IPTPB2/4511-291/15-4/KR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego
IPTPB2/4511-291/15-4/KRinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. objęcie akcji
 3. odpłatne zbycie
 4. program motywacyjny
 5. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego (pytanie oznaczone nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego, skutków podatkowych objęcia akcji w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych oraz opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z powyższym, pismem z dnia 10 lipca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-291/15-2/KR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 10 lipca 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 14 lipca 2015 r.), zaś w dniu 24 lipca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 21 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: Podatnik) jest obywatelem polskim mającym miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka), podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki na podstawie stosunku powołania.

Spółka planuje w latach 2015-2018 wdrożenie programu motywacyjnego (dalej: Program) skierowanego do członków zarządu Spółki (dalej: Uprawnieni) opartego o emisję papierów wartościowych - warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Uprawnieni, w tym Wnioskodawca, będą mieli w przyszłości prawo objęcia akcji Spółki. W celu wyemitowania warrantów subskrypcyjnych walne zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w przedmiocie implementacji Programu oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów oraz akcji obejmowanych w ramach tej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy ze wskazaniem, że uprawnionymi do objęcia wyemitowanych akcji (Jeżeli do emisji dojdzie) będą uczestnicy Programu.

Wyemitowane warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia akcji Spółki (1 akcja za 1 warrant) wyemitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzania o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w przypadku, gdy emisja warunkowa dojdzie do skutku. W razie podziału (split) lub scalenia (reverse split) akcji Spółki, liczba Akcji jaką Uczestnik Programu będzie mógł objąć z tytułu warrantów zostanie zwiększona/zmniejszona w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział/scalenie akcji Spółki, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Warranty subskrypcyjne zgodnie ze swoją naturą nie rodzą prawa do dywidendy, udziału w majątku spółki po jej likwidacji, czy innych praw majątkowych, ani praw korporacyjnych w tym prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach organizowanego przez Spółkę Programu motywacyjnego będą imienne i nie będą mogły być zbywane na rzecz osób trzecich. Warranty będą podlegały dziedziczeniu.

Warranty będą przyznawane Uprawnionym nieodpłatnie w poszczególnych latach obowiązywania Programu, pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznych wyznaczanych przez Radę Nadzorczą na podstawie Regulaminu Programu. Prawo objęcia akcji wskutek realizacji praw z warrantów będzie przysługiwało Uprawnionym, w tym Wnioskodawcy, po upływie ostatniego roku obowiązywania Programu, po uiszczeniu ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji.

Podstawą funkcjonowania Programu motywacyjnego będzie Regulamin Programu przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie jego implementacji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia szczegółów Programu.

W okolicznościach wskazanych w Regulaminie Programu (związanych przede wszystkim z zakończeniem stosunku służbowego Uprawnionego ze Spółką) następuje wygaśnięcie jakichkolwiek praw Uprawnionego z warrantu. Uprawniony może jednak zachować uprawnienia z warrantów w przypadku rozwiązania stosunku służbowego ze Spółką w drodze porozumienia stron.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że został On powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (określonej we wniosku jako „Spółka”) uchwałą walnego zgromadzenia Spółki. Ponadto wiąże Go ze Spółką stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jednakże na stanowisku innym niż funkcja pełniona w Zarządzie Spółki. Objęcie przez Niego akcji Spółki w wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych nastąpi po uiszczeniu ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji.

Wnioskodawca podał, że z uwagi na fakt, że rynkowy poziom cen akcji kształtowany jest przez wiele czynników (jak na przykład wyniki finansowe danej spółki, dywidendy, publikacje danych makroekonomicznych, ogólne zmiany na rynku oraz w sektorze, w którym działa spółka etc.), uiszczona przez Niego cena emisyjna może być

 1. niższa niż cena rynkowa akcji,
 2. równa cenie rynkowej akcji,
 3. wyższa niż cena rynkowa akcji.

Wnioskodawca zaznaczył, że nie może zatem jednoznacznie wskazać, który z powyższych trzech wariantów zaistnieje w przyszłości, bowiem jak sama nazwa wskazuje, cena rynkowa kształtowana jest przez rynek, zatem nie da się jej przewidzieć z kilkuletnim wyprzedzeniem. Podkreślił, że prawo objęcia akcji wskutek realizacji praw z warrantów będzie przysługiwało Uprawnionym, w tym Wnioskodawcy, dopiero po upływie ostatniego roku obowiązywania Programu, którym będzie 2018 r., a więc nie wcześniej niż w 2019 r.

Dodatkowo podał, że Wnioskodawca jako Uprawniony uzyska prawo do nabycia akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia ustanawiającej Program. Relacja ceny emisyjnej akcji do ceny rynkowej akcji jest więc bez znaczenia w kontekście powstania obowiązku podatkowego Wnioskodawcy w chwili objęcia akcji, po uiszczeniu ceny emisyjnej akcji - niższej, równej bądź wyższej niż cena rynkowa akcji. Moment opodatkowania jest bowiem odsunięty w czasie do momentu odpłatnego zbycia akcji (na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego Programu skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy objęcie akcji wskutek realizacji prawa z warrantu subskrypcyjnego i uiszczenia ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji skutkuje powstaniem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 3. Jak ustalić podstawę opodatkowania i jak opodatkowane jest zbycie akcji Spółki uzyskanych w ramach Programu przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1, natomiast w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 i 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc się do pytania oznaczonego nr 1, objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego Programu nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361, z późn. zm. - ustawa o PIT) źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 • odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W myśl art. 5a pkt 11 ustawy o PIT o ile w ustawie jest mowa o papierach wartościowych oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu papierami wartościowymi są między innymi warranty subskrypcyjne.

