1061-IPTPB3.4511.378.2016.1.IC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W zakresie skutków podatkowych objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego (pytanie nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 25 maja 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.381.2016.1.IC (doręczonym w dniu 2 czerwca 2016 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 13 czerwca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 7 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest obywatelem polskim, mającym miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka). Wnioskodawca został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki uchwałą walnego zgromadzenia Spółki. Ponadto Wnioskodawcę wiąże ze Spółką stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jednakże na stanowisku innym niż funkcja pełniona w Zarządzie Spółki.

Na początku 2016 r. Spółka rozpoczęła proces wdrażania dwóch programów motywacyjnych (dalej: Program A oraz Program B), które zostały skierowane do członków zarządu Spółki (dalej: Uprawnieni lub Uczestnicy).

Program A stanowi modyfikację funkcjonującego w Spółce od 2015 r. Programu motywacyjnego, opartego o emisję warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Uprawnieni, w tym Wnioskodawca, będą mieli w przyszłości prawo do objęcia akcji Spółki (powyższy program stanowił również przedmiot dwóch interpretacji w 2015 r., tj.: interpretacji z dnia 10 sierpnia 2015 r., nr IPTPB2/4511-291/15-4/KR oraz nr IPTPB2/4511-291/15-5/KR).

Modyfikacja Programu nastąpiła w zakresie zmiany ceny emisyjnej, po której obejmowane będą akcje. Poprzednio cena ta była równa wartości nominalnej akcji i wynosiła 1 zł, natomiast w Programie A, cena ta określana jest jako wartość rynkowa akcji i stanowi kurs zamknięcia notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z dnia X roku.

W celu wprowadzenia Programu, walne zgromadzenie Spółki podjęło stosowne uchwały, tj. w przedmiocie implementacji Programu oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów oraz akcji obejmowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy ze wskazaniem, że uprawnionymi do objęcia wyemitowanych akcji (jeżeli do emisji dojdzie) będą Uczestnicy Programu. Wyemitowane warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia akcji Spółki (1 akcja za 1 warrant) wyemitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzania o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

Warranty subskrypcyjne zgodnie ze swoją naturą nie rodzą prawa do dywidendy, udziału w majątku spółki po jej likwidacji, czy innych praw majątkowych, ani praw korporacyjnych, w tym prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach organizowanego przez Spółkę Programu A będą imienne i nie będą mogły być zbywane na rzecz osób trzecich. Warranty będą podlegały dziedziczeniu i będą przyznawane Uprawnionym nieodpłatnie w poszczególnych latach obowiązywania Programu, pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznych wyznaczanych przez Radę Nadzorczą zgodnie z Regulaminem Programu. Prawo objęcia akcji wskutek realizacji praw z warrantów będzie przysługiwało Uprawnionym, w tym Wnioskodawcy, po upływie ostatniego roku obowiązywania Programu, po uiszczeniu określonej w Programie ceny emisyjnej. Podstawą funkcjonowania Programu motywacyjnego będzie Regulamin Programu przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie jego implementacji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia szczegółów Programu. W okolicznościach określonych w Programie prawa z warrantu wygasną, a sam warrant zostanie umorzony przez Spółkę bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz Uprawnionych. W takiej sytuacji warrant nigdy nie będzie uprawniał do objęcia akcji, lecz wygaśnie bez realizacji praw z warrantu.

Program B – oparty jest na tzw. Akcjach Fantomowych, a jego Uczestnikami są członkowie zarządu Spółki. Zasady wdrażania i funkcjonowania Programu B, zawarte zostały w przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminie. Celem Programu jest stworzenie mechanizmów motywujących do efektywnego zarządzania Spółką, do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki, jej rozwój oraz długoterminowe związanie członków Zarządu ze Spółką i stworzenie warunków umożliwiających wynagradzanie członków Zarządu Spółki za ich wkład w osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

Zgodnie z Regulaminem Programu B, Akcje Fantomowe stanowią instrument finansowy pochodny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz art. 3 pkt 28 a) Ustawy, którego instrumentem bazowym jest akcja Spółki, i którego wartość wyliczana jest w oparciu o kurs akcji Spółki, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie Programu B.

Akcje Fantomowe mają postać wirtualną i nabywane są przez Uczestników od Spółki w oparciu o stosunek cywilnoprawny nawiązany poza stosunkiem służbowym. Akcje Fantomowe nie są papierami wartościowymi w rozumieniu Ustawy, a w szczególności nie stanowią akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, nie dają prawa głosu, nie upoważniają do udziału w zysku i nie są notowane na GPW. Akcje Fantomowe są niezbywalne, nie podlegają też zamianie na inne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne, w rozumieniu Ustawy. Uprawnienia wynikające z Akcji Fantomowych podlegają dziedziczeniu.

