0114-KDIP3-2.4011.118.2018.2.LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obowiązków płatnika ciążących na Spółce w związku z wprowadzeniem przez Spółkę luksemburską programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2018 r. (data wpływu 26 lutego 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 kwietnia 2018 r. (data nadania 4 kwietnia 2018 r., data wpływu 4 kwietnia 2018 r.) oraz pismem z dnia 28 marca 2018 r. (data nadania 28 marca 2018 r., data wpływu 29 marca 2018 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP3-2.4011.118.2018.1.LS z dnia 19 marca 2018 r. (data nadania 20 marca 2018 r., data doręczenia 21 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika ciążących na Spółce w związku z wprowadzeniem przez Spółkę luksemburską programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki –jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika ciążących na Spółce w związku z wprowadzeniem przez Spółkę luksemburską programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. P. sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Polski opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Spółka jest spółką działającą w ramach Grupy C. S.A. (fr. société anonyme, odpowiednik polskiej spółki akcyjnej) z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „ C. S.A.”) jest 100% udziałowcem w Spółce. C. S.A. jest rezydentem podatkowym w Luxemburgu.
 2. W 2017 r. C. S.A. zadebiutowała ma Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Mniej więcej w tym samym okresie (w istocie przed debiutem), w 2017 r. C. S.A. wdrożyła program dla członków zarządu Spółki (dalej: „Członkowie Zarządu Spółki” lub indywidualnie „Członek Zarządu Spółki”). Program został skierowany wyłącznie do osób uprawnionych na podstawie prawa luksemburskiego (dalej: „Program Motywacyjny”).
 3. W ramach Programu Motywacyjnego, Członkowie Zarządu Spółki nabywali akcje C. S.A. po cenie subskrypcyjnej równej cenie sprzedaży ustalonej w ramach pierwszej oferty publicznej C. S.A., (dalej: „Odpłatne Akcje C. S.A.”), oraz na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym są uprawnieni do uzyskania akcji nieodpłatnych C. S.A. (dalej: „Akcje Bonusowe C. S.A.”), które zostaną przyznane w trakcie trwania Programu Motywacyjnego pod warunkiem zrealizowania założeń biznesowych określonych w tymże Programie Motywacyjnym (patrz punkt 7.4 opisu zdarzenia przyszłego) oraz innych warunków (odpowiednio patrz punkt 7.5 opisu zdarzenia przyszłego). Na potrzeby niniejszego wniosku założeniem jest, że cena nabycia Odpłatnych Akcji C. S.A. płatna przez Członków Zarządu Spółki odpowiadała ich cenie rynkowej.
 4. W celu uruchomienia Programu Motywacyjnego, w dniu 21 czerwca 2017 r., uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy C. S.A., zmieniona została umowa spółki C. S.A. (dalej: „Umowa spółki C. S.A.”), w tym ustanowiony został kapitał docelowy na potrzeby programów motywacyjnych („obecnych lub przyszłych”) oraz emisji nieodpłatnych akcji których cena nominalna będzie pokrywana z dostępnych rezerw (kapitałów o tym charakterze) (ang. out of available reserves) w C. S.A.. Zgodnie z Umową spółki C. S.A., oraz zgodnie z luksemburskim prawem korporacyjnym, emisja akcji nieodpłatnych ( C. S.A.) będzie przeprowadzana na podstawie upoważnienia nadanego w ww. uchwale, radzie dyrektorów C. S.A. (ang. „board of directors”, dalej: „Rada Dyrektorów C. S.A.”) z wyłączeniem prawa poboru dla aktualnych akcjonariuszy w okresie 5 (pięciu) lat od daty zawarcia aktu notarialnego obejmującego wszelkie uchwały zatwierdzające utworzenie, odnowienie lub podwyższenie kapitału docelowego (odpowiednik kapitału docelowego, o którym mowa w polskim kodeksie spółek handlowych).

Zaznaczyć należy, że emisja akcji nieodpłatnych jest możliwa wyłącznie w trybie wskazanego kapitału docelowego, na zasadach określonych prawem luksemburskim. Emisja takich akcji (nieodpłatnych), zgodnie z prawem luksemburskim, może być dokonana wyłącznie na rzecz:

