IPPB5/4510-905/15-2/BC | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki związane z organizacją Programu Motywacyjnego, w tym z wypłatą Rozliczenia pieniężnego na rzecz Inwestorów, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodu?
IPPB5/4510-905/15-2/BCinterpretacja indywidualna
 1. cel wydatku
 2. instrumenty finansowe
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. pracownik
 5. program motywacyjny
 6. programy
 7. umowa
 8. wydatek
 9. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją Programu Motywacyjnego, w tym z wypłatą Rozliczenia pieniężnego na rzecz Inwestorów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją Programu Motywacyjnego, w tym z wypłatą Rozliczenia pieniężnego na rzecz Inwestorów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. S.A. jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, polskim rezydentem podatkowym <dalej: Wnioskodawca, Spółka>, członkiem grupy kapitałowej <dalej: Grupa>.
 2. Spółka rozważa wprowadzenie programu motywacyjnego <dalej: Program Motywacyjny> dla kluczowych osób zatrudnionych w Spółce, w tym osób pełniących funkcję członków zarządu Spółki <dalej: Inwestor/Inwestorzy>.
 3. Celem Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie najwyższego poziomu zarządzaniaoraz zachowania stabilności składu osobowego Spółki, zachęcenie Inwestorów do zaangażowania w rozwój i wzrost wyników Spółki oraz Grupy, co powinno przełożyć się na osiągnięcie założonych wyników finansowych całej Grupy.
 4. Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym będzie dobrowolne.
 5. W ramach Programu Motywacyjnego wybranym Inwestorom zostanie zaoferowana możliwość zawarcia kontraktów terminowych ze Spółką <dalej: Kontrakty>. Kontrakty będą zawierane odrębnie od uchwały powołującej Inwestorów do pełnienia funkcji członka zarządu Spółki lub innej umowy zawartej przez Spółkę z Inwestorami np. kontrakt menedżerski. W przypadku skorzystania z oferty i zawarcia Kontraktu, Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki określonego świadczenia pieniężnego. Jednocześnie, na podstawie zawartego Kontraktu Inwestorowi będzie przysługiwać warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego od Spółki <dalej: Rozliczenie pieniężne>.
 6. Otrzymanie Rozliczenia pieniężnego oraz jego wysokość będą uzależnione od wartości wskaźników instrumentów bazowych, przyjętych dla Kontraktu. W konsekwencji:
  • jeśli wartość wskaźników instrumentu bazowego osiągnie określony próg, na Spółce będzie ciążył obowiązek wypłaty Rozliczenia pieniężnego na rzecz Inwestora,
  • jeśli wartość wskaźników instrumentu bazowego nie osiągnie określonego progu, Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty Rozliczenia pieniężnego na rzecz Inwestora.
 7. Spółka rozważa przyjęcie następujących instrumentów bazowych dla Kontraktów oferowanych Inwestorom:
  • EBITDA Grupy rozumiany jako skonsolidowany zysk/(strata) netto wszystkich członków Grupy określony zgodnie z MSSF za okres ostatnich 12 miesięcy, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, zyskami/(stratami) z działalności inwestycyjnej, kosztami finansowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć,
  • stosunek wartości długu netto do wyniku EBITDA za okres ostatnich 12 miesięcy, gdzie EBITDA rozumiany jest jak wyżej, natomiast dług netto rozumiany jest jako kwota skonsolidowanego zadłużenia finansowego Grupy, pomniejszona o wartość skonsolidowanych wolnych środków pieniężnych i ekwiwalentnych krótkoterminowych instrumentów finansowych (w rozumieniu MSSF),
  • stosunek ilości usług (RGU) Grupy świadczonych dla jednego klienta,
  • średni miesięczny przychód od klienta Grupy wygenerowany w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach określonego segmentu działalności.
 8. W odniesieniu do poszczególnych Inwestorów Kontrakt może przewidywać jeden instrument bazowy bądź też kombinację kilku instrumentów bazowych.
 9. Wartość instrumentów bazowych będzie wynikała bezpośrednio z kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy, kwartalnych sprawozdań z działalności Grupy bądź kwartalnych prezentacji wyników Grupy. Wskazane dokumenty podlegają publikacji przez Spółkę.
 10. Wypłata Rozliczenia pieniężnego będzie mogła nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego Kontraktu, w terminie 7 dni od publikacji rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
 11. Okresem rozliczeniowym Kontraktu będzie jeden rok obrotowy Spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki związane z organizacją Programu Motywacyjnego, w tym z wypłatą Rozliczenia pieniężnego na rzecz Inwestorów, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z organizacją Programu Motywacyjnego, w tym z wypłatą Rozliczenia pieniężnego na rzecz Inwestorów, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „updop”).

Uzasadnienie

 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, koszty uzyskania przychodów stanowią koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.
 2. Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który łącznie spełnia poniższe warunki:
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów,
  • został poniesiony przez podatnika,
  • jest definitywny,
  • nie znajduje się w grupie wydatków, które, zgodnie z art. 16 ust. 1 updop, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
 3. Wydatki poniesione przez Spółkę w związku z Programem Motywacyjnym będą spełniały wszystkie wyżej wskazane warunki.
 4. Celem Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie najwyższego poziomu zarządzania oraz zachowania stabilności składu osobowego Spółki, zachęcenie Inwestorów do zaangażowania w rozwój i wzrost wyników Spółki oraz Grupy, co powinno przełożyć się na osiągnięcie założonych wyników finansowych całej Grupy. Wdrożenie Programu Motywacyjnego wpłynie więc na motywację Inwestorów do wydajniejszej realizacji celów biznesowych Spółki oraz kreowanie pożądanych przez Spółkę wartości w tym m.in. lojalności Inwestorów. W konsekwencji, realizacja Programu Motywacyjnego zabezpiecza dotychczasowe źródła przychodów Spółki, jak również przyczynia się do zwiększenia osiąganych przychodów. Niewątpliwie, istnieje zatem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami Spółki z tego tytułu a potencjalnymi przychodami i zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła tych przychodów.
 5. Należy ponadto wskazać, iż wydatki ponoszone w związku z wprowadzeniem i realizacją Programu Motywacyjnego, w tym z tytułu Rozliczenia pieniężnego, nie zostały wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z katalogu kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 updop.
 6. W konsekwencji, wszelkie wydatki związane z organizacją programu Motywacyjnego będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 updop.
 7. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach organówpodatkowych, w tym m.in.:
  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2015 r., sygn. IPPB5/4510-458/15-2/JC,
  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2015 r., sygn. IPPB5/4510-337/15-2/JC,
  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 maja 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-188/15/JP
  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 grudnia 2014 r., sygn. IBPBI/2/4510-140/15/MO.
 8. Podsumowując poniesione przez Spółkę wydatki, związane z organizacją Programu Motywacyjnego, w tym z wypłatą Rozliczenia pieniężnego na rzecz Inwestorów, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 updop.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.