IBPB-1-1/4510-21/16/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki związane z realizacją programu motywacyjnego można zaliczyć do kup pośrednich zaliczanych w momencie potrącenia?
IBPB-1-1/4510-21/16/WRzinterpretacja indywidualna
 1. koszty pośrednie
 2. program motywacyjny
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 22 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) w 2015 r. wprowadził program motywacyjny dla członków zarządu Spółki oparty na pochodnych instrumentach finansowych realizowanych w formie wypłat gotówkowych, które to wypłaty uzależnione są od określonego wskaźnika finansowego Spółki. Wprowadzenie programu motywacyjnego miało na celu m.in. wzrost motywacji członków zarządu do podejmowania działań, mających na celu osiągnięcie lepszych wyników finansowych Spółki oraz zatrzymanie najlepszych osób w Spółce.

W 2016 r. Wnioskodawca planuje wprowadzić nowy program motywacyjny (dalej: „Program”) dla członków zarządu Spółki. Podobnie jak w przypadku poprzedniego programu motywacyjnego, wprowadzenie Programu będzie miało na celu m.in. wzrost motywacji członków zarządu (dalej: „Uczestnicy”) do podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników finansowych Spółki oraz zatrzymanie najlepszych osób w Spółce. Program ten będzie również oparty na pochodnych instrumentach finansowych realizowanych w formie wypłat gotówkowych, które to wypłaty uzależnione będą od określonego wskaźnika finansowego Spółki. Uczestnictwo w Programie będzie dobrowolne. Uczestnicy otrzymują wynagrodzenie za pełnienie funkcji członków zarządu na podstawie uchwały wspólników Spółki i planuje się, że w 2016 r. nie ulegnie to zmianie. Od 2017 r. niektórzy członkowie zarządu mogą jednak otrzymywać wynagrodzenie za pełnioną funkcję na podstawie umowy o pracę.

Program będzie adresowany do Uczestników, którzy w dniu jego wejścia w życie będą pełnić funkcję członka zarządu Spółki lub zostaną powołani przez Wspólników do pełnienia funkcji członka zarządu Spółki w czasie trwania Programu. Przystąpienie do Programu przez Uczestników będzie dobrowolne.

Spółka planuje zawrzeć z każdym z Uczestników umowę pochodnego instrumentu finansowego (dalej: „Umowa”), której treścią będzie przyznanie Uczestnikom warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego (dalej: „Rozliczenie Pieniężne”) uzależnionego od wysokości określonego wskaźnika finansowego, tj. zysku netto Spółki (dalej: „Wskaźnik”). Umowy te będą zawierane odrębnie od uchwał powołujących członków zarządu do pełnienia funkcji w Spółce, umów o pracę lub innych umów zawartych między Uczestnikami a Spółką.

Wskaźnik będzie określony na podstawie sprawozdania finansowego skonsolidowanego lub jednostkowego (jeśli Spółka nie będzie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy) (dalej: „Sprawozdanie Finansowe”), które zostało zbadane przez biegłego rewidenta i badanie zakończy się wydaniem przez biegłego rewidenta opinii innej niż negatywna.

Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy Uczestnik nabędzie w terminie („Termin Zapadalności roszczenia o Rozliczenie Pieniężne”) 30 czerwca kolejnego roku obrotowego, następującego po roku którego Rozliczenie Pieniężne dotyczy, pod warunkiem zbadania Sprawozdania Finansowego przez biegłego rewidenta i zakończenia badania wydaniem przez biegłego rewidenta opinii innej niż negatywna.

W przypadku odmowy wydania przez biegłego rewidenta opinii z badania Sprawozdania Finansowego, Rozliczenie Pieniężne nie przysługuje.

W przypadku braku zbadania Sprawozdania Finansowego i niewydania opinii w terminie do 30 czerwca roku obrotowego następującego po roku, którego dotyczy Sprawozdanie Finansowe, Termin Zapadalności roszczenia o Rozliczenia Pieniężne będzie wynosił 14 dni od daty zbadania Sprawozdania Finansowego i wydania opinii przez biegłego rewidenta Innej niż negatywna.

Wypłata Rozliczenia Pieniężnego nastąpi w terminie 7 dni od daty nabycia prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego.

Realizacja warunkowego prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego przez Uczestników („Prawo”) dokona się poprzez wypłatę przez Spółkę kwoty Rozliczenia Pieniężnego, stanowiącego procent Wskaźnika za dany rok obrotowy, należnego Uczestnikowi.

