0114-KDIP3-2.4011.405.2018.2.AK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2018 r. (data wpływu 26 lipca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2018 r. (data wpływu 24 sierpnia 2018 r.) na wezwanie z dnia 14 sierpnia 2018 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.405.2018.1.AK1 o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

1.

X sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Polski opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Spółka jest spółką działającą w ramach Grupy X S.A. (fr. société anonyme, odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej) z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Y”) jest 100% udziałowcem w Spółce. Y jest rezydentem podatkowym w Luxemburgu.

2.

W 2017 r. Y zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2017 r. Y wdrożyła dwa programy motywacyjne skierowane do pracowników Spółki oraz do jej członków zarządu. W związku z programami motywacyjnymi wdrożonymi przez Y w 2017 r. Spółka wystąpiła z wnioskami o interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego oraz uzyskała takie interpretacje, w których Dyrektor Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko Spółki (odpowiednio interpretacje nr 0114-KDIP3-2.4011.117.2018.2.LS oraz nr 0114-KDIP3-2.4011.118.2018.2.LS, obie z 30 kwietnia 2018 r.).

Y zamierza rozszerzyć zakres uczestników programów motywacyjnych. W 2018 r. Y wdraża program motywacyjny dla aktualnych i przyszłych członków zarządu Spółki (dalej: „Członkowie Zarządu Spółki” lub indywidualnie „Członek Zarządu Spółki”). Program jest skierowany wyłącznie do osób uprawnionych na podstawie prawa luksemburskiego (dalej: „Program Motywacyjny”). Y również rozszerza programy motywacyjne na pracowników Spółki nieobjętych programem z 2017 r., przy czym program ten stanowi przedmiot odrębnego wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego.

3.

W ramach Programu Motywacyjnego, Członkowie Zarządu Spółki otrzymali lub będą otrzymywali nieodpłatnie akcje Y (dalej: „Wstępnie Przyznane Akcje Y”). Na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym Członkowie Zarządu Spółki są uprawnieni do uzyskania akcji nieodpłatnych Y (dalej: „Akcje Lojalnościowe Y”), które zostaną przyznane w trakcie trwania Programu Motywacyjnego pod warunkiem pozostawania w Grupie X (patrz punkt 7.5 opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego) oraz innych warunków (odpowiednio patrz punkt 7.6 opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego). Ponadto, na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym, Członkowie Zarządu Spółki będą uprawnieni do uzyskania akcji nieodpłatnych Y (dalej: „Akcje Bonusowe Y”), które zostaną przyznane w trakcie trwania Programu Motywacyjnego pod warunkiem zrealizowania założeń biznesowych określonych w tymże Programie Motywacyjnym (patrz punkt 7.7 opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego oraz innych warunków (odpowiednio patrz punkt 7.8 opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego).

4.

W celu uruchomienia programów motywacyjnych przez Y, w dniu 21 czerwca 2017 r., uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y, zmieniona została umowa spółki Y (dalej: „Umowa spółki Y”), w tym ustanowiony został kapitał docelowy na potrzeby programów motywacyjnych („obecnych lub przyszłych”) oraz emisji nieodpłatnych akcji, których cena nominalna będzie pokrywana z dostępnych rezerw (kapitałów o tym charakterze) (ang. out of available reserves) w Y. Zgodnie z Umową spółki Y, oraz zgodnie z luksemburskim prawem korporacyjnym, emisja akcji nieodpłatnych (Y) będzie przeprowadzana na podstawie upoważnienia nadanego w ww. uchwale, radzie dyrektorów Y (ang. „board of directors”, dalej: „Rada Dyrektorów Y”) z wyłączeniem prawa poboru dla aktualnych akcjonariuszy w okresie 5 (pięciu) lat od daty zawarcia aktu notarialnego obejmującego wszelkie uchwały zatwierdzające utworzenie, odnowienie lub podwyższenie kapitału docelowego (odpowiednik kapitału docelowego, o którym mowa w polskim kodeksie spółek handlowych).

Zaznaczyć należy, że emisja akcji nieodpłatnych jest możliwa wyłącznie w trybie wskazanego kapitału docelowego, na zasadach określonych prawem luksemburskim. Emisja takich akcji (nieodpłatnych), zgodnie z prawem luksemburskim, może być dokonana wyłącznie na rzecz:

 1. pracowników Y lub pracowników spółek z grupy Y (o określonym pośrednim lub bezpośrednim udziale Y w kapitale udziałowym lub praw głosu w takiej spółce, w tym w Spółce), przy czym przez pracowników należy rozumieć osoby pozostające w stosunku pracy; oraz
 2. członków organów korporacyjnych takich spółek (przede wszystkim członków zarządu, w przedmiotowej sprawie Członków Zarządu Spółki).

