IBPB-2-2/4511-816/15/JG | Interpretacja indywidualna

Sposób ustalenia dochodu w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym.
IBPB-2-2/4511-816/15/JGinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. pochodne instrumenty finansowe
 3. program motywacyjny
 4. ustalanie dochodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2015 r. (data otrzymania 30 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ustalenia dochodu w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ustalenia dochodu w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest członkiem zarządu w spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka). Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży IT i dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie mobilnej rozrywki, marketingu i infrastruktury. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów.

Aktualnie Wnioskodawca pełni w Spółce funkcję członka zarządu na podstawie aktu powołania. Spółka nie zawarła z Wnioskodawcą umowy o pracę. Wynagrodzenie Wnioskodawcy wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Wnioskodawca prowadzi też indywidulaną działalność gospodarczą. Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze źródła indywidualna działalność gospodarcza podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki liniowej 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z rozwojem działalności, spółka dominująca wobec Spółki (dalej: Spółka Dominująca) rozważa wprowadzenie programu (dalej: Program Motywacyjny lub Program) skierowanego do kluczowych członków personelu Grupy Kapitałowej Spółki Dominującej (dalej: Uczestnicy), w tym kluczowych członków personelu Spółki. Spółka Dominująca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Celem wprowadzenia Programu będzie zdefiniowanie środków motywujących kluczowych członków personelu Grupy do kształtowania kariery zawodowej w ramach długookresowego zatrudnienia lub współpracy z podmiotami Grupy. Spółka Dominująca będzie mieć dowolność w przedmiocie doboru osób, które zaprosi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Spółka Dominująca planuje zaprosić do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym członków zarządu Spółki (w tym Wnioskodawcę) oraz inne osoby uznawane przez Spółkę za kluczowych członków personelu Grupy. Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym będzie dobrowolne. Oznacza to, że żadna osoba nie będzie zobowiązana do udziału w Programie Motywacyjnym ani też żadnej osobie nie będzie przysługiwało roszczenie o zawarcie Umowy i uczestnictwo w Programie Motywacyjnym.

Program Motywacyjny opierał się będzie na umożliwieniu Uczestnikom nabycia pochodnego instrumentu finansowego (dalej: Instrument Pochodny) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego zostaną uregulowane w ogólnych warunkach dla umów pochodnego instrumentu finansowego (dalej: Ogólne Warunki) oraz zawieranych przez Spółkę Dominującą z Uczestnikami umowach o pochodnym instrumencie finansowym (dalej: Umowy). Będą to umowy cywilnoprawne, których zawarcie będzie niezależne od innych umów i stosunków wiążących Spółkę lub Spółkę Dominującą z Uczestnikami Programu Motywacyjnego.

Instrument Pochodny nie będzie podlegać inkorporacji w dokumencie ani też dematerializacji i zapisowi na rachunkach pochodnych instrumentów. Instrument Pochodny będzie uprawniał Uczestnika do uzyskania w przyszłości kwoty rozliczenia pieniężnego wynikającej z realizacji Instrumentu Pochodnego. Instrument Pochodny będzie bowiem stanowić prawo majątkowe przysługujące Uczestnikowi wobec Spółki Dominującej do żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty rozliczenia pieniężnego, która to kwota będzie zależna (w sposób określony w Ogólnych Warunkach oraz w Umowie) od różnicy pomiędzy ceną rozliczenia a ceną wykonania, powiększoną o parametr odstępu w przypadku gdy cena rozliczeniowa jest większa lub równa cenie wykonania. Wartość Instrumentu Pochodnego zależeć będzie od wartości instrumentu bazowego za okres lub na dzień wskazany w Umowie. Instrumentem bazowym będzie skonsolidowana EBITDA Grupy lub EBITDA określonego Business Unit’u funkcjonującego w ramach Grupy, lub inny wskaźnik finansowy wskazany w Umowie. Wartość instrumentu bazowego obliczana będzie przez Spółkę Dominującą. Szczegółowe zasady kalkulacji instrumentu bazowego wynikać będą z obowiązujących Spółkę Dominującą standardów rachunkowości oraz polityki rachunkowej.

