IPPB2/4511-525/15/17-6/S/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
1. Jak opodatkować uzyskane przez Wnioskodawcę świadczenie otrzymane przez Organizatora Planu w związku z realizacją przez Organizatora Planu postanowień Planu?
2. Kiedy należy rozliczyć podatek dochodowy z tytułu uzyskanego przez Wnioskodawcę świadczenia od Organizatora Planu w związku z realizacją przez Organizatora Planu postanowień Planu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) oraz zgodnie z art. 223 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 3100/15 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 26 października 2017 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data nadania 14 lipca 2015 r., data wpływu 16 lipca 2015 r.) na wezwanie z dnia 6 lipca 2015 r. (data doręczenia 8 lipca 2015 r.) Nr IPPB2/4511-525/15-2/MK o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 21 lipca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy postanowienie znak: IPPPB2/4511-525/15-4/MK o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem w dniu 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) pełnomocnik Skarżącego, wniósł zażalenie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lipca 2015 r. o Nr IPPB2/4511-525/15-4/MK, zaskarżając je w całości.

Po dokonaniu wnikliwej analizy zarzutów przytoczonych w zażaleniu, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał w dniu 11 września 2015 r. postanowienie Nr IPPB2/4511-2-11/15-2/MK/MG utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie z dnia 21 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4511-525/15-4/MK.

Na powyższe postanowienie z dnia 11 września 2015 r. Nr IPPB2/4511-2-11/15-2/MK/MG Pełnomocnik Strony skarżącej złożył pismem z dnia 12 października 2015 r. (data nadania 16 października 2015 r., data wpływu 19 października 2015 r.) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 28 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 3100/15 uchylił zaskarżone postanowienie z dnia 11 września 2015 r. postanowienie Nr IPPB2/4511-2-11/15-2/MK/MG oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4511-525/15-4/MK.

W dniu 26 października 2017 r. do tut. organu wpłynęło prawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 kwietnia 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 3100/15 i akta sprawy.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie umowy o pracę Wnioskodawca jest zatrudniony w spółce prowadzącej działalność telekomunikacyjną w Polsce (Spółka). Spółka ta wraz z innymi podmiotami m.in. ze Słowacji, Węgier i Rumunii tworzy międzynarodową grupę telekomunikacyjną (Grupa). Grupa jest zarządzana przez jej udziałowca, którego reprezentuje spółka zarządzająca z Luksemburga (Organizator Planu). Organizator Planu decyduje o kierunku rozwoju Grupy i podejmuje w stosunku do niej strategiczne decyzje. Organizator Planu stworzył program „Top Management Incentive Scheme” (Plan), kierowany do pracowników oraz kontrahentów, którzy mogą wpłynąć na rozwój Grupy oraz zwiększenie wartości Spółki. Jako jeden z istotnych z perspektywy powyższych kryteriów kontrahentów Spółki Wnioskodawca uzyskał możliwość uczestnictwa w Planie.

Zgodnie z założeniami programu jego beneficjentom przyznano warunkowe prawo rozliczane pieniężnie. Prawo to jest przyznawane nieodpłatnie. Na podstawie tego warunkowego prawa w przypadku sprzedaży wszystkich spółek z Grupy przez Organizatora Planu Podatnik ma prawo uzyskać od Organizatora Planu kwotę kalkulowaną w odniesieniu wskaźnika bazowego jakim jest wysokość oczekiwanego zysku, jaki Organizator Planu uzyska ze sprzedaży spółek wchodzących w skład Grupy.

Płatność na rzecz Wnioskodawcy nastąpi w wysokości zależnej od poziomu zysku osiągniętego przez Organizatora Planu ze sprzedaży w jednym z trzech progów:

 1. jeżeli oczekiwany zysk wyniesienie pomiędzy 1,6 a mniej 2,5 wartości poczynionej inwestycji
 2. jeżeli oczekiwany zysk wyniesienie pomiędzy 2,5 a mniej niż 3,0 wartości poczynionej inwestycji
 3. jeżeli oczekiwany zysk wyniesienie powyżej 3,0 wartości poczynionej inwestycji.

Realizacja powyższego prawa jest dodatkowa uzależniona od spełnieniu szeregu dodatkowych warunków m.in. związanych z ciągłością współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką oraz uzyskaniem przez Organizatora Planu zysku ze sprzedaż; udziałów spółek z Grupy. Uzyskane przez Wnioskodawcę prawo ma charakter niezbywalny - nie może być przekazane innej osobie.

