ILPB2/4511-1-970/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Skutki udziału w programie motywacyjnym.
ILPB2/4511-1-970/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. program motywacyjny
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki akcyjnej (dalej: Spółka). Z tytułu pełnionej funkcji w Spółce, Wnioskodawca jest wynagradzany na podstawie kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym.
 2. Spółka jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, członkiem grupy kapitałowej (dalej: Grupa).
 3. Spółka rozważa wprowadzenie programu motywacyjnego (dalej: Program Motywacyjny) dla kluczowych osób zatrudnionych w Spółce, w tym osób pełniących funkcję członków zarządu Spółki.
 4. W ramach Programu Motywacyjnego Spółka może zaoferować Wnioskodawcy możliwość zawarcia kontraktu terminowego (dalej: Kontrakt). Kontrakt będzie zawarty odrębnie od uchwały powołującej Wnioskodawcę do pełnienia funkcji członka zarządu oraz kontraktu menedżerskiego. W przypadku skorzystania z oferty i zawarcia Kontraktu, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki określonego świadczenia pieniężnego. Jednocześnie, na podstawie zawartego Kontraktu Wnioskodawcy będzie przysługiwać warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego od Spółki (dalej: Rozliczenie pieniężne).
 5. Otrzymanie Rozliczenia pieniężnego oraz jego wysokość będą uzależnione od wartości wskaźników instrumentów bazowych, przyjętych dla Kontraktu. W konsekwencji:
  • jeśli wartość wskaźników instrumentu bazowego osiągnie określony próg, na Spółce będzie ciążył obowiązek wypłaty Rozliczenia pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy,
  • jeśli wartość wskaźników instrumentu bazowego nie osiągnie określonego progu, Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty Rozliczenia pieniężnego na rzecz Wnioskodawcy.
 6. Zgodnie z posiadanymi przez Wnioskodawcę informacjami, Spółka rozważa przyjęcie następujących instrumentów bazowych dla Kontraktu:
  • EBITDA Grupy rozumiany jako skonsolidowany zysk/(strata) netto wszystkich członków Grupy określony zgodnie z MSSF za okres ostatnich 12 miesięcy, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, zyskami/(stratami) z działalności inwestycyjnej, kosztami finansowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć,
  • stosunek wartości długu netto do wyniku EBITDA za okres ostatnich 12 miesięcy, gdzie EBITDA rozumiany jest jak wyżej, natomiast dług netto rozumiany jako kwota skonsolidowanego zadłużenia finansowego Grupy, pomniejszona o wartość skonsolidowanych wolnych środków pieniężnych i ekwiwalentnych krótkoterminowych instrumentów finansowych (w rozumieniu MSSF),
  • stosunek ilości usług (RGU) Grupy świadczonych dla jednego klienta,
  • średni miesięczny przychód od klienta Grupy wygenerowany w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach określonego segmentu działalności.
 7. W odniesieniu do Wnioskodawcy, Kontrakt będzie mógł przewidywać jeden instrument bazowy bądź też kombinację kilku instrumentów bazowych.
 8. Wartość instrumentów bazowych będzie wynikała bezpośrednio z kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy, kwartalnych sprawozdań z działalności Grupy bądź kwartalnych prezentacji wyników Grupy. Wskazane dokumenty podlegają publikacji przez Spółkę.
 9. Wypłata Rozliczenia pieniężnego będzie mogła nastąpić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego Kontraktu, w terminie 7 dni od publikacji rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.
 10. Okresem rozliczeniowym Kontraktu będzie jeden rok obrotowy Spółki.
 11. W ocenie Wnioskodawcy, Kontrakt będzie stanowił pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 updof, w myśl którego pochodny instrument finansowy oznacza instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zawarcia Kontraktu, ewentualne przysporzenie po stronie Wnioskodawcy z tytułu otrzymania Rozliczenia pieniężnego od Spółki stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zawarcia Kontraktu, ewentualne przysporzenie po stronie Wnioskodawcy z tytułu otrzymania Rozliczenia pieniężnego od Spółki stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej.

 1. Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
 2. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 updof, jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne. W świetle art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.
 3. W myśl art. 5a pkt 13 updof, pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: uoif), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.
 4. Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 uoif, instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.
 5. Według natomiast art. 3 pkt 28a uoif, przez instrumenty pochodne rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.
 6. Charakterystykę pochodnych instrumentów finansowych oddaje § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, zgodnie z którym instrument pochodny to instrument finansowy, którego:
  1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i
  2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych,
  3. i rozliczenie nastąpi w przyszłości.
 7. W oparciu o powyższe oraz biorąc pod uwagę następujące elementy opisanego zdarzenia przyszłego:
  • wartość Kontraktu, tj. wartość Rozliczenia pieniężnego Spółki na rzecz Wnioskodawcy, będzie uzależniona od wartości określonych instrumentów bazowych,
  • instrumentem bazowym Kontraktu będzie jeden lub kilka wskaźników finansowych,
  • wykonanie Kontraktu będzie polegało na rozliczeniu pieniężnym pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą,
  • wykonanie Kontraktu nastąpi w przyszłości,
  należy stwierdzić, że Rozliczenie pieniężne, należne Wnioskodawcy od Spółki z tytułu realizacji Kontraktu, stanowić będzie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof.
 8. W konsekwencji, uzyskując przychód z tytułu Rozliczenia pieniężnego, kwalifikowany do przychodów z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych:
  • Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania dochodu z Rozliczenia pieniężnego w zeznaniu PIT-38 składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągnięty został dochód (art. 30b ust. 6 i art. 45 ust. la pkt 1 updof);
  • w tym samym terminie Wnioskodawca będzie obowiązany wpłacić należny 19% podatek dochodowy, wynikający z zeznania PIT-38 (art. 45 ust. 4 pkt 2 updof).
 9. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach organów podatkowych, wydawanych na rzecz osób fizycznych, uzyskujących dochody z pochodnych instrumentów finansowych, w tym m.in.:
  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 września 2015 r., sygn. IBPB-2-2/4511- 229/15/MM,
  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 lipca 2015 r., sygn. IPTPB2/4511-257/15-2/PK,
  • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 kwietnia 2015 r., sygn. IPPB2/4511- 81/15-4/PW.
 10. Podsumowując, w przypadku zawarcia Kontraktu, ewentualne przysporzenie po stronie Wnioskodawcy z tytułu otrzymania Rozliczenia pieniężnego od Spółki stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej i wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 updof.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1b ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, w myśl art. 5a pkt 13 ww. ustawy podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o instrumentach pochodnych - rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego, wskaźnika rentowności, wskaźnika finansowego itp.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że w związku z realizacją Kontraktu stanowiącego pochodny instrument finansowy Wnioskodawca osiągnie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Na podatniku, który uzyskał dochód, (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Reasumując, stwierdzić należy, że ewentualne przysporzenie majątkowe w postaci środków otrzymanych w wyniku Rozliczenia pieniężnego stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, tj. przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinien zostać wykazany w deklaracji PIT-38 do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kapitały pieniężne
ILPB2/4511-1-498/15-4/WM | Interpretacja indywidualna

program motywacyjny
ILPB2/4511-1-511/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.