Warunkiem przyznania Akcji Fantomowych Uczestnikom będzie spełnienie za dany okres (w analizowanym przypadku rok obrotowy), w którym Program będzie realizowany, określonego poziomu wskaźników ekonomicznych (np. zysk netto czy EBITDA gotówkowa). Spełnienie niniejszych warunków skutkować będzie wyliczeniem wartości Programu B, zgodnie ze wzorem ustalonym w Regulaminie Programu B, w oparciu o który zostanie ustalona następnie całkowita liczba Akcji Fantomowych przyznawanych wszystkim Uczestnikom Programu.

Całkowita liczba Akcji Fantomowych przyznawanych wszystkim Uczestnikom za dany okres Programu B, obliczana będzie jako iloraz Wartości Programu oraz ceny akcji Spółki będącej średnią arytmetyczną kursu akcji Spółki z okresu ustalonego w Regulaminie Programu B. Zarówno ocena spełnienia warunków do przyznania Akcji Fantomowych, jak i ustalenie całkowitej liczby Akcji Fantomowych oraz liczby Akcji Fantomowych należnych poszczególnym Uczestnikom, zostanie dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały.

Kolejno Rada Nadzorcza Spółki, złoży Uczestnikom pisemną ofertę nieodpłatnego nabycia Akcji Fantomowych w ilości wynikającej z podjętej uchwały, a przyjęcie oferty nastąpi poprzez złożenie przez Uprawnionych Radzie Nadzorczej Spółki pisemnego oświadczenia. Poprzez nabycie Akcji Fantomowych, Uczestnik nabędzie warunkowe niezbywalne prawo do otrzymania po upływie tzw. Okresu Przetrzymania (okresu czasu, w którym Uprawniony nie będzie mógł wykonać uprawnień wynikających z Akcji Fantomowych) tzw. Świadczenia Fantomowego, w wysokości nieokreślonej w chwili ich nabycia.

Okres Przetrzymania definiowany jest w Regulaminie Programu B i w momencie składania wniosku wynosi 6 miesięcy. Wnioskodawca nie wyklucza jednak, że w następnych latach okres ten może ulec zmianie, np. do kwartału, 5 miesięcy, roku. Świadczenie Fantomowe będzie kalkulowane jako iloczyn przyznanych Uczestnikowi Akcji Fantomowych, co do których upłynął Okres Przetrzymania oraz ceny akcji Spółki będącej średnią arytmetyczną kursu akcji Spółki na zamknięcie każdego dnia sesyjnego na GPW z Okresu Przetrzymania. W rezultacie, Uczestnicy na żadnym etapie realizacji Programu B nie otrzymają akcji Spółki do własnej dyspozycji, a jedynie prawo do uzyskania w przyszłości środków pieniężnych, których kwota uzależniona będzie od przyszłego kursu akcji Spółki. Co za tym idzie, w momencie otrzymania Akcji Fantomowych Uczestnik nie będzie w stanie określić wartości Świadczenia Fantomowego, gdyż uzależnione ono będzie od wartości kursu akcji Spółki. Dopiero po zakończeniu Okresu Przetrzymania taka wartość będzie mogła być dokładnie ustalona.

Regulamin Programu B przewiduje ponadto zdarzenia czy sytuacje, które mogą skutkować wygaśnięciem lub utratą prawa, zarówno do otrzymania Akcji Fantomowych, jak również do otrzymania Świadczenia Fantomowego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że: otrzymane przez Wnioskodawcę Akcie Fantomowe w ramach organizowanego programu motywacyjnego – „Program B” stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 , z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu A skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy objęcie akcji wskutek realizacji prawa z warrantu subskrypcyjnego i uiszczenia ceny emisyjnej określonej w Regulaminie Programu A skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 3. Jak ustalić podstawę opodatkowania i jak opodatkowane jest zbycie akcji Spółki uzyskanych w ramach Programu A...
 4. Czy otrzymanie Akcji Fantomowych w ramach Programu B skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 5. Czy po stronie Wnioskodawcy, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie jedynie z tytułu realizacji praw wynikających z Akcji Fantomowych, w momencie wypłaty Mu Świadczenia Fantomowego i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, który powinien zostać rozliczony wyłącznie w rocznym zeznaniu podatkowym o którym mowa w art. 30b ust. 6 ww. ustawy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, objęcie warrantów subskrypcyjnych w związku z uczestnictwem w Programie A, nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Za przychody z kapitałów pieniężnych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 powołanej ustawy, uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Ustawa o PIT definiuje w art. 5a pkt 11 papiery wartościowe jako papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Natomiast ustawa o obrocie instrumentami finansowymi zalicza do papierów wartościowych między innymi warranty subskrypcyjne.

