IPPB2/4511-878/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika związane z wprowadzeniem programu motywacyjnego.
IPPB2/4511-878/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. obowiązek płatnika
 3. program motywacyjny
 4. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małoletnich dzieci
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) na wezwanie z dnia 10 listopada 2015 Nr IPPB2/4511-878/15-2/AK o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją programu motywacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizacją programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, polskim rezydentem podatkowym <dalej: Wnioskodawca, Spółka>, członkiem grupy kapitałowej <dalej: Grupa>. Spółka rozważa wprowadzenie programu motywacyjnego <dalej: Program Motywacyjny> dla kluczowych osób zatrudnionych w Spółce, w tym osób pełniących funkcję członków zarządu Spółki <dalej: Inwestor/Inwestorzy>.

Celem Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie najwyższego poziomu zarządzania oraz zachowania stabilności składu osobowego Spółki, zachęcenie Inwestorów do zaangażowania w rozwój i wzrost wyników Spółki oraz Grupy, co powinno przełożyć się na osiągnięcie założonych wyników finansowych całej Grupy. Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym będzie dobrowolne. W ramach Programu Motywacyjnego wybranym Inwestorom zostanie zaoferowana możliwość zawarcia kontraktów terminowych ze Spółką <dalej: Kontrakty>. Kontrakty będą zawierane odrębnie od uchwały powołującej Inwestorów do pełnienia funkcji członka zarządu Spółki lub innej umowy zawartej przez Spółkę z Inwestorami np. kontrakt menedżerski. W przypadku skorzystania z oferty i zawarcia Kontraktu, Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki określonego świadczenia pieniężnego. Jednocześnie, na podstawie zawartego Kontraktu Inwestorowi będzie przysługiwać warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego od Spółki <dalej: Rozliczenie pieniężne>.

Otrzymanie Rozliczenia pieniężnego oraz jego wysokość będą uzależnione od wartości wskaźników instrumentów bazowych, przyjętych dla Kontraktu. W konsekwencji:

 • jeśli wartość wskaźników instrumentu bazowego osiągnie określony próg, na Spółce będzie ciążył obowiązek wypłaty Rozliczenia pieniężnego na rzecz Inwestora,
 • jeśli wartość wskaźników instrumentu bazowego nie osiągnie określonego progu, Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty Rozliczenia pieniężnego na rzecz Inwestora.

Kontrakty będą oparte o następujące instrumenty bazowe:

 • EBITDA Grupy rozumiany jako skonsolidowany zysk/(strata) netto wszystkich członków Grupy określony zgodnie z MSSF za okres ostatnich 12 miesięcy, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, zyskami/(stratami) z działalności inwestycyjnej, kosztami finansowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć,
 • stosunek wartości długu netto do wyniku EBITDA za okres ostatnich 12 miesięcy, gdzie EBITDA rozumiany jest jak wyżej, natomiast dług netto rozumiany jest jako kwota skonsolidowanego zadłużenia finansowego Grupy, pomniejszona o wartość skonsolidowanych wolnych środków pieniężnych i ekwiwalentnych krótkoterminowych instrumentów finansowych (w rozumieniu MSSF),
 • stosunek ilości usług (RGU) Grupy świadczonych dla jednego klienta,
 • średni miesięczny przychód od klienta Grupy wygenerowany w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach określonego segmentu działalności.

W odniesieniu do poszczególnych Inwestorów Kontrakt może przewidywać jeden instrument bazowy bądź też kombinację kilku instrumentów bazowych.

Wartość instrumentów bazowych będzie wynikała bezpośrednio z kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy, kwartalnych sprawozdań z działalności Grupy bądź kwartalnych prezentacji wyników Grupy. Wskazane dokumenty podlegają publikacji przez Spółkę. Wypłata Rozliczenia pieniężnego będzie mogła nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego Kontraktu, w terminie 7 dni od publikacji rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

Okresem rozliczeniowym Kontraktu będzie jeden rok obrotowy Spółki.