 1. pracowników C. S.A. lub pracowników spółek z grupy C. S.A. (o określonym pośrednim lub bezpośrednim udziale C. S.A. w kapitale udziałowym lub praw głosu w takiej spółce, w tym w Spółce), przy czym przez pracowników należy rozumieć osoby pozostające w stosunku pracy; oraz
 2. członków organów korporacyjnych takich spółek (przede wszystkim członków zarządu, w przedmiotowej sprawie Członków Zarządu Spółki).
 1. Zgodnie z prawem korporacyjnym luksemburskim oraz potrzebami Programu Motywacyjnego, powzięte zostały następujące uchwały:
 1. W dniu 29 czerwca 2017 r., Rada Dyrektorów C. S.A.:
  1. Potwierdziła: a. Zamiar utworzenia Programu Motywacyjnego zależnego od osiąganych wyników w celu zmotywowania jego uczestników (w przedmiotowej sprawie Członków Zarządu Spółki) do osobistego zaangażowania się w rozwój działalności grupy oraz zwiększenia wydajności jej zarządzania, oraz; b. przyjęcie zasad Programu Motywacyjnego (dalej: „Zasady Programu Motywacyjnego”) na rzecz wskazanych z imienia i nazwiska Członków Zarządu Spółki. Zasady Programu Motywacyjnego oraz wszelkie dokumenty i umowy z nim związane będą dalej łącznie zwane: „Dokumentami”, natomiast Program Motywacyjny i czynności przewidziane w Dokumentach, a także wszelkie dokumenty i umowy z nimi związane będą dalej łącznie zwane: „Realizacją Programu”;
  2. W uchwałach zatwierdziła, autoryzowała oraz w niezbędnym zakresie ratyfikowała Realizację Programu oraz zawieranie i wykonywanie Dokumentów przez C. S.A., a także Realizację Programu;
  3. Zasady Programu Motywacyjnego stanowiły załącznik do uchwał Rady Dyrektorów C. S.A.
 2. W dniu 18 lipca 2017 r. jedyny akcjonariusz C. S.A. (w momencie powzięcia tej uchwały C. S.A. miała jednego akcjonariusza, właściciela 100% akcji C. S.A.) powziął następującą uchwałę:
  1. Uznał (ang. „acknowledge”), że C. S.A. wyemituje Odpłatne Akcje C. S.A. po określonej cenie subskrypcyjnej na potrzeby Programu Motywacyjnego;
  2. Zatwierdził, autoryzował oraz w niezbędnym zakresie ratyfikował Program Motywacyjny oraz przystąpienie do Realizacji Programu przez C. S.A.;
  3. Uznał i zatwierdził podwyższenie kapitału zakładowego C. S.A. w ramach kapitału docelowego, w tym liczbę Odpłatnych Akcji C. S.A. oraz ich wartość nominalną (ustanowienie kapitału docelowego było niezbędne na potrzeby przyszłej emisji Akcji Bonusowych C. S.A.);
  4. Wskazał ilość Odpłatnych Akcji C. S.A. oraz ich cenę przypadającą na poszczególnych, wskazanych imiennie Członków Zarządu Spółki (na potrzeby pierwszej emisji w ramach Programu Motywacyjnego);
  5. Zrealizował inne czynności wymagane prawem luksemburskim.

Przy czym uchwała jedynego akcjonariusza jest odpowiednikiem uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej zgodnie z prawem polskim.

 1. W dniu 20 lipca 2017 r., Rada Dyrektorów C. S.A. w odpowiednich uchwałach:
  1. Podwyższyła kapitał zakładowy C. S.A. poprzez emisję Odpłatnych Akcji C. S.A. (w tym wskazała cenę subskrypcyjną).
  2. W niezbędnym zakresie wyłączyła prawa poboru akcjonariuszy C. S.A. Uchwała Rady Dyrektorów C. S.A. wskazuje ilość Odpłatnych Akcji C. S.A. oraz ich cenę przypadającą na poszczególnych, wskazanych imiennie Członków Zarządu Spółki.
 1. Z uwagi na ograniczenia prawa luksemburskiego, uczestnicy Programu Motywacyjnego mogą nimi być jedynie ze względu na bycie członkami zarządu Spółki albo pracownikami Spółki. Status członka zarządu, zgodnie z prawem polskim, wynika z odpowiednich uchwał powołujących na członków zarządu Spółki. Z perspektywy biznesowej, Program Motywacyjny był ustanowiony dla członków zarządu Spółki. W momencie przystąpienia do Programu Motywacyjnego, jego uczestnicy tj. poszczególni Członkowie Zarządu Spółki uzyskiwali wynagrodzenie z tytułu pozostawania członkami zarządu na podstawie odpowiednich uchwał powołujących na stanowisko członka zarządu albo na podstawie umów o pracę. Nie można wykluczyć, że relacja prawna Członków Zarządu Spółki może ulec zmianie, ale ich dochody, co do zasady, stanowiłyby dochody, o których mowa w art. 12 lub 13 Ustawy o PIT (do takich osób odnosi się niniejszy wniosek).

Z perspektywy polskiego prawa podatkowego, wynagrodzenia uzyskiwane przez członków zarządu określone w uchwale powołującej na stanowisko członka zarządu stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, tj. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składów zarządów i rad nadzorczych.