Wskaźniki, od których zależeć będzie prawo do otrzymania (lub nieotrzymania) rozliczenia Instrumentu Pochodnego będą ustalane na dany dzień (dalej: Dzień Wykonania). Dniem Wykonania będzie zatem dzień ustalenia ewentualnej kwoty rozliczenia przysługującego Uprawnionemu z Instrumentu Pochodnego z tytułu jego wykonania. Będzie to dzień tożsamy z dniem ustalenia kursu rozliczeniowego. W związku z powyższym, w Dniu Wykonania będzie już wiadomo czy kwota wynikająca z rozliczenia Instrumentu Pochodnego jest (lub nie jest) należna Uczestnikowi. Jeśli w Dniu Wykonania ustalone zostanie, że Uczestnikowi przysługuje określona kwota pieniężna z tytułu rozliczenia, kwota ta będzie mu wypłacana w dniu rozliczeniowym (dalej: Dzień Rozliczenia). Zgodnie z Ogólnymi Warunkami, rozliczenie stanie się wymagalne w Dniu Rozliczenia. Innymi słowy, przed tym dniem Uczestnikowi nie będzie przysługiwało skuteczne roszczenie o wypłatę środków tytułem rozliczenia Instrumentu Pochodnego. Dzień Rozliczenia będzie przypadać na ustalony dzień przydający po Dniu Wykonania (np. 30 dzień po Dniu Wykonania). Rozliczenie pieniężne w Dniu Rozliczenia następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Uczestnika.

Wnioskodawca podkreślił, że uzyskanie prawa do otrzymania kwoty rozliczenia w związku z realizacją Instrumentu Pochodnego oraz wysokość tej kwoty będzie uzależniona od poziomu wskazanych w danej Umowie zmiennych wskaźników finansowych. Prawo do otrzymania kwoty rozliczenia pieniężnego przez Uczestnika będzie mieć zawsze charakter warunkowy. Spółka Dominująca ani Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem przez Uczestnika Instrumentu Pochodnego. Spółka Dominująca ani Spółka nie będzie udzielać żadnego zapewnienia co do ziszczenia się jakichkolwiek warunków uprawniających do wykonania Instrumentu Pochodnego oraz otrzymania przez Uczestników jakichkolwiek kwot z tytułu rozliczenia Instrumentu Pochodnego.

Uczestnicy będą mieli prawo do realizacji Instrumentów Pochodnych tylko w przypadku, gdy wartość zmiennych bazowych osiągnie określony w Umowie poziom. Może się zdarzyć, że dany wskaźnik bazowy nie osiągnie zamierzonego poziomu i w rezultacie nie zostaną spełnione przesłanki uprawniające do realizacji prawa do rozliczenia pieniężnego. W chwili nabycia Instrumentu Pochodnego Uczestnik nie będzie miał więc pewności, czy w przyszłości prawo do rozliczenia pieniężnego w ogóle powstanie, ani też jaka będzie jego ewentualna wysokość.

Instrumenty Pochodne będą nabywane przez Uczestników odpłatnie, za ustaloną przez strony Umowy kwotę, którą będą oni zobowiązani uiścić na rzecz Spółki Dominującej (dalej: Premia). Uczestnik zobowiązany będzie do zapłacenia Premii przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę Dominującą, w terminie 14 dni od wystawienia Instrumentu Pochodnego. Wysokość Premii określi każdorazowo Umowa.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami, Instrumenty Pochodne będą niezbywalne. Tym samym, nie będą one mogły być przedmiotem obrotu. Niezbywalność Instrumentów Pochodnych wynikać będzie z Ogólnych Warunków. Postanowiono w nich, że zbycie Instrumentów Pochodnych jak i zbycie wierzytelności z nich wynikających lub przyszłych, w tym w drodze cesji, nie jest możliwe bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Spółki Dominującej. W Ogólnych Warunkach stwierdzono również, że Spółka Dominująca nieodwołalnie odmawia zgody na zbycie Instrumentów Pochodnych.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Instrument Pochodny wygaśnie w przypadku, gdy ustanie powiązanie (rozumiane jako stosunek pracy, świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej lub stosunek wynikający z powołania w skład organów podmiotu z Grupy) Uczestnika z Grupą. Instrument Pochodny wygaśnie również w wypadku, gdy

 1. cena wykonania będzie większa od ustalonej w dniu wykonania ceny rozliczenia;
 2. Spółka Dominująca znajdzie się w stanie niewypłacalności;
 3. skonsolidowane sprawozdanie Grupy nie zostanie zatwierdzone przez walne zgromadzenie Spółki Dominującej w terminie do dnia wykonania.

Celem Programu Motywacyjnego jest zachęcenie Uczestników do zwiększenia swojego zaangażowania w rozwój Grupy oraz w poprawę jej wyników, co w efekcie ma się przyczynić do wzrostu przychodów osiąganych przez Grupę.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami, kwoty rozliczenia pieniężnego wypłacane w ramach Programu Motywacyjnego nie będą stanowiły wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pełnienie funkcji w organach Spółki lub ewentualnego przyszłego pełnienia funkcji w organach Spółki Dominującej ani wynagrodzenia za świadczenie usług lub wykonanie dzieła na rzecz Spółki lub Spółki Dominującej. Nie będą one stanowiły żadnego składnika takiego wynagrodzenia.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania.

