IPPB2/415-797/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie ciążących na spółce obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym organizowanym przez podmiot prawa amerykańskiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na spółce obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym organizowanym przez podmiot prawa amerykańskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na spółce obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym organizowanym przez podmiot prawa amerykańskiego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach grupy D wdrożono w celu zapewnienia zwiększonej motywacji i wzmocnienia lojalności kluczowych pracowników grupy, oraz zwiększenia ich zaangażowania w pracę mającą na celu długoterminowy rozwój Grupy, program motywacyjny D (dalej: „Program”). Dla osób realizujących to prawo i zamieszkujących na terytorium Polski transfer środków będzie dokonywany przez lokalną spółkę grupy w Polsce czyli D Sp. z o.o. (dalej; „Wnioskodawca”).

Pracownicy Wnioskodawcy objęci Programem (dalej: „Uczestnicy Programu”) otrzymują od E.I z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (dalej: „Spółka Amerykańska”) jednostki RSU (dalej: „RSU”). RSU to prawo do otrzymania akcji Spółki Amerykańskiej; otrzymanie odroczone jest w czasie na z góry określony okres (tzw. okres restrykcji). RSU nie podlegają sprzedaży ani jakiejkolwiek innej formie swobodnego dysponowania w tym okresie. Po upływie okresu restrykcji uczestnik Programu otrzymuje akcje na własność i nabywa pełne prawo do dysponowana nimi (realizacja RSU).

Zasady funkcjonowania Programu dotyczącego RSU:

  • Program zarządzany jest przez Komitet, który decyduje o tym, komu i w jakiej wysokości zostanie przyznana RSU.
  • RSU realizowane są w częściach, dla których okres restrykcji jest różny.
  • Realizacja RSU następuje pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z postanowień Programu; uczestnik, co do zasady, pozostaje pracownikiem jednej ze spółek D zarówno w okresie restrykcji, jak i w dniu realizacji RSU, uczestnik osiągnął cele dla niego wyznaczone; w przypadku niezrealizowania któregoś z warunków uczestnik traci prawo do nabycia akcji lub ich części.
  • RSU jest niezbywalne i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
  • Pracownicy posiadający jednostki RSU do momentu zamiany RSU na akcje nie mają żadnych praw przysługujących akcjonariuszom, m.in. prawa do dywidendy, prawa głosu; prawa te nabywają w momencie objęcia akcji.
  • Po upływie okresu restrykcji pracownicy otrzymują akcje Spółki Amerykańskiej na swoje rachunki maklerskie prowadzone za granicą i mogą nimi rozporządzać bez ograniczeń.
  • Wykonawcą Programu jest bank z USA (m.in. prowadzenie kont maklerskich uczestników).

Wnioskodawca nie ma wpływu na wybór uczestników programu ani na wartość gratyfikacji im przyznanej. Zasady uczestnictwa w Programie nie wynikają z umów o pracę zawartych z Wnioskodawcą (polskim pracodawcą) ani z obowiązujących regulaminów wynagradzania, lecz określone są w globalnym planie obowiązującym wszystkie spółki D. Uczestnicy Programu nie mogą kierować roszczeń dotyczących RSU do Wnioskodawcy.

Kosztami Programu obciążany jest Wnioskodawca - tzn. raz w roku, w czwartym kwartale Wnioskodawca otrzymuje drogą elektroniczną informacje dotyczące przychodu osiągniętego przez pracowników Wnioskodawcy i na tej podstawie dokonywany jest zwrot kosztów Programu, poniesionych przez Spółkę Amerykańską.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie(a).

Czy przysporzenie majątkowe, uzyskane przez Uczestników Programu z tytułu realizacji uprawnień wynikających z udziału w Programie (zamiana jednostek RSU na akcje), powinno być zakwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy, i czy w związku z tym na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika z tego tytułu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie stan faktyczny, w opinii Wnioskodawcy, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT uzyskane przez Uczestników przysporzenie majątkowe z tytułu realizacji praw wynikających z tytułu udziału w programie RSU na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie powinno być kwalifikowane jako przychód ze stosunku, w związku z czym na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, jednym ze źródeł przychodów jest stosunek pracy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że przesłanką zakwalifikowania przychodu, do źródła określonego, jako „stosunek pracy”, jest to, aby przychód stanowił wynagrodzenie w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, czyli musi wiązać się z wykonywaniem określonej pracy na rzecz podmiotu wypłacającego to świadczenie. Świadczenie, które nie wynika ze stosunku pracy, otrzymane od osoby trzeciej (Spółki Amerykańskiej w tym przypadku) - nawet jeżeli jako kryterium stanowiące podstawę jego przyznania został określony fakt istnienia stosunku pracy z określonym podmiotem, nie może stanowić podstawy do uznania takiego świadczenia jako przychodzącego ze stosunku pracy. Podkreślić należy fakt, że gratyfikacje dokonywane są bezpośrednio przez Spółkę Amerykańską, a Wnioskodawca nie ma wpływu na to, kto otrzyma ewentualne świadczenie, ani w jakiej wysokości, a zatem trudno znaleźć związek pomiędzy ewentualnym przychodem, który powstanie po stronie Uczestników a związaniem Uczestnika z Wnioskodawcą stosunkiem pracy. Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, samo poniesienie wydatków na zwrot kosztów obsługi planu nie może być jedynym czynnikiem decydującym o zaliczeniu tego przychodu do źródła przychodu jakim jest stosunek pracy.

Przychód taki stanowiący równowartość rynkowej ceny akcji należy traktować jako świadczenie od podmiotu, który złożył określoną ofertę grupie osób, z którą nie łączy go stosunek pracy, a które to osoby posiadają określoną cechę (są zatrudnione w spółce należące do danej grupy kapitałowej).

W świetle powyższych uwag, przychód Uczestników programu, które otrzymały jednostki RSU od podmiotu trzeciego nie może stanowić podstawy do uznania takiego świadczenia, jako przychodu ze stosunku pracy. Co za tym idzie, na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika, czy też obowiązki informacyjne na żadnym z etapów przedmiotowego Programu. Nie zmienia tego takt, że finalny koszt udziału swoich pracowników w Programie motywacyjnym ponosi Wnioskodawca, w związku z obciążeniem tymi kosztami przez Spółkę Amerykańską.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.