Natomiast przychody uzyskiwane na podstawie umów o pracę stanowią przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

 1. Główne elementy Programu Motywacyjnego są następujące:

VII.1 Członkowie Zarządu Spółki chcący wziąć udział w Programie Motywacyjnym mają obowiązek zgłoszenia takiej chęci w postaci wniosku o uczestnictwo (Participation Letter) w określonym terminie. Złożenie wniosku o uczestnictwo oznacza automatycznie zaakceptowanie Zasad Programu Motywacyjnego przez danego Członka Zarządu Spółki. Poprzez uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, Członkowie Zarządu Spółki uzyskali możliwość odpłatnego nabycia określonej ilości Odpłatnych Akcji C. S.A.

VII. 2 Nabyte przez Członków Zarządu Spółki Odpłatne Akcje C. S.A. objęte są tzw. okresem zatrzymania („holding period”), w trakcie którego Członek Zarządu Spółki:

 1. jest zobowiązany do posiadania pełnego tytułu prawnego do nabytych Odpłatnych Akcji C. S.A. jako tzw. rzeczywisty właściciel (beneficial owner);
 2. Odpłatne Akcje C. S.A. nie mogą być przez Członka Zarządu Spółki sprzedane, przeniesione, poddane cesji, obciążeniu, ani innemu sposobowi zbycia Odpłatnych Akcji C. S.A. lub korzyści z nich wynikających (pkt i) oraz ii) razem będą zwane dalej: „Okresem Zatrzymania”).

VII.3 Okres Zatrzymania został podzielony na trzy, co do zasady roczne okresy, po upływie których Członek Zarządu Spółki zostaje zwolniony z obowiązków wynikających z Okresu Zatrzymania w stosunku do określonego udziału posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Odpłatnych Akcji C. S.A. (dalej: „Zwolnienie Odpłatnych Akcji C. S.A.”):

Okres Zatrzymania kształtuje się w następujący sposób:

  1. do upływu pierwszego okresu, 100% posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Odpłatnych Akcji C. S.A. podlega Okresowi Zatrzymania;
  2. do upływu drugiego okresu 80% posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Odpłatnych Akcji C. S.A. podlega Okresowi Zatrzymania (20% zostaje zwolnione z Okresu Zatrzymania);
  3. do upływu trzeciego okresu 40% posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Odpłatnych Akcji C. S.A. podlega Okresowi Zatrzymania (60% zostaje zwolnione z Okresu Zatrzymania);
  4. po upływie trzech lat żadna z Odpłatnych Akcji C. S.A. nie podlega Okresowi Zatrzymania.

Wcześniejsze zwolnienie Członka Zarządu Spółki z Okresu Zatrzymania, jest możliwe wyjątkowo, i obejmuje, co do zasady, okoliczność śmierci Członka Zarządu Spółki (z obowiązkiem przestrzegania Okresu Zatrzymania przez wskazanych następców) oraz przypadek przejęcia, połączenia lub reorganizacji C. S.A.

VII. 4 W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, Członkowie Zarządu Spółki nabywają Odpłatne Akcje C. S.A. (za rynkowym wynagrodzeniem) oraz dodatkowo zgodnie z Zasadami Programu Motywacyjnego są uprawnieni do nieodpłatnego objęcia określonej liczby Akcji Bonusowych C. S.A., przyznawanych na koniec poszczególnych Okresów Zatrzymania.

Ostateczna liczba Akcji Bonusowych C. S.A. przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu Spółki uczestniczącym w Programie Motywacyjnym jest uzależniona od wartości akcji C. S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz odpowiednich współczynników odnoszących się do kursów akcji pozostałych spółek z indeksu WIG20 notowanych na GPW oraz kursów akcji spółek z branży telekomunikacyjnej, w której funkcjonuje C. S.A., notowanych na europejskich giełdach papierów wartościowych na koniec poszczególnych Okresów Zatrzymania („Okres Wyników”) („Wyniki”). Program Motywacyjny przewiduje pięć rocznych Okresów Wyników.

O spełnieniu warunków do przyznania Akcji Bonusowych C. S.A. Członkom Zarządu Spółki uczestniczącym w Programie Motywacyjnym decydować będzie Rada Dyrektorów C. S.A.

