1061-IPTPB3.4511.384.2016.1.IC | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych objęcia akcji w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych oraz opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji (pytanie nr 2 i 3)
1061-IPTPB3.4511.384.2016.1.ICinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. opodatkowanie przychodu
 3. program motywacyjny
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia akcji w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych oraz opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji (pytanie nr 2 i 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 25 maja 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.385.2016.1.IC (doręczonym w dniu 2 czerwca 2016 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 13 czerwca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 7 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest obywatelem polskim, mającym miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka). Wnioskodawca został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki uchwałą walnego zgromadzenia Spółki. Ponadto Wnioskodawcę wiąże ze Spółką stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jednakże na stanowisku innym niż funkcja pełniona w Zarządzie Spółki.

Na początku 2016 r. Spółka rozpoczęła proces wdrażania dwóch programów motywacyjnych (dalej: Program A oraz Program B), które zostały skierowane do członków zarządu Spółki (dalej: Uprawnieni lub Uczestnicy).

Program A stanowi modyfikację funkcjonującego w Spółce od 2015 r. Programu motywacyjnego, opartego o emisję warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Uprawnieni, w tym Wnioskodawca, będą mieli w przyszłości prawo do objęcia akcji Spółki (powyższy program stanowił również przedmiot interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 28 lipca 2015 r., nr IBPB2-2-2/4511-124/15/MZM). Modyfikacja Programu nastąpiła w zakresie zmiany ceny emisyjnej, po której obejmowane będą akcje. Poprzednio cena ta była równa wartości nominalnej akcji i wynosiła 1 zł, natomiast w Programie A, cena ta określana jest jako wartość rynkowa akcji i stanowi kurs zamknięcia notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z dnia X roku.

W celu wprowadzenia Programu, walne zgromadzenie Spółki podjęło stosowne uchwały, tj. w przedmiocie implementacji Programu oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów oraz akcji obejmowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy ze wskazaniem, że uprawnionymi do objęcia wyemitowanych akcji (jeżeli do emisji dojdzie) będą Uczestnicy Programu. Wyemitowane warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia akcji Spółki (1 akcja za 1 warrant) wyemitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzania o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

Warranty subskrypcyjne zgodnie ze swoją naturą nie rodzą prawa do dywidendy, udziału w majątku spółki po jej likwidacji, czy innych praw majątkowych, ani praw korporacyjnych, w tym prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach organizowanego przez Spółkę Programu A będą imienne i nie będą mogły być zbywane na rzecz osób trzecich. Warranty będą podlegały dziedziczeniu i będą przyznawane Uprawnionym nieodpłatnie w poszczególnych latach obowiązywania Programu, pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznych wyznaczanych przez Radę Nadzorczą zgodnie z Regulaminem Programu. Prawo objęcia akcji wskutek realizacji praw z warrantów będzie przysługiwało Uprawnionym, w tym Wnioskodawcy, po upływie ostatniego roku obowiązywania Programu, po uiszczeniu określonej w Programie ceny emisyjnej. Podstawą funkcjonowania Programu motywacyjnego będzie Regulamin Programu przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie jego implementacji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia szczegółów Programu. W okolicznościach określonych w Programie prawa z warrantu wygasną, a sam warrant zostanie umorzony przez Spółkę bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz Uprawnionych. W takiej sytuacji warrant nigdy nie będzie uprawniał do objęcia akcji, lecz wygaśnie bez realizacji praw z warrantu.

Program B – oparty jest na tzw. Akcjach Fantomowych, a jego Uczestnikami są członkowie zarządu Spółki. Zasady wdrażania i funkcjonowania Programu B, zawarte zostały w przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminie. Celem Programu jest stworzenie mechanizmów motywujących do efektywnego zarządzania Spółką, do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki, jej rozwój oraz długoterminowe związanie członków Zarządu ze Spółką i stworzenie warunków umożliwiających wynagradzanie członków Zarządu Spółki za ich wkład w osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

Zgodnie z Regulaminem Programu B, Akcje Fantomowe stanowią instrument finansowy pochodny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz art. 3 pkt 28 a) Ustawy, którego instrumentem bazowym jest akcja Spółki, i którego wartość wyliczana jest w oparciu o kurs akcji Spółki, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie Programu B.

