IPPB1/4511-384/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy na Spółce jako organizatorze Akcji, w związku z przekazaniem zwycięzcom tych Akcji nagród, będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki wynikające z przepisów Ustawy, a zatem czy Spółka będzie obowiązana pobrać odpowiedni podatek (zaliczki na podatek) dochodowy od osób fizycznych od przekazanych nagród i/lub sporządzić i przesłać do podatników oraz właściwych urzędów skarbowych odpowiednie deklaracje i/lub informacje podatkowe?
IPPB1/4511-384/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. program motywacyjny
 2. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki związanych z przekazywaniem nagród, w ramach zorganizowanych przez Spółkę konkursów dla osób prowadzących działalność gospodarczą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki związanych z przekazywaniem nagród, w ramach zorganizowanych przez Spółkę konkursów dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej zwana „Spółką”) jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Spółka zamierza zorganizować akcje marketingowe (dalej zwane „Akcjami”), których celem będzie zwiększenie poziomu sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Spółkę. W Akcjach będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które prowadzą sprzedaż towarów i usług oferowanych przez Spółkę w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 Ustawy (dalej zwani „Uczestnikami”). Sprzedaż ta będzie mogła być prowadzona zarówno na podstawie umów zawartych bezpośrednio ze Spółką, jak i umów podpisanych z podmiotami, z którymi Spółka współpracuje w zakresie sprzedaży towarów i usług (podwykonawcy).

Akcje będą mieć postać konkursów. Oznacza to, iż w przypadku każdej Akcji:

 • jej przebieg będzie ściśle regulowany przez postanowienia odpowiedniego regulaminu,
 • wyłonienie zwycięzców nastąpi na drodze wzajemnej rywalizacji Uczestników,
 • liczba zwycięzców będzie ograniczona,
 • Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami, otrzymają nagrody; nagrody będą mogły mieć zarówno charakter nagród pieniężnych, jak również nagród rzeczowych.
 • nad prawidłowym przebiegiem Akcji będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Spółkę jako organizatora Akcji.

Możliwość wzięcia udziału w Akcjach oraz zasady rywalizacji i nagradzania nie będą wynikać z umów, na podstawie których Uczestnicy świadczą na rzecz Spółki usługi sprzedaży towarów i usług, ale ze wspomnianych wyżej regulaminów Akcji. Co istotne, w ramach Akcji nagradzana będzie jednak jedynie sprzedaż towarów i usług określonych w umowach - regulaminy konkursów nie rozszerzają bowiem w żaden sposób zakresu przedmiotowego usług świadczonych przez Uczestników na podstawie umów. W konsekwencji na Uczestników nie zostaną nałożone w regulaminach Akcji jakiekolwiek nowe zakresy obowiązków, a nagrody uzyskane w ramach Akcji stanowić będą de facto dodatkowe wynagrodzenie (premię) dla tych Uczestników, którzy zanotują najlepsze wyniki sprzedażowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy na Spółce jako organizatorze Akcji, w związku z przekazaniem zwycięzcom tych Akcji nagród, będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki wynikające z przepisów Ustawy, a zatem czy Spółka będzie obowiązana pobrać odpowiedni podatek (zaliczki na podatek) dochodowy od osób fizycznych od przekazanych nagród i/lub sporządzić i przesłać do podatników oraz właściwych urzędów skarbowych odpowiednie deklaracje i/lub informacje podatkowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka - jako organizator Akcji - nie będzie obowiązana pobierać podatku (zaliczek na podatek) dochodowego od osób fizycznych od przekazanych nagród ani sporządzać i przesyłać do podatników oraz właściwych urzędów skarbowych deklaracji i informacji podatkowych. Okoliczności organizacji Akcji i obowiązujące obecnie przepisy Ustawy wyraźnie wskazują bowiem na to, że przychód uzyskany przez Uczestników w związku z otrzymaniem nagród za zwycięstwo w Akcjach powinien być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w konsekwencji obowiązek jego właściwego zadeklarowania do celów podatkowych powinien spoczywać bezpośrednio na Uczestnikach.

Art. 10 Ustawy zawiera katalog źródeł przychodów, w ramach którego definiuje dziewięć odrębnych źródeł, a mianowicie: stosunek pracy, działalność wykonywaną osobiście, pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej, najem, pod najem, dzierżawę oraz umowy o podobnym charakterze, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, odpłatne zbycie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub innych rzeczy, działalność prowadzoną przez zagraniczną spółkę kontrolowaną oraz tzw. inne źródła.

Definicję pozarolniczej działalności gospodarczej wprowadza art. 5a pkt 6 Ustawy. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w Ustawie jest mowa o pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 Ustawy.

Artykuł 14 ust. 1 Ustawy stanowi, iż za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b Ustawy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 3 Ustawy, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów, które zostały enumeratywnie wymienione w tym przepisie.