5.

Zgodnie z prawem korporacyjnym luksemburskim oraz potrzebami Programu Motywacyjnego, powzięte zostały lub zostaną między innymi następujące uchwały oraz inne czynności:

 1. 25 kwietnia 2018 r. Rada Dyrektorów Y podczas spotkania Rady Dyrektorów Y przyjęła (ang. „approve”) Program Motywacyjny.
 2. Walne zgromadzenie Y powzięło uchwałę, w której zatwierdziło, autoryzowało oraz w niezbędnym zakresie ratyfikowało Program Motywacyjny w celu zmotywowania jego uczestników do osobistego zaangażowania się w rozwój działalności grupy oraz zwiększenia wydajności jej zarządzania.
 3. W uchwałach z 2 lipca 2018 r. Rada Dyrektorów Y:
  1. uznała, zatwierdziła, autoryzowała oraz w niezbędnym zakresie ratyfikowała Program Motywacyjny oraz wszelkie dokumenty oraz działania związane z programem (w szczególności zasady Programu Motywacyjnego (dalej: „Zasady Programu Motywacyjnego”) oraz wszelkie dokumenty i umowy z nim związane (dalej łącznie zwane: „Dokumentami”). Powyższe nastąpiło w celu zmotywowania każdego przyszłego członka Zarządu Spółki do osobistego zaangażowania się w rozwój działalności grupy oraz zwiększenia wydajności jej zarządzania. Program Motywacyjny i czynności przewidziane w Dokumentach, a także wszelkie dokumenty i umowy z nimi związane będą dalej łącznie zwane: „Realizacją Programu”;
  2. uznała, zatwierdziła, autoryzowała oraz w niezbędnym zakresie ratyfikowała Realizację Programu oraz zawieranie i wykonywanie Dokumentów przez Y, a także związane z nimi wszelkie niezbędne, wymagane a także incydentalne czynności;
  3. uznała, zatwierdziła, autoryzowała emisję określonej ilości Wstępnie Przyznanych Akcji Y na rzecz oznaczonego uczestnika.
 4. Rada Dyrektorów Y może powziąć (we właściwym czasie) dodatkowe uchwały, w których może:
  1. Odpowiednio wskazać maksymalną ilość Akcji Lojalnościowych Y oraz Akcji Bonusowych Y, które zostaną uzyskane przez uczestnika lub uczestników;
  2. Wskazać innych uczestników, odpowiednio podwyższyć kapitał Spółki oraz wyemitować na
  3. Wskazać maksymalną liczbę akcji Lojalnościowych Y oraz Akcji Bonusowych Y;
  4. Odpowiednio podwyższy kapitał zakładowy Y poprzez emisję Akcji Lojalnościowych Y oraz Akcji Bonusowych Y;
  5. W niezbędnym zakresie wyłączyć prawa poboru akcjonariuszy Y;
  6. Dokonać innych niezbędnych uchwał w zakresie Programu Motywacyjnego.

Rada Dyrektorów dokona również innych niezbędnych czynności związanych z Programem Motywacyjnym.

6.

Z uwagi na ograniczenia prawa luksemburskiego, uczestnicy Programu Motywacyjnego mogą nimi być jedynie ze względu na bycie członkami zarządu Spółki albo pracownikami Spółki. Status członka zarządu, zgodnie z prawem polskim, wynika z odpowiednich uchwał powołujących na członków zarządu Spółki. Z perspektywy biznesowej, Program Motywacyjny jest ustanowiony dla członków zarządu Spółki. Uczestnicy Programu Motywacyjnego tj. poszczególni Członkowie Zarządu Spółki uzyskują lub będą uzyskiwali wynagrodzenie z tytułu pozostawania członkami zarządu na podstawie odpowiednich uchwał powołujących na stanowisko członka zarządu albo na podstawie umów o pracę albo na podstawie kontraktu menadżerskiego. Z perspektywy polskiego prawa podatkowego, wynagrodzenia uzyskiwane przez członków zarządu określone w uchwale powołującej na stanowisko członka zarządu stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), tj. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składów zarządów i rad nadzorczych albo przychody uzyskiwane na podstawie kontraktu menadżerskiego, o których mowa w art. 13 pkt 9) ustawy o PIT. Przychody uzyskiwane na podstawie umów o pracę stanowią przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

7.
Główne elementy Programu Motywacyjnego są następujące:

7.1

Członkowie Zarządu Spółki chcący wziąć udział w Programie Motywacyjnym mają obowiązek zgłoszenia takiej chęci w postaci wniosku o uczestnictwo (Participation Letter) w określonym terminie. Złożenie wniosku o uczestnictwo oznacza automatycznie zaakceptowanie Zasad Programu Motywacyjnego przez danego Członka Zarządu Spółki.

