0114-KDIP3-2.4011.403.2018.2.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2018 r. (data wpływu 26 lipca 2018 r.), uzupełniony pismem z dnia 22 sierpnia 2018 r. (data wpływu 24 sierpnia 2018 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 14 sierpnia 2018 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.403.2018.1.MG oraz pismem z dnia 24 września 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Polski opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Spółka jest spółką działającą w ramach Grupy (fr. societe anonyme, odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej) z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Y.”) jest 100% udziałowcem w Spółce. Y. jest rezydentem podatkowym w Luxernburgu.
 2. W 2017 r. Y. zadebiutowała ma Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2017 r. Y. wdrożyła dwa programy motywacyjne skierowane do pracowników Spółki oraz do jej członków zarządu. W związku z programami motywacyjnymi wdrożonymi przez Y. w 2017 r. Spółka wystąpiła z wnioskami o interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego oraz uzyskała takie interpretacje, w których Dyrektor Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko Spółki (odpowiednio interpretacje nr 0114-KDIP3-2.4011.117.2018.2.LS oraz nr 0114-KDIP3-2.4011.118.2018.2.LS, obie z 30 kwietnia 2018 r.).

Y. zamierza rozszerzyć zakres uczestników programów motywacyjnych. W 2018 r. Y. wdraża program motywacyjny, który obejmuje kluczowych pracowników Spółki (dalej: „Pracownicy Spółki”, lub indywidualnie: „Pracownik Spółki”), wyłącznie w zakresie pracowników, z którymi Spółka zawarła umowy o pracę. Program jest skierowany wyłącznie do osób uprawnionych na podstawie prawa luksemburskiego (dalej: „Program Motywacyjny”). Y. wdraża również program motywacyjny dla przyszłych członków zarządu Spółki, przy czym program ten (tj. program dla przyszłych członków zarządu Spółki) stanowi przedmiot odrębnego wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego.

 1. W ramach Programu Motywacyjnego, Pracownicy Spółki objęci programem będą uprawnieni do uzyskania akcji nieodpłatnych Y. (dalej: „Akcje Bonusowe Y.”), które zostaną przyznane w trakcie trwania Programu Motywacyjnego pod warunkiem zrealizowania założeń biznesowych określonych w tymże Programie Motywacyjnym (patrz punkt 7.3 opisu zdarzenia przyszłego) oraz innych warunków (odpowiednio patrz punkt 7.4 opisu zdarzenia przyszłego).
 2. W celu uruchomienia programów motywacyjnych przez Y., w dniu 21 czerwca 2017 r., uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y., zmieniona zastała umowa spółki Y. (dalej: „Umowa spółki Y.”), w tym ustanowiony został kapitał docelowy na potrzeby programów motywacyjnych („obecnych lub przyszłych”) oraz emisji nieodpłatnych akcji, których cena nominalna będzie pokrywana z dostępnych rezerw (kapitałów o tym charakterze) (ang. out of available reserves) w Y. Zgodnie z Umową spółki Y., oraz zgodnie z luksemburskim prawem korporacyjnym, emisja akcji nieodpłatnych (Y.) będzie przeprowadzana na podstawie upoważnienia nadanego w ww. uchwale, radzie dyrektorów Y. (ang. „board of directors”, dalej: „Rada Dyrektorów Y.”) z wyłączeniem prawa poboru dla aktualnych akcjonariuszy w okresie 5 (pięciu) lat od daty zawarcia aktu notarialnego obejmującego wszelkie uchwały zatwierdzające utworzenie, odnowienie lub podwyższenie kapitału docelowego (odpowiednik kapitału docelowego, o którym mowa w polskim kodeksie spółek handlowych).

Zaznaczyć należy, że emisja akcji nieodpłatnych jest możliwa wyłącznie w trybie wskazanego kapitału docelowego, na zasadach określonych prawem luksemburskim. Emisja takich akcji (nieodpłatnych), zgodnie z prawem luksemburskim, może być dokonana wyłącznie na rzecz:

 1. pracowników Y. lub pracowników spółek z grupy Y. (o określonym pośrednim lub bezpośrednim udziale Y. w kapitale udziałowym lub praw głosu w takiej spółce, w tym w Spółce), przy czym przez pracowników należy rozumieć osoby pozostające w stosunku pracy; oraz
 2. członków organów korporacyjnych takich spółek.
 1. Zgodnie z prawem korporacyjnym luksemburskim oraz potrzebami Programu Motywacyjnego, powzięte zostały następujące uchwały:
  1. W dniu 27 lutego 2018 r. oraz 11 kwietnia 2018 r. (zmieniająca uchwałę z 27 lutego 2018 r.), przyjmując odpowiednie uchwały Rada Dyrektorów Y.:
   1. Potwierdziła: a. Zamiar utworzenia Programu Motywacyjnego zależnego od osiąganych wyników w celu zatrzymania w Spółce jej uczestników (w przedmiotowej sprawie Pracowników Spółki), oraz; b. przyjęcie zasad Programu Motywacyjnego (dalej: „Zasady Programu Motywacyjnego”) na rzecz Pracowników Spółki. Zasady Programu Motywacyjnego oraz wszelkie dokumenty i umowy z nim związane będą dalej łącznie zwane: „Dokumentami”, natomiast Program Motywacyjny i czynności przewidziane w Dokumentach, a także wszelkie dokumenty i umowy z nimi związane będą dalej łącznie zwane: „Realizacją Programu”;
   2. W uchwałach uznała, zatwierdziła, autoryzowała oraz w niezbędnym zakresie ratyfikowała Realizację Programu oraz zawieranie i wykonywanie Dokumentów przez Y., a także związane z nimi wszelkie niezbędne, wymagane a także incydentalne czynności;
   3. Uznała, zatwierdziła, autoryzowała oraz w niezbędnym zakresie ratyfikowała Zasady Programu Motywacyjnego oraz zawieranie i wykonywanie Zasad Programu Motywacyjnego przez Y.;
   4. Zasady Programu Motywacyjnego stanowiły załącznik do uchwał Rady Dyrektorów Y.
  2. Zgodnie z ustaloną procedurą walne zgromadzenie Y. powzięło uchwałę, w której zatwierdziło, autoryzowało oraz w niezbędnym zakresie ratyfikowało Program Motywacyjny.
  3. Zgodnie z ustaloną procedurą 25 czerwca 2018 r. Rada Dyrektorów Y. powzięła uchwały, w których między innymi zatwierdziło, autoryzowało oraz w niezbędnym zakresie ratyfikowało Zasady Program Motywacyjny, Dokumenty oraz listę uczestników Programu Motywacyjnego wraz z maksymalną liczbą Akcji Bonusowych Y., które mogą być dla nich wyemitowane przez Y., jeśli ziszczą się warunki Programu Motywacyjnego.
  4. Rada Dyrektorów poweźmie, (we właściwym czasie) dodatkowe uchwały, w których:
   1. Odpowiednio podwyższy kapitał zakładowy Y. poprzez emisję Akcji Bonusowych Y.;
   2. W niezbędnym zakresie wyłączy prawa poboru akcjonariuszy Y.;
   3. Dokona innych niezbędnych uchwał w zakresie Programu Motywacyjnego, w szczególności może wskazać konkretną ilość Akcji Bonusowych Y. przypadających na uczestników Programu Motywacyjnego
    Rada Dyrektorów dokona również innych niezbędnych czynności związanych z Programem Motywacyjnym.
  Rada Dyrektorów dokona również innych niezbędnych czynności związanych z Programem Motywacyjnym.
 1. Z uwagi na ograniczenia prawa luksemburskiego, uczestnicy Programu Motywacyjnego mogą nimi być jedynie ze względu na bycie pracownikami Spółki lub członkami jej zarządu. Z perspektywy biznesowej, Program Motywacyjny będzie ustanowiony dla kluczowych pracowników Spółki. Uczestnicy Programu Motywacyjnego, tj. poszczególni Pracownicy Spółki uzyskiwali i uzyskują wynagrodzenie pracownicze na podstawie zawartych ze Spółką umów o pracę. Z perspektywy polskiego prawa podatkowego, wynagrodzenia uzyskiwane przez Pracowników Spółki stanowią przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.
 2. Główne elementy Programu Motywacyjnego są następujące:

7.1 Pracownicy Spółki chcący wziąć udział w Programie Motywacyjnym mają obowiązek: (i) zgłoszenia takiej chęci w postaci wniosku o uczestnictwo (Participation Letter) w określonym terminie. Złożenie wniosku o uczestnictwo oznacza automatycznie zaakceptowanie Zasad Programu Motywacyjnego przez danego Pracownika Spółki; (ii) w terminie określonym w Zasadach Programu Motywacyjnego otworzyć odpowiedni rachunek papierów wartościowych u brokera wskazanego przez Y. oraz przekazać Radzie Dyrektorów Y. informacje na temat tego rachunku. Poprzez uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, Pracownicy Spółki uzyskali możliwość (prawo) nieodpłatnego nabycia Akcji Bonusowych Y., przyznawanych na koniec poszczególnych okresów.