Kwota Rozliczenia Pieniężnego, w odniesieniu do zawartej z danym Uczestnikiem Umowy, będzie obliczana w następujący sposób:

(1) dla Uczestników zaszeregowanych jako członkowie zarządu Spółki grupy 1 oraz członkowie zarządu Spółki grupy 2 zgodnie z obowiązującym w Spółce systemem zaszeregowania:

RP = P1 x Zn,

gdzie:

RP - kwota Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy,

Zn - wartość Wskaźnika, tj. zysku netto Spółki określonego na podstawie Sprawozdania Finansowego.

P1 - określony przez Spółkę procent zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przypisany, dla celów ustalenia wysokości Rozliczenia Pieniężnego, Uczestnikowi w następujący sposób:

(i) w przypadku, gdy Wskaźnik jest mniejszy lub równy 32,5 mln złotych: P1 = X, gdzie wartość X zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie. W opisanym w przypadku l. (i), kwota Rozliczenia Pieniężnego zostanie obliczona według wzoru: RP = X x Zn,

(ii) w przypadku, gdy Wskaźnik jest większy niż 32,5 mln złotych, ale nie przekracza kwoty 40 mln złotych:

 • dla Wskaźnika z przedziału do 32,5 mln złotych włącznie: P1 = X, gdzie wartość X zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,
 • dla Wskaźnika z przedziału powyżej 32,5 mln złotych do 40 mln złotych włącznie: P1 = Y, gdzie wartość Y zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,
 • w opisanym przypadku l.(ii), kwota Rozliczenia Pieniężnego zostanie obliczona według wzoru: RP = X x 32,5 mln złotych + Y x (Zn - 32,5 mln złotych)

(iii) w przypadku, gdy Wskaźnik jest większy niż 40 mln złotych:

 • dla Wskaźnika z przedziału do 32,5 mln złotych włącznie: P1 = X, gdzie wartość X zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,
 • dla Wskaźnika z przedziału powyżej 32,5 mln złotych do 40 mln złotych włącznie: P1 = Y, gdzie wartość Y zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,
 • dla Wskaźnika powyżej 40 mln złotych: P1 =2, gdzie wartość Z zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie.
 • W opisanym przypadku l.(iii), kwota Rozliczenia Pieniężnego zostanie obliczona według wzoru: RP = X x 32,5 mln złotych + Y x 7,5 mln złotych+ Z x (Zn - 40 mln złotych).

(2) dla Uczestników zaszeregowanych jako członkowie zarządu Spółki grupy 3 lub członkowie zarządu Spółki grupy 4 zgodnie z obowiązującym w Spółce systemem zaszeregowania - jako mniejsza z dwóch alternatywnych wartości obliczonych zgodnie z zasadami wskazanymi w podpunktach (A) lub (B):

(A) RP = P2 x Zn

gdzie:

RP - kwota Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy,

P2 - określony przez Spółkę procent zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przypisany, dla celów ustalenia wysokości Rozliczenia Pieniężnego, Uczestnikowi,

Zn - wartość Wskaźnika, tj. zysku netto Spółki określonego na podstawie Sprawozdania Finansowego.

(B) RP = (P3 x Zn),

gdzie:

RP - kwota Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy

Zn - wartość Wskaźnika, tj. zysku netto Spółki określonego na podstawie Sprawozdania Finansowego.

P3 - określony przez Spółkę procent zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przypisany, dla celów ustalenia wysokości Rozliczenia Pieniężnego, Uczestnikowi w następujący sposób:

(i) w przypadku, gdy Wskaźnik jest mniejszy lub równy 32,5 mln złotych: P3 = X, gdzie wartość X zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie. W opisanym przypadku 2.B.(i), kwota Rozliczenia Pieniężnego zostanie obliczona według wzoru: RP = X x Zn,

(ii) w przypadku, gdy Wskaźnik jest większy niż 32,5 mln złotych, ale nie przekracza kwoty 40 mln złotych:

 • dla Wskaźnika z przedziału do 32,5 mln złotych włącznie: P3 = X, gdzie wartość X zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,
 • dla Wskaźnika z przedziału powyżej 32,5 mln złotych do 40 mln złotych włącznie: P3 = Y, gdzie wartość Y zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,
 • w opisanym przypadku 2.B.(ii), kwota Rozliczenia Pieniężnego zostanie obliczona według wzoru: RP = X x 32,5 mln złotych + Y x (Zn - 32,5 mln złotych)

(iii) w przypadku, gdy Wskaźnik jest większy niż 40 mln złotych:

 • dla Wskaźnika z przedziału do 32,5 mln złotych włącznie: P3 = X, gdzie wartość X zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,
 • dla Wskaźnika z przedziału powyżej 32,5 mln złotych do 40 mln złotych włącznie: P3 = Y, gdzie wartość Y zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie,
 • dla Wskaźnika powyżej 40 mln złotych: P3 = Z, gdzie wartość Z zostaje określona w zawartej z Uczestnikiem Umowie.
 • W opisanym przypadku 2.B.(iii), kwota Rozliczenia Pieniężnego zostanie obliczona według wzoru: RP = X x 32,5 mln złotych + Y x 7,5 mln złotych + Z x (Zn - 40 mln złotych).

