1061-IPTPB3.4511.381.2016.2.IC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym (pytanie nr 4 i 5)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym (pytanie nr 4 i 5) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 25 maja 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.381.2016.1.IC (doręczonym w dniu 2 czerwca 2016 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 13 czerwca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 7 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest obywatelem polskim, mającym miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka). Wnioskodawca został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki uchwałą walnego zgromadzenia Spółki. Ponadto Wnioskodawcę wiąże ze Spółką stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jednakże na stanowisku innym niż funkcja pełniona w Zarządzie Spółki.

Na początku 2016 r. Spółka rozpoczęła proces wdrażania dwóch programów motywacyjnych (dalej: Program A oraz Program B), które zostały skierowane do członków zarządu Spółki (dalej: Uprawnieni lub Uczestnicy).

Program A stanowi modyfikację funkcjonującego w Spółce od 2015 r. Programu motywacyjnego, opartego o emisję warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Uprawnieni, w tym Wnioskodawca, będą mieli w przyszłości prawo do objęcia akcji Spółki (powyższy program stanowił również przedmiot dwóch interpretacji w 2015 r., tj.: interpretacji z dnia 10 sierpnia 2015 r., nr IPTPB2/4511-291/15-4/KR oraz nr IPTPB2/4511-291/15-5/KR).

Modyfikacja Programu nastąpiła w zakresie zmiany ceny emisyjnej, po której obejmowane będą akcje. Poprzednio cena ta była równa wartości nominalnej akcji i wynosiła 1 zł, natomiast w Programie A, cena ta określana jest jako wartość rynkowa akcji i stanowi kurs zamknięcia notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z dnia X roku.

W celu wprowadzenia Programu, walne zgromadzenie Spółki podjęło stosowne uchwały, tj. w przedmiocie implementacji Programu oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów oraz akcji obejmowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy ze wskazaniem, że uprawnionymi do objęcia wyemitowanych akcji (jeżeli do emisji dojdzie) będą Uczestnicy Programu. Wyemitowane warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia akcji Spółki (1 akcja za 1 warrant) wyemitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzania o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

Warranty subskrypcyjne zgodnie ze swoją naturą nie rodzą prawa do dywidendy, udziału w majątku spółki po jej likwidacji, czy innych praw majątkowych, ani praw korporacyjnych, w tym prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach organizowanego przez Spółkę Programu A będą imienne i nie będą mogły być zbywane na rzecz osób trzecich. Warranty będą podlegały dziedziczeniu i będą przyznawane Uprawnionym nieodpłatnie w poszczególnych latach obowiązywania Programu, pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznych wyznaczanych przez Radę Nadzorczą zgodnie z Regulaminem Programu. Prawo objęcia akcji wskutek realizacji praw z warrantów będzie przysługiwało Uprawnionym, w tym Wnioskodawcy, po upływie ostatniego roku obowiązywania Programu, po uiszczeniu określonej w Programie ceny emisyjnej. Podstawą funkcjonowania Programu motywacyjnego będzie Regulamin Programu przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie jego implementacji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia szczegółów Programu. W okolicznościach określonych w Programie prawa z warrantu wygasną, a sam warrant zostanie umorzony przez Spółkę bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz Uprawnionych. W takiej sytuacji warrant nigdy nie będzie uprawniał do objęcia akcji, lecz wygaśnie bez realizacji praw z warrantu.

Program B – oparty jest na tzw. Akcjach Fantomowych, a jego Uczestnikami są członkowie zarządu Spółki. Zasady wdrażania i funkcjonowania Programu B, zawarte zostały w przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminie. Celem Programu jest stworzenie mechanizmów motywujących do efektywnego zarządzania Spółką, do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki, jej rozwój oraz długoterminowe związanie członków Zarządu ze Spółką i stworzenie warunków umożliwiających wynagradzanie członków Zarządu Spółki za ich wkład w osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

Zgodnie z Regulaminem Programu B, Akcje Fantomowe stanowią instrument finansowy pochodny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz art. 3 pkt 28 a) Ustawy, którego instrumentem bazowym jest akcja Spółki, i którego wartość wyliczana jest w oparciu o kurs akcji Spółki, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie Programu B.