7.2 Ostateczna liczba Akcji Bonusowych Y. przyznanych poszczególnym Pracownikom Spółki uczestniczącym w Programie Motywacyjnym jest uzależniona od wartości akcji Y. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz odpowiednich współczynników odnoszących się do kursów akcji pozostałych spółek z indeksu WIG20 notowanych na GPW oraz kursów akcji spółek z branży telekomunikacyjnej, w której funkcjonuje Y., notowanych na europejskich giełdach papierów wartościowych na koniec poszczególnych okresów („Okres Wyników”) („Wyniki”). Program Motywacyjny przewiduje pięć rocznych Okresów Wyników.

O spełnieniu warunków do przyznania Akcji Bonusowych Y. Pracownikom Spółki uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, decydować będzie Rada Dyrektorów Y.

Pracownik Spółki przystępujący do programu po rozpoczęciu danego Okresu Wyników nie będzie uprawniony do otrzymania Akcji Bonusowych Y. za zakończone Okresy Wyników. Pracownik Spółki będzie natomiast uprawniony do wszystkich Akcji Bonusowych Y. przypadających na cały Okres Wyników, w którym przystąpił do Programu Motywacyjnego.

7.3 Akcje Bonusowe Y. będą przyznawane Pracownikom Spółki, jeżeli:

(i) Zostaną spełnione odpowiednie Wyniki (obliczane w sposób wskazany w Zasadach Programu Motywacyjnego), oraz

(ii) Pracownik Spółki pozostanie pracownikiem Spółki (lub pozostanie członkiem zarządu/ pracownikiem w Grupie zgodnie z zakresem wskazanym w Zasadach Programu Motywacyjnego oraz opisem zdarzenia przyszłego - patrz pkt 4) oraz nie zostanie przez niego złożone, ani otrzymane wypowiedzenie, które spowodowałoby, że przestałby być Pracownikiem Spółki na koniec danego Okresu Wyników, oraz

(iii) Pracownik Spółki dotrzyma obowiązków wynikających z Okresu Zatrzymania dla Akcji Bonusowych Y. (zgodnie z definicją poniżej).

Program Motywacyjny nie zakłada minimalnej ilości Akcji Bonusowych Y. Innymi słowy, może zaistnieć sytuacja, w której nie będą przyznane żadne Akcje Bonusowe Y. w związku z brakiem spełnienia warunków określonych w Programie Motywacyjnym.

Liczba Akcji Bonusowych Y. przyznawanych poszczególnym Pracownikom Spółki po zakończeniu każdego Okresu Wyników będzie oparta na iloczynie maksymalnej liczby Akcji Bonusowych Y. określonej dla danego Pracownika Spółki przez Radę Dyrektorów Y. oraz odpowiednich współczynników odzwierciedlających kursy akcji spółek z indeksu WIG20 notowanych na GPW oraz kursy akcji spółek z branży telekomunikacyjnej, w której funkcjonuje Y., notowanych na europejskich giełdach papierów wartościowych na koniec danego Okresu Wyników.

Otrzymane przez Pracowników Spółki Akcje Bonusowe Y. objęte będą tzw. okresem zatrzymania („holding period”), w trakcie którego Pracownik Spółki:

i) jest zobowiązany, między innymi, do posiadania pełnego tytułu prawnego do otrzymanych Akcji Bonusowych Y. jako tzw. rzeczywisty właściciel (beneficial owner);
ii) Akcje Bonusowe Y. nie mogą być przez Pracownika Spółki sprzedane, przeniesione, poddane cesji, obciążeniu, ani innemu sposobowi zbycia Akcji Bonusowych Y. lub korzyści z nich wynikających (pkt i) oraz ii) razem będą zwane dalej: „Okresem Zatrzymania”).

7.4 Okres Zatrzymania został podzielony na dwa, co do zasady roczne okresy, po upływie których Pracownik Spółki zostaje zwolniony z obowiązków wynikających z Okresu Zatrzymania w stosunku do określonego udziału posiadanych przez Pracownika Spółki Akcji Bonusowych Y. (dalej: „Zwolnienie Akcji Bonusowych Y.”).