7.2

Otrzymane przez Członków Zarządu Spółki Wstępnie Przyznane Akcje Y objęte są tzw. okresem zatrzymania, w trakcie którego Członek Zarządu Spółki:

  1. jest zobowiązany do posiadania pełnego tytułu prawnego do nabytych Wstępnie Przyznanych Akcji Y jako tzw. rzeczywisty właściciel (beneficial owner);
  2. Wstępnie Przyznane Akcje Y nie mogą być przez Członka Zarządu Spółki sprzedane, przeniesione, poddane cesji, obciążeniu, ani innemu sposobowi zbycia Wstępnie Przyznanych Akcji Y lub korzyści z nich wynikających (pkt i) oraz ii) razem będą zwane dalej: „Okresem Zatrzymania Wstępnie Przyznanych Akcji Y”).

7.3

Okres Zatrzymania Wstępnie Przyznanych Akcji Y został podzielony na trzy, co do zasady roczne okresy, po upływie których Członek Zarządu Spółki zostaje zwolniony z obowiązków wynikających z Okresu Zatrzymania Wstępnie Przyznanych Akcji Y w stosunku do określonego udziału posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Wstępnie Przyznanych Akcji Y(dalej: „Zwolnienie Wstępnie Przyznanych Akcji Y”):

Okres Zatrzymania Wstępnie Przyznanych Akcji Y kształtuje się w następujący sposób:

  1. do upływu pierwszego okresu, 100% posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Wstępnie Przyznanych Akcji Y podlega Okresowi Zatrzymania Wstępnie Przyznanych Akcji Y;
  2. do upływu drugiego okresu 80% posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Wstępnie Przyznanych Akcji Y podlega Okresowi Zatrzymania Wstępnie Przyznanych Akcji Y (20% zostaje zwolnione z Okresu Zatrzymania Wstępnie Przyznanych Akcji Y);
  3. do upływu trzeciego okresu 40% posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Wstępnie Przyznanych Akcji Y podlega Okresowi Zatrzymania Wstępnie Przyznanych Akcji Y (60% zostaje zwolnione z Okresu Zatrzymania Wstępnie Przyznanych Akcji Y);
  4. po upływie trzech lat żadna z Wstępnie Przyznanych Akcji Y nie podlega Okresowi Zatrzymania Wstępnie Przyznanych Akcji Y.

Wcześniejsze zwolnienie Członka Zarządu Spółki z Okresu Zatrzymania Wstępnie Przyznanych Akcji Y, jest możliwe wyjątkowo, i obejmuje, co do zasady, okoliczność śmierci Członka Zarządu Spółki (z obowiązkiem przestrzegania Okresu Zatrzymania Wstępnie Przyznanych Akcji Y przez wskazanych następców) oraz przypadek przejęcia, połączenia lub reorganizacji Y.

7.4

W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, Członkowie Zarządu Spółki dodatkowo zgodnie z Zasadami Programu Motywacyjnego są uprawnieni do nieodpłatnego objęcia określonej liczby Akcji Lojalnościowych Y.

Liczba Akcji Lojalnościowych Y przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu Spółki uczestniczącym w Programie Motywacyjnym jest obliczana w oparciu o m.in. liczbę przyznanych Wstępnie Przyznanych Akcji Y, 20% ich liczby w pierwszym roku Programu Motywacyjnego, 35% ich liczby w drugim roku Programu Motywacyjnego oraz 45% ich liczby w trzecim roku Programu Motywacyjnego.

7.5

Zgodnie z pkt 7.4, Akcje Lojalnościowe Y będą przyznawane Członkom Zarządu Spółki na koniec trzech, co do zasady, rocznych okresów, jeżeli na koniec danego okresu: (i) Członek Zarządu Spółki nie wypowie stosunku pracy, powołania lub współpracy względem Grupy X; (ii) Grupa X nie złoży wypowiedzenia stosunku pracy, powołania lub współpracy względem Członka Zarządu Spółki oraz (iii) Członek Zarządu Spółki nie przestanie być członkiem zarządu / pracownikiem w Grupie X (dalej: „Opuszczenie Grupy X”).

W przypadku Opuszczenia Grupy X przez danego Członka Zarządu Spółki poprzez; (i) jego dobrowolną rezygnację lub (ii) popełnienie, w opinii Rady Dyrektorów Y, oszustwa, rażącego wykroczenia lub rażącego zaniedbania (dalej: „Naruszenie Zasad Lojalności”). Członek Zarządu Spółki nie otrzyma Akcji Lojalnościowych Y (albo dalszych Akcji Lojalnościowych Y w przypadku, gdy część Akcji Lojalnościowych Y została już przyznana).

