0114-KDIP3-2.4011.117.2018.2.LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem kluczowych pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2018 r. (data wpływu 26 lutego 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 marca 2018 r. (data nadania 28 marca 2018 r., data wpływu 29 marca 2018 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP3-2.4011.117.2018.1.LS z dnia 19 marca 2018 r. (data nadania 20 marca 2018 r., data doręczenia 21 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem kluczowych pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem kluczowych pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
 1. P. sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Polski opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Spółka jest spółką działającą w ramach Grupy C. S.A. (fr. société anonyme, odpowiednik polskiej spółki akcyjnej) z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „C. S.A.”) jest 100% udziałowcem w Spółce. C. S.A. jest rezydentem podatkowym w Luxemburgu.
 2. W 2017 r. C. S.A. zadebiutowała ma Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Mniej więcej w tym samym okresie (w istocie przed debiutem), w 2017 r. C. S.A. wdrożyła program dla kluczowych pracowników Spółki (dalej: „Pracownicy Spółki”, lub indywidualnie: „Pracownik Spółki”), z którymi Spółka miała zawarte umowy o pracę. Program został skierowany wyłącznie do osób uprawnionych na podstawie prawa luksemburskiego (dalej: „Program Motywacyjny”).
 3. W ramach Programu Motywacyjnego, Pracownicy Spółki nieodpłatnie otrzymali akcje C. S.A. (dalej: „Pierwotne Nieodpłatne Akcje C. S.A.”), oraz na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym są uprawnieni do uzyskania akcji nieodpłatnych C. S.A. (dalej: „Akcje Bonusowe C. S.A.”), które zostaną przyznane w trakcie trwania Programu Motywacyjnego pod warunkiem zrealizowania założeń biznesowych określonych w tymże Programie Motywacyjnym (patrz punkt 7.4 opisu stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego) oraz innych warunków (odpowiednio patrz punkt 7.5 opisu stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego).
 4. W celu uruchomienia Programu Motywacyjnego, w dniu 21 czerwca 2017 r., uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy C. S.A., zmieniona została umowa spółki C. S.A. (dalej: „Umowa spółki C. S.A.”), w tym ustanowiony został kapitał docelowy na potrzeby programów motywacyjnych („obecnych lub przyszłych”) oraz emisji nieodpłatnych akcji, których cena nominalna będzie pokrywana z dostępnych rezerw (kapitałów o tym charakterze) (ang. out of available reserves) w C. S.A. Zgodnie z Umową spółki C. S.A., oraz zgodnie z luksemburskim prawem korporacyjnym, emisja akcji nieodpłatnych (C. S.A.) będzie przeprowadzana na podstawie upoważnienia nadanego w ww. uchwale, radzie dyrektorów C. S.A. (ang. „board of directors”, dalej: „Rada Dyrektorów C. S.A.”) z wyłączeniem prawa poboru dla aktualnych akcjonariuszy w okresie 5 (pięciu) lat od daty zawarcia aktu notarialnego obejmującego wszelkie uchwały zatwierdzające utworzenie, odnowienie lub podwyższenie kapitału docelowego (odpowiednik kapitału docelowego, o którym mowa w polskim kodeksie spółek handlowych).
  Zaznaczyć należy, że emisja akcji nieodpłatnych jest możliwa wyłącznie w trybie wskazanego kapitału docelowego, na zasadach określonych prawem luksemburskim. Emisja takich akcji (nieodpłatnych), zgodnie z prawem luksemburskim, może być dokonana wyłącznie na rzecz:
  1. pracowników C. S.A. lub pracowników spółek z grupy C. S.A. (o określonym pośrednim lub bezpośrednim udziale C. S.A. w kapitale udziałowym lub praw głosu w takiej spółce, w tym w Spółce), przy czym przez pracowników należy rozumieć osoby pozostające w stosunku pracy; oraz
  2. członków organów korporacyjnych takich spółek.
 1. Zgodnie z prawem korporacyjnym luksemburskim oraz potrzebami Programu Motywacyjnego, powzięte zostały następujące uchwały
 1. W dniu 29 czerwca 2017 r., Rada Dyrektorów C. S.A.:
  1. Potwierdziła: a. Zamiar utworzenia Programu Motywacyjnego zależnego od osiąganych wyników w celu zatrzymania w Spółce jej uczestników (w przedmiotowej sprawie Pracowników Spółki), oraz; b. przyjęcie zasad Programu Motywacyjnego (dalej: „Zasady Programu Motywacyjnego”) na rzecz wskazanych z imienia i nazwiska Pracowników Spółki. Zasady Programu Motywacyjnego oraz wszelkie dokumenty i umowy z nim związane będą dalej łącznie zwane: „Dokumentami”, natomiast Program Motywacyjny i czynności przewidziane w Dokumentach, a także wszelkie dokumenty i umowy z nimi związane będą dalej łącznie zwane: „Realizacją Programu”;
  2. W uchwałach zatwierdziła, autoryzowała oraz w niezbędnym zakresie ratyfikowała Realizację Programu oraz zawieranie i wykonywanie Dokumentów przez C. S.A., a także Realizację Programu;
  3. Zasady Programu Motywacyjnego stanowiły załącznik do uchwał Rady Dyrektorów C. S.A.
 2. W dniu 18 lipca 2017 r. jedyny akcjonariusz C. S.A. (w momencie powzięcia tej uchwały C. S.A. miała jednego akcjonariusza, właściciela 100% akcji C. S.A.) powziął następującą uchwałę:
  1. Uznał (ang. „acknowiedge”), Ze C. S.A. wyemituje Pierwotne Nieodpłatne Akcje C. S.A. na potrzeby Programu Motywacyjnego;
  2. Zatwierdził, autoryzował oraz w niezbędnym zakresie ratyfikował Program Motywacyjny oraz przystąpienie do Realizacji Programu przez C. S.A.;
  3. Uznał i zatwierdził podwyższenie kapitału zakładowego C. S.A. w ramach kapitału docelowego, w tym liczbę Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. oraz ich wartość nominalną (ustanowienie kapitału docelowego było niezbędne na potrzeby przyszłej emisji Akcji Bonusowych C. S.A.);
  4. Wskazał ilość Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. przypadającą na poszczególnych wskazanych imiennie Pracowników Spółki (na potrzeby pierwszej emisji w ramach Programu Motywacyjnego);
  5. Zrealizował inne czynności wymagane prawem luksemburskim.
  Przy czym uchwała jedynego akcjonariusza jest odpowiednikiem uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej zgodnie z prawem polskim.
 3. W dniu 20 lipca 2017 r., Rada Dyrektorów C. S.A. w odpowiednich uchwałach:
  1. Podwyższyła kapitał zakładowy C. S.A. poprzez emisję Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A.;
  2. W niezbędnym zakresie wyłączyła prawa poboru akcjonariuszy C. S.A. Uchwała Rady Dyrektorów C. S.A. wskazuje ilość Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. przypadającą na poszczególnych, wskazanych imiennie Pracowników Spółki.
 1. Z uwagi na ograniczenia prawa luksemburskiego, uczestnicy Programu Motywacyjnego mogą nimi być jedynie ze względu na bycie pracownikami Spółki. Z perspektywy biznesowej, Program Motywacyjny był ustanowiony dla kluczowych pracowników Spółki. Uczestnicy Programu Motywacyjnego tj. poszczególni Pracownicy Spółki uzyskiwali i uzyskują wynagrodzenie pracownicze na podstawie zawartych ze Spółką umów o pracę. Z perspektywy polskiego prawa podatkowego, wynagrodzenia uzyskiwane przez Pracowników Spółki stanowią przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.
 2. Główne elementy Programu Motywacyjnego są następujące:

VII.1 Pracownicy Spółki chcący wziąć udział w Programie Motywacyjnym mają obowiązek zgłoszenia takiej chęci w postaci wniosku o uczestnictwo (Participation Letter) w określonym terminie. Złożenie wniosku o uczestnictwo oznacza automatycznie zaakceptowanie Zasad Programu Motywacyjnego przez danego Pracownika Spółki. Poprzez uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, Pracownicy Spółki uzyskali możliwość nieodpłatnego nabycia Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A.

VII.2 Nabyte przez Pracowników Spółki Pierwotne Nieodpłatne Akcje C. S.A. objęte są tzw. okresem zatrzymania („holding period”), w trakcie którego Pracownik Spółki:

 1. jest zobowiązany do posiadania pełnego tytułu prawnego do nabytych Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. jako tzw. rzeczywisty właściciel (beneficial owner);
 2. Pierwotne Nieodpłatne Akcje C. S.A. nie mogą być przez Pracownika Spółki sprzedane, przeniesione, poddane cesji, obciążeniu, ani innemu sposobowi zbycia Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. lub korzyści z nich wynikających (pkt i) oraz ii) razem będą zwane dalej: „Okresem Zatrzymania”).

VII.3 Okres Zatrzymania został podzielony na trzy, co do zasady roczne okresy, po upływie których Pracownik Spółki zostaje zwolniony z obowiązków wynikających z Okresu Zatrzymania w stosunku do określonego udziału posiadanych przez Pracownika Spółki Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. (dalej: „Zwolnienie Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A.”).