VII.5 Akcje Bonusowe C. S.A. będą przyznawane Członkom Zarządu Spółki, jeżeli:

  1. Zostaną spełnione odpowiednie Wyniki (obliczane w sposób wskazany w Zasadach Programu Motywacyjnego), oraz
  2. Członek Zarządu Spółki pozostanie członkiem zarządu Spółki (lub pozostanie członkiem zarządu / pracownikiem w Grupie P. zgodnie z zakresem wskazanym w Zasadach Programu Motywacyjnego oraz opisem zdarzenia przyszłego - patrz pkt 4) oraz nie zostanie przez niego złożone, ani otrzymane wypowiedzenie, które spowodowałoby, że przestałby być członkiem zarządu Spółki na koniec danego Okresu Wyników, oraz
  3. Członek Zarządu Spółki dotrzyma obowiązków wynikających z Okresu Zatrzymania dla Odpłatnych Akcji C. S.A.

Liczba przyznanych Akcji Bonusowych C. S.A. nie będzie wyższa niż dwukrotność Odpłatnych Akcji C. S.A. przyznanych poszczególnym Członkom Zarządu Spółki w okresie pięciu lat od daty przystąpienia do Programu Motywacyjnego. Program Motywacyjny nie zakłada także minimalnej ilości Akcji Bonusowych C. S.A. Innymi słowy, może zaistnieć sytuacja, w której nie będą przyznanych żadne Akcje Bonusowe C. S.A. w związku z brakiem spełnienia warunków określonych w Programie Motywacyjnym.

Liczba Akcji Bonusowych C. S.A. przyznawanych poszczególnym Członkom Zarządu Spółki po zakończeniu każdego Okresu Wyników będzie oparta na iloczynie Odpłatnych Akcji C. S.A. objętych przez danego Członka Zarządu Spółki oraz odpowiednich współczynników odzwierciedlających kursy akcji spółek z indeksu WIG20 notowanych na GPW oraz kursy akcji spółek z branży telekomunikacyjnej, w której funkcjonuje C. S.A., notowanych na europejskich giełdach papierów wartościowych na koniec danego Okresu Wyników.

Otrzymane przez poszczególnych Członków Zarządu Spółki Akcje Bonusowe C. S.A. objęte będą tzw. okresem zatrzymania („holding period”), z zastosowaniem analogicznych ograniczeń i wyjątków jak w przypadku Odpłatnych Akcji C. S.A., w szczególności podlegają one pod okres zatrzymania (okres zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A. będzie dalej zwany: „Okresem Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A.”). Członek Zarządu Spółki jest zobowiązany, między innymi, do posiadania pełnego tytułu prawnego do nabytych akcji jako tzw. rzeczywisty właściciel (beneficial owner).

W omawianym zdarzeniu przyszłym Zasady Programu Motywacyjnego uprawniały C. S.A., o ile C. S.A. nie postanowiłaby inaczej, do wyboru domu maklerskiego odpowiedzialnego za depozyt Odpłatnych Akcji C. S.A. oraz Akcji Bonusowych C. S.A.. Ostatecznie zastosowana została procedura, zgodnie z którą Członkowie Zarządu Spółki zdeponowali Odpłatne Akcje C. S.A. na rachunkach brokerskich prowadzonych przez wybrany przez siebie bank. Po dokonaniu emisji Akcji Bonusowych C. S.A. (co będzie dokonywane po ustaleniu ich liczby zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego, po zakończeniu wskazanych okresów), Rada Dyrektorów C. S.A. zapewni, aby Akcje Bonusowe C. S.A. były zdeponowane na określony rachunek maklerski Członka Zarządu Spółki według wyboru Członka Zarządu Spółki (z zastrzeżeniem, że może to być ten sam rachunek maklerski, na którym zdeponowane zostały Odpłatne Akcje C. S.A.). Członek Zarządu Spółki jest prawnym właścicielem Akcji Bonusowych C. S.A. zdeponowanych na jego rachunku maklerskim prowadzonym przez dany bank. Członek Zarządu Spółki pozostaje odpowiedzialny (na zasadach określonych w Zasadach Programu Motywacyjnego) za dotrzymanie Okresu Zatrzymania oraz Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A.

Okres Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A. został podzielony na dwa okresy, po upływie których Członek Zarządu Spółki zostaje zwolniony z obowiązków Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A., a Akcje Bonusowe C. S.A. zostaną przekazane do dyspozycji Członkowi Zarządu Spółki przez Brokera, tj.:

  1. do upływu pierwszego okresu, 100% posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Akcje Bonusowe C. S.A. podlega obowiązkom Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A.;
  2. do upływu drugiego okresu 50% posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Akcji Bonusowych C. S.A. podlega obowiązkom Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A. (50% zostaje zwolnione);
  3. po upływie dwóch lat żadna z posiadanych przez Członka Zarządu Spółki Akcja Bonusowa C. S.A. nie podlega obowiązkom Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszego zwolnienia Członka Zarządu Spółki z obowiązków Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A. na zasadach analogicznych jak w przypadku Odpłatnych Akcji C. S.A.,