Akcje Fantomowe mają postać wirtualną i nabywane są przez Uczestników od Spółki w oparciu o stosunek cywilnoprawny nawiązany poza stosunkiem służbowym. Akcje Fantomowe nie są papierami wartościowymi w rozumieniu Ustawy, a w szczególności nie stanowią akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, nie dają prawa głosu, nie upoważniają do udziału w zysku i nie są notowane na GPW. Akcje Fantomowe są niezbywalne, nie podlegają też zamianie na inne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne, w rozumieniu Ustawy. Uprawnienia wynikające z Akcji Fantomowych podlegają dziedziczeniu.

Warunkiem przyznania Akcji Fantomowych Uczestnikom będzie spełnienie za dany okres (w analizowanym przypadku rok obrotowy), w którym Program będzie realizowany, określonego poziomu wskaźników ekonomicznych (np. zysk netto czy EBITDA gotówkowa). Spełnienie niniejszych warunków skutkować będzie wyliczeniem wartości Programu B, zgodnie ze wzorem ustalonym w Regulaminie Programu B, w oparciu o który zostanie ustalona następnie całkowita liczba Akcji Fantomowych przyznawanych wszystkim Uczestnikom Programu.

Całkowita liczba Akcji Fantomowych przyznawanych wszystkim Uczestnikom za dany okres Programu B, obliczana będzie jako iloraz Wartości Programu oraz ceny akcji Spółki będącej średnią arytmetyczną kursu akcji Spółki z okresu ustalonego w Regulaminie Programu B. Zarówno ocena spełnienia warunków do przyznania Akcji Fantomowych, jak i ustalenie całkowitej liczby Akcji Fantomowych oraz liczby Akcji Fantomowych należnych poszczególnym Uczestnikom, zostanie dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały.

Kolejno Rada Nadzorcza Spółki, złoży Uczestnikom pisemną ofertę nieodpłatnego nabycia Akcji Fantomowych w ilości wynikającej z podjętej uchwały, a przyjęcie oferty nastąpi poprzez złożenie przez Uprawnionych Radzie Nadzorczej Spółki pisemnego oświadczenia. Poprzez nabycie Akcji Fantomowych, Uczestnik nabędzie warunkowe niezbywalne prawo do otrzymania po upływie tzw. Okresu Przetrzymania (okresu czasu, w którym Uprawniony nie będzie mógł wykonać uprawnień wynikających z Akcji Fantomowych) tzw. Świadczenia Fantomowego, w wysokości nieokreślonej w chwili ich nabycia.

Okres Przetrzymania definiowany jest w Regulaminie Programu B i w momencie składania wniosku wynosi 6 miesięcy. Wnioskodawca nie wyklucza jednak, że w następnych latach okres ten może ulec zmianie, np. do kwartału, 5 miesięcy, roku. Świadczenie Fantomowe będzie kalkulowane jako iloczyn przyznanych Uczestnikowi Akcji Fantomowych, co do których upłynął Okres Przetrzymania oraz ceny akcji Spółki będącej średnią arytmetyczną kursu akcji Spółki na zamknięcie każdego dnia sesyjnego na GPW z Okresu Przetrzymania. W rezultacie, Uczestnicy na żadnym etapie realizacji Programu B nie otrzymają akcji Spółki do własnej dyspozycji, a jedynie prawo do uzyskania w przyszłości środków pieniężnych, których kwota uzależniona będzie od przyszłego kursu akcji Spółki. Co za tym idzie, w momencie otrzymania Akcji Fantomowych Uczestnik nie będzie w stanie określić wartości Świadczenia Fantomowego, gdyż uzależnione ono będzie od wartości kursu akcji Spółki. Dopiero po zakończeniu Okresu Przetrzymania taka wartość będzie mogła być dokładnie ustalona.