Okres Zatrzymania kształtuje się w następujący sposób:

  1. do upływu pierwszego okresu, 100% posiadanych przez Pracownika Spółki Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. podlega Okresowi Zatrzymania;
  2. do upływu drugiego okresu 80% posiadanych przez Pracownika Spółki Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. podlega Okresowi Zatrzymania (20% zostaje zwolnione z Okresu Zatrzymania);
  3. do upływu trzeciego okresu 40% posiadanych przez Pracownika Spółki Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. podlega Okresowi Zatrzymania (60% zostaje zwolnione z Okresu Zatrzymania);
  4. po upływie trzech lat żadna z Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. nie podlega Okresowi Zatrzymania.

Wcześniejsze zwolnienie Pracownika Spółki z Okresu Zatrzymania, jest możliwe wyjątkowo, i obejmuje, co do zasady, okoliczność śmierci Pracownika Spółki (z obowiązkiem przestrzegania Okresu Zatrzymania przez wskazanych następców) oraz przypadek przejęcia, połączenia lub reorganizacji C. S.A.

VII.4 W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, Pracownicy Spółki otrzymują Pierwotne Nieodpłatne Akcje C. S.A. oraz dodatkowo zgodnie z Zasadami Programu Motywacyjnego są uprawnieni do nieodpłatnego objęcia określonej liczby Akcji Bonusowych C. S.A. przyznawanych na koniec poszczególnych Okresów Zatrzymania.
Ostateczna liczba Akcji Bonusowych C. S.A. przyznanych poszczególnym Pracownikom Spółki uczestniczącym w Programie Motywacyjnym jest uzależniona od wartości akcji C. S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz odpowiednich współczynników odnoszących się do kursów akcji pozostałych spółek z indeksu WIG20 notowanych na GPW oraz kursów akcji spółek z branży telekomunikacyjnej, w której funkcjonuje C. S.A., notowanych na europejskich giełdach papierów wartościowych na koniec poszczególnych Okresów Zatrzymania („Okres Wyników”) („Wyniki”). Program Motywacyjny przewiduje pięć rocznych Okresów Wyników.
O spełnieniu warunków do przyznania Akcji Bonusowych C. S.A. Pracownikom Spółki uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, decydować będzie Rada Dyrektorów C. S.A.

VII.5 Akcje Bonusowe C. S.A. będą przyznawane Pracownikom Spółki, jeżeli:

  1. Zostaną spełnione odpowiednie Wyniki (obliczane w sposób wskazany w Zasadach Programu Motywacyjnego), oraz
  2. Pracownik Spółki pozostanie pracownikiem Spółki (lub pozostanie członkiem zarządu / pracownikiem w Grupie P. zgodnie z zakresem wskazanym w Zasadach Programu Motywacyjnego oraz opisem stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego - patrz pkt 4) oraz nie zostanie przez niego złożone, ani otrzymane wypowiedzenie, które spowodowałoby, że przestałby być Pracownikiem Spółki na koniec danego Okresu Wyników, oraz
  3. Pracownik Spółki dotrzyma obowiązków wynikających z Okresu Zatrzymania dla Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A.,

Liczba przyznanych Akcji Bonusowych C. S.A. nie będzie wyższa niż dwukrotność Pierwotnych Nieopłatnych Akcji C. S.A. przyznanych poszczególnym Pracownikom Spółki w okresie pięciu lat od daty przystąpienia do Programu Motywacyjnego. Program Motywacyjny nie zakłada także minimalnej ilości Akcji Bonusowych C. S.A. Innymi słowy, może zaistnieć sytuacja, w której nie będą przyznanych żadne Akcje Bonusowe C. S.A. w związku z brakiem spełnienia warunków określonych w Programie Motywacyjnym.

Liczba Akcji Bonusowych C. S.A. przyznawanych poszczególnym Pracownikom Spółki po zakończeniu każdego Okresu Wyników będzie oparta na iloczynie Nieodpłatnych Akcji C. S.A. objętych przez danego Pracownika Spółki oraz odpowiednich współczynników odzwierciedlających kursy akcji spółek z indeksu WIG20 notowanych na GPW oraz kursy akcji spółek z branży telekomunikacyjnej, w której funkcjonuje C. S.A., notowanych na europejskich giełdach papierów wartościowych na koniec danego Okresu Wyników.

Otrzymane przez poszczególnych Pracowników Spółki Akcje Bonusowe C. S.A. objęte będą tzw. okresem zatrzymania („holding period”), z zastosowaniem analogicznych ograniczeń i wyjątków jak w przypadku Nieodpłatnych Akcji C. S.A., w szczególności podlegają one pod okres zatrzymania (okres zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A. będzie dalej zwany: „Okresem Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A.”). Pracownik Spółki jest zobowiązany, między innymi, do posiadania pełnego tytułu prawnego do nabytych akcji jako tzw. rzeczywisty właściciel (beneficial owner).