Analiza powyższych przepisów pozwala zatem stwierdzić, że jedynie w przypadku zbycia warrantów subskrypcyjnych po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w treści art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Jak jednak wynika z zaprezentowanego opisu zdarzenia przyszłego warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach organizowanego przez Spółkę Programu motywacyjnego będą imienne i nie będą mogły być zbywane na rzecz osób trzecich.

W związku z powyższym wymaga dodatkowego wskazania, że sam fakt otrzymania przez Uprawnionego warrantów nie będzie się wiązał z powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodem podatnika jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość tę określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ustawy o PIT).

Zdaniem Wnioskodawcy w chwili objęcia warrantów subskrypcyjnych u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na moment otrzymania warrantów nie sposób jest ustalić ich wartości, która mogłaby stanowić podstawę opodatkowania.

Dla określenia czy w przypadku Wnioskodawcy powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia z tytułu nabycia warrantów istotna jest ich charakterystyka. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego warranty subskrypcyjne, zgodnie ze swoim charakterem nie rodzą prawa do dywidendy, praw do głosu na walnym zgromadzeniu, udziału w majątku spółki po jej likwidacji czy innych praw majątkowych. Ponadto, jako że zbywalność warrantów zgodnie z proponowanymi warunkami Programu jest ograniczona tzn. Uprawniony nie ma prawa ich zbywania na rzecz osób trzecich, przychód z nieodpłatnego świadczenia nie powstaje, gdyż nie sposób przyporządkować warrantom rynkowej wartości stanowiącej podstawę do ustalenia przychodu.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe: „Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 tejże ustawy. W związku z powyższym wyjaśnieniem uznać należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę warrantów w ramach programu motywacyjno-lojalnościowego będzie neutralne podatkowo, tzn. w chwili objęcia warrantów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 października 2014 r., nr IBPBII/2/415-655/14/NG).

Podobne stanowisko zajmowały organy podatkowe m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2014 r., nr IPPB2/415-182/14-2/MK, w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lutego 2013 r., nr IPPB2/415-956/12-4/MK, w interpretacji indywidualnej z dnia 5 lutego 2013 r., nr IBPBII/2/415-1455/12/NG oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2012 r., nr IPPB2/415-469/12-4/MK.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach opisanego we wniosku Programu nie powinno skutkować powstaniem u Uczestników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

„W momencie przyznania w sposób nieodpłatny warrantów subskrypcyjnych, niemożliwym jest ustalenie ceny rynkowej i stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich objęcia przez osoby wskazane przez Podmiot Zarządzający, uniemożliwiać będzie traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy.

Uwzględniając powyższe w momencie nieodpłatnego objęcia/nabycia niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych, pozwalających na zapis i objęcie nowych akcji - dochód podlegający opodatkowaniu nie powstanie.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 maja 2014 r., nr IPPB2/415-181/14-2/PW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów, są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi, w rozumieniu art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

W myśl przepisu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) ilekroć w tej ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), prawa do akcji, warianty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

W świetle przywołanego powyżej przepisu warranty subskrypcyjne, co do zasady, stanowią papiery wartościowe, przy czym zgodnie z podaną definicją warranty subskrypcyjne, o których mowa są papierami zbywalnymi i mają być emitowane na podstawę właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Istotę warrantów subskrypcyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

W myśl art. 453 § 2 ww. Kodeksu w celu podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Natomiast uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać:

 1. uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych;
 2. cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie;
 3. liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny;
 4. termin wykonania prawa z warrantu, z tym że nie może on być dłuższy niż 10 lat (art. 453 § 3 ww. Kodeksu).

Stosowne do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia (art. 11 ust. 2a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Odnosząc zdarzenie przedstawione we wniosku do przywołanych powyżej przepisów wskazać należy, że uczestnicy programu motywacyjnego otrzymają co prawda warranty subskrypcyjne nieodpłatnie, jednakże na moment ich otrzymania nie będzie możliwe określenie ich rzeczywistej wartości, która mogłaby stanowić podstawę do oszacowania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Realną wartość warrantu stanowi bowiem nadwyżka wartości rynkowej akcji, do których objęcia uprawniony jest posiadacz warrantu, ponad cenę emisyjną po jakiej osoba uprawniona może objąć akcje w ramach programu motywacyjnego. Wartości tej nie da się przy tym wycenić na dzień otrzymania warrantu uprawniającego do objęcia akcji po cenie emisyjnej. Warrant uprawnia bowiem do objęcia akcji w przyszłości, z natury rzeczy więc na dzień otrzymania warrantu nie jest znana przyszła wartość akcji. W momencie objęcia warrantu nie wiadomo czy cena rynkowa akcji (w chwili konwersji warrantu na akcje) będzie wyższa czy niższa od ceny emisyjnej określonej w programie motywacyjnym (tzn. czy warrant w ostatecznym rozrachunku przyniesie jego posiadaczowi jakąkolwiek korzyść).

Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów subskrypcyjnych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 tejże ustawy. W związku z powyższym uznać należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego będzie neutralne podatkowo, tzn. w chwili objęcia warrantów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tutejszy organ zastrzega, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będzie różniło się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja indywidualna nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.