ILPB2/4511-1-783/16-5/NK | Interpretacja indywidualna

Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.
ILPB2/4511-1-783/16-5/NKinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. program motywacyjny
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 28 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismami z dni: 5 lipca 2016 r. (data wpływu 11 lipca 2016 r.) oraz 13 lipca 2016 r. (data wpływu 21 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia programu motywacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia programu motywacyjnego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3, w art. 3 pkt 13 oraz art. 138e § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 5 lipca 2016 r. nr ILPB2/4511-1-783/16-2/NK wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a uzupełnieniem wniosku nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłane w dniu 5 lipca 2016 r. skutecznie doręczono dnia 11 lipca 2016 r. W dniu 21 lipca 2016 r. (data nadania 13 lipca 2016 r.) do tut. Organu wpłynęło pismo stanowiące odpowiedź na ww. wezwanie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Spółka wprowadza program motywacyjny (dalej: Program), skierowany do osób wchodzących w skład kadry zarządzającej, wykonujących swoje obowiązki na rzecz Spółki w oparciu o umowę o pracę, na podstawie powołania lub innego stosunku prawnego (dalej: Uczestnik).

Celem Programu jest stworzenie dodatkowych bodźców motywacyjnych dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników Spółki, których możliwość osiągnięcia będzie uzależniona od wyników finansowych Spółki. Możliwość osiągnięcia korzyści ekonomicznych powinna wpłynąć na zwiększenie efektywności pracy Uczestników, i tym samym poprawić wynik finansowy oraz pozycję rynkową Spółki.

Zasady funkcjonowania Programu zostały uregulowane w regulaminie programu motywacyjnego oraz umowie łączącej Spółkę z Uczestnikiem, której podpisanie jest warunkiem przystąpienia Uczestnika do Programu. Regulamin i umowa łączące Spółkę z Uczestnikiem przewidują następujące zasady Programu:

 1. Uczestnikom przyznane zostaną nieodpłatnie jednostki uczestnictwa, które w ocenie Spółki stanowią finansowy instrument pochodny, a tym samym spełniają definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.),
 2. Prawo realizacji jednostek uczestnictwa będzie uwarunkowane od uzyskania kwoty realizacji danej serii instrumentu finansowego zgodnie z ustalonym mechanizmem,
 3. Podstawę do wyliczenia wartości jednostki uczestnictwa będzie stanowić wzór karty parametrów w zależności od przyznanej serii (A, B, C, D) instrumentu finansowego. Jednostki uczestnictwa będą oparte o wskaźniki finansowe Spółki ustalane przez Radę Nadzorczą. Wartość jednostki uczestnictwa danej serii będzie ustalana na bazie iloczynów zdefiniowanych wskaźników finansowych przypisanych im wag zależnych od rodzaju serii w ramach, której przyznawana będzie jednostka uczestnictwa,
 4. W pierwszym roku funkcjonowania Programu wybrano następujące wskaźniki finansowe:
  1. wartość sprzedaży;
  2. marża PF 2 tj. wynik bezpośredni na zadaniach pomniejszony o koszty funkcjonowania oddziałów;
  3. EBITDA;
  4. poziom kar i napraw gwarancyjnych na prowadzonych kontraktach;
  5. wartość brutto podpisanych kontraktów;
  6. dług/EBITDA.
  W kolejnych latach ww. wskaźniki mogą zostać zmienione oraz możliwe będzie przyznanie instrumentów w ramach nowych serii przy czym w każdym przypadku stosowane wskaźniki będą wskaźnikami finansowymi. Podstawą do ustalenia wartości wskaźników będzie zatwierdzone przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Spółki.
 5. ealizacja jednostek uczestnictwa będzie następować poprzez wypłatę środków pieniężnych z tego tytułu przez Spółkę na rzecz Uczestnika. Dokumentem potwierdzającym obowiązek dokonania wypłaty będzie złożone Spółce przez Uczestnika oświadczenie o realizacji praw z jednostek uczestnictwa,
 6. Uczestnicy nie mogą zbywać, obciążać czy przenosić na rzecz osób trzecich, jednostek Uczestnictwa, natomiast w przypadku śmierci Uczestnika jednostki uczestnictwa podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych,
 7. Udział w Programie będzie mieć charakter dobrowolny.