Pytania dotyczące sposobu ustalenia dochodu:

 1. Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z uczestniczeniem w Programie, tj. przychody z tytułu rozliczenia Instrumentu Pochodnego (środki pieniężne uzyskiwane z tytułu rozliczenia Instrumentu Pochodnego) powinny być zaliczone do przychodów z kapitałów pieniężnych...
 2. Kiedy dojdzie do powstania u Wnioskodawcy przychodu z tytułu rozliczenia Instrumentu Pochodnego...
 3. Czy Premia uiszczana przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Dominującej stanowić będzie koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy...
 4. Kiedy Premia będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę...

Pytanie dotyczące stawki podatku:

 1. Czy Wnioskodawca powinien opodatkować dochód z tytułu rozliczenia Instrumentu Pochodnego przy zastosowaniu 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych...

Ad. l.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z uczestniczeniem w Programie, tj. przychody z tytułu rozliczenia Instrumentu Pochodnego (środki pieniężne uzyskiwane z tytułu rozliczenia Instrumentu Pochodnego) powinny być zaliczone do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Ad. 2.

Do powstania przychodu z tytułu rozliczenia Instrumentu Pochodnego dojdzie w Dniu Wykonania.

Uzasadnienie ad. 1 i 2.

W art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) zdefiniowano pojęcie „pochodnych instrumentów finansowych”. Przez „pochodne instrumenty finansowe” rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają zatem własnej, autonomicznej definicji pochodnego instrumentu finansowego. Koniecznie jest odwołanie się do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: u.o.i.f.).
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na różnicę,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei zgodnie z art. 3 pkt 28a u.o.i.f. – ilekroć w ustawie jest mowa o instrumentach pochodnych, rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, Instrumenty Pochodne będące przedmiotem niniejszego wniosku stanowić będą pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.i.f. Będą to bowiem instrumenty finansowe, których wartość uzależniona będzie od wartości innych instrumentów finansowych (tzw. instrumentów bazowych). Instrumentami bazowymi będą wybrane wskaźniki finansowe, m.in. skonsolidowane EBITDA Grupy.

Pewnych wskazówek co do wymogów, jakie powinien spełniać instrument finansowy, aby mógł on zostać uznany za pochodny instrument finansowy dostarcza także Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (dalej: Rozporządzenie).

Zgodnie z § 3 pkt 4 Rozporządzenia – instrument pochodny jest to instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Instrumenty Pochodne będą także odpowiadać przesłankom przewidzianym w Rozporządzeniu, ponieważ:

 • wartość Instrumentu Pochodnego będzie uzależniona od instrumentu bazowego, tj. od wartości wskaźnika finansowego (np. EBITDA Grupy lub EBITDA Unitu),
 • kwota Premii uiszczana przez Uczestników (kwota wydatków poniesionych na nabycie Instrumentu Pochodnego) będzie relatywnie niska,
 • realizacja praw wynikających z Instrumentów Pochodnych nastąpi w przyszłości (rozliczenie przyjmie formę pieniężną). W momencie nabycia prawo to ma charakter warunkowy i potencjalny.

Reasumując Wnioskodawca uważa, że rozważana konstrukcja Instrumentów Pochodnych pozwoli na uznanie ich za instrumenty pochodne w rozumieniu u.o.i.f. W konsekwencji, będą to pochodne instrumenty finansowe również na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca zawarł katalog źródeł przychodów. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy – jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i inne prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych inne niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) tego przepisu. Z kolei zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Zdaniem Wnioskodawcy, analiza powyższych uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że przychody z tytułu rozliczenia Instrumentu Pochodnego będą zaliczane do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne.

Organy podatkowe, w licznych interpretacjach indywidualnych potwierdzają, że przychody z realizacji pochodnych instrumentów finansowych (realizowanych w ramach programów motywacyjnych) należy przypisać do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne. Przykładem może być interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4511-208/15/MW, w której wnioskodawca szczegółowo przedstawił program motywacyjny oparty na pochodnych instrumentach finansowych, organ zaś uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia: „Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskane przez Uczestników z tytułu realizacji Jednostek Instrumentu powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych – zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Jedynym momentem powstania obowiązku podatkowego po stronie Uczestników będzie realizacja praw wynikających z Jednostek Instrumentu”.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód po jego stronie powstanie dopiero z chwilą realizacji praw wynikających z instrumentu pochodnego (rozliczenia Instrumentu Pochodnego), a nie wcześniej. Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się bowiem moment realizacji tych praw.

