IPPB2/415-430/13-5/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres skutków podatkowych związanych z otrzymaniem warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego oraz skutków podatkowych związanych ze sprzedażą warrantów na rzecz spółki w celu ich umorzenia w sytuacji dotyczącej opodatkowania uzyskanego dochodu w przypadku udokumentowania dla celów podatkowych rezydencji podatkowej Wnioskodawcy certyfikatem rezydencji oraz w sytuacji dotyczącej opodatkowania w Polsce uzyskanego dochodu w przypadku nie udokumentowania dla celów podatkowych rezydencji podatkowej Wnioskodawcy certyfikatem rezydencji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2013 r. (data wpływu 12.06.2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25.07.2013 r. (data wpływu 29.07.2013 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-430/13-2/MK z dnia 19.07.2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego oraz skutków podatkowych związanych ze sprzedażą warrantów na rzecz spółki w celu ich umorzenia – jest:

 • nieprawidłowe – w sytuacji dotyczącej opodatkowania uzyskanego dochodu w przypadku udokumentowania dla celów podatkowych rezydencji podatkowej Wnioskodawcy certyfikatem rezydencji,
 • prawidłowe – w sytuacji dotyczącej opodatkowania w Polsce uzyskanego dochodu w przypadku nie udokumentowania dla celów podatkowych rezydencji podatkowej Wnioskodawcy certyfikatem rezydencji.

UZASADNIENIE

W dniu 12.06.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego oraz skutków podatkowych związanych ze sprzedażą warrantów na rzecz spółki w celu ich umorzenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

S zwana dalej; „Wnioskodawca”) jest komandytariuszem E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w W. (zwana dalej; ‚„Podmiot Zarządzający”). Podmiot Zarządzający na podstawie Umowy o Zarządzanie jest podmiotem zarządzającym majątkiem E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością V. Spółką komandytowo - akcyjna z siedzibą w W. („zwana dalej; „Spółka”).

Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego Spółka przeprowadzi na żądanie Podmiotu Zarządzającego Program Motywacyjny w formie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji niemych Funduszu Kapitałowego.

W ramach Programu Motywacyjnego, warranty subskrypcyjne serii A Spółki mogą być oferowane i wydawane;

 1. Podmiotowi Zarządzającemu, lub
 2. członkom Kluczowego Personelu;
 3. pracownikom, współpracownikom i doradcom Spółki i Podmiotu Zarządzającego, wskazywanym przez Podmiot Zarządzający.

Warranty Subskrypcyjne poszczególnych podserii w ramach serii A będą oferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej osobom lub podmiotom wskazanym przez Podmiot Zarządzający, których lista wraz z liczbą zaoferowanych warrantów subskrypcyjnych i wartością opcji kupna będzie każdorazowo zatwierdzana przez Walne Zgromadzenie Spółki na Walnym Zgromadzeniu przewidującym wniesienie wkładów przez Akcjonariuszy na pokrycie Opłaty za Zarządzanie.

Lista podmiotów uprawnionych od objęcia warrantów subskrypcyjnych wraz z liczbą oferowanych warrantów subskrypcyjnych i wartością opcji kupna będzie sporządzana przez Podmiot Zarządzający odrębnie dla każdej podserii.

Warranty subskrypcyjne Spółki emitowane będą nieodpłatnie. Warranty będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki w celu ich umorzenia Warranty subskrypcyjne będą podlegały dziedziczeniu.

Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05,184.1539). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 100 (sto) osób.