 1. Oprócz wskazanej wyżej działalności o charakterze zarządczym niektórzy Członkowie Zarządu Spółki świadczą na rzecz Spółki usługi doradcze w ramach zarejestrowanej przez nich działalności gospodarczej.
 2. Z uwagi na ograniczenia wynikające z Okresu Zatrzymania, Spółka zakłada, że żaden z Członków Zarządu Spółki nie dokonał w 2017 r. odpłatnego zbycia Odpłatnych Akcji C. S.A. Dlatego też pytanie dotyczące Odpłatnych Akcji C. S.A. zostało sformułowane w oparciu o przepisy podatkowe obowiązujące w 2018 r.
  Akcje Bonusowe C. S.A. zostaną wyemitowane nieodpłatnie oraz zostaną pokryte z dostępnych w C. S.A. rezerw (zgodnie z pkt 4 opisu zdarzenia przyszłego). Spółka nie zostanie więc obciążona kosztami Programu Motywacyjnego (brak płatności z tego tytułu ze strony Spółki).
 3. Niniejszy wniosek stanowi wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego, ponieważ Akcje Bonusowe C. S.A. nie zostały jeszcze wyemitowane.
 4. Powyższe uchwały oraz odpowiednia dokumentacja obejmowała także program dla pracowników Spółki, z którymi Spółka miała zawarte umowy o pracę, przy czym program ten (tj. program dla kluczowych pracowników Spółki) stanowi przedmiot odrębnego wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Pismem z dnia 19 marca 2018 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.118.2018.1.LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • Przeformułowanie pytań Nr 1 i 2, tak aby odnosiły się one także bezpośrednio do spoczywających na Spółce obowiązków płatnika czy też obowiązków informacyjnych, z uwagi na to, że tak sformułowane we wniosku pytania odnoszą się tylko i wyłącznie do skutków podatkowych powstałych po stronie Członków Zarządu Spółki.
 • Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanowiska Spółki odnośnie pytań Nr 1 i 2 wniosku, adekwatnie do przeformułowanych pytań.
 • Ponowne sformułowanie pytania Nr 3, tak aby odnosiło się ono tylko i wyłącznie do spoczywających na Spółce obowiązków płatnika, czy też obowiązków informacyjnych z uwagi na to, że sformułowane we wniosku pytanie odnosi się także do innych podmiotów (dom maklerski i Spółka luksemburska) niebędących stroną wniosku o wydanie interpretacji.
 • Czy warunkowe prawo uprawniające do nieodpłatnego nabycia Akcji Bonusowych C. S.A. w ramach Programu Motywacyjnego stanowi „inne prawo majątkowe” w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r., zgodnie z którym „osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2”.

Pismem z dnia 28 marca 2018 r. (data wpływu 29 marca 2018 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca przeformułował pytania, doprecyzował przedstawione we wniosku stanowiska oraz wskazała, że:

Zgodnie z art. 14 b § 1 Ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: „OP”), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zgodnie z art. 14b § 3 OP, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W przekonaniu Wnioskodawcy zagadnienie przedstawione w pytaniu, jako pojęcie niezdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega przez organ ocenie w ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (na potrzeby interpretacji) i wykracza poza granice przepisów w zakresie uzupełnienia stanu faktycznego.

Odpowiadając na pytanie, w celu uzupełnienia uzasadnienia stanowiska Spółki, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku Spółki, zgłoszenie przez Członków Zarządu Spółki chęci uczestniczenia w Programie Motywacyjnym odbywa się wyłącznie poprzez złożenie przez Członka Zarządu Spółki w określonym terminie wniosku o uczestnictwo (Participation Letter) i jednocześnie złożenie takiego wniosku o uczestnictwo oznacza automatycznie zaakceptowanie Zasad Programu Motywacyjnego przez danego uczestnika Programu Motywacyjnego. W rezultacie tych czynności dochodzi do zawarcia pomiędzy C. S.A. a uczestnikiem programu swego rodzaju porozumienia, z którego wynikają obowiązki i prawa stron takiego porozumienia. W szczególności z porozumienia wynikają obowiązki po stronie C. S.A. między innymi do emisji Akcji Bonusowych C. S.A. i przekazania tych akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego, na zasadach / warunkach określonych w dokumentacji programu. Jednocześnie z porozumienia wynikają uprawnienia uczestnika programu między innymi do nabycia Akcji Bonusowych C. S.A. w terminach oraz na zasadach / warunkach określonych w Zasadach Programu Motywacyjnego. Podkreślić jednak należy, że w analizowanej sytuacji istnieje wiele okoliczności, które są brane pod uwagę przy określeniu uprawnień beneficjenta, w szczególności określone w umowie (na zasadach tam zawartych) ograniczenia w niezbywalności, czy też faktyczne uzależnienie przyznania prawa do nabycia Akcji Bonusowych C. S.A. od zdarzeń przyszłych i niepewnych, niezależnych od woli stron. Zasady uzyskania przez beneficjentów Akcji Bonusowych C. S.A. oraz warunki ich uzyskania zostały określone w opisie zdarzenia przyszłego wniosku. W celu uzupełniania uzasadnienia stanowiska Spółki zaznaczyć należy, że osoby uprawnione do świadczeń w ramach Programu Motywacyjnego „faktycznie obejmują lub nabywają akcje (...) spółki” dominującej w stosunku do Spółki (Wnioskodawcy), zgodnie z przesłankami określonymi w art. 24 ust. 11b. ustawy o PIT.