W ocenie Spółki, Kontrakt będzie stanowił pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 updof, w myśl którego pochodny instrument finansowy oznacza instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych wobec czego pismem z dnia 10 listopada 2015 r. Nr IPPB2/4511-878/15-2/AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez wskazanie:

 • Czy przyznane uczestnikom programu motywacyjnego warunkowe prawo do otrzymania w przyszłość rozliczenia pieniężnego, uczestnicy mogą zbyć, czy jest to prawo niezbywalne...
 • czy istnieje rynek na którym takie warunkowe prawo majątkowe może być oferowane osobom trzecim,
 • czy ustalona cena, do której zapłaty zobowiązany będzie uczestnik programu motywacyjnego, odpowiada ewentualnej cenie rynkowej instrumentu finansowego, który otrzyma uczestnik stosowanej przy udostępnianiu tych praw lub w obrocie tymi prawami – jeżeli przyznane uczestnikom warunkowe prawo jest zbywalne.

Wnioskodawca odpowiedział w wyznaczonym terminie (data nadania uzupełnienia 19 listopada 2015 r., data wpływu 23 listopada 2015 r.), w uzupełnieniu wskazał, że:

Przyznane uczestnikom programu motywacyjnego warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego będzie prawem niezbywalnym.

Spółka rozważa wprowadzenie programu motywacyjnego dla kluczowych osób zatrudnionych w Spółce, w tym osób pełniących funkcję członków zarządu Spółki. W ramach Programu Motywacyjnego ww. osobom może zostać zaoferowane warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego od Spółki. Zdaniem Spółki, jeżeli w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego można mówić o istnieniu rynku, na którym warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego może zostać zaoferowane osobom trzecim, należy przyjąć, że rynkiem tym będą kluczowe osoby zatrudnione w Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ewentualne przysporzenie po stronie Inwestora z tytułu otrzymania od Spółki Rozliczenia pieniężnego stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu updof...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Spółki, ewentualne przysporzenie po stronie Inwestora z tytułu otrzymania od Spółki Rozliczenia pieniężnego stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu updof.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof „przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane iub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne. W świetle art. 17 ust. 1 pkt 10 updof przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. „przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających ”.

W myśl art. 5a pkt 13 updof pochodnymi instrumentami finansowymi są „instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi <dalej: uoif>, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego”.

Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 uoif instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi „opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy. które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne”.

Według natomiast art. 3 pkt 28a uoif, przez instrumenty pochodne rozumie się „opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny iub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji iub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego”.

Charakterystykę pochodnych instrumentów finansowych oddaje § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, zgodnie z którym instrument pochodny to instrument finansowy, którego:

 1. „wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości,
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto i tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości”.

W oparciu o powyższe oraz biorąc pod uwagę następujące elementy opisanego zdarzenia przyszłego:

 • wartość Kontraktu, tj. wartość Rozliczenia pieniężnego, będzie uzależniona od wartości określonych instrumentów bazowych,
 • instrumentem bazowym Kontraktu będzie jeden lub kilka wskaźników finansowych, wykonanie Kontraktu będzie polegało na rozliczeniu pieniężnym pomiędzy Spółką a Inwestorem, wykonanie Kontraktu nastąpi w przyszłości,
 • należy stwierdzić, iż Rozliczenie pieniężne, dokonane przez Spółkę na rzecz Inwestora z tytułu realizacji Kontraktu stanowić będzie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof.

Dochód z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych podlega rozliczeniu na zasadach określanych w art. 30b ust. 2 pkt 3 updof, co oznacza, iż stosownie do art. 30b ust. 6 i art. 45 ust. la pkt 1 updof dochód ten będzie podlegał samodzielnemu wykazaniu przez Inwestora w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38 składanym po zakończeniu roku podatek.

Jednocześnie, należy podkreślić, iż:

 • zgodnie z art. 39 ust. 3 updof „Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru”;
 • żaden z przepisów updof nie nakłada obowiązków płatnika zaliczek (podatku) na podmiot gospodarczy, dokonujący świadczeń z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof.

W konsekwencji, skoro ewentualne przysporzenie po stronie Inwestora z tytułu otrzymania od Spółki Rozliczenia pieniężnego należy zakwalifikować jako przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30b ust. 2 updof, Spółka będzie zobowiązana - na podstawie art. 39 ust. 3 updof - do sporządzenia i przesłania Inwestorowi oraz odpowiedniemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji o wysokości dochodu (formularz PIT-8C). W takim przypadku na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu updof.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach organów podatkowych, dotyczących obowiązków podatkowych podmiotów wypłacających osobom fizycznym przychody z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, w tym m.in.:

Podsumowując, ewentualne przysporzenie po stronie Inwestora z tytułu otrzymania od Spółki Rozliczenia pieniężnego stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.