C. S.A. wybrało dom maklerski odpowiedzialny za depozyt oraz dotrzymanie Okresu Zatrzymania oraz Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A. (dalej: „Broker”). Po dokonaniu emisji Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. oraz Akcji Bonusowych C. S.A. (co będzie dokonywane po ustaleniu ich liczby zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego, po zakończeniu wskazanych okresów), Rada Dyrektorów C. S.A. będzie odpowiedzialna, aby Pierwotne Nieodpłatne Akcje C. S.A. oraz Akcje Bonusowe C. S.A. były przeniesione lub wyemitowane na specjalnie otworzony rachunek Pracownika Spółki u Brokera. Pracownik Spółki jest więc prawnym właścicielem Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. oraz Akcji Bonusowych C. S.A. zdeponowanych na jego rachunku u Brokera. Broker jest jednak związany odpowiednią umową depozytową, która ogranicza możliwość faktycznego dysponowania przez Pracownika Spółki Pierwotnymi Nieodpłatnymi Akcjami C. S.A. oraz Akcjami Bonusowymi C. S.A. zdeponowanymi na rachunku Pracownika Spółki.

Okres Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A. został podzielony na dwa okresy, po upływie których Pracownik Spółki zostaje zwolniony z obowiązków Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A., a Akcje Bonusowe C. S.A. zostaną przekazane do dyspozycji Pracownikowi Spółki przez Brokera, tj.:

  1. do upływu pierwszego okresu, 100% posiadanych przez Pracownika Spółki Akcje Bonusowe C. S.A. podlega obowiązkom Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A.;
  2. do upływu drugiego okresu 50% posiadanych przez Pracownika Spółki Akcji Bonusowych C. S.A. podlega obowiązkom Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A. (50% zostaje zwolnione);
  3. po upływie dwóch lat żadna z posiadanych przez Pracownika Spółki Akcja Bonusowa C. S.A. nie podlega obowiązkom Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszego zwolnienia Pracownika Spółki z obowiązków Okresu Zatrzymania Akcji Bonusowych C. S.A. na zasadach analogicznych jak w przypadku Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A.

 1. Oprócz wskazanej wyżej działalności pracowniczej niektórzy Pracownicy Spółki świadczą na rzecz Spółki usługi w ramach umów zlecenie zawartych ze Spółką.
 2. Zarówno Pierwotne Nieodpłatne Akcje C. S.A., jak i Akcje Bonusowe C. S.A. zostaną wyemitowane nieodpłatnie oraz zostaną pokryte z dostępnych w C. S.A. rezerw (zgodnie z pkt 4 opisu stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego). Spółka nie zostanie więc obciążona kosztami Programu Motywacyjnego (brak płatności z tego tytułu ze strony Spółki).
 3. Niniejszy wniosek stanowi wniosek w zakresie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, ponieważ Akcje Bonusowe C. S.A. nie zostały jeszcze wyemitowane.
 4. Powyższe uchwały oraz odpowiednia dokumentacja obejmowała także program dla członków zarządu Spółki, przy czym program ten (tj. program dla członków zarządu Spółki) stanowi przedmiot odrębnego wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Pismem z dnia 19 marca 2018 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.117.2018.1.LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • Przeformułowanie pytań Nr 1 i 2, tak aby odnosiły się one także bezpośrednio do spoczywających na Spółce obowiązków płatnika czy też obowiązków informacyjnych, z uwagi na to, że tak sformułowane we wniosku pytania odnoszą się tylko i wyłącznie do skutków podatkowych powstałych po stronie pracowników Spółki.
 • Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanowiska Spółki odnośnie pytań Nr 1 i 2 wniosku, adekwatnie do przeformułowanych pytań.
 • Ponowne sformułowanie pytania Nr 3, tak aby odnosiło się ono tylko i wyłącznie do spoczywających na Spółce obowiązków płatnika, czy też obowiązków informacyjnych z uwagi na to, że sformułowane we wniosku pytanie odnosi się także do innych podmiotów (dom maklerski i Spółka luksemburska) niebędących stroną wniosku o wydanie interpretacji.
 • Czy warunkowe prawo uprawniające do nieodpłatnego nabycia Akcji Bonusowych C. S.A. w ramach Programu Motywacyjnego stanowi „inne prawo majątkowe” w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r., zgodnie z którym „osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2”.