Spółka zaznacza, że prawo do przyznania oraz realizacji jednostek uczestnictwa nie będzie wynikać z treści umów o pracę czy innych stosunków łączących Uczestnika Programu ze Spółką i nie będzie podstawą do wysuwania roszczeń w stosunku do Spółki w tym zakresie. Podpisanie umowy nie gwarantuje dalszego zatrudnienia Uczestnikowi Programu i nie jest w żaden sposób elementem umowy o pracę. W szczególności kwota z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa i wypłacana Uczestnikom w ramach Programu nie stanowi elementu wynagrodzenia z tytułu stosunku o pracę, powołania lub innego stosunku łączącego Uczestnika Programu ze Spółką.

Mogą się zdarzyć sytuacje, gdy Uczestnicy Programu będą równocześnie akcjonariuszami w Spółce, przy czym udział pojedynczego uczestnika w Programie nie przekroczyłby 15% kapitału akcyjnego.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany doprecyzował, że jak to zostało wskazane przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego i planowanego zdarzenia przyszłego Uczestnikom przyznane zostaną nieodpłatnie jednostki uczestnictwa, które w ocenie Spółki stanowią finansowy instrument pochodny, a tym samym spełniają definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.).

Zatem Wnioskodawca wskazuje, że jednostki uczestnictwa przyznane Uczestnikom programu motywacyjnego stanowią w Jego ocenie pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy ewentualne przysporzenia majątkowe uzyskiwane przez Uczestników Programu z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT...
 2. Czy przychód ten będzie podlegać opodatkowaniu wyłącznie w momencie realizacji jednostek uczestnictwa, zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o PIT, a w szczególności obowiązek podatkowy nie powstanie w momencie przyznania Uczestnikom jednostek uczestnictwa na zasadach określonych w opisanym stanie faktycznym...
 3. Czy w związku z powyższą kwalifikacją przychodów z tytułu realizacji praw z jednostek uczestnictwa Spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji, o której mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o PIT, natomiast nie będą na niej ciążyć jakiekolwiek obowiązki płatnika...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Zdaniem Spółki ewentualne przysporzenie majątkowe, uzyskane przez Uczestników Programu z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT.
 2. W ocenie Spółki, wyżej wskazany przychód podlegać będzie opodatkowaniu wyłącznie w momencie realizacji jednostek uczestnictwa, zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o PIT. W szczególności sam moment przyznania jednostek uczestnictwa, na zasadach określonych w opisanym stanie faktycznym, nie stanowi momentu powstania obowiązku podatkowego.
 3. W związku z powyższą kwalifikacją przychodów z tytułu realizacji praw z jednostek uczestnictwa, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji, o której mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o PIT, natomiast nie będą na niej ciążyły żadne obowiązki płatnika.

Uzasadnienie.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Spółki, ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uczestników Programu, powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, jako uzyskane z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Powyższy wniosek wynika z następujących przepisów ustawy o PIT:

Art. 10 ust. l pkt 7:

jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c,

Art. 17 ust. 1 pkt 10:

za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,

Art. 5a pkt 13:

termin pochodne instrumenty finansowe oznacza instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi pochodnymi instrumentami finansowymi są papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych instrument pochodny to instrument finansowy którego:

 • wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości, i
 • nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 • rozliczenie nastąpi w przyszłości.

W ocenie Spółki, przyznawane w ramach Programu, na zasadach opisanych w stanie faktycznym jednostki uczestnictwa spełniają wyżej wskazaną definicję instrumentu finansowego, gdyż:

 • wartość jednostki uczestnictwa zależna jest od instrumentu bazowego (nie jest ustalana w sposób uznaniowy), w szczególności w momencie przyznania jednostki uczestnictwa nie ma ona żadnej wartości ekonomicznej, gdyż w momencie przyznania jednostki uczestnictwa nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie Uczestnikom jakiekolwiek korzyści materialne;
 • instrumentami bazowymi są wskaźniki finansowe (np. wartość sprzedaży, EBITDA, poziom kar i naprawa), które charakteryzują się niepewnością, są zależne od uwarunkowań rynkowych (czynników zewnętrznych w stosunku do Spółki i Uczestników);
 • nabycie jednostki uczestnictwa nie powoduje poniesienia jakichkolwiek wydatków początkowych;
 • rozliczenie jednostki uczestnictwa nastąpi w przyszłości.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki przyznane w ramach Programu jednostki uczestnictwa spełniają definicję instrumentu pochodnego w rozumieniu przepisów art. 5a pkt 13 ustawy o PIT. Tym samym przekazywane w ramach Programu, jednostki uczestnictwa są instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT.