Regulamin Programu B przewiduje ponadto zdarzenia czy sytuacje, które mogą skutkować wygaśnięciem lub utratą prawa, zarówno do otrzymania Akcji Fantomowych, jak również do otrzymania Świadczenia Fantomowego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że: otrzymane przez Wnioskodawcę Akcie Fantomowe w ramach organizowanego programu motywacyjnego – „Program B” stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 , z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu A skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy objęcie akcji wskutek realizacji prawa z warrantu subskrypcyjnego i uiszczenia ceny emisyjnej określonej w Regulaminie Programu A skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 3. Jak ustalić podstawę opodatkowania i jak opodatkowane jest zbycie akcji Spółki uzyskanych w ramach Programu A...
 4. Czy otrzymanie Akcji Fantomowych w ramach Programu B skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 5. Czy po stronie Wnioskodawcy, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie jedynie z tytułu realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych, w momencie wypłaty Mu Świadczenia Fantomowego i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, który powinien zostać rozliczony wyłącznie w rocznym zeznaniu podatkowym o którym mowa w art. 30b ust. 6 ww. ustawy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 4 i 5, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc się do pytania nr 4, nieodpłatne otrzymanie Akcji Fantomowych w ramach Programu B nie będzie skutkować koniecznością rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Brak konieczności rozpoznania przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, wynika przede wszystkim z faktu, że w momencie otrzymania Akcji Fantomowych nie można stwierdzić czy realizacja wynikających z nich praw przyniesie Uprawnionemu wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Otrzymanie Akcji Fantomowych stwarza bowiem jedynie potencjalną możliwość uzyskania w przyszłości korzyści majątkowych w postaci otrzymanego Świadczenia Fantomowego, co potwierdza, że na tym etapie nie można stwierdzić, że Uprawniony uzyskał jakiekolwiek przysporzenie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Otrzymanie nieodpłatnie Akcji Fantomowych nie stanowi ani realizacji praw z instrumentu pochodnego, ani tym bardziej nie stanowi przychodu z odpłatnego zbycia takiego instrumentu. Ponadto otrzymanie przez Uprawnionego Akcji Fantomowych nie będzie się wiązało z powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodem podatnika jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość tę określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ustawy o PIT).

Dla określenia czy w przypadku Wnioskodawcy powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia z tytułu nabycia Akcji Fantomowych, istotna jest ich charakterystyka. Jak wskazano na wstępie Akcje Fantomowe, zgodnie ze swoim charakterem nie stanowią akcji w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych i nie dają ich nabywcom żadnych praw akcyjnych, czy udziałowych. Akcje Fantomowe są niezbywalne, zatem przyznanie Akcji Fantomowych stanowi jedynie zobowiązanie wypłaty pieniężnego ekwiwalentu wartości takich Akcji w przyszłości. Przysporzenie, które otrzymuje Uczestnik w chwili nabycia Akcji Fantomowych jest więc jedynie potencjalne. Przychód z nieodpłatnego świadczenia nie powstaje, gdyż nie sposób przyporządkować Akcjom Fantomowym rynkowej wartości stanowiącej podstawę do ustalenia przychodu.

Dodatkowo należy podkreślić, że prawo Uczestnika do dysponowania Akcjami Fantomowymi jest ograniczone. W Okresie Przetrzymania Uczestnik nie może bowiem realizować uprawnień z nich wynikających. Przede wszystkim Uczestnik nie ma w tym czasie prawa zbycia Akcji Fantomowych i praw z nich wynikających. Co więcej, Akcje Fantomowe nie uprawniają do udziału w kapitale Spółki, gdyż Uczestnikom nie przysługują prawa korporacyjne i majątkowe, w szczególności prawo głosu bądź do pobierania dywidendy.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe, odnoszących się wprawdzie do innego rodzaju instrumentów pochodnych, ale wskazujących na obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego nie w dacie ich otrzymania, ale w momencie ich realizacji. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2014 r., nr IPPB2/415-181/14-2/PW, wskazał: „w momencie przyznania w sposób nieodpłatny warrantów subskrypcyjnych, niemożliwym jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich objęcia przez osoby wskazane przez Podmiot Zarządzający, uniemożliwiać będzie traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. Uwzględniając powyższe, w momencie nieodpłatnego objęcia/nabycia niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych, pozwalających na zapis i objęcie nowych akcji – dochód podlegający opodatkowaniu nie powstanie”. (tak również w interpretacjach indywidualnych: z dnia 22 maja 2014 r., nr IPPB2/415-182/14-2/MK; z dnia 7 lutego 2013 r., nr IPPB2/415-956/12-4/MK; z dnia 5 lutego 2013 r., nr IBPBII/2/415-1455/12/NG oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2012 r., nr IPPB2/415-469/12-4/MK).