Okres Zatrzymania kształtuje się w następujący sposób:

(i) do upływu pierwszego okresu, 100% posiadanych przez Pracownika Spółki Akcji Bonusowych Y. podlega Okresowi Zatrzymania;

(ii) do upływu drugiego okresu 50% posiadanych przez Pracownika Spółki Akcji Bonusowych Y. podlega Okresowi Zatrzymania (50% zostaje zwolnione z Okresu Zatrzymania);

(iii) po upływie dwóch lat żadna z Akcji Bonusowych Y. nie podlega Okresowi Zatrzymania.

Wcześniejsze zwolnienie Pracownika Spółki z Okresu Zatrzymania, jest możliwe wyjątkowo, i obejmuje, co do zasady, okoliczność śmierci Pracownika Spółki (z obowiązkiem przestrzegania Okresu Zatrzymania przez wskazanych następców) oraz przypadek przejęcia, połączenia lub reorganizacji Y.

Rada Dyrektorów Y. wybierze dom maklerski, który będzie kontrolował dotrzymanie Okresu Zatrzymania (dalej: „Broker”). Po dokonaniu emisji Akcji Bonusowych Y. (co będzie dokonywane po ustaleniu ich liczby zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego, po zakończeniu wskazanych okresów), Rada Dyrektorów Y. zapewni, aby Akcje Bonusowe Y. były zdeponowane na specjalnie otworzonym rachunku Pracownika Spółki u Brokera. Pracownik Spółki jest więc prawnym właścicielem Akcji Bonusowych Y. zdeponowanych na jego rachunku u Brokera.

 1. Oprócz wskazanej wyżej działalności pracowniczej niektórzy Pracownicy Spółki dodatkowo świadczą na rzecz Spółki usługi w ramach umów zlecenie zawartych ze Spółką.
 2. Akcje Bonusowe Y. zostaną wyemitowane nieodpłatnie oraz zostaną pokryte z dostępnych w Y. rezerw (zgodnie z pkt 4 opisu zdarzenia przyszłego). Spółka nie zostanie więc obciążona kosztami Programu Motywacyjnego (brak płatności z tego tytułu ze strony Spółki).
 3. Niniejszy wniosek stanowi wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego, ponieważ Akcje Bonusowe Y. nie zostały jeszcze wyemitowane.

Wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym organ podatkowy pismem z dnia 14 sierpnia 2018 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.403.2018.1.MG wezwał do ich uzupełnienia m.in. poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:

 • Czy uprawnienie do uzyskania akcji nieodpłatnych - Akcji Bonusowych (prawo nieodpłatnego nabycia Akcji Bonusowych) stanowi inne prawo majątkowe, o którym mowa w art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustawy obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?
 • Czy Program motywacyjny opisany w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, stanowi system wynagradzania, o którym mowa w art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę dominującą, tj. spółkę z siedzibą w Luksemburgu, zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy?

Należy wskazać, że powyższe informacje zostały zawarte przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku, natomiast powinny stanowić element przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Spółka w piśmie z dnia 22 sierpnia 2018 r. (data wpływu 24 sierpnia 2018 r.) wskazała, że:

Ad. 1

(i) w celu uzupełnienia uzasadnienia stanowiska Spółki, zgodnie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku Spółki, zgłoszenie przez uczestnika programu chęci uczestniczenia w Programie Motywacyjnym odbywa się wyłącznie poprzez złożenie przez uczestnika w określonym terminie wniosku o uczestnictwo (Participation Letter) i jednocześnie złożenie takiego wniosku o uczestnictwo oznacza automatycznie zaakceptowanie Zasad Programu Motywacyjnego przez danego uczestnika Programu Motywacyjnego. W rezultacie tych czynności dochodzi do zawarcia pomiędzy Y. a uczestnikiem programu swego rodzaju porozumienia, z którego wynikają obowiązki i prawa stron takiego porozumienia. W szczególności z porozumienia wynikają obowiązki po stronie Y. między innymi do emisji akcji i przekazania tych akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego, na zasadach/warunkach określonych w dokumentacji programu. Jednocześnie z porozumienia wynikają uprawnienia uczestnika programu między innymi do nabycia Akcji Bonusowych Y. w terminach oraz na zasadach/warunkach określonych w Zasadach Programu Motywacyjnego. Podkreślić jednak należy, że w analizowanej sytuacji istnieje wiele okoliczności, które są brane pod uwagę przy określeniu uprawnień beneficjenta, w szczególności określone w umowie (na zasadach tam zawartych) ograniczenia w niezbywalności, czy też faktyczne uzależnienie przyznania prawa do nabycia akcji od zdarzeń przyszłych i niepewnych, niezależnych od woli stron. Zasady uzyskania przez beneficjentów akcji oraz warunki ich uzyskania zostały określone w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wniosku. W celu uzupełniania uzasadnienia stanowiska Spółki zaznaczyć należy, że osoby uprawnione do świadczeń w ramach Programu Motywacyjnego faktycznie obejmują lub nabywają akcje Spółki dominującej w stosunku do Spółki (Wnioskodawcy), zgodnie z przesłankami określonymi w art. 24 ust. 11bustawy o PIT.