Jeżeli Opuszczenie Grupy X przez danego Członka Zarządu Spółki nastąpi w sposób inny niż Naruszenie Zasad Lojalności, Rada Dyrektorów Y przyzna Akcje Lojalnościowe YA w wysokości uzależnionej od przyznanych Członkowi Zarządu Spółki Wstępnie Przyznanych Akcji Y w danym okresie w sposób określony w Programie Motywacyjnym.

7.6

Otrzymane przez poszczególnych Członków Zarządu Spółki Akcje Lojalnościowe Y objęte będą tzw. okresem zatrzymania, z zastosowaniem analogicznych ograniczeń i wyjątków jak w przypadku Wstępnie Przyznanych Akcji Y, w szczególności podlegają one pod okres zatrzymania (okres zatrzymania Akcji Lojalnościowych Y będzie dalej zwany: „Okresem Zatrzymania Akcji Lojalnościowych Y”). Członek Zarządu Spółki jest zobowiązany, między innymi, do posiadania pełnego tytułu prawnego do nabytych akcji jako tzw. rzeczywisty właściciel (beneficial owner).

Okres Zatrzymania Akcji Lojalnościowych Y został podzielony na trzy okresy, po upływie których Członek Zarządu Spółki zostaje zwolniony z obowiązków Okresu Zatrzymania Akcji Lojalnościowych Y, a Akcje Lojalnościowe Y zostaną przekazane do dyspozycji Członkowi Zarządu Spółki, tj.:

  1. do upływu pierwszego okresu, 100% przyznanych Członkowi Zarządu Spółki Akcji Lojalnościowych Y podlega Okresowi Zatrzymania Akcji Lojalnościowych Y;
  2. do upływu drugiego okresu, 80% przyznanych Członkowi Zarządu Spółki Akcji Lojalnościowych Y podlega Okresowi Zatrzymania Akcji Lojalnościowych Y;
  3. do upływu trzeciego okresu, 40% przyznanych Członkowi Zarządu Spółki Akcji Lojalnościowych Y podlega Okresowi Zatrzymania Akcji Lojalnościowych Y;
  4. po upływie trzech lat żadna z Akcji Lojalnościowych Y nie podlega Okresowi Zatrzymania Akcji Lojalnościowych Y.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszego zwolnienia Członka Zarządu Spółki z obowiązków Okresu Zatrzymania Akcji Lojalnościowych Y na zasadach analogicznych jak w przypadku Wstępnie Przyznanych Akcji Y.

7.7

Dodatkowo zgodnie z Zasadami Programu Motywacyjnego Członkowie Zarządu Spółki są uprawnieni do nieodpłatnego objęcia określonej liczby Akcji Bonusowych Y, przyznawanych na koniec poszczególnych okresów,

Ostateczna liczba Akcji Bonusowych YA przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu Spółki uczestniczącym w Programie Motywacyjnym jest uzależniona od wartości akcji Y notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz odpowiednich współczynników odnoszących się do kursów akcji pozostałych spółek z indeksu WIG20 notowanych na GPW oraz kursów akcji spółek z branży telekomunikacyjnej, w której funkcjonuje Y, notowanych na europejskich giełdach papierów wartościowych na koniec poszczególnych okresów („Okres Wyników”) („Wyniki”). Program Motywacyjny przewiduje pięć rocznych Okresów Wyników.

O spełnieniu warunków do przyznania Akcji Bonusowych Y Członkom Zarządu Spółki uczestniczącym w Programie Motywacyjnym decydować będzie Rada Dyrektorów Y.

7.8

Akcje Bonusowe Y będą przyznawane Członkom Zarządu Spółki, jeżeli:

  1. Zostaną spełnione odpowiednie Wyniki (obliczane w sposób wskazany w Zasadach Programu Motywacyjnego),
  2. Nie dojdzie do Opuszczenia Grupy X przez Członka Zarządu Spółki na koniec danego Okresu Wyników; oraz
  3. Członek Zarządu Spółki dotrzyma obowiązków wynikających z Okresu Zatrzymania Wstępnie Przyznanych Akcji Y oraz Okresu Zatrzymania Akcji Lojalnościowych Y.

Maksymalna liczba przyznanych Akcji Bonusowych Y jest obliczana w oparciu o m.in. liczbę przyznanych Członkowi Zarządu Spółki Wstępnie Przyznanych Akcji Y oraz Akcji Lojalnościowych Y uznanych za tzw. kwalifikowane zgodnie z Zasadami Programu Motywacyjnego, z możliwością uznania innych akcji za kwalifikowane przez Radę Dyrektorów Y. Maksymalna liczba przyznanych w danym roku Członkowi Zarządu Spółki Akcji Bonusowych Y stanowić będzie określony w Zasadach Programu Motywacyjnego procent Wstępnie Przyznanych Akcji Y uznanych za kwalifikowane, zwiększający się w okresie ich przyznawania (5-cio letnim). Program Motywacyjny nie zakłada minimalnej ilości Akcji Bonusowych Y. Innymi słowy, może zaistnieć sytuacja, w której nie będą przyznane żadne Akcje Bonusowe Y w związku z brakiem spełnienia warunków określonych w Programie Motywacyjnym.