Tym samym zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne otrzymanie Akcji Fantomowych w ramach opisanego we wniosku Programu, nie będzie skutkować powstaniem u Uczestników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 5, przyznanie w ramach Programu motywacyjnego pochodnego instrumentu finansowego (Akcji Fantomowych), skutkować będzie w momencie realizacji prawa z tego instrumentu koniecznością rozpoznania przychodu podatkowego. Przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, który podlega opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, do przychodów z kapitałów pieniężnych należy zaliczyć przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Przez pochodne instrumenty finansowe w myśl art. 5a pkt 13 ustawy o PIT, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

W powołanym przepisie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wymienione są (w ppkt c) tego przepisu) – niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.

Przez instrumenty pochodne, zgodnie z treścią art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Z kolei, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r., w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 149, poz. 1674), instrumentem pochodnym jest instrument finansowy, którego:

 1. wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i
 3. rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Powołane powyżej przepisy prawa potwierdzają zatem jednoznacznie, że Akcje Fantomowe stanowią pochodne instrumenty finansowe, których wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji.

Z treści art. 17 ust. 1b w zw. z ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, wynika, że przychód z odpłatnego bycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Ustawa nie wskazuje, co oznacza sformułowanie „realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych” i kiedy dochodzi do realizacji tych praw.

W orzecznictwie sądowym za niekwestionowany należy uznać pogląd, że w świetle przepisów ustawy o PIT, przychód z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, powstaje w dacie faktycznego otrzymania przez uprawnionego płatności. Powyższe potwierdza również analiza językowa, zgodnie z którą realizacja, to inaczej urzeczywistnienie, wprowadzenie w życie, zastosowanie w praktyce. W słownikach termin ten jest tłumaczony również jako spieniężenie (E. Sobol, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003, s. 940).

Tak więc niezależnie od tego, że Wnioskodawca otrzyma Akcje Fantomowe nieodpłatnie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie wyłącznie w momencie ewentualnej wypłaty przez Spółkę Świadczenia Fantomowego na Jego rzecz, a nie na żadnym wcześniejszym momencie i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT.

Dochód ten podlega opodatkowaniu według stawki 19% (art. 30b ust. 1 ustawy o PIT) i określany jest jako różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a (art. 30b ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).

Zgodnie z brzmieniem art. 45 ust. 1a ustawy o PIT, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym zostanie osiągnięty przychód z kapitałów pieniężnych Wnioskodawca będzie obowiązany złożyć odrębne zeznanie podatkowe, według ustalonego wzoru (PIT-38), o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. W tym samym terminie Wnioskodawca dokona również wpłaty należnej kwoty podatku (art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy o PIT).

Wskazane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje uznanie w praktyce organów podatkowych, co potwierdza m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2016 r., sygn. IPPB2/4511-1197/15-4/MG: „Reasumując, przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy z tytułu nabycia i realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, niezależnie od tego, że przekazanie akcji fantomowych Wnioskodawcy nastąpi nieodpłatnie, powstanie tylko w momencie wypłaty kwoty rozliczenia i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy, który powinien zostać rozliczony w zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 30b ust. 6 cytowanej ustawy”,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2016 r., sygn. IPPB2/4511-2/16-4/MM: „(...) planowane przyznanie Wnioskodawcy akcji fantomowych spowoduje powstanie po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji praw wynikających z akcji fantomowych (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT. podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy PIT”.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że:

 • Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego jedynie w przypadku realizacji praw z Akcji Fantomowych (warunkowego prawa stanowiącego pochodny instrument finansowy) w postaci prawa do otrzymania Świadczenia Fantomowego;
 • powstały w ten sposób przychód zaliczony zostanie do przychodu z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, a dochód podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach wskazanych w treści art. 30b ust. 1 ww. ustawy, tj. zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%;
 • opodatkowanie dochodu i wpłata podatku zostanie dokonania w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał podlegający opodatkowaniu przychód (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 Ustawy PIT).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różnić się będzie od stanu faktycznego, który wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Ponadto informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych Uczestników Programu motywacyjnego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.