Moment realizacji praw nie musi być zawsze tożsamy z chwilą faktycznej wypłaty środków pieniężnych. Przychód powstanie bowiem w chwili, gdy (zgodnie z konstrukcją pochodnego instrumentu finansowego) kwota rozliczenia stanie się należna uczestnikowi. W przedmiotowej sprawie dniem powstania przychodu będzie zatem Dzień Wykonania. Takie wnioski potwierdzane są przez organy podatkowe np. taki pogląd wyrażony został w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 czerwca 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-331/15/MZM. Organ uznał poniżej przytoczone stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe i odstąpił od własnego uzasadnienia: „Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli od 2016 r. lub od kolejnego roku będzie on otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę, to ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. momencie kiedy kwota Rozliczenia pieniężnego stanie się należna stosownie do Terminu zapadalności roszczenia o Rozliczenie pieniężne wynikającego z Umowy) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej – zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – i zadeklarowaniu – zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym podatnika).

(...) Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie powyższego przepisu, przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momencie nabycia przez niego Prawa, gdyż na tym etapie nie otrzymuje on jeszcze środków pieniężnych. Co więcej, Wnioskodawca ponosi odpłatność za nabycie prawa w kwocie 100 zł.

Przysporzenie, które otrzymuje Uczestnik na tym etapie, jest jedynie potencjalne, gdyż nabycie Prawa stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania Rozliczenia pieniężnego w przyszłości (po spełnieniu określonych warunków). W związku z tym, że prawo jest warunkowe, brak jest jakiejkolwiek gwarancji, że Wnioskodawca otrzyma kwoty Rozliczeń pieniężnych (dotyczy to przypadku, gdy warunki określone w programie nie zostaną spełnione). Ponadto Wnioskodawca nie może rozporządzać ww. prawami aż do momentu ich realizacji”.

Podobny pogląd Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyraził w interpretacji z 6 maja 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-180/15/NG: „Reasumując, zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę stanowiskiem, ewentualny przychód po stronie Wnioskodawcy, powstanie dopiero w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna stosownie do Terminu Zapadalności roszczenia o Rozliczenie Pieniężne wynikającego z Umowy), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlega opodatkowaniu (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) z zastosowaniem 19% stawki podatkowej – zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – i zadeklarowaniu – zgodnie z art. 30b ust. 6 ustawy – w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy”.

Ad. 3.

Premia uiszczana przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Dominującej stanowić będzie koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Ad. 4.

Premia będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę w chwili wykazania przychodu z tytułu realizacji Instrumentu Pochodnego.

Uzasadnienie ad. 3 i 4.

Jak wynika z treści art. 30b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodem z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Zgodnie zaś z art. 23 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych – do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia – o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca „przesunął w czasie moment ustalenia kosztów uzyskania przychodów do czasu realizacji, rezygnacji z realizacji albo do czasu odpłatnego zbycia praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych” (por. A. Bartosiewicz, Komentarz do art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, LEX 2015).

Odnosząc powyższe regulacje na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Premia uiszczana przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Dominującej stanowić będzie zapłatę za przeniesienie na Wnioskodawcę określonego prawa majątkowego, przyjmującego postać Instrumentu Pochodnego. Premia jest opłatą niezależną od wyniku zawartego kontraktu i stanowi w rzeczywistości cenę nabycia Instrumentu Pochodnego (a więc wydatek Wnioskodawcy związany z nabyciem Instrumentu Pochodnego). Z uwagi na treść art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – koszt podatkowy powstanie dopiero w chwili realizacji praw wynikających z Instrumentu Pochodnego, czyli w praktyce w Dniu Wykonania.

Jednocześnie, Premia nie powiększy wartości początkowej żadnego środka trwałego ani wartości niematerialnych i prawnych. W związku z tym należy stwierdzić, że zostały spełnione wszelkie przesłanki uznania Premii na koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Podsumowując, Wnioskodawca uważa, że Premia uiszczana przez niego w związku z wystawieniem Instrumentu Pochodnego przez Spółkę Dominującą stanowić będzie koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy. Koszt ten powstanie z chwilą rozliczenia Instrumentu Pochodnego.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdza szereg innych (także najnowszych) interpretacji indywidualnych, dotyczących podobnych programów motywacyjnych, m.in. interpretacje:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie sposobu ustalenia dochodu w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym (tj. pytań oznaczonych we wniosku nr 1, 2, 3 i 4). Ocena stanowiska w zakresie stawki podatku w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym (tj. pytania oznaczonego we wniosku nr 5) została zawarta w odrębnej interpretacji.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Stosownie do przywołanego art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – odstąpiono od oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.