(ii) Należy jednak zaznaczyć, że zdaniem Spółki w omawianym przypadku zagadnienie „prawa majątkowego” pozostaje bez znaczenia z perspektywy oceny, czy zachodzą skutki podatkowe określone w stanowisku Spółki. Wynika to z art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 11b ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji również w sytuacji, w której osoby uprawnione do świadczeń uzyskują je w wyniku realizacji innych praw majątkowych. Wszelkie wcześniejsze zdarzenia zaistniałe w ramach realizacji programów motywacyjnych są zatem obojętne podatkowo. W konsekwencji należy uznać, że przychód dla uczestnika programu powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia nabytych w ramach programu akcji.

Ad. 2

(i) Okoliczności wskazane w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego potwierdzają, że Program Motywacyjny ma charakter motywacyjny. Uzyskanie przez uczestników Programu Motywacyjnego benefitów uzależnione jest od Wyników, w tym również od działań uczestnika, co niewątpliwie ma charakter motywacyjny.

(ii) Zważywszy na okoliczności przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny skutków podatkowych programu dla Wnioskodawcy należy przyjąć, że Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, a w konsekwencji przychód Pracowników Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia przez Pracowników Spółki Akcji Bonusowych Y. (rozumiany jako moment przeniesienia na nabywcę własności papierów wartościowych), uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Pracowników Spółki?
 2. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że przychód uzyskiwany przez Pracowników Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych?
 3. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego na Spółce spoczywa obowiązek płatnika lub też na Spółce (niebędącej podmiotem za pośrednictwem którego podatnik przeprowadzałby transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych) spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT; w szczególności, czy na Spółce, spoczywa obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu (dochodu) otrzymywanego przez Pracowników Spółki w ramach Programu Motywacyjnego lub sporządzenia imiennych informacji o uzyskanym dochodzie?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko do pytania 1

W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, a w konsekwencji, przychód dla Pracowników Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia przez Pracowników Spółki Akcji Bonusowych Y., uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Pracowników Spółki (rozumiany jako moment przeniesienia na nabywcę własności papierów wartościowych).

Stanowisko do pytania 2

W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że przychód uzyskiwany przez Pracowników Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko do pytania 3

W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego na Spółce nie spoczywa obowiązek płatnika, jak również na Spółce (niebędącej podmiotem za pośrednictwem którego/których podatnik przeprowadzałby transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych) nie powstaje obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT; w szczególności, na Spółce nie spoczywa obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu (dochodu) otrzymywanego przez Pracowników Spółki w ramach Programu Motywacyjnego, jak również nie spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o uzyskanym dochodzie.

Uzasadnienie stanowiska Spółki do pytania 1 oraz 2.

 1. Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych w ramach programów motywacyjnych na gruncie ustawy o PIT zostały uregulowane w art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:
  1. spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13;
  2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o PIT

- podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 11a ustawy o PIT, dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT.

