IPPB2/4511-454/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

Należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że obowiązki informacyjne, tj. obowiązek wystawienia i przekazania informacji PIT-8C ciążyć będą na Kliencie, który zleci Wnioskodawcy organizację i obsługę programu motywacyjnego w zamian za określone w umowie wynagrodzenie. Ponadto celem głównym i podstawowym programu motywacyjnego jest zintensyfikowanie sprzedaży produktów Klienta i osiągnięcie jak najwyższego wyniku finansowego, a także promocja wybranych produktów Klienta, który ponosić będzie ciężar ekonomiczny nagród. Zatem, Wnioskodawca jako podmiot wydający nagrody nie będzie zobowiązany do wystawienia uczestnikom programu motywacyjnego, będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym będą otrzymywali, zgodnie z zasadami opisanego we wniosku programu motywacyjnego nagrody pieniężne lub rzeczowe informacji PIT-8C, zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB2/4511-454/15-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. akcja promocyjna
 2. informacja podatkowa
 3. kontrahenci
 4. nagrody
 5. program motywacyjny
 6. płatnik
 7. sprzedaż premiowa
 8. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce związanych z wydawaniem nagród Uczestnikom Programu motywacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce związanych z wydawaniem nagród Uczestnikom Programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów Zleceniodawców. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Wnioskodawca zawarł ze swoim Zleceniodawcą (dalej zwanym również „Klientem”) aneks do umowy o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tym aneksem Klient zlecił Spółce I. Sp. z o.o. (zwanej dalej również „Agencją”), organizację i obsługę programu motywacyjnego (zwanego dalej również „Programem”), w zamian za określone w tej umowie wynagrodzenie.

W ramach tej umowy oraz aneksu Agencja zobowiązała się do:

 1. przygotowania zasad i regulaminu programu motywacyjnego;
 2. zaprezentowania zasad programu Przedstawicielom handlowym Klienta;
 3. zakupu i logistyki Nagród oraz rozpatrywania reklamacji;
 4. przygotowania materiałów reklamowych o programie;
 5. bieżącej obsługi programu motywacyjnego oraz zapewnienia systemu informatycznego, przy użyciu którego program ten będzie realizowany;
 6. sporządzenia raportów z przebiegu programu.

Zgodnie z Regulaminem programu motywacyjnego przygotowanym przez Agencję, organizatorem programu motywacyjnego jest Agencja. Uczestnikami programu są osoby odpowiedzialne za zamawianie produktów spożywczych (zwane dalej również: „Uczestnikami”), czyli osoby odpowiedzialne w podmiotach gospodarczych na rzecz których dokonywane są zakupy Produktów sprzedawanych przez Klienta Agencji. Celem głównym i podstawowym Programu jest zintensyfikowanie sprzedaży produktów Klienta i osiągnięcie jak najwyższego wyniku finansowego, ale również promocja wybranych produktów Klienta. W programie motywacyjnym mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które zostały zaproszone do udziału w programie przez przedstawiciela handlowego Klienta oraz uzyskały zgodę na udział w programie od swojego pracodawcy lub zleceniodawcy, tj. od podmiotu na rzecz, którego doprowadzają do zakupu produktów Klienta. Warunkiem uczestnictwa w programie motywacyjnym jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie go, do dnia określonego w Regulaminie Programu, przedstawicielowi handlowemu Klienta. Formularz zgłoszeniowy stanowi podstawę rejestracji danej osoby w programie motywacyjnym.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu w systemie informatycznym programu osoby, która spełniła wszystkie warunki niezbędne do rejestracji Uczestnika w Programie, Agencja prześle Uczestnikowi, na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, informację o zarejestrowaniu go w programie wraz z loginem i hasłem do konta uczestnika na stronie internetowej programu. Program polega na tym, że zaproszone do uczestnictwa osoby, które dokonały prawidłowego zgłoszenia do Programu, zwane od momentu przystąpienia do Programu również „Uczestnikami” uzyskują Punkty w związku z dokonywanymi zakupami w trakcie trwania Programu u Przedstawicieli handlowych Klienta, a Punkty zdobyte w Programie mogą być następnie wymieniane na Nagrody, których katalog (dalej zwany: „Katalogiem Nagród”) wraz z liczbą Punktów koniecznych do uzyskania danej Nagrody, znajduje się na stronie internetowej Programu. Organizator zastrzega, że Uczestnik może wymieniać Punkty na takie Nagrody i za taką liczbę Punktów, jak wynika to z aktualnego Katalogu Nagród znajdującego się na stronie internetowej Programu w chwili, gdy Uczestnik dokonuje wymiany Punktów na Nagrody.