Należy jednak zaznaczyć, że zdaniem Spółki w omawianym przypadku zagadnienie „prawa majątkowego” pozostaje bez znaczenia z perspektywy oceny, czy zachodzą skutki podatkowe określone w stanowisku Spółki (w zakresie Pytań 1-3). Wynika to z art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 11b ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji również w sytuacji, w której osoby uprawnione do świadczeń uzyskują je w wyniku realizacji innych praw majątkowych. Wszelkie wcześniejsze zdarzenia zaistniałe w ramach realizacji programów motywacyjnych są zatem obojętne podatkowo. W konsekwencji należy uznać, że przychód dla Członków Zarządu Spółki powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia Odpłatnych Akcji C. S.A. lub Akcji Bonusowych C. S.A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Pytanie 1

Czy na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, a w konsekwencji, że przychód Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia przez Członków Zarządu Spółki Odpłatnych Akcji C. S.A. albo odpłatnego zbycia Akcji Bonusowych C. S.A., uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Członków Zarządu Spółki?

Pytanie 2

Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że przychód uzyskiwany przez Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych?

Pytanie 3

Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego na Spółce spoczywa ob-owiązek płatnika lub też na Spółce (niebędącej podmiotem za pośrednictwem którego podatnik przeprowadzałby transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych) spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT; w szczególności, czy na Spółce, spoczywa obowiązek pobrania podatku docho-dowego od przychodu (dochodu) otrzymywanego przez Członków Zarządu Spółki w ramach Programu Motywacyjnego lub sporządzenia imiennych informacji o uzyskanym dochodzie?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko do pytania 1

W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, a w konsekwencji przychód Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia przez Członków Zarządu Spółki Odpłatnych Akcji C. S.A. albo odpłatnego zbycia Akcji Bonusowych C. S.A., uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Członków Zarządu Spółki.

Stanowisko do Pytania 2

W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że przychód uzyskiwany przez Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko do Pytania 3

W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego na Spółce nie spoczywa obowiązek płatnika, jak również na Spółce (jako na podmiocie innym niż podmiot/podmioty za pośrednictwem których podatnik przeprowadzał transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych) nie powstaje obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT; w szczególności, na Spółce nie spoczywa obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu (dochodu) otrzymywanego przez Członków Zarządu Spółki w ramach Programu Motywacyjnego jak również nie spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o uzyskanym dochodzie.

Uzasadnienie stanowiska Spółki do Pytania 1 oraz 2

 1. Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych w ramach programów motywacyjnych na gruncie ustawy o PIT zostały uregulowane w art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:
 1. spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13;
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 (ustawy o PIT)

- podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 a ustawy o PIT, dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT.

W myśl art. 24 ust. 11 b ustawy o PIT, przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

 1. spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o PIT

-w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

Zgodnie z art. 24 ust. 12a ustawy o PIT, przepisy ust. 11-11b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 1. Zgodnie z art. 3 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047, z późn. zm., dalej: „Ustawa o rachunkowości”) przez jednostkę dominującą rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, w szczególności:
  1. posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
  2. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub
  3. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub
  4. będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub
  5. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej.
 1. Zgodnie z art. 13 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych oraz przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.

