1061-IPTPB3.4511.277.2016.3.PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP (data wpływu 18 marca 2016 r.), uzupełnionym pismami z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.) oraz z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2016 r. za pośrednictwem platformy ePUAP został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.253.2016.1.PW 1061-IPTPB3.4511.277.2016.1.PW (doręczonym w dniu 13 kwietnia 2016 r.), a następnie pismem z dnia 6 maja 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.253.2016.2.PW 1061-IPTPB3.4511.277.2016.2.PW (doręczonym w dniu 11 maja 2016 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz 17 maja 2016 r. wpłynęły uzupełnienia wniosku (nadane odpowiednio w dniu 20 kwietnia 2016 r. i 12 maja 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

... S.A. (dalej: Spółka) jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Spółka wprowadza program motywacyjny (dalej: Program), skierowany do osób wchodzących w skład kadry zarządzającej, wykonujących swoje obowiązki na rzecz Spółki w oparciu o umowę o pracę, na podstawie powołania lub innego stosunku prawnego (dalej: Uczestnik). Celem Programu jest stworzenie dodatkowych bodźców motywacyjnych dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników Spółki, których możliwość osiągnięcia będzie uzależniona od wyników finansowych Spółki. Możliwość osiągnięcia korzyści ekonomicznych powinna wpłynąć na zwiększenie efektywności pracy Uczestników, a w konsekwencji na wzrost rentowności Spółki jako całości. Zasady funkcjonowania Programu zostały uregulowane w regulaminie programu motywacyjnego (dalej: Regulamin) oraz umowie łączącej Spółkę z Uczestnikiem, której podpisanie jest warunkiem przystąpienia Uczestnika do Programu.

Regulamin i umowa łącząca Spółkę z Uczestnikiem przewidują następujące zasady Programu:

 1. Uczestnikom przyznane zostaną nieodpłatnie jednostki uczestnictwa, które w ocenie Spółki stanowią finansowy instrument pochodny, a tym samym spełniają definicję instrumentu finansowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.).
 2. Prawo realizacji jednostek uczestnictwa będzie uwarunkowane od łącznego spełnienia 2 przesłanek, tj.:
  • uzyskania przez Spółkę zysku netto za ostatni rok obrotowy,
  • pozostawania przez Uczestnika za ostatni rok obrotowy w stosunku pracy, powołania lub innego stosunku łączącego go ze Spółką; w przypadku jeżeli Uczestnik pozostawał w powyższych stosunkach jedynie przez część roku obrotowego, to kwota z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa będzie określana proporcjonalnie do czasu pozostawania w stosunku pracy, powołania lub innego stosunku łączącego go ze Spółką - w zaokrągleniu do pełnych miesięcy.
 1. Podstawą do wyliczenia wartości jednostki uczestnictwa będzie stanowić zysk netto do podziału za każdy ostatni rok obrotowy, na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Wspólników.
 2. Realizacja jednostek uczestnictwa będzie następować poprzez wypłatę środków pieniężnych z tego tytułu przez Spółkę na rzecz Uczestnika. Dokumentem potwierdzającym obowiązek dokonania wypłaty będzie złożone Spółce przez Uczestnika oświadczenie o realizacji praw z jednostek uczestnictwa.
 3. Uczestnicy nie mogą zbywać, obciążać czy przenosić na rzecz osób trzecich, jednostek Uczestnictwa, natomiast w przypadku śmierci Uczestnika jednostki uczestnictwa podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Udział w Programie będzie mieć charakter dobrowolny. Spółka zaznacza też, że prawo do przyznania oraz realizacji jednostek uczestnictwa nie będzie wynikać z treści umów o pracę czy innych stosunków łączących Uczestnika Programu ze Spółką i nie będzie podstawą do wysuwania roszczeń w stosunku do Spółki w tym zakresie. Podpisanie umowy nie gwarantuje dalszego zatrudnienia Uczestnikowi Programu i nie jest w żaden sposób elementem umowy o pracę. W szczególności kwota z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa i wypłacana Uczestnikom w ramach Programu nie stanowi elementu wynagrodzenia z tytułu stosunku o pracę, powołania lub innego stosunku łączącego Uczestnika Programu ze Spółką.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jednostki uczestnictwa przyznane Uczestnikom programu motywacyjnego stanowią, w ocenie Wnioskodawcy, pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 1995 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uczestników Programu z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy przychód ten będzie podlegać opodatkowaniu wyłącznie w momencie realizacji jednostek uczestnictwa, zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności obowiązek podatkowy nie powstanie w momencie przyznania Uczestnikom jednostek uczestnictwa na zasadach określonych w opisanym stanie faktycznym...
 3. Czy w związku z powyższą kwalifikacją przychodów z tytułu realizacji praw z jednostek uczestnictwa Spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji, o której mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast nie będą na Niej ciążyć jakiekolwiek obowiązki płatnika...