Uczestnik może także zamienić uzyskane Punkty na Nagrodę pieniężną przekazywaną na kartę przedpłaconą pre-paid według przelicznika dostępnego na stronie internetowej Programu. Zasilanie kart przedpłaconych pre-paid zostało powierzone na mocy osobnej umowy wyspecjalizowanemu podmiotowi gospodarczemu. W szczególności Organizator zastrzega, że lista Nagród oraz liczba Punktów niezbędnych do uzyskania danej Nagrody może ulegać zmianie w czasie trwania Programu. Program motywacyjny polega na tym, że jego Uczestnikom wyznaczony zostaje indywidualny próg zakupowy produktów objętych Programem (zwany dalej również „Targetem”), określony w wartościach zakupu w PLN wszystkich produktów objętych programem łącznie, na każdy etap trwania Programu, przy czym okres trwania programu składa się z następujących bezpośrednio po sobie etapów. Uczestnicy uzyskują Punkty za doprowadzenie, w czasie trwania programu do zakupu produktów Klienta. Uczestnicy gromadzą Punkty, które następnie mogą zostać wymieniane na Nagrody pieniężne lub rzeczowe wyłącznie po osiągnięciu salda punktowego równego lub wyższego niż wyznaczony Target. Punkty gromadzone przez Uczestników obliczane są w taki sposób, że za każde pełne 20 zł netto wartości produktów Klienta kupionych przez podmiot gospodarczy, na rzecz którego Uczestnik dokonuje zamówień, w danym etapie trwania Programu Organizator naliczy uczestnikowi Programu 1 (jeden) Punkt.

Każda faktura korygująca, która zostanie wystawiona w trakcie trwania Programu, pomniejszająca wysokość Obrotu, będzie powodowała zmniejszenie ilości zebranych Punktów danego Uczestnika. Warunkiem uzyskania prawa do Nagrody/Nagród w Programie jest osiągnięcie przez Uczestnika Targetu, tj. doprowadzenie do zakupu w czasie trwania programu od Przedstawiciela handlowego Klienta produktów Klienta o łącznej wartości netto nie niższej niż ustalona dla danego Uczestnika w każdym z etapów.

Targety są ustalane dla każdego z etapów trwania programu osobno w oparciu między innymi o wielkość podmiotu gospodarczego, na rzecz którego dokonywane są zakupy oraz jego lokalizację. Jeżeli Uczestnik odpowiada za zamawianie produktów na rzecz więcej niż jednego podmiotu gospodarczego, Uczestnikowi zostanie wyznaczone tyle Targetów, na rzecz ilu podmiotów gospodarczych zamówień dokonuje. W przypadku osiągnięcia przez Uczestnika Targetu w okresie pierwszego etapu trwania programu naliczone Punkty mogą być wymieniane na Nagrody w dowolnym momencie trwania Programu w terminie - przewidzianym regulaminem.

W przypadku osiągnięcia przez Uczestnika Targetu w danym etapie trwania programu oraz osiągnięcia przez Uczestnika Targetu w okresie kolejnego etapu trwania programu Punkty uzyskane w każdym etapów sumują się, z zastrzeżeniem, że jeżeli uczestnik wymienił na Nagrody rzeczowe lub pieniężne Punkty zgromadzone w okresie pierwszego etapu trwania programu to łączna wartość Punktów uzyskanych w obu okresach zostanie pomniejszona o wartość punktową wydanych (wypłaconych) Nagród. W przypadku nieosiągnięcia przez uczestnika Targetu w okresie pierwszego etapu trwania programu przepadkowi ulegają Punkty naliczone w okresie pierwszego etapu trwania programu. W przypadku nieosiągnięcia przez Uczestnika Targetu w okresie drugiego etapu trwania programu przepadkowi ulegają Punkty naliczone w okresie drugiego etapu trwania programu itd. Nagrody pieniężne przekazywane są na tzw. karty przedpłacone. Nagrody rzeczowe przekazywane są Uczestnikom za pośrednictwem Przedstawicieli handlowych klienta, karty przedpłacone wysyłane są listem za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Uczestnika programu.