Należy zauważyć zatem, iż aby przychód uzyskany przez podatnika można było potraktować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 • działalność prowadzona przez podatnika, który uzyskał przychód, musi mieć charakter pozarolniczej działalności gospodarcze w rozumieniu przepisów podatkowych,
 • przychód powinien pozostawać w bezpośrednim związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą,
 • uzyskany przychód nie może być wprost wyłączony z przychodów z działalności gospodarczej na podstawie przepisów Ustawy,
 • przychód nie może należeć do innych, wymienionych w ustawie, źródeł przychodów.

Zdaniem Spółki wszystkie wskazane powyżej przesłanki w odniesieniu do nagród przekazywanych w ramach Akcji zostały spełnione.

Po pierwsze, nie ma wątpliwości, iż wszyscy uprawnieni do wzięcia udziału w Akcjach to osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie w zakresie handlu/działalności usługowej, spełniające zatem dyspozycję wspomnianego wyżej art. 5b Ustawy. Zgodnie z zakresem podmiotowym Akcji, jedynie takie osoby będą dopuszczone do udziału w poszczególnych konkursach i tylko takie osoby będą mogły otrzymać nagrody.

Status uczestników będzie weryfikowany przez Spółkę jako organizatora Akcji:

 • na podstawie danych uczestników zawartych w umowach podpisanych ze Spółką (jeżeli usługi na rzecz Spółki świadczą oni bezpośrednio na podstawie umów zawartych ze Spółką), albo
 • na podstawie oświadczeń składanych Spółce przez Uczestników (jeżeli usługi na rzecz Spółki świadczą oni jako podwykonawcy na podstawie umów zawartych z innymi, niż Spółka, podmiotami).

Osoby fizyczne świadczące na rzecz Spółki usługi sprzedaży towarów i usług Spółki poza działalnością gospodarczą (np. na podstawie umów cywilnoprawnych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy) nie będą mogły uczestniczyć w Akcjach.

Po drugie, w opinii Spółki nie ma również wątpliwości, iż przychód uzyskany przez Uczestników w związku z otrzymaniem nagród w Akcjach stanowić będzie przychód związany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy bowiem zauważyć, iż:

 • warunkiem wzięcia udziału w Akcji będzie świadczenie przez Uczestników usług sprzedaży produktów Spółki w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5b ustawy; do udziału w Akcjach nie zostaną dopuszczone osoby fizyczne, które świadczą wprawdzie na rzecz Spółki usługi sprzedaży produktów Spółki, ale w ramach innej działalności, niż pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • w Akcjach nagradzane będzie uzyskanie najwyższych w danym okresie czasu rezultatów sprzedaży produktów Spółki, które stanowią przedmiot usług świadczonych przez uprawnionych w ramach prowadzonej przez siebie działalności na podstawie odrębnych umów. Oznacza to, iż na podstawie regulaminów Akcji na Uczestników nie zostaną nałożone jakiekolwiek nowe zakresy obowiązków, a jedynie zostaną wprowadzone nagrody za sprzedaż produktów Spółki, które Uczestnicy ci już sprzedają na podstawie umów zawartych ze Spółką lub partnerami Spółki; nagrody te będą zatem stanowić de facto dodatkowe wynagrodzenie (premię) dla Uczestników, którzy uzyskują w związku ze sprzedażą produktów Spółki najlepsze wyniki sprzedażowe.

Po trzecie, przychód uzyskany przez Uczestników w związku z otrzymaniem nagrody w Akcjach mieści się - w zależności od rodzaju nagrody przewidzianej w ramach danej Akcji - w zakresie przedmiotowym wspomnianego wyżej art. 14 ust. 1 Ustawy (jest to kwota należna Uczestnikowi w związku ze spełnieniem - w ramach czynności wykonywanych w zakresie prowadzonej przez tego Uczestnika działalności gospodarczej - warunków określonych w regulaminie Akcji) lub art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy (jest to wartość otrzymanego świadczenia w naturze należnego Uczestnikowi w związku ze spełnieniem - w ramach czynności wykonywanych w zakresie prowadzonej przez tego Uczestnika działalności gospodarczej – warunków określonych w regulaminie Akcji).

Jednocześnie nagrody wypłacone w ramach Akcji nie znalazły się w katalogu przychodów, które zgodnie z przepisami art. 14 ust 3 Ustawy zostały z mocy prawa wyłączone z kategorii przychodów, które stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Powyższy katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, iż skoro w katalogu nie znalazły się przychody z tytułu nagród, w tym nagród w konkursach, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby nagrody takie, po spełnieniu przesłanek ogólnych wynikających z Ustawy, potraktować jako przychody z działalności gospodarczej.

