ILPB2/415-745/14-3/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Skutki programu motywacyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych programu motywacyjnego – jest prawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 2.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką działającą w sektorze farmaceutyczno-chemicznym, jako producent suplementów diety oraz zdrowej żywności. Dodatkowo zajmuje się rozprowadzaniem i sprzedażą na szeroką skalę surowców farmaceutycznych czy środków specjalnego przeznaczenia medycznego.

Wnioskodawca jest w trakcie wdrażania programu motywacyjnego (dalej: „Program”), którym objęta jest grupa osób zatrudnionych w Spółce, wykonujących swoje obowiązki w ramach umowy o pracę zawartej ze Spółką jak również Członkowie Zarządu Spółki (dalej: „Uprawnieni”).

Celem programu jest zapewnienie możliwości uzyskania przez Uprawnionych dodatkowego świadczenia pieniężnego w wysokości ściśle powiązanej z wynikami finansowymi Spółki.

Poprzez wprowadzenie Programu Spółka zakłada zwiększenie efektywności, m. in. poprzez intensyfikację sprzedaży, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy wyników finansowych oraz pozycji rynkowej.

Wobec powyższego, Wnioskodawca zawarł pierwsze pisemne umowy o pochodny instrument finansowy (dalej: „Umowa”) z Uprawnionymi, na mocy których nastąpiła kreacja jednostek uczestnictwa, będących pochodnymi instrumentami finansowymi. Jednostki te zostały nieodpłatnie przyznane Uprawnionym na warunkach i zasadach precyzyjnie określonych w Umowie. Zgodnie z brzmieniem Umowy i na jej podstawie, każdej osobie (Uprawnionemu) została przyznana z góry określona liczba jednostek uczestnictwa.

Wnioskodawca planuje zawierać analogiczne umowy z Uprawnionymi dalej w przyszłości (powyższe odnosi się do zdarzenia przyszłego).

Realizacja jednostek uczestnictwa, na zasadach i warunkach określonych w Umowie, daje Uprawnionemu prawo do otrzymania wypłaty gotówkowej. Powyższe dotyczyć będzie również planowanych do zawarcia w przyszłości Umów.

Wartość jednostek uczestnictwa w zawartych Umowach jest (a w przypadku Umów zawieranych w przyszłości będzie) bezpośrednio uzależniona od wartości określonych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w okresie od ich przyznania do zaistnienia zdarzenia uprawniającego do realizacji wynikających z nich praw.

Z uwagi na powyższe, przedmiotowe jednostki uczestnictwa stanowią (i odpowiednio w odniesieniu do przyszłych Umów stanowić będą) pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o PIT w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. l384 ze zm., dalej: ustawy o OIF).

Powyższe jednostki uczestnictwa, z uwagi na oparcie na instrumencie bazowym w postaci wskaźnika finansowego, kwalifikują się (jak również kwalifikować się będą w odniesieniu do planowanych do zawarcia Umów) również jako instrument pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 28a ustawy o OIF.

Zgodnie z Umową, realizacja praw z jednostek uczestnictwa następuje w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków:

  • upływu terminu wskazanego w Umowie;
  • osiągnięcia przez Spółkę, na wskazany w Umowie dzień realizacji, określonych wskaźników finansowych np. wskaźnika EBITDA, zysku czy też przychodów ze sprzedaży. Analogiczne podejście zastosowane będzie w przypadku planowanych do zawarcia Umów.

Zawarte Umowy zakładają (i odpowiednio planowane Umowy będą zakładać) ponadto, że Uprawniony ma (będzie miał) możliwość realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa (a tym samym uzyskanie jakichkolwiek korzyści z tytułu przyznania mu jednostek uczestnictwa) dopiero po upływie wskazanego w niej okresu.

W konsekwencji, dopiero wówczas po stronie Uprawnionego może pojawić się ewentualne roszczenie wobec Spółki z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa.

Spółka pragnie wskazać ponadto, że na moment przyznania jednostek uczestnictwa Uprawnionym nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej tych jednostek.

Powyższe wynika z faktu – jak też Spółka uprzednio wskazała w opisie zaistniałego stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego – że wartość jednostek uczestnictwa jest (i odpowiednio będzie przypadku przyszłych Umów) bezpośrednio uzależniona od wartości określonych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w okresie przyszłym, tj. w okresie od ich przyznania do zaistnienia zdarzenia uprawniającego do realizacji wynikających z nich praw.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy ewentualne przysporzenie majątkowe po stronie Uprawnionych z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, powinno być kwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, który powinien podlegać opodatkowaniu (obecnie z zastosowaniem 19% stawki podatkowej) dopiero w momencie realizacji /wypłaty...
  2. Czy w związku z realizacją praw wynikających z jednostek uczestnictwa na Spółce ciążą (i będą ciążyły w odniesieniu do przyszłych Umów) jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy PIT...

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 przedstawione we wniosku. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 1 w dniu 3 października 2014 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-745/14-2/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania nr 2 przedstawionego we wniosku – na Spółce nie ciążą (i też nie będą ciążyły w przyszłości z tytułu przyszłych Umów) jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy PIT związane z przyznaniem i realizacją jednostek uczestnictwa.

Kwalifikacja dochodu z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa do źródła przychodów – jakim są kapitały pieniężne – oznacza, że na Spółce nie ciążą (i odpowiednio będą ciążyły w odniesieniu do planowanych do zawarcia Umów) jakiekolwiek obowiązki w zakresie deklarowania oraz rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów wynikających z realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa.

Uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 ustawy PIT, podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy PIT po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. w którym powstał przychód podatkowy.

Zgodnie jednak z art. 39 ust. 3 ustawy PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy PIT, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Obowiązek sporządzenia ww. informacji spoczywa na podmiotach, które dokonują wypłaty świadczeń stanowiących dla podatnika dochody kapitałowe lub podmiotów, za pośrednictwem których podatnik uzyskuje omawiane dochody.

W rezultacie, z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C Uprawnionym i właściwym urzędom skarbowym i tym samym nie ciążą (i odpowiednio nie będą na nim ciążyły) obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.