W myśl art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

 1. spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o PIT

- w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

Zgodnie z art. 24 ust. 12a ustawy o PIT (z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), przepisy ust. 11-11b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 1. Zgodnie z art. 3 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047, z późn. zm., dalej: „Ustawa o rachunkowości”) przez jednostkę dominującą rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, w szczególności:
  1. posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
  2. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub
  3. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub
  4. będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub
  5. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej.
 2. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
 3. Jak wynika z powyższego, aby dany program motywacyjny mógł być uznany za program w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, powinny być łącznie spełnione poniższe przesłanki:
  1. powinien być to program utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia;
  2. utworzony przez spółkę działającą w formie spółki akcyjnej, przy czym może to być spółka będąca jednostką dominującą (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy o rachunkowości) w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o PIT) lub z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o PIT);
  3. jednostka dominująca może być spółką, której siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania; oraz
  4. osoby uprawnione uzyskają akcje w spółce akcyjnej bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych (o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), lub realizacji innych praw majątkowych nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki dominującej.
 4. Program Motywacyjny spełnia przestanki uznania go za program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT ze względu na poniższą argumentację:
  1. Program Motywacyjny został utworzony zgodnie z obowiązującym w Luksemburgu prawem oraz potrzebami Y., w szczególności zawierał uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y. z dnia 21 czerwca 2017 r. tworzącą tzw. kapitał docelowy oraz będzie zawierał uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y. zatwierdzającą i autoryzującą Program Motywacyjny. Uchwalone zostały i zostaną uchwalone odpowiednie uchwały Rady Dyrektorów Y..
  2. Zgodnie z prawem luksemburskim stworzenie programu motywacyjnego polegającego na przydzieleniu nieodpłatnych akcji było możliwe wyłącznie przy zastosowaniu tej procedury (kapitału docelowego).
  3. Art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, jak również pozostałe przepisy ustawy o PIT nie wskazują dodatkowych szczególnych wymogów dla uznania danego programu za program motywacyjny w rozumieniu ustawy o PIT. Nie powinno być wątpliwości, że w niniejszej sprawie wskazane w opisie zdarzenia przyszłego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Y. oraz uchwały Rady Dyrektorów Y. stanowią taką właśnie właściwą podstawę prawną Programu Motywacyjnego. W szczególności, bez uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y. z 21 czerwca 2017 r. ustanawiającej kapitał docelowy na potrzeby programów motywacyjnych, Program Motywacyjny nie mógłby powstać, albowiem prawo luksemburskie nie przewiduje innego sposobu stworzenia programu motywacyjnego z przydzieleniem beneficjentom nieodpłatnych akcji.
  4. Okoliczności wskazane w opisie zdarzenia przyszłego potwierdzają, że Program Motywacyjny ma charakter motywacyjny. Uzyskanie przez uczestników Programu Motywacyjnego ewentualnych benefitów uzależnione jest od Wyników, w tym również od działań uczestnika, co niewątpliwie ma charakter motywacyjny.
  5. Y. jest spółką prawa luksemburskiego działającą w formie societe anonyme, a więc będącej odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej.
  6. Należy uznać, że Y. jako 100% udziałowiec Spółki spełnia kryterium statusu jednostki dominującej. Spółka zaś jest podmiotem, od którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach systemu wynagradzania (Programu Motywacyjnego) uzyskują świadczenia lub inne należności ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o PIT) lub z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o PIT).
  7. Zaznaczyć należy, że w przedmiotowym przypadku jedynie osoby pozostające pracownikami Spółki lub pracownikami Y. mogą być pod prawem luksemburskim beneficjentami emitowanych dla nich nieodpłatnych akcji w ramach tego rodzaju programów. Zgodnie z polskim prawem podatkowym, wynagrodzenie pracownika z tytułu dającego podstawę uczestniczenia w Programie Motywacyjnym stanowi przychód ze stosunku pracy - w przypadku uzyskiwania przez Pracowników Spółki wynagrodzenia za pozostawanie pracownikami na podstawie umowy o pracę. Tak też były i są odpowiednio rozliczane wynagrodzenia uzyskiwane przez Pracowników Spółki dla potrzeb podatkowych. Spełniony jest więc również warunek, aby osoby uprawnione uzyskiwały świadczenia opodatkowane podatkiem dochodowym przy zastosowaniu art. 12 lub 13 Ustawy o PIT (osoby te, zgodnie z Zasadami Programu Motywacyjnego były Pracownikami Spółki w momencie przystępowania do Programu Motywacyjnego oraz aby uzyskać Akcje Bonusowe Y. powinny pozostawać pracownikami w momencie przyznawania tych akcji).
  8. Spełniony jest także wymóg z art. 24 ust. 12a ustawy o PIT, tj. Y. jest spółką z siedzibą na terytorium Luksemburga, a więc państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania - Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 czerwca 1995 r. Zgodnie z art. 24 ust. 12a ustawy o PIT (w wersji zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), Y. jest więc spółką akcyjną, której siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (i jednocześnie państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania).
  9. W omawianym przypadku bez znaczenia jest ewentualna kwalifikacja prawna przystąpienia przez Pracownika Spółki do Programu Motywacyjnego, tj. czy w wyniku przystąpienia ustanowiony został np. pochodny instrument finansowy albo inne prawo majątkowe.
  10. Jednoznacznie wynika to z art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 11b ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Program motywacyjny natomiast to program o określonych cechach, w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2. Skoro więc Realizacja Programu prowadzi do objęcia Akcji Bonusowych Y., bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje ocena czy warunki przystąpienia dają podstawę do uznania, że w wyniku takiego przystąpienia ustanowiony został np. pochodny instrument finansowy. Nawet bowiem w przypadku takiej kwalifikacji tj. uznania, że przystąpienie do Programu Motywacyjnego ustanawia pochodny instrument finansowy albo inne prawo majątkowe, przepisy podatkowe wskazują, że tego rodzaju prawa i ich realizacja pozostają neutralne z perspektywy podatkowej, albowiem dochodem jest jedynie dochód z odpłatnego zbycia akcji. Wszelkie wcześniejsze zdarzenia zaistniałe w ramach realizacji programów motywacyjnych są zatem obojętne podatkowo. W konsekwencji należy uznać, że przychód dla Pracowników Spółki powstanie jedynie w momencie odpłatnego zbycia Akcji Bonusowych Y..
  11. W zdarzeniu przyszłym określonym w niniejszym wniosku nie znajduje zastosowania art. 10 ust. 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym, przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. Zastosowanie znajdzie tutaj, art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, który z uwagi na charakterystykę Programu Motywacyjnego, w szczególności z uwagi na faktyczne nabycie akcji Y. przez Pracowników Spółki (tj. akcji spółki dominującej względem Spółki).
 5. Zarówno regulacje art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT, jak również jakiekolwiek inne przepisy ustawy o PIT, nie wyłączają możliwości świadczenia usług na podstawie umowy zlecenie przez uczestnika programu na rzecz spółki.
 6. Reasumując, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, a w konsekwencji, przychód dla Pracowników Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia przez Pracowników Spółki Akcji Bonusowych Y., uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Pracowników Spółki. Ponadto, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że przychód uzyskiwany przez Pracowników Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadnienie stanowiska Spółki do Pytania 3