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że powstałe na gruncie wyżej wskazanych przepisów wątpliwości dotyczą jego ewentualnych obowiązków, jako płatnika, gdyż prawidłowa kwalifikacja przychodu do źródła przychodu i ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego determinuje w szczególności czy w odniesieniu do danego przychodu zobowiązanie podatkowe jest rozliczane za pośrednictwem płatnika, czy też bezpośrednio przez podatnika.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na ww. pytania w zakresie zdarzenia przyszłego, natomiast w zakresie zaistniałego stanu faktycznego zostanie wydane odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad.1.

Ewentualne przysporzenie majątkowe, uzyskane praz Uczestników Programu z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Spółki, ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uczestników Programu, powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako uzyskane z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Powyższy wniosek wynika z następujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • art. 10 ust. 1 pkt 7: „jednym ze źródeł przychodów są „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c”.
 • art. 17 ust. 1 pkt 10: „za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających”.
 • art. 5a pkt 13: „termin pochodne instrumenty finansowe oznacza instrumenty finansowe, o których mowa art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego”.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, „pochodnymi instrumentami finansowymi są papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi:

 1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pieniężnego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 5. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
 6. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
 7. kontrakty na różnicę,
 8. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych”.

Zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych „instrument pochodny to instrument finansowy którego:

 • wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości,
 • nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych,
 • rozliczanie nastąpi w przyszłości”.

W ocenie Spółki, przyznawane w ramach Programu, na zasadach opisanych w stanie faktycznym jednostki uczestnictwa spełniają wyżej wskazaną definicję instrumentu finansowego, gdyż:

 • wartość jednostki uczestnictwa zależna jest od instrumentu bazowego (nie jest ustalana w sposób uznaniowy), w szczególności w momencie przyznania jednostki uczestnictwa nie ma ona żadnej wartości ekonomicznej, gdyż w momencie przyznania jednostki uczestnictwa nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie Uczestnikom jakiekolwiek korzyści materialne;
 • instrumentem bazowym jest zysk netto Spółki za ostami rok obrotowy, czyli wskaźnik niepewny, zależny od uwarunkowań rynkowych (czynników zewnętrznych w stosunku do Spółki i Uczestników);
 • nabycie jednostki uczestnictwa nie powoduje poniesienia jakichkolwiek wydatków początkowych;
 • rozliczenie jednostki uczestnictwa nastąpi w przyszłości.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, przyznane w ramach Programu jednostki uczestnictwa spełniają definicję instrumentu pochodnego w rozumieniu przepisów art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, przekazywane w ramach Programu, jednostki uczestnictwa są instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, ewentualne przysporzenie majątkowe, uzyskane przez Uczestników Programu z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uczestników Programu z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe wynika z faktu, że jak to zostało opisane w zdarzeniu przyszłym jednostki uczestnictwa przyznane w ramach Programu spełniają definicję instrumentu finansowego, wskazaną w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2.

W opisanym zdarzeniu przyszłym przychód podlegać będzie opodatkowaniu, zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w momencie realizacji praw z jednostek uczestnictwa przyznanych w ramach Programu. Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera żadnego przepisu, z którego można by wyciągnąć wniosek, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie samego przyznania jednostek uczestnictwa w Programie na zasadach opisanych w zdarzeniu przyszłym. W ocenie Spółki, wyżej wskazany przychód podlegać będzie opodatkowaniu wyłącznie w momencie realizacji jednostek uczestnictwa, zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności sam moment przyznania jednostek uczestnictwa, na zasadach określonych w opisanym zdarzeniu przyszłym, nie stanowi momentu powstania obowiązku podatkowego.