Akcje Fantomowe mają postać wirtualną i nabywane są przez Uczestników od Spółki w oparciu o stosunek cywilnoprawny nawiązany poza stosunkiem służbowym. Akcje Fantomowe nie są papierami wartościowymi w rozumieniu Ustawy, a w szczególności nie stanowią akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, nie dają prawa głosu, nie upoważniają do udziału w zysku i nie są notowane na GPW. Akcje Fantomowe są niezbywalne, nie podlegają też zamianie na inne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne, w rozumieniu Ustawy. Uprawnienia wynikające z Akcji Fantomowych podlegają dziedziczeniu.

Warunkiem przyznania Akcji Fantomowych Uczestnikom będzie spełnienie za dany okres (w analizowanym przypadku rok obrotowy), w którym Program będzie realizowany, określonego poziomu wskaźników ekonomicznych (np. zysk netto czy EBITDA gotówkowa). Spełnienie niniejszych warunków skutkować będzie wyliczeniem wartości Programu B, zgodnie ze wzorem ustalonym w Regulaminie Programu B, w oparciu o który zostanie ustalona następnie całkowita liczba Akcji Fantomowych przyznawanych wszystkim Uczestnikom Programu.

Całkowita liczba Akcji Fantomowych przyznawanych wszystkim Uczestnikom za dany okres Programu B, obliczana będzie jako iloraz Wartości Programu oraz ceny akcji Spółki będącej średnią arytmetyczną kursu akcji Spółki z okresu ustalonego w Regulaminie Programu B. Zarówno ocena spełnienia warunków do przyznania Akcji Fantomowych, jak i ustalenie całkowitej liczby Akcji Fantomowych oraz liczby Akcji Fantomowych należnych poszczególnym Uczestnikom, zostanie dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały.

Kolejno Rada Nadzorcza Spółki, złoży Uczestnikom pisemną ofertę nieodpłatnego nabycia Akcji Fantomowych w ilości wynikającej z podjętej uchwały, a przyjęcie oferty nastąpi poprzez złożenie przez Uprawnionych Radzie Nadzorczej Spółki pisemnego oświadczenia. Poprzez nabycie Akcji Fantomowych, Uczestnik nabędzie warunkowe niezbywalne prawo do otrzymania po upływie tzw. Okresu Przetrzymania (okresu czasu, w którym Uprawniony nie będzie mógł wykonać uprawnień wynikających z Akcji Fantomowych) tzw. Świadczenia Fantomowego, w wysokości nieokreślonej w chwili ich nabycia.

Okres Przetrzymania definiowany jest w Regulaminie Programu B i w momencie składania wniosku wynosi 6 miesięcy. Wnioskodawca nie wyklucza jednak, że w następnych latach okres ten może ulec zmianie, np. do kwartału, 5 miesięcy, roku. Świadczenie Fantomowe będzie kalkulowane jako iloczyn przyznanych Uczestnikowi Akcji Fantomowych, co do których upłynął Okres Przetrzymania oraz ceny akcji Spółki będącej średnią arytmetyczną kursu akcji Spółki na zamknięcie każdego dnia sesyjnego na GPW z Okresu Przetrzymania. W rezultacie, Uczestnicy na żadnym etapie realizacji Programu B nie otrzymają akcji Spółki do własnej dyspozycji, a jedynie prawo do uzyskania w przyszłości środków pieniężnych, których kwota uzależniona będzie od przyszłego kursu akcji Spółki. Co za tym idzie, w momencie otrzymania Akcji Fantomowych Uczestnik nie będzie w stanie określić wartości Świadczenia Fantomowego, gdyż uzależnione ono będzie od wartości kursu akcji Spółki. Dopiero po zakończeniu Okresu Przetrzymania taka wartość będzie mogła być dokładnie ustalona.