Po sprzedaży przez Organizatora Planu spółek z Grupy realizując prawo przyznane Wnioskodawcy na podstawie Planu Wnioskodawca uzyskał w 2014 r. od Organizatora świadczenie pieniężne związane z realizacją przez Organizatora Planu postanowień Planu. Należy przy tym zaznaczyć, że ostateczne rozliczenie przez Organizatora Planu transakcji sprzedaży spółek z Grupy nastąpi w 2015 r. i może mieć wpływ na wysokość już otrzymanej przez Wnioskodawcę płatności.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi. W związku z tym pismem z dnia 6 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4511-525/15-2/MK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania w celu:

 • doprecyzowania przedstawionego zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie:
  • czy przyznawane Wnioskodawcy w ramach Programu motywacyjnego warunkowe niezbywalne prawo rozliczane pieniężnie stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi?
  • czy też przyznawane warunkowe prawo w ramach Programu motywacyjnego stanowi inne prawa warunkowe rozliczane pieniężnie, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi?

Organ podatkowy poinformował, że powyższa informacja została podana w stanowisku Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisu zdarzenia przyszłego, natomiast powinna być zawarta w opisie zdarzenia przyszłego mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Wezwanie z dnia 6 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4511-525/15-2/MK skutecznie doręczono w dniu 8 lipca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data nadania 14 lipca 2015 r., data wpływu 16 lipca 2015 r.) wyjaśniając, że:

W ocenie Wnioskodawcy, jako składającego wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, zdarzenie przyszłe zostało opisane w sposób wyczerpujący. Zgodnie z założeniami Programu Wnioskodawcy przyznano, jako beneficjentowi, warunkowe prawo rozliczane pieniężnie. Prawo to przyznano nieodpłatnie. Na podstawie tego warunkowego prawa w przypadku sprzedaży wszystkich spółek z Grupy przez Organizatora Planu Wnioskodawca ma prawo uzyskać od Organizatora Planu kwotę kalkulowaną w odniesieniu wskaźnika bazowego, jakim jest wysokość oczekiwanego zysku, jaki Organizator Planu uzyska ze sprzedaży spółek wchodzących w skład Grupy.

Ocena czy przyznane w ramach Planu „warunkowe, niezbywalne prawo rozliczane pieniężnie” stanowi pochodny instrument finansowy jest elementem wykładni przepisów prawa podatkowego - Ustawy o PIT w związku z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, których wykładnia jest niezbędna do określenia konsekwencji podatkowych opisanego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca wskazał, że to organ podatkowy w wydanej interpretacji powinien potwierdzić lub zaprzeczyć stanowisku Podatnika w kwestii oceny stosowania w niniejszej sprawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w kontekście art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT.

Konieczność dokonania przez organ w interpretacji oceny nie tylko samych przepisów podatkowych, ale także tych przepisów, z których wynika norma prawna będąca podstawą obowiązku podatkowego, znajduje powszechne odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Jak wskazał WSA w Warszawie z wyroku z dnia 21 listopada 2007 r.:

Nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość” (III SA/Wa 1737/07). W wyroku tym WSA nakazał organom podatkowym dokonania wykładni przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdyż wpływają one na ocenę konsekwencji podatkowych w sprawie podatnika.

Podobne stanowisko zajął WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 17 kwietnia 2014 wskazując, że:
Interpretacji w rozumieniu rozdziału la działu II Ordynacji podatkowej podlegać bowiem będą wszystkie przepisy konkretną normę podatkową tworzące, w tym przepisy niepodatkowe, ocena możliwości stosowania i wykładnia których są niezbędne dla zinterpretowania normy prawnopodatkowej.” (I SA/Sz 1524/13, prawomocne). W wyroku tym WSA nakazał organom podatkowym dokonania wykładni przepisów Kodeksu pracy w zakresie pojęcia podróży służbowej.

Z kolei NSA w wyroku z 27 listopada 2013 r. wskazał, że:
„Jeżeli przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) jest regulacja prawa podatkowego, która odwołuje się do przepisów prawa pracy, ocena możliwości stosowania i wykładnia interpretowanej normy podatkowej przepisy te powinna uwzględniać i obejmować”.

Powyższe stanowiska wyrażane w orzecznictwie wskazują jednoznacznie, że:

 1. wykładnia przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie stanowi elementu opisu zdarzenia przyszłego, ale element oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego,
 2. interpretacja nie powinna dotyczyć jedynie przepisów Ustawy o PU, ale także tych przepisów ustawy, które budują normę prawną stanowiącą o realizacji obowiązku podatkowego.

Tak też w sprawie Wnioskodawcy, interpretacja organu nie powinna ograniczać się wyłącznie do przepisów Ustawy o PIT, ale także obejmować przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Stąd, w ocenie Wnioskodawcy nie jest konieczne uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego, bo to zostało precyzyjnie przedstawione we wniosku, a kwestie objęte przedmiotem wezwania dotyczą oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, co Podatnik również przedstawił w treści wniosku i co powinno być przedmiotem analizy organu podatkowego.