Pismem z dnia 28 marca 2018 r. (data wpływu 29 marca 2018 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca przeformułował pytania, doprecyzował przedstawione we wniosku stanowiska oraz wskazała, że:

Zgodnie z art. 14b § 1 Ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: „OP”), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zgodnie z art. 14b § 3 OP, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W przekonaniu Wnioskodawcy zagadnienie przedstawione w pytaniu, jako pojęcie niezdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega przez organ ocenie w ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (na potrzeby interpretacji) i wykracza poza granice przepisów w zakresie uzupełnienia stanu faktycznego.

Odpowiadając na pytanie, w celu uzupełnienia uzasadnienia stanowiska Spółki, zgodnie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku Spółki, zgłoszenie przez Pracowników Spółki chęci uczestniczenia w Programie Motywacyjnym odbywa się wyłącznie poprzez złożenie przez Pracownika Spółki w określonym terminie wniosku o uczestnictwo (Participation Letter) i jednocześnie złożenie takiego wniosku o uczestnictwo oznacza automatycznie zaakceptowanie Zasad Programu Motywacyjnego przez danego uczestnika Programu Motywacyjnego. W rezultacie tych czynności dochodzi do zawarcia pomiędzy C. S.A. a uczestnikiem programu swego rodzaju porozumienia, z którego wynikają obowiązki i prawa stron takiego porozumienia. W szczególności z porozumienia wynikają obowiązki po stronie C. S.A. między innymi do emisji Akcji Bonusowych C. S.A. i przekazania tych akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego, na zasadach / warunkach określonych w dokumentacji programu. Jednocześnie z porozumienia wynikają uprawnienia uczestnika programu między innymi do nabycia Akcji Bonusowych C. S.A. w terminach oraz na zasadach / warunkach określonych w Zasadach Programu Motywacyjnego. Podkreślić jednak należy, że w analizowanej sytuacji istnieje wiele okoliczności, które są brane pod uwagę przy określeniu uprawnień beneficjenta, w szczególności określone w umowie (na zasadach tam zawartych) ograniczenia w niezbywalności, czy też faktyczne uzależnienie przyznania prawa do nabycia akcji od zdarzeń przyszłych i niepewnych, niezależnych od woli stron. Zasady uzyskania przez beneficjentów Akcji Bonusowych C. S.A. oraz warunki ich uzyskania zostały określone w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego wniosku. W celu uzupełniania uzasadnienia stanowiska Spółki zaznaczyć należy, że osoby uprawnione do świadczeń w ramach Programu Motywacyjnego „faktycznie obejmują lub nabywają akcje (...) spółki” dominującej w stosunku do Spółki (Wnioskodawcy), zgodnie z przesłankami określonymi w art. 24 ust. 11b. ustawy o PIT.

Należy jednak zaznaczyć, że zdaniem Spółki w omawianym przypadku zagadnienie „prawa majątkowego” pozostaje bez znaczenia z perspektywy oceny, czy zachodzą skutki podatkowe określone w stanowisku Spółki (w zakresie Pytań 1-3). Wynika to z art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 11b ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji również w sytuacji, w której osoby uprawnione do świadczeń uzyskują je w wyniku realizacji innych praw majątkowych. Wszelkie wcześniejsze zdarzenia zaistniałe w ramach realizacji programów motywacyjnych są zatem obojętne podatkowo. W konsekwencji należy uznać, że przychód dla Pracowników Spółki powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. lub Akcji Bonusowych C. S.A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Pytanie 1

Czy na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2018 r. oraz ma do niego zastosowanie art. 24 ust. 11 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2017 r., a w konsekwencji przychód Pracowników Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia przez Pracowników Spółki Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. albo odpłatnego zbycia Akcji Bonusowych C. S.A., uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Pracowników Spółki?

Pytanie 2

Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że przychód uzyskiwany przez Pracowników Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 piet 6 lit. a) ustawy o PIT, opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych?

Pytanie 3

Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego na Spółce spoczywa obowiązek płatnika lub też na Spółce (niebędącej podmiotem za pośrednictwem którego podatnik przeprowadzałby transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych) spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT; w szczególności, czy na Spółce, spoczywa obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu (dochodu) otrzymywanego przez Pracowników Spółki w ramach Programu Motywacyjnego lub sporządzenia imiennych informacji o uzyskanym dochodzie?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko do Pytania 1

W okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2018 r. oraz ma do niego zastosowanie art. 24 ust. 11 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2017 r., a w konsekwencji, przychód dla Pracowników Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia przez Pracowników Spółki Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. lub odpłatnego zbycia Akcji Bonusowych C. S.A., uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Pracowników Spółki.

