług określone w art. 8 ust. 1 ustawy podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych

Fragment:

(...) świadczenia usług o złożonym charakterze jakie stanowią umowy kooperacyjne należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania poszczególnych czynności służących realizacji tego celu dla potrzeb podatkowych w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego.” Odnosząc się do powyższego założenia, w wyroku z dnia 9 października 2008 r. (sygn. akt I FSK 291/08), wydanym w sprawie banku współorganizującego program partnerski w swej istocie podobny do opisanego w niniejszym wniosku, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż: „(...) nie stanowią wzajemnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) wspólne działania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych, których celem jest zachęcenie ich klientów do dokonania zakupów towaru u jednego z nich przy wykorzystaniu produktu drugiego.” W (...)