Niezależnie od powyższych uwag i zastrzegając, iż poniższe wnioski nie stanowią opisu zdarzenia przyszłego, lecz element oceny prawnej Podatnika w zakresie opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, iż zdaniem Wnioskodawcy przyznane Wnioskodawcy na podstawie Planu korzyści stanowią instrument pochodny, którego instrumentem bazowym jest indeks finansowy lub wskaźnik finansowy wykonywany przez rozliczenie pieniężne. Jeszcze raz Wnioskodawca podkreślił, iż powyższe wyjaśnienia nie powinny być uznane przez organ za element opisu zdarzania przyszłego, lecz jako stanowisko Podatnika odnośnie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego. Stanowisko to zostało zresztą wyrażone w treści wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Jak opodatkować uzyskane przez Wnioskodawcę świadczenie otrzymane przez Organizatora Planu w związku z realizacją przez Organizatora Planu postanowień Planu?
 2. Kiedy należy rozliczyć podatek dochodowy z tytułu uzyskanego przez Wnioskodawcę świadczenia od Organizatora Planu w związku z realizacją przez Organizatora Planu postanowień Planu?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę od Organizatora Planu w ramach realizacji Planu powinny być opodatkowane jako przychody z kapitałów pieniężnych w wysokości 19% od różnicy pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw uzyskanych w ramach Planu a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Natomiast w świetle art. 5a ust. 13 ustawy o PIT ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W świetle przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, u mowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Zdaniem Wnioskodawcy przyznane na rzecz Wnioskodawcy świadczenie na podstawie Planu stanowi instrument pochodny, którego instrumentem bazowym jest indeks finansowy lub wskaźnik finansowy wykonywany przez rozliczenie pieniężne (art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Przychód uzyskany z tytułu realizacji instrumentu przyznanego w ramach Planu przez Organizatora Planu - czyli uzyskane środki pieniężne - należy więc kwalifikować jako przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych (art. 17 ust 1 pkt 10 ustawy o PIT), a więc przychód ze źródła, jakim są kapitały pieniężne.

Dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a wydatkami związanymi z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych (określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy o PIT), a więc co do zasady otrzymana od Organizatora Planu kwota. Dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu według liniowej stawki podatku w wysokości 19% (zgodnie z art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 26 czerwca 2009 r., nr ILPB1/415-452/09-3/AMN odnośnie przychodów z opcji rozliczanej pieniężne w przypadku której instrumentem bazowym były akcje.

Podobne stanowisko wyrażały organy podatkowe w przypadku innych instrumentów realizowanych pieniężnie:

W konsekwencji w momencie nabycia przez Wnioskodawcę niezbywalnego warunkowego prawa stanowiącego pochodny instrument finansowy, uprawniającego do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej (uzależnionej od kształtowania się wartości wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki za dany okres rozliczeniowy), po stronie Wnioskodawcy nie wystąpił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w chwili realizacji uprawnień wynikających z nabycia przez Wnioskodawcę warunkowego niezbywalnego prawa stanowiącego pochodny instrument finansowy, uprawniającego do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej wynikającej z jego realizacji po stronie Wnioskodawcy wystąpił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z wniosku wynika, że umowa uczestnictwa zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą przewiduje, że w wyniku realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w postaci prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego Wnioskodawca otrzymał od Spółki kwotę rozliczenia, której wartość wynika bezpośrednio ze sprawozdania finansowego Spółki za dany okres rozliczeniowy.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w momencie zrealizowania przez Wnioskodawcę praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w drodze rozliczenia pieniężnego, powstał przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w powołanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 lutego 2014 r., nr IPTPB2/415-715/13-4/KR).

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 17 stycznia 2014 r., nr IBPBII/2/415-1050/13/NG.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy kwoty uzyskane od Organizatora Planu w związku z realizacją przez Organizatora Planu postanowień Planu jako przychody z kapitałów pieniężnych należy rozliczyć w zeznaniu rocznym za 2014 r. składanym do 30 kwietnia 2015 r. Okoliczność, że Organizator Planu będzie dokonywał ostatecznego rozliczenia sprzedaży spółek z Grupy w 2015 r. i może dokonać korekty dokonanej przez Wnioskodawcę płatności, może mieć jedynie wpływ na konieczność uwzględnienia tej korekty w kolejnym zeznaniu rocznym, jakie Wnioskodawca będzie składał za 2015 r.

Jak Wnioskodawca podkreślił w stanowisku do pytania nr 1 uzyskane przez Wnioskodawcę świadczenie powinno być klasyfikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych - przychody uzyskane z realizacji pochodnych instrumentów finansowych.

W związku z powyższym zgodnie z art. 30b ust. 6 ustawy o PIT po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zeznanie to należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym Wnioskodawca osiągnął przychód ze świadczeniami uzyskanymi w ramach Planu (art. 45 ust. 1a pkt 1 w zw. z ust. 1 ustawy o PIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu się do powołanych przez Stronę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwotnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z poźn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy)

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.