Stanowisko do Pytania 2

W okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr. 3), Spółka powinna przyjąć, że przychód uzyskiwany przez Pracowników Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko do Pytania 3

W okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego na Spółce nie spoczywa obowiązek płatnika, jak również na Spółce (niebędącej podmiotem za pośrednictwem którego/których podatnik przeprowadzałby transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych) nie powstaje obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w ait. 30b ust. 2 ustawy o PIT; w szczególności, na Spółce nie spoczywa obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu (dochodu) otrzymywanego przez Pracowników Spółki w ramach Programu Motywacyjnego jak również nie spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o uzyskanym dochodzie.

Uzasadnienie stanowiska Spółki do Pytania 1 oraz 2 Przepisy obowiązujące w 2018 r.

 1. Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych w ramach programów motywacyjnych na gruncie ustawy o PIT zostały uregulowane w art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:
 1. spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13;
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o PIT

- podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 11a ustawy o PIT. dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT.

W myśl art. 24 ust 11 b ustawy o PIT, przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

 1. spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13. albo
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o PIT.

- w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

Zgodnie z art. 24 ust. 12a ustawy o PIT, przepisy ust. 11-11b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarta umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 1. Zgodnie z art. 3 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047, z późn. zm„ dalej: .Ustawa o rachunkowości) przez jednostkę dominującą rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, w szczególności:
 1. posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
 2. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub
 3. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub
 4. będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e. lub
 5. będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej.
 1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przepisy obowiązujące w 2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy o PIT. dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartoścą rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akqi (art. 24 ust 12 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 24 ust. 12a ustawy o PIT, przepisy art. 24 ust 11 i 12 ustawy o PIT mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Jak wynika z powyższego, aby dany program motywacyjny mógł być uznany za program w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT według przepisów obowiązujących w roku 2018, powinny być łącznie spełnione poniższe przesłanki:
 1. powinien być to program utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia;
 2. utworzony przez spółkę działającą w formie spółki akcyjnej, przy czym może to być spółka będąca jednostką dominującą (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy o rachunkowości) w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o PIT) lub z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o PIT);
 3. jednostka dominująca może być spółką, której siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, z którym Polska zawarta umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania; oraz
 4. osoby uprawnione uzyskają akcje w spółce akcyjnej bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych (o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), lub realizacji innych praw majątkowych nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki dominującej.
 1. Program Motywacyjny spełnia przesłanki uznania go za program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust 11b ustawy o PIT według przepisów obowiązujących w roku 2018 ze względu na poniższą argumentację:
 1. Program Motywacyjny został utworzony zgodnie z obowiązującym w Luksemburgu prawem oraz potrzebami C. S.A., w szczególności zawierał uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy C. S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. tworzącą tzw. Kapitał docelowy, uchwałami Rady Dyrektorów C. S.A. oraz uchwałami jedynego akcjonariusza C. S.A.z 18 lipca 2017 r. (uchwała jedynego akcjonariusza jest odpowiednikiem uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej zgodnie z prawem polskim).
 2. Zgodnie z prawem luksemburskim stworzenie programu motywacyjnego polegającego na przydzieleniu nieodpłatnych akcji było możliwe wyłącznie przy zastosowaniu tej procedury (kapitału docelowego).
 3. Art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, jak również pozostałe przepisy ustawy o PIT nie wskazują dodatkowych szczególnych wymogów dla uznania danego programu za program motywacyjny w rozumieniu ustawy o PIT. Nie powinno być wątpliwości, że w niniejszej sprawie uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia C. S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. (tj. uchwały walnego zgromadzenia C. S.A.), w połączeniu z uchwałami Rady Dyrektorów C. S.A. oraz uchwałą jedynego akcjonariusza C. S.A. (uchwała jedynego akcjonariusza jest odpowiednikiem uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej zgodnie z prawem polskim) przedstawione w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego stanowią taką właśnie właściwą podstawę prawną Programu Motywacyjnego. W szczególności, bez uchwały z 21 czerwca 2017 r., Program Motywacyjny nie mógłby powstać, albowiem prawo luksemburskie nie przewiduje innego sposobu stworzenia programu motywacyjnego z przydzieleniem beneficjentom nieodpłatnych akcji.
 4. Przyznanie Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. z czasowym odroczeniem możliwości dysponowania n mi, jak również np. uzależnienie uzyskania Akcji Bonusowych C. S.A. od pozostawania w odpowiedniej relacji ze Spółką, motywuje uczestników Programu Motywacyjnego do dalszej współpracy zawodowej ze Spółką. Dodatkowo, uzyskanie przez uczestników Programu Motywacyjnego wskazanych Akcji Bonusowych C. S.A. uzależnione jest od wskaźników finansowych, to jest od wartości akcji C. S.A. w porównaniu do innych spółek z indeksu WIG 20 i wybranych europejskich spółek telekomunikacyjnych. Uczestnik Programu Motywacyjnego ma więc pośredni wpływ na wskaźniki finansowe opisane w Programie. W rezultacie, okoliczności wskazane w opisie zdarzenia przyszłego potwierdzają, motywacyjny charakter Programu.