Uczestnik może zamówić Nagrody, jeżeli zrealizował Target wyznaczony dla danego okresu trwania programu oraz posiada odpowiednią liczbę Punktów wymaganych do uzyskania Nagród. Jeżeli Uczestnik nie zamówi Nagród w terminie wyznaczonym w Regulaminie programu wówczas zgromadzone przez niego Punkty przepadają i nie uprawniają do uzyskania żadnych Nagród w Programie. Uczestnicy programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. W czasie trwania programu motywacyjnego Agencja może organizować dodatkowe konkursy lub promocje, w tym moduły szkoleń e-learningowych, w których uczestnicy będą mogli uzyskać dodatkowe Punkty. Zasady takich akcji będą każdorazowo ogłaszane przez Agencję, z odpowiednim, co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, na ogólnodostępnej stronie internetowej programu. Rozliczenia pomiędzy Agencją i Klientem dokonywane są zgodnie z umową świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu w ten sposób, że Agencja kupuje i wydaje nagrody Uczestnikom, koszt nagród będzie fakturowany na Klienta łącznie z uzgodnionym kosztem miesięcznej obsługi Programu składającym się z takich pozycji jak wynagrodzenie za zarządzanie programem motywacyjnym, obsługa infolinii, prowizja Agencji od nagród i innych kosztów zewnętrznych, wynagrodzenie za zarządzanie stroną internetową programu, licencja na użyczenie systemu informatycznego do obsługi programu oraz inne składniki wynikające z realizacji prac zleconych przez Klienta ad hoc. Wartość nagród pieniężnych stanowi element kalkulacyjny wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług uwzględniany w kosztorysie akcji stanowiącym podstawę rozliczeń z tytułu jej prowadzenia, równowartości nagród pieniężnych przez zlecającego na rzecz Wnioskodawcy stanowi element wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi marketingowej.

Uczestnicy, którzy brali udział w poprzednich edycjach Programu, chcąc uczestniczyć w planowanych edycjach Programu opisanych jako zdarzenie przyszłe w niniejszym wniosku, zobowiązani będą do ponownego wypełnienia zaktualizowanego Formularza przystąpienia potwierdzającego dalszą chęć udziału w Programie, który to formularz zostanie przekazany przez Przedstawiciela handlowego Klienta Agencji. Uczestnikom spełniającym kryteria określone w zdaniu poprzedzającym przyznane zostanie saldo punktowe równe saldu niewykorzystanych Punktów z poprzednich edycji Programu. Uczestnicy w dowolnej chwili mogą zrezygnować z udziału w Programie, składając oświadczenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Uczestnicy, którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach Programu, aby wziąć udział w Programie, zobowiązani będą w terminie 10 dni od daty rozpoczęcia danego etapu prawidłowo wypełnić i przekazać Przedstawicielowi handlowemu Klienta Formularz Przystąpienia do Programu, przy czym dla określenia tego terminu przyjmuje się datę doręczenia formularza przystąpienia do Organizatora. W przypadku osiągnięcia przez Uczestnika Targetu w okresie trwania danego etapu Punkty naliczone są ważne przez 9 miesięcy od daty zakończenia danego etapu, w trakcie której zostały naliczone i sumują się z Punktami uzyskanymi w czasie kolejnych etapów, w których Uczestnik osiągnął Target, przy czym Punkty naliczone w ramach poprzednich etapów, począwszy od 1 maja 2014 r. w zakresie sald zachowują ważność zgodnie z poniższymi zasadami: Punkty naliczone podczas etapu Programu trwającego od 1 maja 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. pozostaną ważne do 30 czerwca 2015 r. Punkty naliczone podczas etapu Programu trwającego od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. pozostaną ważne do 30 września 2015 r. Punkty naliczone podczas etapu Programu trwającej od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r. pozostaną ważne do 29 lutego 2016 r. Agencja, jako Organizator Programu działać będzie we własnym imieniu, w rozumieniu takim, iż Zespół obsługujący Program składać się będzie ze współpracowników i pracowników Agencji, najemcą pomieszczeń, w których realizowana będzie obsługa Programu będzie Wnioskodawca, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do obsługi Programu (kurierzy, dostawcy nagród, bank, itp.) będzie Agencja. Wnioskodawca zobowiązany jest względem Uczestników Programu do wydania (wypłaty) nagród. Obowiązek ten ciążyć będzie na Agencji nawet gdyby nie otrzymała ona środków na ten cel od Klienta. Program realizowany jest jako przyrzeczenie publiczne Agencji, zaś zgodnie z treścią art. 919 pkt 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) na Agencji jako przyrzekającym nagrodę za wykonanie czynności określonych w Regulaminie Programu, ciąży obowiązek dotrzymania przyrzeczenia. Ustawodawca w tym zakresie nie przywidział przypadku, w którym Agencja byłaby zwolniona z dotrzymania przyrzeczonej nagrody (wydania/wypłaty nagród) ani przypadku, w którym obowiązek dotrzymania przyrzeczenia ciążyłby na podmiocie trzecim (Kliencie). Ciężar ekonomiczny organizacji programu obciąża Klienta, jednakże w ramach realizacji Programu Klient nie wchodzi na żadnym jego etapie w bezpośrednie relacje z uczestnikiem programu. Agencja nie działa więc w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a uczestnikiem Programu, ale działając na rzecz Klienta jednocześnie działa w imieniu własnym. W relacji z Uczestnikiem to Wnioskodawca jest zatem wypłacającym nagrody a nie pośrednikiem pomiędzy Uczestnikiem a Klientem przeprowadzenie Programu. Klient jest zobowiązującym się wobec Spółki Agencji (a nie Uczestników Programu) do pokrycia kosztów nagród powiększonych o prowizję oraz inne koszty związane z realizacją Programu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, jako podmiot wydający Nagrody zobowiązany jest wystawić Uczestnikom programu motywacyjnego, będącym osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymali zgodnie z zasadami opisanymi w stanie faktycznym Nagrody pieniężne lub rzeczowe, PIT-8C zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na pytanie winna być negatywna.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2013 r. Nr IPPB2/415-363/13-2/MG wydanej Wnioskodawcy w ramach poprzednich edycji Programu, którego kolejne edycje opisano w niniejszym wniosku, podniósł iż w przedmiotowej sprawie na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy.