W konsekwencji, ewentualne przysporzenie majątkowe, uzyskane przez Uczestników Programu z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 2.

W ocenie Spółki, ewentualny przychód powstały z uczestnictwa w Programie, podlegać będzie opodatkowaniu wyłącznie w momencie realizacji jednostek uczestnictwa w tym Programie. Samo przyznanie Uczestnikom jednostek uczestnictwa na zasadach określonych w opisanym stanie faktycznym, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o CIT:

za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

W ustawie o PIT brak jest przepisu, z którego wynikałby obowiązek opodatkowania już samego przyznania jednostek uczestnictwa w Programie realizowanym na zasadach opisanych w stanie faktycznym. Uwzględniając, że w momencie przyznania jednostek uczestnictwa nie można stwierdzić czy ich realizacja przyniesie Uczestnikowi jakiekolwiek korzyści finansowe (w szczególności nie można wykluczyć, że ze względu na wartość wskaźników bazowych Uczestnicy w ogóle nie otrzymają jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego), nie można uznać, że ich przyznanie stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu w momencie otrzymania.

Zatem dopiero w momencie realizacji jednostek uczestnictwa, czyli warunkowego prawa do otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozliczenia z instrumentu, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Analogiczny pogląd przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 października 2011 r. o sygn. II FSK 517/10, gdzie stwierdzono, że sama okoliczność nabycia akcji, nawet nieodpłatnie bądź po preferencyjnej cenie, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Spółki, samo przyznanie Uczestnikom jednostek uczestnictwa nie powoduje powstania przychodu po ich stronie. Dopiero w momencie realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o PIT wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu. Przychód ten, zgodnie z art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, po pomniejszeniu o ewentualne koszty uzyskania przychodów, podlegać będzie opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 19% uzyskanego dochodu.

Reasumując, w ocenie Spółki jedynym momentem, w którym w odniesieniu do przyznanych Uczestnikom jednostek uczestnictwa powstaje przychód podatkowy (uwzględniając, że jak to zostało opisane w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym jednostki są niezbywalne) jest moment realizacji praw z nich wynikających.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 3.

Przedstawiona powyżej (tj. w zakresie pytania nr 1) kwalifikacja ewentualnych przychodów z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, jako źródła przychodu jakim są kapitały pieniężne, skutkuje że na Spółce nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnika.

Sposób opodatkowania tego przychodu regulują następujące przepisy ustawy o PIT:

Art. 30b ust. 1:

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Art. 30b ust. 2 pkt 3:

Dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Ponadto, w myśl art. 30b ust. 6 ustawy o PIT, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest zobowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

W świetle takiej kwalifikacji przychodów z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, to na Uczestnikach Programu, zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, ciąży obowiązek złożenia zeznania podatkowego (aktualnie na formularzu PIT-38) i zapłaty podatku.

Jednakże w związku z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT na Spółce ciążył będzie obowiązek złożenia do urzędu skarbowego oraz podatnikowi imiennej informacji o wysokości dochodu z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa (aktualnie obowiązującym formularzem jest PIT-8C). Informacja taka powinna zostać przesłana do końca lutego następującego po roku, w którym wystąpił przychód z realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa.

Podsumowując, biorąc pod uwagę powyższe regulacje podatkowe, w opinii Spółki nie będzie ona zobowiązana do wypełnienia w przedmiotowej sprawie, obowiązków płatnika. W razie ewentualnego powstania dochodu z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, obowiązek rozliczenia podatku powstanie po stronie Uczestników Programu. Spółka będzie natomiast zobowiązana do złożenia do właściwego urzędu oraz do Uczestnika Programu informacji o wysokości dochodu z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa.

Podobne stanowisko w zakresie przedstawionym w niniejszym wniosku przez Spółkę, zostało zaprezentowane również w interpretacjach prawa podatkowego wydanych przez organy skarbowe

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2013 r. (sygn. IPPB2/415-564/13-2/AK),
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 kwietnia 2014 r. (sygn. ITPB1/415-89/14/MR),
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2014 r. (sygn. ILPB2/415-149/14-4/TR),
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB2/415-295/14-2/MK1),
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 sierpnia 2015 r. (sygn. IBPB-2-2/4511-208/15/MW).