Zatem, jedynie w przypadku zbycia warrantów subskrypcyjnych po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w treści art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. W przedstawionym przez Wnioskodawcę przypadku warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach organizowanego przez Spółkę Programu motywacyjnego będą imienne i nie będą mogły być zbywane na rzecz osób trzecich.

W związku z powyższym, dalsza analiza podatkowa dotyczyć może jedynie ustalenia czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodem podatnika jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość tę określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ustawy o PIT).

Zdaniem Wnioskodawcy, w chwili objęcia warrantów subskrypcyjnych u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na moment otrzymania warrantów nie sposób jest ustalić jaka jest ich wartość rynkowa, która mogłaby stanowić podstawę opodatkowania. Warranty subskrypcyjne, zgodnie ze swoim charakterem nie rodzą prawa do dywidendy, praw do głosu na walnym zgromadzeniu, udziału w majątku spółki po jej likwidacji czy innych praw majątkowych.

Zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe, jak na przykład w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 maja 2014 r., nr IPPB2/415-181/14-2/PW. Organ podatkowy wskazał, że: „w momencie przyznania w sposób nieodpłatny warrantów subskrypcyjnych, niemożliwym jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich objęcia przez osoby wskazane przez Podmiot Zarządzający, uniemożliwiać będzie traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. Uwzględniając powyższe, w momencie nieodpłatnego objęcia/nabycia niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych, pozwalających na zapis i objęcie nowych akcji – dochód podlegający opodatkowaniu nie powstanie”, (tak również w interpretacjach indywidualnych: z dnia 22 maja 2014 r., nr IPPB2/415-182/14-2/MK, z dnia 7 lutego 2013 r., nr IPPB2/415-956/12-4/MK, z dnia 5 lutego 2013 r., nr IBPBII/2/415 -1455/12/NG oraz z dnia 11 sierpnia 2012 r., nr IPPB2/415-469/12-4/MK).

Konkludując, objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach opisanego we wniosku Programu, nie będzie skutkowało powstaniem u Uczestników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi, w rozumieniu art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

W myśl przepisu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), ilekroć w tej ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), prawa do akcji, warianty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

W świetle przywołanego powyżej przepisu warranty subskrypcyjne, co do zasady, stanowią papiery wartościowe, przy czym zgodnie z podaną definicją warranty subskrypcyjne, o których mowa są papierami zbywalnymi i mają być emitowane na podstawę właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Istotę warrantów subskrypcyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

W myśl art. 453 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych, w celu podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Natomiast uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać:

 1. uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych;
 2. cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie;
 3. liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny;
 4. termin wykonania prawa z warrantu, z tym że nie może on być dłuższy niż 10 lat (art. 453 § 3 ww. Kodeksu).

Stosowne do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ww. ustawy, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Odnosząc zdarzenie przedstawione we wniosku do przywołanych powyżej przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że Uczestnicy Programu motywacyjnego otrzymają co prawda warranty subskrypcyjne nieodpłatnie, jednakże na moment ich otrzymania nie będzie możliwe określenie ich rzeczywistej wartości, która mogłaby stanowić podstawę do oszacowania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Realną wartość warrantu stanowi bowiem nadwyżka wartości rynkowej akcji, do których objęcia uprawniony jest posiadacz warrantu, ponad cenę emisyjną po jakiej osoba uprawniona może objąć akcje w ramach programu motywacyjnego. Wartości tej nie da się przy tym wycenić na dzień otrzymania warrantu uprawniającego do objęcia akcji po cenie emisyjnej. Warrant uprawnia bowiem do objęcia akcji w przyszłości, z natury rzeczy więc na dzień otrzymania warrantu nie jest znana przyszła wartość akcji. W momencie objęcia warrantu nie wiadomo czy cena rynkowa akcji (w chwili konwersji warrantu na akcje) będzie wyższa czy niższa od ceny emisyjnej określonej w programie motywacyjnym (tzn. czy warrant w ostatecznym rozrachunku przyniesie jego posiadaczowi jakąkolwiek korzyść).

Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów subskrypcyjnych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym uznać należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego będzie neutralne podatkowo, tzn. w chwili objęcia warrantów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różnić się będzie od stanu faktycznego, który wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Ponadto informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych Uczestników Programu motywacyjnego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.