Na marginesie należy zaznaczyć, że obowiązki te ciążyły będą na Kliencie. Wnioskodawca, jako podmiot wydający Nagrody nie będzie zobowiązany do wystawienia Uczestnikom Programu, będącym osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie otrzymali Nagrody pieniężne lub rzeczowe informacji PIT-8C, gdyż ciężar ekonomiczny tych nagród ponosi Klient. Fakt, iż kompleksową obsługą Programu zajmuje się Wnioskodawca, na podstawie stosownej umowy zawartej z Klientem (zleceniodawcą), nie czyni Wnioskodawcy płatnikiem podatku i w związku z tym nie spoczywają na Wnioskodawcy żadne obowiązki informacyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, gdzie w pkt 9 wskazano inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów Zleceniodawców. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zawarł ze swoim Zleceniodawcą (Klientem) aneks do umowy o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tym aneksem Klient zlecił Wnioskodawcy organizację i obsługę programu motywacyjnego (Programem), w zamian za określone w tej umowie wynagrodzenie. W ramach tej umowy oraz aneksu Wnioskodawca zobowiązał się do - przygotowania zasad i regulaminu programu motywacyjnego, zaprezentowania zasad programu Przedstawicielom handlowym Klienta, zakupu i logistyki Nagród oraz bieżącej obsługi programu motywacyjnego oraz zapewnienia systemu informatycznego, przy użyciu którego program ten będzie realizowany, sporządzenia raportów z przebiegu programu. Zgodnie z Regulaminem organizatorem programu motywacyjnego jest Wnioskodawca. Uczestnikami programu są osoby odpowiedzialne za zamawianie produktów spożywczych, czyli osoby odpowiedzialne w podmiotach gospodarczych na rzecz których dokonywane są zakupy produktów sprzedawanych przez Klienta (Uczestnicy). Celem głównym i podstawowym Programu jest zintensyfikowanie sprzedaży produktów Klienta i osiągnięcie jak najwyższego wyniku finansowego, ale również promocja wybranych produktów Klienta. W programie motywacyjnym mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które zostały zaproszone do udziału w programie przez przedstawiciela handlowego Klienta oraz uzyskały zgodę na udział w programie od swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Warunkiem uczestnictwa w programie motywacyjnym jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie go, do dnia określonego w Regulaminie Programu, przedstawicielowi handlowemu Klienta. Formularz zgłoszeniowy stanowi podstawę rejestracji danej osoby w programie motywacyjnym. Program polega na tym, że zaproszone do uczestnictwa osoby, które dokonały prawidłowego zgłoszenia do Programu uzyskują Punkty w związku z dokonywanymi zakupami w trakcie trwania Programu u Przedstawicieli handlowych Klienta, a Punkty zdobyte w Programie mogą być następnie wymieniane na Nagrody, których katalog wraz z liczbą Punktów koniecznych do uzyskania danej Nagrody, znajduje się na stronie internetowej Programu. Organizator zastrzega, że Uczestnik może wymieniać Punkty na takie Nagrody i za taką liczbę Punktów, jak wynika to z aktualnego Katalogu Nagród znajdującego się na stronie internetowej Programu w chwili, gdy Uczestnik dokonuje wymiany Punktów na Nagrody. Uczestnik może także zamienić uzyskane Punkty na Nagrodę pieniężną przekazywaną na kartę przedpłaconą pre-paid według przelicznika dostępnego na stronie internetowej Programu. Uczestnicy gromadzą Punkty, które następnie mogą zostać wymieniane na Nagrody pieniężne lub rzeczowe wyłącznie po osiągnięciu salda punktowego równego lub wyższego niż wyznaczony Target. Punkty gromadzone przez Uczestników obliczane są w taki sposób, że za każde pełne 20 zł netto wartości produktów Klienta kupionych przez podmiot