 5. C. S.A. jest spółką prawa luksemburskiego działającą w formie societe anonyme, a więc będącej odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej.
 6. Należy uznać, że C. S.A. jako 100% udziałowiec Spółki spełnia kryterium statusu jednostki dominującej. Spółka zaś jest podmiotem, od którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach systemu wynagradzania (Programu Motywacyjnego) uzyskują świadczenia lub inne należności ze stosunku pracy lub umowy zlecenie (art. 12 ustawy o PIT).
 7. Zaznaczyć należy, że jedynie osoby pozostające pracownikami Spółki lub pracownikami C. S.A. mogą być pod prawem luksemburskim beneficjentami emitowanych dla nich nieodpłatnych akcji w ramach tego rodzaju programów. Zgodnie z polskim prawem podatkowym, wynagrodzenie pracownika z tytułu dającego podstawę uczestniczenia w Programie Motywacyjnym stanowi przychód ze stosunku pracy - w przypadku uzyskiwania przez Pracowników Spółki wynagrodzenia za pozostawanie pracownikami na podstawie umowy o pracę. Tak też były i są odpowiednio rozliczane wynagrodzenia uzyskiwane przez Pracowników Spółki dla potrzeb podatkowych. Spełniony jest więc również warunek, aby osoby uprawnione uzyskiwały świadczenia opodatkowane podatkiem dochodowym przy zastosowaniu art. 12 lub 13 Ustawy o PIT (osoby te, zgodnie z Zasadami Programu Motywacyjnego były Pracownikami Spółki w momencie przystępowania do Programu Motywacyjnego oraz aby uzyskać Akcje Bonusowe C. S.A. powinny pozostawać pracownikami w momencie przyznawania tych akcji),
 8. Spełniony jest także wymóg z art. 24 ust. 12a ustawy o PIT, tj. C. S.A. jest spółką z siedzibą na terytorium Luksemburga, a więc państwa, z którym Polska zawarta umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania - Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 czerwca 1995 r. Zgodnie z art. 24 ust 12a ustawy o PIT, C. S.A. jest więc spółką akcyjną, której siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 9. W omawianym przypadku bez znaczenia jest ewentualna kwalifikacja prawna przystąpienia przez Pracownika Spółki do Programu Motywacyjnego, tj. czy w wyniku przystąpienia ustanowiony został np. pochodny instrument finansowy albo inne prawo majątkowe. Jednoznacznie wynika to z art. 24 ust 11 w związku z art. 24 ust. 11 b ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Program motywacyjny natomiast to program o określonych cechach, w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2. Skoro więc Realizacja Programu prowadzi do objęcia Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. lub Akcji Bonusowych C. S.A., bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje ocena czy warunki przystąpienia dają podstawę do uznania, że w wyniku takiego przystąpienia ustanowiony został np. pochodny instrument finansowy. Nawet bowiem w przypadku takiej kwalifikacji tj. uznania, że przystąpienie do Programu Motywacyjnego ustanawia pochodny instrument finansowy albo inne prawo majątkowe (co samo w sobie jest wątpliwe), przepisy podatkowe wskazują, że tego rodzaju prawa i ich realizacja pozostają neutralne z perspektywy podatkowej, albowiem dochodem jest jedynie dochód z odpłatnego zbycia akcji. Wszelkie wcześniejsze zdarzenia zaistniałe w ramach realizacji programów motywacyjnych są zatem obojętne podatkowo. W konsekwencji należy uznać, że przychód dla Pracowników Spółki powstanie jedynie w momencie odpłatnego zbycia Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. lub Akcji Bonusowych C. S.A..
 10. W stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym określonym w niniejszym wniosku nie znajduje zastosowania art. 10 ust. 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym, przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. Zastosowanie znajdzie tutaj, art. 24 ust. 11 b ustawy o PIT, który to przepis stanowi lex specialis w stosunku do regulacji z art. 10 ust. 4 ustawy o PIT, tj. z uwagi na charakterystykę Programu Motywacyjnego, w szczególności z uwagi na fakt, że Pracownicy Spółki mieli i mają prawo do nabycie akcji C. S.A. (tj. akcji spółki dominującej względem Spółki), opodatkowaniu 19% stawką podlega jedynie dochód z odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach Programu Motywacyjnego.
 1. Program Motywacyjny spełnia przesłanki zastosowania art. 24 ust. 11 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2017 r. W stanie prawnym obowiązującym w roku 2017, zastosowanie art. 24 ust. 11 ustawy o PIT jest uzależnione od tego, czy:
 1. beneficjenci programu byli osobami uprawnionymi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia do objęcia (nabycia) akcji spółek; oraz
 2. spółki, których akcje są przedmiotem programu mają być akcjami spółek, których siedziba znajduje się np. na terytorium kraju członkowskiego UE.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia C. S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r., w połączeniu z uchwałami Rada Dyrektorów C. S.A. oraz uchwałą jedynego akcjonariusza C. S.A. przedstawiona w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego (uchwała jedynego akcjonariusza jest odpowiednikiem uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej zgodnie z prawem polskim) stanowi uchwałę walnego zgromadzenia na podstawie której Pracownicy Spółki są osobami uprawnionymi w ramach Programu Motywacyjnego do otrzymania Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. oraz następnie Akcji Bonusowych C. S.A.. W szczególności, bez uchwały z 21 czerwca 2017 r. (tj. uchwały walnego zgromadzenia C. S.A.), Program Motywacyjny nie mógłby powstać, albowiem prawo luksemburskie nie przewiduje innego sposobu stworzenia programu motywacyjnego z przydzieleniem beneficjentom nieodpłatnych akcji. Ponadto, Pierwotne Nieodpłatne Akcje C. S.A. oraz Akcje Bonusowe C. S.A. stanowią akcje spółki (C. S.A.), której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego UE, tj. Luksemburga. Tym samym, należy uznać, że również w stanie prawnym w 2017 r. zostały spełnione wszystkie przesłanki zastosowania art. 24 ust. 11 ustawy o PIT.