Warranty subskrypcyjne serii A będą wydawane w formie dokumentu będą mogły być wydawane w odcinkach zbiorowych jeden warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia jednej akcji niemej Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Uprawionym do objęcia/nabycia warrantów będzie osoba fizyczna Wnioskodawca.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy, pismem z dnia 19.07.2013 r. Nr IPPB2/415-430/13-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • w jakim państwie Wnioskodawca posiada miejsca zamieszkania do celów podatkowych...
 • czy przyznanie Wnioskodawcy instrumentów finansowych w postaci warrantów subskrypcyjnych nastąpi w sposób nieodpłatny...
 • czy z tytułu posiadania instrumentów finansowych w postaci warrantów subskrypcyjnych dających uprawnienie do objęcia akcji niemych Funduszu Kapitałowego, osobie uprawnionej z tego tytułu przysługują prawa korporacyjne i majątkowe w szczególności prawa głosu czy dywidendy.
 • czy instrumenty finansowe w postaci warrantów subskrypcyjnych dające uprawnienie do objęcia akcji niemych Funduszu Kapitałowego stanowią papier wartościowy w rozumieniu art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz.1391)...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w wyznaczonym terminie, pismem z dnia 25.07.2013 r. (data nadania 25.07.2013 r., data wpływu 29.07.2013 r.), w kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 1. Pani S posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Wielkiej Brytanii.
 2. przyznanie Wnioskodawcy instrumentów finansowych w postaci warrantów subskrypcyjnych nastąpi nieodpłatnie;
 3. przyznanie warrantów subskrypcyjnych stanowi jedynie potencjalną możliwość uzyskania przyszłych korzyści w przypadku realizacji praw z nich wynikających i objęcia akcji niemych. Sam fakt posiadania tych instrumentów finansowych nie uprawnia do żadnych praw korporacyjnych, czy też majątkowych, w szczególności nie oznacza posiadania praw głosu, czy też dywidendy;
 4. warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi o charakterze wierzycielskim, które nie posiadają ceny nominalnej (ang. face value). Zawierają one w sobie dwa odmienne, alternatywne uprawnienia, a mianowicie uprawnienie do złożenia zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego (na podstawie art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.) - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej KSH) w związku z art. 444 § 7 KSH) albo uprawnienie do objęcia akcji nowej emisji w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (na podstawie art. 453 § 2 KSH w związku z art. 448 § 2 pkt 3 KSH).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym / opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zwraca się z pytaniem: czy dochody z tytułu zbycia warrantów subskrypcyjnych w celu ich umorzenia traktowane są jako dochody z kapitałów pieniężnych i są opodatkowane dopiero z chwilą ich zbycia w celu umorzenia 19% podatkiem liniowym płatnym do końca kwietnia kolejnego roku...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z tytułu zbycia warrantów subskrypcyjnych na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, traktowane są jako dochody z kapitałów pieniężnych i są opodatkowane dopiero z chwila ich zbycia w celu umorzenia 19% podatkiem liniowym płatnym do końca kwietnia kolejnego roku.

W opinii Wnioskodawcy, w momencie objęcia / nabycia warrantów subskrypcyjnych nie dochodzi do powstania po jego stronie żadnego przychodu. Zatem objęcie / nabycie przez Wnioskodawcę warrantów subskrypcyjnych będzie dla niego neutralne podatkowo.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 UPDOF przychodami z zastrzeżeniem art. 14 - 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenie otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Stosownie do art. 11 ust. 2 UPDOF wartość pieniężną świadczeń w naturze, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Należy wskazać, iż przyznanie warrantów subskrypcyjnych stanowi jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości (w przypadku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych). Trudno w takim przypadku mówić o powstaniu przychodu podatkowego. Z objęciem warrantów subskrypcyjnych nie są bowiem związane żadne realne korzyści. Wnioskodawca nie wie bowiem kiedy obejmie akcje Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne, jaka będzie wartość tych akcji, czy warranty subskrypcyjne zostaną nabyte przez Spółkę kiedy do takiego nabycia dojdzie, itp. Wnioskodawca nie będzie mieć prawa do zbycia warrantów na rzecz osób trzecich Warranty subskrypcyjne nie uprawniają też do dywidendy Spółki.