Liczba Akcji Bonusowych Y przyznawanych poszczególnym Członkom Zarządu Spółki po zakończeniu każdego Okresu Wyników będzie oparta na iloczynie Wstępnie Przyznanych Akcji Y oraz Akcji Lojalnościowych Y objętych przez danego Członka Zarządu Spółki oraz odpowiednich współczynników odzwierciedlających kursy akcji spółek z indeksu WIG20 notowanych na GPW oraz kursy akcji spółek z branży telekomunikacyjnej, w której funkcjonuje Y, notowanych na europejskich giełdach papierów wartościowych na koniec danego Okresu Wyników.

Otrzymane przez poszczególnych Członków Zarządu Spółki Akcje Bonusowe Y objęte będą tzw. okresem zatrzymania, z zastosowaniem analogicznych ograniczeń i wyjątków jak w przypadku Wstępnie Przyznanych Akcji Y, w szczególności podlegają one pod okres zatrzymania (okres zatrzymania Akcji Bonusowych Y będzie dalej zwany: „Okresem Zatrzymania Akcji Bonusowych Y”). Członek Zarządu Spółki jest zobowiązany, między innymi, do posiadania pełnego tytułu prawnego do nabytych akcji jako tzw. rzeczywisty właściciel (beneficial owner), co do zasady analogicznie do zobowiązań związanych z Wstępnie Przyznanymi Akcjami Y.

Okres Zatrzymania Akcji Bonusowych Y został podzielony na dwa okresy, po upływie których Członek Zarządu Spółki zostaje zwolniony z obowiązków Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych Y, a Akcje Bonusowe Y zostaną przekazane do dyspozycji Członkowi Zarządu Spółki, tj.:

  1. do upływu pierwszego okresu, 100% posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Akcji Bonusowych Y podlega obowiązkom Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych Y;
  2. do upływu drugiego okresu 50% posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Akcji Bonusowych Y podlega obowiązkom Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych Y (50% zostaje zwolnione);
  3. po upływie dwóch lat żadna z posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Akcja Bonusowa Y nie podlega obowiązkom Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych Y.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszego zwolnienia Członka Zarządu Spółki z obowiązków Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych Y na zasadach analogicznych jak w przypadku Wstępnie Przyznanych Akcji Y.

8.

Oprócz wskazanej wyżej działalności o charakterze zarządczym niektórzy członkowie zarządu Spółki mogą świadczyć na rzecz Spółki usługi doradcze w ramach zarejestrowanej przez nich działalności gospodarczej.

9.

Wstępnie Przyznane Akcje Y, Akcje Lojalnościowe Y oraz Akcje Bonusowe Y zostaną przyznane nieodpłatnie zostały lub zostaną pokryte z dostępnych w Y rezerw (zgodnie z pkt 4 opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego). Spółka nie zostanie więc obciążona kosztami Programu Motywacyjnego (brak płatności z tego tytułu ze strony Spółki).

Pismem z dnia 14 sierpnia 2018 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.405.2018.1.AK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez m.in. o uzupełnienie przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:

 • Czy uprawnienie do nieodpłatnego objęcia Akcji Lojalnościowych oraz Akcji Bonusowych stanowi inne prawo majątkowe, o którym mowa w art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustawy obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?
 • Czy Program motywacyjny opisany w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, stanowi system wynagradzania, o którym mowa w art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę dominującą, tj. spółkę Y S.A. z siedzibą w Luksemburgu, zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy? Należy wskazać, że powyższe informacje zostały zawarte przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku, natomiast powinny stanowić element przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Spółka pismem z dnia 22 sierpnia 2018 r. (data wpływu 24 sierpnia 2018 r.) wskazała, że:

Ad 1.