W ocenie Spółki, ewentualny przychód powstały z uczestnictwa w Programie, podlegać będzie opodatkowaniu wyłącznie w momencie realizacji jednostek uczestnictwa w tym Programie. Samo przyznanie Uczestnikom jednostek uczestnictwa na zasadach określonych w opisanym stanie faktycznym, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw”.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest przepisu, z którego wynikałby obowiązek opodatkowania już samego przyznania jednostek uczestnictwa w Programie realizowanym na zasadach opisanych w stanie faktycznym. Uwzględniając, że w momencie przyznania jednostek uczestnictwa nie można stwierdzić czy ich realizacja przyniesie Uczestnikowi jakiekolwiek korzyści finansowe (w szczególności nie można wykluczyć, że ze względu na wartość wskaźnika bazowego Uczestnicy w ogóle nie otrzymają jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego), nie można uznać, że ich przyznanie stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu w momencie otrzymania. Zatem, dopiero w momencie realizacji jednostek uczestnictwa, czyli warunkowego prawa do otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozliczenia z instrumentu, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Analogiczny pogląd przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 października 2011 r. o sygn. II FSK 517/10, gdzie stwierdzono, że „sama okoliczność nabycia akcji, nawet nieodpłatnie bądź po preferencyjnej cenie, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki, samo przyznanie Uczestnikom jednostek uczestnictwa nie powoduje powstania przychodu po ich stronie. Dopiero w momencie realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu. Przychód ten, zgodnie z art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po pomniejszeniu o ewentualne koszty uzyskania przychodów, podlegać będzie opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 19% uzyskanego dochodu.

Reasumując w ocenie Wnioskodawcy, jedynym momentem, w którym w odniesieniu do przyznanych Uczestnikom jednostek uczestnictwa powstaje przychód podatkowy (uwzględniając, że jak to zostało opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym jednostki są niezbywalne) jest moment realizacji praw z nich wynikających.

Ad. 3.

W związku z powyższą kwalifikacją przychodów z tytułu realizacji praw z jednostek uczestnictwa, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia informacji, o której mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast nie będą na Niej ciążyły żadne obowiązki płatnika.

Przedstawiona powyżej kwalifikacja ewentualnych przychodów z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, jako źródła przychodu jakimi są kapitały pieniężne skutkuje, że na Spółce nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnika.

Sposób opodatkowania tego przychodu regulują następujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • art. 30b ust. 1: „Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu”.
 • art. 30b ust. 2 pkt 3: Dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających jest „różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a”.

Ponadto, w myśl art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest zobowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

W świetle takiej kwalifikacji przychodów z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, to na Uczestnikach programu zgodnie art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ciąży obowiązek złożenia zeznania podatkowego (aktualnie na formularzu PIT-38) i zapłaty podatku.

Jednakże w związku z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na Spółce ciążył będzie obowiązek złożenia do urzędu skarbowego oraz podatnikowi imiennej informacji o wysokości dochodu z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa (aktualnie obowiązkowym formularzem jest PIT-8C). Informacja taka powinna zostać przesłana do końca lutego następującego po roku, w którym wystąpił przychód z realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa.

Podsumowując biorąc pod uwagę powyższe regulacje podatkowe, w opinii Spółki, nie będzie Ona zobowiązana do wypełnienia w przedmiotowej sprawie, obowiązków płatnika. W razie ewentualnego powstania dochodu z tytułu realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa, obowiązek rozliczenia podatku powstanie po stronie Uczestników Programu. Spółka będzie natomiast zobowiązana do złożenia do właściwego urzędu oraz do Uczestnika Programu informacji o wysokości dochodu z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa.

Podobne stanowisko w zakresie przedstawionym we wniosku przez Spółkę, zostało zaprezentowane również w interpretacjach prawa podatkowego wydanych przez organy skarbowe:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 października 2013 r. (sygn. IPPB2/415-564/13-2/AK), z dnia 27 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB2/415-295/14-2/MK1),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2014 r. (sygn. ITPB1/415-89/14/MR),
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.