W zdarzeniu przyszłym nie powstanie obowiązek płatnika, w szczególności na Spółce, jako płatniku nie będzie spoczywać obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu w ramach Programu Motywacyjnego przez Pracowników Spółki. W ustawie o PIT brak jest obowiązku płatnika w zakresie tego rodzaju dochodów (o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). Podatnik jest obowiązany do samodzielnej zapłaty podatku z tytułu dochodu otrzymanego w zamian za zbycie papierów wartościowych (takich jak akcje). Świadczą o tym również poniższe regulacje ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 6 ustawy o PIT, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 a pkt 1 ustawy o PIT, w terminie określonym w art. 45 ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT.

W zakresie imiennych informacji, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT między innymi osoby prawne są obowiązane (co do zasady w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym) przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 (w tym dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), sporządzone według ustalonego wzoru.

Po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym - podmioty, za pośrednictwem których podatnik przeprowadzał transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych, zobowiązane są do sporządzenia imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu i przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Jak wynika z powyższego, w przypadku Programu Motywacyjnego tak Y. jak i Spółka nie będą pośredniczyć w sprzedaży (odpłatnym zbyciu) akcji Y. objętych w ramach Programu Motywacyjnego przez Pracowników Spółki. Obowiązek sporządzania informacji nie spoczywa więc na Spółce.

Podsumowując, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego na Spółce nie spoczywa obowiązek płatnika, jak również na Spółce (niebędącej podmiotem za pośrednictwem którego/których podatnik przeprowadzałby transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych) nie powstaje obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT; w szczególności, na Spółce nie spoczywa obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu (dochodu) otrzymywanego przez Pracowników Spółki w ramach Programu Motywacyjnego jak również nie spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o uzyskanym dochodzie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Pismem z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 24 września 2018 r.) Wnioskodawca wyjaśnił, że złożony wniosek dotyczy trzech zdarzeń przyszłych, w związku z czym interpretacja indywidualna nie będzie wydawana w zakresie trzech stanów faktycznych. Tym samym kwota 120,00 zł, zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej, zostanie zwrócona na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.