Warrant subskrypcyjny jest papierem wartościowym o charakterze wierzycielskim, który nie posiada ceny nominalnej (ang face value). Zawiera on w sobie dwa odmienne alternatywne uprawnienia a mianowicie uprawnienie do złożenia zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego (na podstawie art. 453 § 2 ksh w związku z art. 444 § 7 ksh) albo uprawnienie do objęcia akcji nowej emisji w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (na podstawie art. 453 § 2 ksh w związku z art. 448 § 2 pkt 3 ksh).

Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych występującego w momencie ich przydzielenia osobom uprawnionym a więc w momencie nabycia przez nich prawa do ich realizacji praw wynikających z warrantów poprzez objęcie / nabycie akcji Spółki na zasadach uregulowanych na podstawie stosownej uchwały walnego zgromadzenia spółki komandytowo – akcyjnej. To uniemożliwia traktowanie przyznania warrantów subskrypcyjnych w kategorii przychodu w rozumieniu UPDOF zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2011 r. znak ITPB2/415-545/11/IB, w której stwierdzono, że w momencie przyznania w sposób nieodpłatny warrantów subskrypcyjnych niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia (...) Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przydzielenia osobom uprawnionym nabycia przez nie prawa do ich realizacji i wykonania tego prawa poprzez objęcie akcji spółek na zasadach uregulowanych na podstawie stosownej uchwały walnych zgromadzeń spółek komandytowo akcyjnych, uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy.

Zatem dochód podlegający opodatkowaniu w momencie przyznania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nieodpłatnego otrzymania w przyszłości akcji Spółki wystąpi dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych warrantów na rzecz Spółki np. w celu ich umorzenia lub otrzymania akcji Spółki. Objęte / nabyte przez Wnioskodawcę warranty subskrypcyjne na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego będą mogły być bowiem odpłatnie zbyte na rzecz Spółki (emitenta warrantów subskrypcyjnych).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit a) c) Natomiast zgodnie z treścią art. 17 ust 1 pkt 6 UPDOF za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi - w rozumieniu art. 5a ust. 11 UPDOF - są papiery wartościowe o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391)

Zatem należy przyjąć iż realne przysporzenie majątkowe Wnioskodawca może otrzymać dopiero w momencie zbycia warrantu subskrypcyjnego na rzecz Spółki w celu umorzenia lub otrzymania akcji Spółki. Zbycie warrantów subskrypcyjnych przez Wnioskodawcę będzie pierwszym jedynym momentem, w którym należy rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 UPDOF będzie traktowany, jako dochód z kapitałów pieniężnych opodatkowany 19% stawką podatku płatnym do końca kwietnia kolejnego roku.

Analogiczny pogląd wyraził:

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 12 listopada 2012 r. o znaku IBPBII/2/415-1094/12/MW,

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 12 maja 2011 r. o znaku ITPB2/415-179/1 1/IB,

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 24 czerwca 2011 r. o znaku IBPBII/2/415 392/1 1/JG,

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 02 maja 2011 r. o znaku IBPBII/2/415-127/1 1/CJS,

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 06 kwietnia 2011 r. o znaku IPPB2/415-15/11-4/AK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe w sytuacji dotyczącej opodatkowania uzyskanego dochodu w przypadku udokumentowania dla celów podatkowych rezydencji podatkowej Wnioskodawcy certyfikatem rezydencji, natomiast za prawidłowe w sytuacji dotyczącej opodatkowania w Polsce uzyskanego dochodu w przypadku nie udokumentowania dla celów podatkowych rezydencji podatkowej Wnioskodawcy certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 749 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2b ww. ustawy za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Wskazana wyżej zasada ograniczonego obowiązku podatkowego stanowi, iż Rzeczpospolita Polska ma prawo do opodatkowania osób fizycznych niebędących jej rezydentami podatkowymi, ale tylko w zakresie dochodów uzyskiwanych ze źródła przychodów położonych na jej terytorium. Nie są natomiast w Polsce opodatkowane osoby fizyczne z tytułu dochodów, których źródło jest położone za granicą. Warunkiem posiadania w Polsce statusu podmiotu o ograniczonym obowiązku podatkowym jest brak na terytorium Polski miejsca zamieszkania lub zakładu.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że katalog dochodów (przychodów) wymienionych w cyt. wyżej art. 3 ust. 2b ww. ustawy, nie jest katalogiem zamkniętym. Tak więc, ustawodawca dopuszcza istnienie także innych dochodów, które należy uznać za osiągnięte na terytorium Polski. W przepisie tym przewidziano opodatkowanie oparte na zasadzie źródła. Jeżeli źródło przychodów nierezydenta znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, to Rzeczpospolita Polska ma prawo opodatkować dochody uzyskane z tego źródła na zasadach obowiązujących w tym państwie (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się również dochody pochodzące od polskiego płatnika, wypłacone osobie, która usługi określone w umowie zawartej pomiędzy stronami wykonuje za granicą.