Regulamin Programu B przewiduje ponadto zdarzenia czy sytuacje, które mogą skutkować wygaśnięciem lub utratą prawa, zarówno do otrzymania Akcji Fantomowych, jak również do otrzymania Świadczenia Fantomowego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że: otrzymane przez Wnioskodawcę Akcie Fantomowe w ramach organizowanego programu motywacyjnego – „Program B” stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 , z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu A skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy objęcie akcji wskutek realizacji prawa z warrantu subskrypcyjnego i uiszczenia ceny emisyjnej określonej w Regulaminie Programu A skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 3. Jak ustalić podstawę opodatkowania i jak opodatkowane jest zbycie akcji Spółki uzyskanych w ramach Programu A...
 4. Czy otrzymanie Akcji Fantomowych w ramach Programu B skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 5. Czy po stronie Wnioskodawcy, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie jedynie z tytułu realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych, w momencie wypłaty Mu Świadczenia Fantomowego i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, który powinien zostać rozliczony wyłącznie w rocznym zeznaniu podatkowym o którym mowa w art. 30b ust. 6 ww. ustawy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 i 3, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc się do pytania nr 2, objęcie akcji wskutek realizacji prawa z warrantu subskrypcyjnego i uiszczenia ceny emisyjnej równej wartości rynkowej akcji określonej w sposób przewidziany w Regulaminie Programu, nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Natomiast w myśl art. 24 ust. 12 ustawy o PIT, powyższa zasada nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Dochód powstały w momencie realizacji warrantów subskrypcyjnych w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Ponieważ Wnioskodawca został uprawniony do objęcia akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia ustanawiającej Program, sam fakt objęcia akcji (niezależnie od tego czy nieodpłatnie czy za cenę niższą niż jej wartość rynkowa z dnia objęcia), nie będzie skutkować opodatkowaniem Uczestnika podatkiem dochodowym. Moment opodatkowania jest odsunięty w czasie do momentu zbycia akcji, a ewentualny koszt ich objęcia powinien kształtować wysokość kosztów uzyskania przychodów uczestnika obniżających późniejszy dochód ze zbycia akcji. Wynika to przede wszystkim z funkcji, jaką pełni art. 24 ust. 11 ustawy o PIT oraz z faktu, że przepis ten jako warunek odroczenia opodatkowania dochodu uczestnika do momentu zbycia akcji uznaje uprawnienie uczestnika do objęcia akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

Zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje oparcie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydanych przez organy podatkowe: „Wobec tego dochód powstały w momencie realizacji warrantów subskrypcyjnych, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji. W momencie zbycia akcji przez osobę uprawnioną powstanie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, przychód z kapitałów pieniężnych, z którego poszczególni uczestnicy programu winni rozliczyć się osobiście” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 lipca 2012 r., nr JLPB1/415-407/12-4/AP). Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2011 r., nr IBPBII/2/415 -429/11/MW.

Argumenty powyższe były również przywoływane w orzecznictwie sądów administracyjnych, tj.: w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1054/10, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 1160/13; w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1268/11; z dnia 27 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2176/09 oraz sygn. akt II FSK 1410/10.

Zgodnie z powołanym orzecznictwem przesunięcie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, daty opodatkowania do czasu zbycia objętych akcji, ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania (raz na etapie objęcia, a kolejny raz w momencie zbycia akcji) i opodatkowanie ostatecznego przysporzenia, które zrealizuje się w czasie sprzedaży objętych akcji.

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 3, dochód ze zbycia akcji kalkulowany jest jako różnica pomiędzy ceną uzyskaną przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia akcji objętych w ramach Programu a wydatkami poniesionymi na objęcie tych akcji. Dochód z odpłatnego zbycia będzie opodatkowany z zastosowaniem 19% stawki podatku, a obowiązek jego rozliczenia ciążył będzie na Wnioskodawcy.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 6 ustawy o PIT, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia akcji jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tego tytułu w roku kalendarzowym a kosztami uzyskania tych przychodów, określonymi na podstawie przepisów ustawy o PIT (art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT). Ustalając przychód ze sprzedaży akcji należy, zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 2 ww. ustawy, stosować odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o PIT, który w przypadku, w którym cena odbiega znacznie od wartości rynkowej dla określenia wartości przychodu nakazuje zastosować wartość rynkową.

Kosztami uzyskania przychodów, zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie lub objęcie akcji, w tym w szczególności cena emisyjna równa wartości rynkowej akcji określonej w Regulaminie Programu uiszczona przez Wnioskodawcę w momencie objęcia akcji wskutek realizacji prawa z warrantów objętych w ramach Programu.

Dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji nie łączy się z dochodami z innych źródeł przychodów (art. 30b ust. 5 ustawy o PIT) i opodatkowane są według stawki 19%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Stosowne do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia (art. 11 ust. 2a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Odnosząc stan faktyczny przedstawiony we wniosku do przywołanych powyżej przepisów wskazać należy, że jeżeli objęcie przedmiotowych akcji nastąpi po cenie emisyjnej wskazanej w imiennym wariancie subskrypcyjnym równej cenie rynkowej akcji, to po stronie Wnioskodawcy w momencie objęcia akcji niewątpliwie nie będzie miało miejsce przysporzenie majątkowe. Tym samym Wnioskodawca nie uzyska przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca odroczył moment powstania obowiązku podatkowego dotyczącego dochodu uzyskanego z tytułu nabycia akcji przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia do momentu ich zbycia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji (art. 24 ust. 12 ww. ustawy).

Stosownie do art. 24 ust. 12a ww. ustawy, wskazane powyżej przepisy ust. 11 i 12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z wykładnią językową cytowanych powyżej przepisów, a także zakazem rozszerzającego interpretowania przepisów zawierających preferencje podatkowe należy stwierdzić, że przepisy te odraczają moment opodatkowania dochodu wynikającego z różnicy między wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), w sytuacji, gdy spełnione są wskazane w nim warunki, tj.:

 • musi nastąpić objęcie (nabycie) akcji,
 • osoby obejmujące (nabywające) te akcje muszą być uprawnione do takiego nabycia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej ich emitentem,
 • spółka, której akcje są nabywane ma siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tak więc, dochód powstały w momencie realizacji wynikającego z warrantu subskrypcyjnego prawa do nabycia akcji, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji.

Odnosząc się natomiast do skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji objętych w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych należy stwierdzić, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi, w rozumieniu art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

W myśl przepisu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), ilekroć w tej ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), prawa do akcji, warianty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

W związku z powyższym należy podkreślić, że w sytuacji odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji, po Jego stronie powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w ww. art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy ustalaniu wartości tego przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Dochód, który Wnioskodawca uzyska ze zbycia akcji będzie opodatkowany zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazany przepis stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do treści art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Zgodnie z art. 30b ust. 5 ww. ustawy dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z powyższego wynika, że dopiero z chwilą sprzedaży akcji wydatki na ich objęcie lub nabycie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca pełni funkcję członka Zarządu Spółki akcyjnej, która planuje wdrożenie programu motywacyjnego skierowanego do członków Zarządu Spółki. Program motywacyjny oparty jest o emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych, które przyznawane są Uprawnionym nieodpłatnie. Warranty subskrypcyjne uprawniają do objęcia akcji w Spółce po uiszczeniu przez Uprawnionych ceny emisyjnej określanej jako wartość rynkowa akcji oraz po upływie określonego okresu czasu i spełnieniu się warunku podwyższenia kapitału.

Należy zauważyć, że co prawda w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nabędzie akcje odpłatnie, uzyskując tym samych przychód, to jednak przychód ten nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Jak bowiem wykazano wyżej, na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania tego przychodu do momentu odpłatnego zbycia akcji.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie, kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji objętych w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych będzie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cena emisyjna akcji zapłacona przez Wnioskodawcę.

Podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli objęcie akcji przez Wnioskodawcę w ramach programu motywacyjnego nastąpi po cenie emisyjnej równej wartości rynkowej, to po stronie Wnioskodawcy w momencie objęcia akcji, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dochód powstały w momencie realizacji wynikającego z warrantu subskrypcyjnego prawa do nabycia akcji, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nastąpi bowiem odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji.

Dopiero w momencie przeniesienia na nabywcę własności akcji po stronie Wnioskodawcy powstanie – zgodnie z art. 17 ust. 1ab pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegający opodatkowaniu przychód z kapitałów pieniężnych. Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo pomniejszenia tego przychodu o koszt jego uzyskania, tj. o wysokość zapłaconej przez niego ceny emisyjnej akcji. Tak ustalony dochód będzie podlegał opodatkowaniu według stawki 19% i nie łączy się go z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c. Dochód ten podlega wykazaniu w odrębnym zeznaniu według ustalonego wzoru (formularz PIT-38).

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różnić się będzie od stanu faktycznego, który wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.