Przychody uzyskiwane na podstawie umów o pracę stanowią przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

 1. Jak wynika z powyższego, aby dany program motywacyjny mógł być uznany za program w rozumieniu art. 24 ust. 11 b ustawy o PIT, powinny być łącznie spełnione poniższe przesłanki:
  1. powinien być to program utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia;
  2. utworzony przez spółkę działającą w formie spółki akcyjnej, przy czym może to być spółka będąca jednostką dominującą (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy o rachunkowości) w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o PIT) lub z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o PIT);
  3. jednostka dominująca może być spółką, której siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania; oraz
  4. osoby uprawnione uzyskają akcje w spółce akcyjnej bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych (o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), lub realizacji innych praw majątkowych nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki dominującej.
 1. Program Motywacyjny spełnia przesłanki uznania go za program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11 b ustawy o PIT ze względu na poniższą argumentację:
  1. Program Motywacyjny został utworzony zgodnie z obowiązującym w Luksemburgu prawem oraz potrzebami C. S.A., w szczególności zawierał uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy C. S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. tworzącą tzw. kapitał docelowy, uchwałami Rady Dyrektorów C. S.A. oraz uchwałami jedynego akcjonariusza C. S.A. z 18 lipca 2017 r. (uchwała jedynego akcjonariusza jest odpowiednikiem uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej zgodnie z prawem polskim).
  2. Zgodnie z prawem luksemburskim stworzenie programu motywacyjnego polegającego na przydzieleniu Akcji Bonusowych C. S.A. było możliwe wyłącznie przy zastosowaniu tej procedury (kapitału docelowego).
  3. Art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, jak również pozostałe przepisy ustawy o PIT nie wskazują dodatkowych szczególnych wymogów dla uznania danego programu za program motywacyjny w rozumieniu ustawy o PIT. Nie powinno być wątpliwości, że w niniejszej sprawie uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia C. S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. (tj. uchwały walnego zgromadzenia C. S.A.), w połączeniu z uchwałami Rady D/rektorów C. S.A. oraz uchwałą jedynego akcjonariusza C. S.A. (uchwała jedynego akcjonariusza jest odpowiednikiem uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej zgodnie z prawem polskim) przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego stanowią taką właśnie właściwą podstawę prawną Programu Motywacyjnego. W szczególności, bez uchwały z 21 czerwca 2017 r, Program Motywacyjny nie mógłby powstać, albowiem prawo luksemburskie nie przewiduje innego sposobu stworzenia programu motywacyjnego z przydzieleniem beneficjentom nieodpłatnych akcji.
  4. Zauważyć należy, że uzyskanie Akcji Bonusowych C. S.A., przez uczestnika Programu Motywacyjnego uzależnione jest od pozostawania przez danego uczestnika w odpowiedniej relacji ze Spółką oraz posiadania Pierwotnie Nabytych Akcji przez wymagany okres, co motywuje uczestników do dalszej współpracy zawodowej ze Spółką. Dodatkowo, liczba przyznanych uczestnikowi Akcji Bonusowych C. S.A. zależy od wskaźników finansowych, to jest od wartości akcji C. S.A. w porównaniu do innych spółek z indeksu WIG 20 i wybranych europejskich spółek telekomunikacyjnych. Uczestnik Programu Motywacyjnego ma więc pośredni wpływ na wskaźniki finansowe opisane w Programie Motywacyjnym. W rezultacie, okoliczności wskazane w opisie zdarzenia przyszłego potwierdzają, motywacyjny charakter Programu Motywacyjnego.
  5. C. S.A. jest spółką prawa luksemburskiego działającą w formie societe anonyme, a więc będącej odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej. Należy uznać, że C. S.A. jako 100% udziałowiec Spółki spełnia kryterium statusu jednostki dominującej. Spółka zaś jest podmiotem, od którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach systemu wynagradzania (Programu Motywacyjnego) uzyskują świadczenia lub inne należności ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o PIT) lub z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o PIT).
  6. Zaznaczyć należy, że jedynie osoby pozostające członkami Zarządu Spółki lub pracownikami C. S.A. mogą być pod prawem luksemburskim beneficjentami emitowanych dla nich nieodpłatnych akcji w ramach tego rodzaju programów. Zgodnie z polskim prawem podatkowym, wynagrodzenie dla takiego członka zarządu z tytułu dającego podstawę uczestniczenia w Programie Motywacyjnym stanowi odpowiednio dochód, o którym mowa w art. 12 lub 13 ustawy o PIT. Spełniony jest więc również warunek, aby osoby uprawnione uzyskiwały świadczenia opodatkowane podatkiem dochodowym przy zastosowaniu art. 12 lub 13 Ustawy o PIT (osoby te, zgodnie z Zasadami Programu Motywacyjnego były Członkami Zarządu Spółki w momencie przystępowania do Programu Motywacyjnego oraz aby uzyskać Akcje Bonusowe C. S.A. powinny pozostawać Członkami Zarządu Spółki albo jej pracownikami w momencie przyznawania tych akcji).
  7. Spełniony jest także wymóg z art. 24 ust. 12a ustawy o PIT, tj. C. S.A. jest spółką z siedzibą na terytorium Luksemburga, a więc państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania - Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 czerwca 1995 r. Zgodnie z art. 24 ust 12a ustawy o PIT, C. S.A. jest więc spółką akcyjną, której siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  8. W omawianym przypadku bez znaczenia jest ewentualna kwalifikacja prawna przystąpienia przez Członka Zarządu Spółki do Programu Motywacyjnego, tj. czy w wyniku przystąpienia ustanowiony został np. pochodny instrument finansowy albo inne prawo majątkowe. Jednoznacznie wynika to z art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 11 b ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT. jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Program motywacyjny natomiast to program o określonych cechach, w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2. Skoro więc Realizacja Programu prowadzi do objęcia Akcji Bonusowych C. S.A., bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje ocena czy warunki przystąpienia dają podstawę do uznania, że w wyniku takiego przystąpienia ustanowiony został np. pochodny instrument finansowy. Nawet bowiem w przypadku takiej kwalifikacji tj. uznania, że przystąpienie do Programu Motywacyjnego ustanawia pochodny instrument finansowy albo inne prawo majątkowe (co samo w sobie jest wątpliwe), przepisy podatkowe wskazują, że tego rodzaju prawa i ich realizacja pozostają neutralne z perspektywy podatkowej, albowiem dochodem jest jedynie dochód z odpłatnego zbycia akcji. Wszelkie wcześniejsze zdarzenia zaistniałe w ramach realizacji programów motywacyjnych są zatem obojętne podatkowo. W konsekwencji należy uznać, że przychód dla Członków Zarządu Spółki powstanie jedynie w momencie odpłatnego zbycia Odpłatnych Akcji C. S.A. lub Akcji Bonusowych C. S.A..
  9. W zdarzeniu przyszłym określonym w niniejszym wniosku nie znajduje zastosowania art. 10 ust. 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym, przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. Zastosowanie znajduje tutaj art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, który to przepis stanowi lex specialis w stosunku do regulacji z art. 10 ust. 4 ustawy o PIT, tj. z uwagi na charakterystykę Programu Motywacyjnego, w szczególności z uwagi na fakt, że Członkowie Zarządu mają prawo do nabycia akcji C. S.A. (tj. akcji spółki dominującej względem Spółki), opodatkowaniu 19% stawką PIT podlega jedynie dochód z odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach Programu Motywacyjnego.
 1. Zarówno regulacje art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT, jak również jakiekolwiek inne przepisy ustawy o PIT, nie wyłączają możliwości prowadzenia przez uczestnika programu działalności gospodarczej tj. działalności opodatkowanej na innych zasadach niż wskazana w art. 12 oraz 13 ustawy o PIT.
 2. Reasumując, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, a w konsekwencji przychód dla Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia przez Członków Zarządu Spółki Odpłatnych Akcji C. S.A. albo odpłatnego zbycia Akcji Bonusowych C. S.A., uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Członków Zarządu Spółki. Ponadto, przychód uzyskiwany przez Członków Zarządu Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadnienie stanowiska Spółki do Pytania 3