Stosownie do treści art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi – w rozumieniu art. 5a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz.1391).

W myśl przepisu art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Stosowne do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Z treści wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, Wnioskodawca będący rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii jest komandytariuszem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (Podmiot Zarządzający). Podmiot Zarządzający na podstawie Umowy o Zarządzanie jest podmiotem zarządzającym majątkiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund Spółką komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka).

Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego Spółka przeprowadzi na żądanie Podmiotu Zarządzającego Program Motywacyjny w formie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji niemych Spółki

W ramach Programu Motywacyjnego, warranty subskrypcyjne serii A Spółki mogą być oferowane i wydawane; podmiotowi Zarządzającemu, lub, członkom Kluczowego Personelu; pracownikom, współpracownikom i doradcom Spółki i Podmiotu Zarządzającego, wskazywanym przez Podmiot Zarządzający.

Warranty Subskrypcyjne poszczególnych podserii w ramach serii A będą oferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej osobom lub podmiotom wskazanym przez Podmiot Zarządzający, których lista wraz z liczbą zaoferowanych warrantów subskrypcyjnych i wartością opcji kupna będzie każdorazowo zatwierdzana przez Walne Zgromadzenie Spółki na Walnym Zgromadzeniu przewidującym wniesienie wkładów przez Akcjonariuszy na pokrycie Opłaty za Zarządzanie.

Lista podmiotów uprawnionych od objęcia warrantów subskrypcyjnych wraz z liczbą oferowanych warrantów subskrypcyjnych i wartością opcji kupna będzie sporządzana przez Podmiot Zarządzający odrębnie dla każdej podserii.

Warranty subskrypcyjne Spółki emitowane będą nieodpłatnie. Warranty będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki w celu ich umorzenia Warranty subskrypcyjne będą podlegały dziedziczeniu. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną.

Przyznanie instrumentów finansowych w postaci warrantów subskrypcyjnych nastąpi nieodpłatnie i stanowi jedynie potencjalną możliwość uzyskania przyszłych korzyści w przypadku realizacji praw z nich wynikających i objęcia akcji niemych. Sam fakt posiadania tych instrumentów finansowych nie uprawnia do żadnych praw korporacyjnych, czy też majątkowych, w szczególności nie oznacza posiadania praw głosu, czy też dywidendy;

Warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi o charakterze wierzycielskim, które nie posiadają ceny nominalnej.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że w momencie przyznania w sposób nieodpłatny warrantów subskrybcyjnych, których emisja zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną - niemożliwym będzie ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich objęcia przez osoby wskazane przez Podmiot Zarządzający, uniemożliwi traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11ww. ustawy.

Uwzględniając powyższe zgodzić się należy, że w momencie nieodpłatnego objęcia / nabycia niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia przez Wnioskodawcę w przyszłości akcji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna - dochód podlegający opodatkowaniu nie powstanie.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne i odnosząc się bezpośrednio do sformułowanego we wniosku pytania należy zgodzić się z argumentacją Wnioskodawcy, że ewentualny dochód po stronie Wnioskodawcy wystąpi dopiero w momencie odpłatnego zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia otrzymanych nieodpłatnie w ramach Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych.