gospodarczy, na rzecz którego Uczestnik dokonuje zamówień, w danym etapie trwania Programu Organizator naliczy uczestnikowi Programu 1 (jeden) Punkt. Uczestnicy programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. Rozliczenia pomiędzy Wnioskodawcą i Klientem dokonywane są zgodnie z umową świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu w ten sposób, że Wnioskodawca kupuje i wydaje nagrody Uczestnikom. Koszt nagród będzie fakturowany na Klienta łącznie z uzgodnionym kosztem miesięcznej obsługi Programu składającym się z takich pozycji jak wynagrodzenie za zarządzanie programem motywacyjnym, obsługa infolinii, prowizja Wnioskodawcy od nagród i innych kosztów zewnętrznych, wynagrodzenie za zarządzanie stroną internetową programu, licencja na użyczenie systemu informatycznego do obsługi programu oraz inne składniki wynikające z realizacji prac zleconych przez Klienta. Wartość nagród pieniężnych stanowi element kalkulacyjny wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług uwzględniany w kosztorysie akcji stanowiącym podstawę rozliczeń z tytułu jej prowadzenia, równowartości nagród pieniężnych przez zlecającego na rzecz Wnioskodawcy stanowi element wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi marketingowej. Wnioskodawca, jako Organizator Programu działać będzie we własnym imieniu, w rozumieniu takim, że zespół obsługujący Program składać się będzie ze współpracowników i pracowników Wnioskodawcy, najemcą pomieszczeń, w których realizowana będzie obsługa Programu będzie Wnioskodawca, stroną umów z podwykonawcami zatrudnionymi do obsługi Programu (kurierzy, dostawcy nagród, bank, itp.) będzie Wnioskodawca. Wnioskodawca zobowiązany jest względem Uczestników Programu do wydania (wypłaty) nagród. Obowiązek ten ciążyć będzie na Wnioskodawcy nawet gdyby nie otrzyma środków na ten cel od Klienta. Program realizowany jest jako przyrzeczenie publiczne Wnioskodawcy, zaś zgodnie z treścią art. 919 pkt 1 ustawy Kodeks cywilny na Wnioskodawcy jako przyrzekającym nagrodę za wykonanie czynności określonych w Regulaminie Programu, ciąży obowiązek dotrzymania przyrzeczenia. Ciężar ekonomiczny organizacji programu obciąża Klienta, jednakże w ramach realizacji Programu Klient nie wchodzi na żadnym jego etapie w bezpośrednie relacje z uczestnikiem programu. Wnioskodawca nie działa więc w charakterze pośrednika pomiędzy Klientem a uczestnikiem Programu, ale działając na rzecz Klienta jednocześnie działa w imieniu własnym. W relacji z Uczestnikiem to Wnioskodawca jest zatem wypłacającym nagrody a nie pośrednikiem pomiędzy Uczestnikiem a Klientem przeprowadzenie Programu. Klient jest zobowiązującym się wobec Spółki (a nie Uczestników Programu) do pokrycia kosztów nagród powiększonych o prowizję oraz inne koszty związane z realizacją Programu.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że obowiązki informacyjne, tj. obowiązek wystawienia i przekazania informacji PIT-8C ciążyć będą na Kliencie, który zleci Wnioskodawcy organizację i obsługę programu motywacyjnego w zamian za określone w umowie wynagrodzenie. Ponadto celem głównym i podstawowym programu motywacyjnego jest zintensyfikowanie sprzedaży produktów Klienta i osiągnięcie jak najwyższego wyniku finansowego, a także promocja wybranych produktów Klienta, który ponosić będzie ciężar ekonomiczny nagród.

Zatem, Wnioskodawca jako podmiot wydający nagrody nie będzie zobowiązany do wystawienia uczestnikom programu motywacyjnego, będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym będą otrzymywali, zgodnie z zasadami opisanego we wniosku programu motywacyjnego nagrody pieniężne lub rzeczowe informacji PIT-8C, zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.