(i) w celu uzupełnienia uzasadnienia stanowiska Spółki, zgodnie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku Spółki, zgłoszenie przez uczestnika programu chęci uczestniczenia w Programie Motywacyjnym odbywa się wyłącznie poprzez złożenie przez uczestnika w określonym terminie wniosku o uczestnictwo (Participation Letter) i jednocześnie złożenie takiego wniosku o uczestnictwo oznacza automatycznie zaakceptowanie Zasad Programu Motywacyjnego przez danego uczestnika Programu Motywacyjnego. W rezultacie tych czynności dochodzi do zawarcia pomiędzy Y a uczestnikiem programu swego rodzaju porozumienia, z którego wynikają obowiązki i prawa stron takiego porozumienia. W szczególności z porozumienia wynikają obowiązki po stronie Y między innymi do emisji akcji i przekazania tych akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego, na zasadach / warunkach określonych w dokumentacji programu. Jednocześnie z porozumienia wynikają uprawnienia uczestnika programu między innymi do nabycia Akcji Lojalnościowych oraz Akcji Bonusowych Y w terminach oraz na zasadach / warunkach określonych w Zasadach Programu Motywacyjnego. Podkreślić jednak należy, że w analizowanej sytuacji istnieje wiele okoliczności, które są brane pod uwagę przy określeniu uprawnień beneficjenta, w szczególności określone w umowie (na zasadach tam zawartych) ograniczenia w niezbywalności, czy też faktyczne uzależnienie przyznania prawa do nabycia akcji od zdarzeń przyszłych i niepewnych, niezależnych od woli stron. Zasady uzyskania przez beneficjentów akcji oraz warunki ich uzyskania zostały określone w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego wniosku. W celu uzupełniania uzasadnienia stanowiska Spółki zaznaczyć należy, że osoby uprawnione do świadczeń w ramach Programu Motywacyjnego faktycznie obejmują lub nabywają akcje Spółki dominującej w stosunku do Spółki (Wnioskodawcy), zgodnie z przesłankami określonymi w art. 24 ust. 1 lb. ustawy o PIT.
(ii) Należy jednak zaznaczyć, że zdaniem Spółki w omawianym przypadku zagadnienie „prawa majątkowego” pozostaje bez znaczenia z perspektywy oceny, czy zachodzą skutki podatkowe określone w stanowisku Spółki. Wynika to z art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 11b ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji również w sytuacji, w której osoby uprawnione do świadczeń uzyskują je w wyniku realizacji innych praw majątkowych. Wszelkie wcześniejsze zdarzenia zaistniałe w ramach realizacji programów motywacyjnych są zatem obojętne podatkowo. W konsekwencji należy uznać, że przychód dla uczestnika programu powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia nabytych w ramach programu akcji.

Ad 2.

(i) Okoliczności wskazane w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego potwierdzają, że Program Motywacyjny ma charakter motywacyjny. Uzyskanie przez uczestników Programu Motywacyjnego benefitów uzależnione jest od Wyników, w tym również od działań uczestnika, co niewątpliwie ma charakter motywacyjny.
(ii) Zważywszy na okoliczności przedstawione w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny skutków podatkowych programu dla Wnioskodawcy należy przyjąć, że Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego, Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, a w konsekwencji przychód Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia przez Członków Zarządu Spółki odpowiednio Wstępnie Przyznanych Akcji Y, Akcji Lojalnościowych Y, oraz Akcji Bonusowych Y (rozumiany jako moment przeniesienia na nabywcę własności papierów wartościowych), uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Członków Zarządu Spółki?
 2. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że przychód uzyskiwany przez Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych?
 3. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego na Spółce spoczywa obowiązek płatnika lub też na Spółce (niebędącej podmiotem za pośrednictwem którego podatnik przeprowadzałby transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych) spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT; w szczególności, czy na Spółce, spoczywa obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu (dochodu) otrzymywanego przez Członków Zarządu Spółki w ramach Programu Motywacyjnego lub sporządzenia imiennych informacji o uzyskanym dochodzie?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko do Pytania 1

W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że, Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, a w konsekwencji, przychód Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia przez Członków Zarządu Spółki odpowiednio Wstępnie Przyznanych Akcji Y, Akcji Lojalnościowych Y oraz Akcji Bonusowych Y (rozumiany jako moment przeniesienia na nabywcę własności papierów wartościowych), uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Członków Zarządu Spółki.

Stanowisko do Pytania 2

W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że przychód uzyskiwany przez Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko do Pytania 3

W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego na Spółce nie spoczywa obowiązek płatnika oraz na Spółce (niebędącej podmiotem za pośrednictwem którego/których podatnik przeprowadzałby transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych) nie spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT; w szczególności, na Spółce nie spoczywa obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu (dochodu) otrzymywanego przez Członków Zarządu Spółki w ramach Programu Motywacyjnego jak również nie spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o uzyskanym dochodzie.

Uzasadnienie stanowiska Spółki do Pytania 1 oraz 2

1.

Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych w ramach programów motywacyjnych na gruncie ustawy o PIT zostały uregulowane w art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

 1. spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13;
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 (ustawy o PIT)

- podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 11a ustawy o PIT, dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT.

W myśl art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

 1. spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o PIT

-w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

Zgodnie z art. 24 ust. 12a ustawy o PIT (z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), przepisy ust. 11-11b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2.