 1. Zarówno regulacje art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT, jak również jakiekolwiek inne przepisy ustawy o PIT, nie wyłączają możliwości świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia przez uczestnika programu na rzecz spółki. Warto zaznaczyć, że przychody z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody, o których mowa a art. 12 oraz 13 ustawy o PIT.
 2. Reasumując, w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, na potrzeby oceny przez Spółkę jej ewentualnych obowiązków jako płatnika oraz jej ewentualnych obowiązków informacyjnych (zgodnie z Pytaniem Nr 3), Spółka powinna przyjąć, że Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2018 r. oraz ma do niego zastosowanie art. 24 ust. 11 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2017 r., a w konsekwencji przychód dla Pracowników Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia przez Pracowników Spółki Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. SA lub odpłatnego zbycia Akcji Bonusowych C. S.A., uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego przez Pracowników Spółki oraz przychód uzyskiwany przez Pracowników Spółki w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadnienie stanowiska Spółki do Pytania 3

W stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym nie powstanie obowiązek płatnika, w szczególności na Spółce, jako płatniku nie będzie spoczywać obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu w ramach Programu Motywacyjnego przez Pracowników Spółki. W ustawie o PIT brak jest obowiązku płatnika w zakresie tego rodzaju dochodów (o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). Zarówno więc w stanie prawnym obowiązującym w roku 2017, jak i w roku 2018, to podatnik jest obowiązany do samodzielnej zapłaty podatku z tytułu dochodu otrzymanego w zamian za zbycie papierów wartościowych (takich jak akcje). Świadczą o tym również poniższe regulacje ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu,

Zgodnie z art. 30b ust. 6 ustawy o PIT, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT, w terminie określonym w art. 45 ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT.

W zakresie imiennych informacji, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o PIT między innymi osoby prawne są obowiązane (co do zasady w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym) przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 (w tym dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), sporządzone według ustalonego wzoru.

Po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym - podmioty, za pośrednictwem których podatnik przeprowadzał transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych, zobowiązane są do sporządzenia imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu i przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Jak wynika z powyższego, w przypadku Programu Motywacyjnego tak C. S.A. jak i Spółka nie będą pośredniczyć w sprzedaży (odpłatnym zbyciu) akcji C. S.A. objętych w ramach Programu Motywacyjnego przez Pracowników Spółki. Obowiązek sporządzania informacji nie spoczywa więc na Spółce.

Podsumowując, w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego na Spółce nie spoczywa obowiązek płatnika, jak również na Spółce (jako na podmiocie innym niż podmiot/podmioty za pośrednictwem których podatnik przeprowadzał transakcje odpłatnego zbycia papierów wartościowych) nie powstaje obowiązek sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy i PIT, w szczególności, na Spółce nie spoczywa obowiązek pobrania podatku dochodowego od przychodu (dochodu) otrzymywanego przez Pracowników Spółki w ramach Programu Motywacyjnego jak również nie spoczywa obowiązek sporządzenia imiennych informacji o uzyskanym dochodzie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.