Zbycie warrantów subskrypcyjnych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w celu ich umorzenia należy zakwalifikować, zgodnie z ww. art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z kapitałów pieniężnych.

Sposób opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych określa art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. papierów wartościowych, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy ciążyć będzie obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Przepisy art. 30b ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30b ust. 3 ww. ustawy).

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdą postanowienia podpisanej w Londynie w dniu 20 lipca 2006 r. Konwencja między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

W przypadku gdy Wnioskodawca nie będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji zastosowanie znajdą wyżej przywołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z pominięciem ww. Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Natomiast w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji Wielkiej Brytanii zastosowanie będzie miała ww. Konwencja.

W świetle ww. Konwencji zbycie w celu umorzenia papierów wartościowych w postaci warrantów subskrybcyjnych w polskiej spółce z o.o. spółka komandytowa przez rezydenta Wielkiej Brytanii stanowić będzie dochód zaliczany do zysków kapitałowych w rozumieniu art. 13.

Zgodnie z treścią art. 13 ww. Konwencji:

1. Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6 niniejszej Konwencji i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
2. Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności:

 1. udziałów (akcji), innych niż akcje, które są przedmiotem znaczącego i regularnego obrotu na giełdzie, których wartość w całości lub w większej części związana jest bezpośrednio lub pośrednio z majątkiem nieruchomym położonym w drugim Umawiającym się Państwie, lub
 2. udziału w spółce osobowej lub truście, których aktywa składają się głownie z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, lub z udziałów (akcji), o których mowa w punkcie a) niniejszego ustępu,mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

3. Zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, łącznie z zyskami, które pochodzą z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
4. Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo tego Państwa lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich lub statków powietrznych, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.
5. Zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1, 2, 3 i 4 niniejszego artykułu podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.6. Postanowienia ustępu 5 niniejszego artykułu nie ograniczają prawa Umawiającego się Państwa do opodatkowania, zgodnie z jego prawem, zysków z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku osiąganych przez osobę która ma i w jakimkolwiek czasie w ciągu poprzednich sześciu lat podatkowych miała miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Umawiającym się Państwie lub osobę, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Umawiającym się Państwie w jakimkolwiek czasie w ciągu roku podatkowego, w którym własność majątku została przeniesiona.
7. Ponieważ art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4 ww. Konwencji nie zawiera regulacji dotyczących opodatkowania zysków ze zbycie w celu umorzenia papierów wartościowych w postaci warrantów subskrybcyjnych, stosownie do treści art. 13 ust. 5 Konwencji, stanowiący, iż zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1, 2, 3 i 4 artykułu Nr 13 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Spełnienie zatem warunku w postaci udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania Wnioskodawcy uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji umożliwi nie zapłacenie podatku dochodowego w Polsce.

W konsekwencji, w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego nieodpłatne objęcie / nabycie niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy. Zbycie w celu umorzenia otrzymanych warrantów subskrypcyjnych będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy uzyskaniem przychodu z kapitałów pieniężnych. Dochód uzyskany przez rezydenta podatkowego Wielkiej Brytanii z tytułu zbycia w celu umorzenia otrzymanych warrantów subskrypcyjnych będzie opodatkowany w Wielkiej Brytanii, jako przychód z zysków kapitałowych stosownie do treści art. 13 ust. 5 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840) pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji.

W przypadku gdy Wnioskodawca nie będzie w posiadaniu certyfikatu rezydencji podatkowej zastosowanie znajdą wyżej przywołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z pominięciem ww. Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w przedmiocie zadanego pytania dotyczącego kwalifikacji dochodów z tytułu zbycia warrantów subskrypcyjnych w celu ich umorzenia. Natomiast organ podatkowy nie odniósł się do kwestii objęcia akcji Spółki przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji warrantów subskrypcyjnych, ponieważ nie była ona przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.