W zdarzeniu przyszłym nie powstanie obowiązek płatnika. W szczególności na Spółce, jako płatniku nie będzie spoczywać obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu otrzymywanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Członków Zarządu Spółki. W ustawie o PIT brak jest obowiązku płatnika w zakresie tego rodzaju dochodów (o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). To podatnik jest obowiązany do samodzielnej zapłaty podatku z tytułu dochodu otrzymanego w zamian za zbycie papierów wartościowych (takich jak akcje). Świadczą o tym również poniższe regulacje ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 6 ustawy o PIT, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 a pkt 1 ustawy o PIT, w terminie określonym w art. 45 ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT.

W zakresie imiennych informacji, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT między innymi osoby prawne są obowiązane (co do zasady w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym) przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 (w tym dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), sporządzone według ustalonego wzoru.

Po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym - podmioty, za pośrednictwem których podatnik przeprowadzał transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych, zobowiązane są do sporządzenia imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu i przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Jak wynika z powyższego, w przypadku Programu Motywacyjnego tak C. S.A. jak i Spółka nie będą pośredniczyć w sprzedaży (odpłatnym zbyciu) akcji C. S.A. objętych w ramach Programu Motywacyjnego przez Członków Zarządu Spółki. Obowiązek sporządzania informacji nie spoczywa więc na Spółce.

Podsumowując, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego na Spółce nie spoczywa obowiązek płatnika, jak również na Spółce (jako na podmiocie innym niż podmiot/podmioty za pośrednictwem których podatnik przeprowadzał transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych) nie powstaje obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust 2 ustawy i PIT lub, w szczególności, na Spółce nie spoczywa obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu (dochodu) otrzymywanego przez Członków Zarządu Spółki w ramach Programu Motywacyjnego jak również nie spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o uzyskanym dochodzie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.