Zgodnie z art. 3 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047, z późn. zm., dalej: „Ustawa o rachunkowości”) przez jednostkę dominującą rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, w szczególności:

 1. posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
 2. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub
 3. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub
 4. będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub
 5. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej.

3.

Zgodnie z art. 13 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych oraz przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.

Przychody uzyskiwane na podstawie umów o pracę stanowią przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

4.

Jak wynika z powyższego, aby dany program motywacyjny mógł być uznany za program w rozumieniu art. 24 ust. 11 b ustawy o PIT, powinny być łącznie spełnione poniższe przesłanki:

 1. powinien być to program utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia;
 2. utworzony przez spółkę działającą w formie spółki akcyjnej, przy czym może to być spółka będąca jednostką dominującą (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy o rachunkowości) w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o PIT) lub z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o PIT);
 3. jednostka dominująca może być spółką, której siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania; oraz
 4. osoby uprawnione uzyskają akcje w spółce akcyjnej bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych (o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), lub realizacji innych praw majątkowych nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki dominującej.

5.

Program Motywacyjny spełnia przesłanki uznania go za program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT ze względu na poniższą argumentację:

 1. Program Motywacyjny został utworzony zgodnie z obowiązującym w Luksemburgu prawem oraz potrzebami Y, w szczególności zawierał uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y z dnia 21 czerwca 2017 r. tworzącą tzw. kapitał docelowy oraz będzie zawierał uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y zatwierdzającą i autoryzującą Program Motywacyjny. Uchwalone zostały i zostaną uchwalone odpowiednie uchwały Rady Dyrektorów Y.
 2. Zgodnie z prawem luksemburskim stworzenie programu motywacyjnego polegającego na przydzieleniu Wstępnie Przyznanych Akcji Y, Akcji Lojalnościowych Y oraz Akcji Bonusowych Y było możliwe wyłącznie przy zastosowaniu tej procedury (kapitału docelowego).
 3. Art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, jak również pozostałe przepisy ustawy o PIT nie wskazują dodatkowych szczególnych wymogów dla uznania danego programu za program motywacyjny w rozumieniu ustawy o PIT. Nie powinno być wątpliwości, że w niniejszej sprawie wskazane w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Y oraz Rady Dyrektorów Y stanowią taką właśnie właściwą podstawę prawną Programu Motywacyjnego. W szczególności, bez uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y z 21 czerwca 2017 r. ustanawiającej kapitał docelowy na potrzeby programów motywacyjnych, Program Motywacyjny nie mógłby powstać, albowiem prawo luksemburskie nie przewiduje innego sposobu stworzenia programu motywacyjnego z przydzieleniem beneficjentom nieodpłatnych akcji.
 4. Okoliczności wskazane w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego potwierdzają, że Program Motywacyjny ma charakter motywacyjny. Uzyskanie przez uczestników Programu Motywacyjnego benefitów uzależnione jest od Wyników, w tym również od działań uczestnika, co niewątpliwie ma charakter motywacyjny.
 5. Y jest spółką prawa luksemburskiego działającą w formie société anonyme, a więc będącej odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej.
 6. Należy uznać, że Y jako 100% udziałowiec Spółki spełnia kryterium statusu jednostki dominującej. Spółka zaś jest podmiotem, od którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach systemu wynagradzania (Programu Motywacyjnego) uzyskują świadczenia lub inne należności ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o PIT) lub z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o PIT).
 7. Zaznaczyć należy, że jedynie osoby pozostające Członkami Zarządu Spółki lub pracownikami Y mogą być pod prawem luksemburskim beneficjentami emitowanych dla nich nieodpłatnych akcji w ramach tego rodzaju programów. Zgodnie z polskim prawem podatkowym, wynagrodzenie dla takiego członka zarządu z tytułu dającego podstawę uczestniczenia w Programie Motywacyjnym stanowi: a. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, tj. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składów zarządów i rad nadzorczych - w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia przez Członków Zarządu Spółki na podstawie odpowiednich uchwał powołujących na członków zarządu Spółki; b. przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT - w przypadku uzyskiwania przez Członków Zarządu Spółki wynagrodzenia za pozostawania członkami zarządu na podstawie umowy o pracę; c. przychody z kontraktów menadżerskich, o których mowa w art. 13 pkt 9) ustawy o PIT. Spełniony jest więc również warunek, aby osoby uprawnione uzyskiwały świadczenia opodatkowane podatkiem dochodowym przy zastosowaniu art. 12 lub 13 ustawy o PIT (osoby te, zgodnie z Zasadami Programu Motywacyjnego były Członkami Zarządu Spółki w momencie przystępowania do Programu Motywacyjnego).
 8. Spełniony jest także wymóg z art. 24 ust. 12a ustawy o PIT, tj. Y jest spółką z siedzibą na terytorium Luksemburga, a więc państwa członkowskiego EU (dodatkowo państwa z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania; patrz Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 czerwca 1995 r.) Zgodnie z art. 24 ust. 12a ustawy o PIT, Y jest więc spółką akcyjną, której siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa EU (oraz państwa z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania).
 9. W omawianym przypadku bez znaczenia jest ewentualna kwalifikacja prawna przystąpienia przez Członka Zarządu Spółki do Programu Motywacyjnego, tj. czy w wyniku przystąpienia ustanowiony został np. pochodny instrument finansowy albo inne prawo majątkowe. Jednoznacznie wynika to z art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 11b ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Program motywacyjny natomiast to program o określonych cechach, w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2. Skoro więc Realizacja Programu prowadzi do objęcia Wstępnie Przyznanych Akcji Y, Akcji Lojalnościowych Y oraz Akcji Bonusowych Y, bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje ocena czy warunki przystąpienia dają podstawę do uznania, że w wyniku takiego przystąpienia ustanowiony został np. pochodny instrument finansowy. Nawet bowiem w przypadku takiej kwalifikacji tj. uznania, że przystąpienie do Programu Motywacyjnego ustanawia pochodny instrument finansowy albo inne prawo majątkowe), przepisy podatkowe wskazują, że tego rodzaju prawa i ich realizacja pozostają neutralne z perspektywy podatkowej, albowiem dochodem jest jedynie dochód z odpłatnego zbycia akcji. Wszelkie wcześniejsze zdarzenia zaistniałe w ramach realizacji programów motywacyjnych są zatem obojętne podatkowo. W konsekwencji należy uznać, że przychód dla Członków Zarządu Spółki powstanie jedynie w momencie odpłatnego zbycia Wstępnie Przyznanych Akcji Y, Akcji Lojalnościowych Y lub Akcji Bonusowych Y.
 10. W zdarzeniu przyszłym/stanie faktycznym określonym w niniejszym wniosku nie znajduje zastosowania art. 10 ust. 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym, przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. Zastosowanie znajdzie tutaj art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, z uwagi na charakterystykę Programu Motywacyjnego, w szczególności z uwagi na faktyczne nabycie akcji Y przez Członków Zarządu Spółki (tj. akcji spółki dominującej względem Spółki).