Po czwarte, przychód uzyskanych przez Uprawnionych z tytułu uzyskania nagród w Akcjach nie należy - zdaniem Spółki - do innych, niż pozarolnicza działalność gospodarcza, źródeł przychodów określonych w Ustawie.

Należy bowiem zauważyć, iż ze względu na swoja specyfikę przychód ten nie może być potraktowany ani jako przychód ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych (nagrodzony uczestnik nie świadczy przedmiotowych czynności na podstawie umowy o pracę podpisanej z OPL), ani jako przychód z działalności wykonywanej osobiście (usługa sprzedaży produktów OPL nie jest wykonywana na podstawie umowy o świadczenie usług podpisanej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).

Ze względów oczywistych przychodu z tytułu uzyskania wygranej w Akcjach nie można także potraktować jako przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej, przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy albo poddzierżawy, przychodu z kapitałów pieniężnych, odpłatnego zbycia rzeczy lub praw ani jako przychodu z działalności wykonywanej przez zagraniczna spółkę kontrolowaną.

Zdaniem Spółki przychodu z tytułu uzyskania wygranej w Akcjach nie można także potraktować jako przychodu z innych źródeł. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 Ustawy, za przychody z innych źródeł uważa się między innymi „nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17” (Ustawy - dop). Jak wyraźnie wynika z powołanego powyżej przepisu, nagrody uzyskane przez podatnika mogą być zaliczone do przychodu z innych źródeł jedynie wtedy, gdy nie stanowią przychodu określonego (między innymi) w art. 14 Ustawy, czyli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie nie ma wątpliwości, iż udział Uczestników w Akcjach organizowanych przez Wnioskodawcę wiąże się ściśle z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, tym samym przychód uzyskany z nagród jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji w świetle powołanego wyżej przepisu art. 20 ust. 1 Ustawy wykluczone jest potraktowanie tego przychodu jako przychodu z innych źródeł.

Reasumując powyższe rozważania, przychody uzyskane przez Uczestników Akcji w związku otrzymaniem nagród w ramach Akcji powinny być zdaniem Spółki traktowane jako przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Wartość nagród poszczególni Uczestnicy powinni zatem doliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować go wraz z innymi uzyskanymi z tego źródła przychodami stosownie do wybranej formy opodatkowania.

W konsekwencji, po stronie Spółki nie powstaną obowiązki płatnika w związku z wypłaconymi w ramach Akcji ich Uczestnikom nagrodami, a zatem Spółka nie będzie obowiązana pobrać podatku (zaliczki na podatek) dochodowy od osób fizycznych od przekazanych nagród i/lub sporządzić i przesłać do podatników oraz właściwych urzędów skarbowych odpowiednich deklaracje i/lub informacji podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Na wstępie należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Spółka zamierza zorganizować akcje marketingowe, których celem będzie zwiększenie poziomu sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Spółkę.

W Akcjach będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które prowadzą sprzedaż towarów i usług oferowanych przez Spółkę w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 Ustawy. Sprzedaż ta będzie mogła być prowadzona zarówno na podstawie umów zawartych bezpośrednio ze Spółką, jak i umów podpisanych z podmiotami, z którymi Spółka współpracuje w zakresie sprzedaży towarów i usług (podwykonawcy).

Akcje będą mieć postać konkursów. Oznacza to, iż w przypadku każdej Akcji:

 • jej przebieg będzie ściśle regulowany przez postanowienia odpowiedniego regulaminu,
 • wyłonienie zwycięzców nastąpi na drodze wzajemnej rywalizacji Uczestników,
 • liczba zwycięzców będzie ograniczona,
 • Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami, otrzymają nagrody; nagrody będą mogły mieć zarówno charakter nagród pieniężnych, jak również nagród rzeczowych.
 • nad prawidłowym przebiegiem Akcji będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Spółkę jako organizatora Akcji.

Możliwość wzięcia udziału w Akcjach oraz zasady rywalizacji i nagradzania nie będą wynikać z umów, na podstawie których Uczestnicy świadczą na rzecz Spółki usługi sprzedaży towarów i usług, ale ze wspomnianych wyżej regulaminów Akcji. Co istotne, w ramach Akcji nagradzana będzie jednak jedynie sprzedaż towarów i usług określonych w umowach - regulaminy konkursów nie rozszerzają bowiem w żaden sposób zakresu przedmiotowego usług świadczonych przez Uczestników na podstawie umów. W konsekwencji na Uczestników nie zostaną nałożone w regulaminach Akcji jakiekolwiek nowe zakresy obowiązków, a nagrody uzyskane w ramach Akcji stanowić będą de facto dodatkowe wynagrodzenie (premię) dla tych Uczestników, którzy zanotują najlepsze wyniki sprzedażowe.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W tym miejscu należy wskazać, że motywowanie, jako element zarządzania, polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie, sprzedawców określonych towarów na rzecz sukcesu organizacji. Polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców. Celem systemu motywacyjnego jest zachęcenie do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika więc, że akcja organizowana przez Wnioskodawcę, nosi cechy programu motywacyjnego, a nie konkursu.