Programem nie będą objęci członkowie zarządu z grupy 5 lub grupy o wyższym numerze, zgodnie z obowiązującym w Spółce systemem zaszeregowania.

Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego nie powstanie, jeśli wartość zysku netto w danym roku obrotowym, nie przekroczy określonej przez Spółkę w Umowach kwoty.

Wysokość należnego Uczestnikowi procentu Wskaźnika będzie określona w indywidualnych Umowach, zawartych na czas nieokreślony z każdym Uczestnikiem osobno.

Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego jest przyznawane Uczestnikom odpłatnie (cena nabycia wynosi 1000 zł) i będzie niezbywalne do chwili, gdy jego realizacja stanie się możliwa.

Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego nie powstanie, jeśli:

 1. Uczestnik pełnił funkcję członka zarządu Spółki przez niepełny dany rok obrotowy, którego dane Rozliczenie Pieniężne dotyczy, lub
 2. Uczestnik zrezygnuje z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki przed Terminem Zapadalności roszczenia o Rozliczenie Pieniężne.

Prawo to będzie zatem warunkowe. Kwota Rozliczenia Pieniężnego będzie wpływała na kwotę wyniku finansowego Spółki (zysk netto). W szczególności wypłata Rozliczenia Pieniężnego nie stanowi udziału członków zarządu w rocznym zysku netto Spółki i będzie finansowana ze środków obrotowych Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłaty kwot Rozliczenia Pieniężnego dokonywane na rzecz Uczestników przez Spółkę będą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłaty kwot Rozliczenia Pieniężnego dokonywane na rzecz Uczestników przez Spółkę będą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Na podstawie powyższej regulacji należy przyjąć, że Spółka ma możliwość rozpoznania poniesionego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów, pod warunkiem, że spełnione są łącznie dwa warunki:

 1. wydatek wykazuje związek z przychodem, tzn. jest poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
 2. wydatek nie znajduje się w grupie wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki dokonane przez Spółkę mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli są nakierowane na osiągniecie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów Spółki. Warunkiem zaliczania danego wydatku do kosztów podatkowych przez Spółkę nie jest natomiast wystąpienie konkretnego przychodu, ale wystarczające jest w tym względzie podjęcie działań w celu jego potencjalnego osiągnięcia albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Związek wydatków Spółki z jej przychodami może mieć przy tym także charakter pośredni.

W świetle powyższych uwag Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wypłaty kwot Rozliczenia Pieniężnego dokonywane na rzecz Uczestników przez Spółkę mogą być traktowane jako służące zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów Wnioskodawcy. Taką kwalifikację uzasadnia okoliczność, iż wprowadzenie Programu będzie miało na celu przede wszystkim:

 • wzrost motywacji Uczestników do podejmowania działań ukierunkowanych na osiągnięcie lepszych wyników finansowych Spółki, a w konsekwencji poprawę efektywności funkcjonowania oraz rezultatów finansowych Spółki;
 • zatrzymanie najlepszych osób w Spółce poprzez wykreowanie dla Uczestników odpowiedniej zachęty finansowej oraz stworzenie mechanizmów uzależniających powstanie prawa do realizacji Rozliczenia Pieniężnego od pełnienia przez Uczestnika funkcji członka zarządu Spółki. Dzięki temu Spółka uzyska możliwość stworzenia doświadczonego i efektywnego zespołu, wydajnie realizującego cele biznesowe Spółki, co powinno z kolei przyczynić się do zwiększenia wysokości uzyskiwanych przez Spółkę przychodów.

Możliwość kwalifikacji wydatków związanych z realizacją planów motywacyjnych, opartych o pochodne instrumenty finansowe, jako kosztów uzyskania przychodów została potwierdzona w analogicznych stanach faktycznych m.in. przez:

W konsekwencji przyjąć należy, że warunek istnienia związku wypłaty kwot Rozliczenia Pieniężnego dokonywanych na rzecz Uczestników z przychodem Spółki będzie spełniony. Ponadto, spełniony będzie również drugi warunek zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, tj. wypłaty kwot Rozliczenia Pieniężnego nie zostały wymienione w katalogu art. 16 ust. 1 updop, tj. katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wypłaty kwot Rozliczenia Pieniężnego dokonywane na rzecz Uczestników przez Spółkę będą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała..

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.