6.

Zarówno regulacje art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT, jak również jakiekolwiek inne przepisy ustawy o PIT, nie wyłączają możliwości prowadzenia przez uczestnika programu działalności gospodarczej tj. działalności opodatkowanej na innych zasadach niż wskazana w art. 12 oraz 13 ustawy o PIT.

7.

Reasumując, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego, Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, a w konsekwencji przychód Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia przez Członków Zarządu odpowiednio Wstępnie Przyznanych Akcji Y, Akcji Lojalnościowych Y albo oraz Akcji Bonusowych Y, uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Członków Zarządu Spółki.

Ponadto, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że przychód uzyskiwany przez Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadnienie stanowiska Spółki do Pytania 3

W zdarzeniu przyszłym/stanie faktycznym nie powstanie obowiązek płatnika. W szczególności na Spółce, jako płatniku nie będzie spoczywać obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu otrzymywanego w ramach Programu Motywacyjnego przez Członków Zarządu Spółki. W ustawie o PIT brak jest obowiązku płatnika w zakresie tego rodzaju dochodów (o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). Podatnik jest obowiązany do samodzielnej zapłaty podatku z tytułu dochodu otrzymanego w zamian za zbycie papierów wartościowych (takich jak akcje). Świadczą o tym również poniższe regulacje ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 6 ustawy o PIT, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT, w terminie określonym w art. 45 ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT.

W zakresie imiennych informacji, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT między innymi osoby prawne są obowiązane (co do zasady w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym) przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 (w tym dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), sporządzone według ustalonego wzoru.

Po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym - podmioty, za pośrednictwem których podatnik przeprowadzał transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych, zobowiązane są do sporządzenia imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu i przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Jak wynika z powyższego, w przypadku Programu Motywacyjnego tak Y jak i Spółka nie będą pośredniczyć w sprzedaży (odpłatnym zbyciu) akcji Y objętych w ramach Programu Motywacyjnego przez Członków Zarządu Spółki. Obowiązek sporządzania informacji nie spoczywa więc na Spółce.

Podsumowując, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego na Spółce nie spoczywa obowiązek płatnika oraz na Spółce (niebędącej podmiotem za pośrednictwem którego podatnik przeprowadzałby transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych) nie spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT; w szczególności, na Spółce nie spoczywa obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu (dochodu) otrzymywanego przez Członków Zarządu Spółki w ramach Programu Motywacyjnego jak również nie spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o uzyskanym dochodzie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.