Dlatego też, uzyskiwane przez uczestników organizowanego przez Spółkę przedsięwzięcia nagrody nie stanowią nagrody w konkursie, lecz nagrody związane z osiągnięciem najlepszych rezultatów sprzedaży towarów i usług Spółki w zorganizowanej przez Spółkę akcji sprzedażowej, gdzie Spółka w opisie stanu faktycznego sama wskazała, że „Spółka zamierza zorganizować akcje marketingowe, których celem będzie zwiększenie poziomu sprzedaży towarów i usług oferowanych przez spółkę” oraz że „nagrody uzyskane w ramach Akcji stanowić będą de facto dodatkowe wynagrodzenie (premię) dla tych Uczestników, którzy zanotują najlepsze wyniki sprzedażowe.

Przedmiotowe nagrody stanowią zatem dodatkową gratyfikację (premię) za dobrze wykonaną pracę (za dobre wyniki sprzedaży), a nie za wygraną w konkursie.

Konkurs to publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121).

W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Kodeks cywilny, a warunki ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę ustala organizator konkursu. Niektóre szczególne rodzaje konkursów mogą być także uregulowane przez prawo.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu, co zostało już wskazane powyżej, jednak nie zmienia to faktu, że celem konkursu, w odróżnieniu od działań motywacyjnych, nie jest motywowanie jego uczestnika do efektywniejszej pracy, poprawy jej wyników oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora konkursu.

Tego rodzaju cele realizowane są w ramach odrębnego przedsięwzięcia jakim jest w szczególności program motywacyjny. To przedsięwzięcie ukierunkowane jest w głównej mierze na zmobilizowaniu jednostki do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem jej indywidualnych umiejętności oraz warunkami otoczenia doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści finansowych zarówno dla uczestnika programu jak i jego organizatora.

Program motywacyjny tworzony jest dla konkretnego podmiotu, uwzględnia zatem jego specyfikę, tj. kulturę organizacji, personel i środowisko pracy, obowiązujący układ motywatorów wykorzystywanych w celu pobudzania sprzedawców zarówno do pracy, jak i do osiągnięć, szczególnie zaś stosowany układ nagród i kar. Stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego wymaga znajomości potrzeb i oczekiwań sprzedawców oraz praw rządzących wartością nagród.

Program motywacyjny to długoterminowe, zaplanowane motywowanie odbiorców programu (np. sprzedawców, pośredników) do zrealizowania założonego celu (np. wzrost sprzedaży danego produktu, usługi), poprzez oferowanie im w zamian pożądanych korzyści. Podstawowym celem programu motywacyjnego jest zatem osiągnięcie określonych korzyści finansowych przez organizatora programu lub podmiot zlecający jego organizację a także zwiększenie motywacji i wydajności uczestników programu poprzez nagrodzenie najlepszych (zapłata za wymierne efekty a nie za starania).

Z tych też względów programu motywacyjnego nie można utożsamiać z konkursem, również w sytuacji gdy pomiędzy jego uczestnikami pojawia się element rywalizacji charakterystyczny dla konkursu.

Dlatego też uzyskana przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w programie motywacyjnym organizowanym przez Wnioskodawcę nagroda nie stanowi wygranej (nagrody) w konkursie, lecz nagroda związana jest z osiągnięciem najlepszych rezultatów w zorganizowanym przez Wnioskodawcę przedsięwzięciu, który charakterystyką, odpowiada programowi motywacyjnemu a nie konkursowi.

Z tych też względów nagrody w tych przedsięwzięciach nie będą podlegały 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość nagród uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowić będzie dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w zacytowanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej. Oznacza to, że na Spółce nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Wnioskodawca słusznie uważa, że na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Jednakże wyrażone przez Wnioskodawcę uzasadnienie tego stanowiska należało uznać za nieprawidłowe. Spółka wskazała bowiem, że nagrody wypłacane są Przedsiębiorcom w związku z konkursem organizowanym przez Spółkę. Jednak jak wskazano powyżej, konkursy organizowane przez Spółkę, których głównym celem będzie zwiększenie sprzedaży produktów Spółki noszą cechy programu motywacyjnego, a nie konkursu. Dlatego też nagrody w tych przedsięwzięciach, których uczestnikami będą Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie będą podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, w myśl zasady, że wadliwa argumentacja prawna Wnioskodawcy, przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, winna skutkować uznaniem stanowiska podatnika za nieprawidłowe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

program motywacyjny
IPPB2/4511-288/15-4/PW | Interpretacja indywidualna

płatnik
IPPB2/4511-347/15-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.