W związku z powyższym, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego w niniejszym wniosku stanowiska jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że wprowadza Program motywacyjny skierowany do osób wchodzących w skład kadry zarządzającej, wykonujących swoje obowiązki na rzecz Spółki w oparciu o umowę o pracę, na podstawie powołania lub innego stosunku prawnego, w ramach którego przyzna Uczestnikom nieodpłatnie Jednostki uczestnictwa, stanowiące w ocenie Wnioskodawcy pochodny instrument finansowy. Uczestnictwo w Programie będzie dobrowolne. Prawo realizacji Jednostek uczestnictwa będzie uzależnione od uzyskania kwoty realizacji danej serii instrumentu finansowego.

Przyznane Uczestnikom Programu Jednostki uczestnictwa nie są zbywalne – Uczestnicy nie mogą zbywać, obciążać czy przenosić na rzecz osób trzecich Jednostek uczestnictwa.

Dodatkowo we wniosku wskazano, że prawo do przyznania i realizacji Jednostek uczestnictwa nie będzie wynikać z treści umów o pracę czy innych stosunków łączących Uczestnika z Wnioskodawcą, nie będzie też podstawą do wysuwania roszczeń w stosunku do Wnioskodawcy w tym zakresie. Podpisanie umowy o uczestnictwo w Programie motywacyjnym w żaden sposób nie gwarantuje dalszego zatrudnienia Uczestnikowi Programu, a kwota z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek uczestnictwa wypłacana Uczestnikom w ramach Programu nie stanowi elementu wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, powołania lub innego stosunku łączącego Uczestnika Programu z Wnioskodawcą.

W związku z powyższym opisem należy zauważyć, że samo przyznanie Uczestnikowi pochodnych instrumentów finansowych – po spełnieniu warunków Programu – nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Zatem otrzymanie Jednostek uczestnictwa w ramach Programu motywacyjnego stanowiących pochodny instrument finansowy nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej instrumenty finansowe.

Przyznane Uczestnikom Jednostki uczestnictwa będą prawem warunkowym, gdyż ich realizacja nie będzie pewna (wartość Jednostki uczestnictwa zależy od instrumentu bazowego i w momencie przyznania nie ma żadnej wartości ekonomicznej – instrumentami bazowymi są wskaźniki finansowe, które charakteryzują się niepewnością i uzależnieniem od uwarunkowań rynkowych) na moment przyznania nie można zatem stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie Uczestnikom jakiekolwiek korzyści materialne.

W konsekwencji należy stwierdzić, że otrzymanie Jednostek uczestnictwa stwarza więc Uczestnikowi potencjalną tylko możliwość uzyskania w przyszłości korzyści majątkowych.

Natomiast w odniesieniu do skutków podatkowych związanych z realizacją praw wynikających z otrzymanych w ramach programu pochodnych instrumentów finansowych wyjaśnić należy, że w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są m. in. kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1b ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, w myśl art. 5a pkt 13 ww. ustawy podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych – oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Z analizy wniosku wynika, że Uczestnikom Programu motywacyjnego przyznane zostały Jednostki uczestnictwa (spełniające w ocenie Wnioskodawcy definicję pochodnego instrumentu finansowego w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) uprawniające do otrzymania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego wynikającego z realizacji tych Jednostek.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że Uczestnicy osiągną przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Na podatniku, który uzyskał dochód, (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie jednak z art. 39 ust. 3 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Obowiązek sporządzenia ww. informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów za pośrednictwem, których podatnik uzyskuje dochody, o których mowa powyżej.

Reasumując, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że przyznanie w ramach Programu motywacyjnego Jednostek uczestnictwa - pochodnego instrumentu finansowego w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - spowoduje powstanie po stronie Uczestników przychodu podlegającego opodatkowaniu tylko w momencie realizacji Jednostek. W konsekwencji powstający przychód należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo stwierdzić należy, że na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jedynie obowiązki informacyjne w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podmiocie wypłacającym świadczenie z tytułu realizacji przez Uczestników Jednostek uczestnictwa.

Końcowo, w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.