0113-KDIPT2-3.4011.437.2017.7.AC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2017 r. (data wpływu 19 grudnia 2017 r.), uzupełnione pismem z dnia 16 marca 2018 r. (data wpływu 19 marca 2018 r.) oraz pismem z dnia 21 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym, w wyniku uwzględnienia zażalenia z dnia 26 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.) na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z dnia 21 marca 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.437.2017.5.SJ – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym Organ podatkowy pismem z dnia 14 marca 2018 r., nr 0113-KDIPT2 -3.4011.437.2017.2.SJ, (doręczonym za pomocą platformy e-PUAP, w dniu 14 marca 2018 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniach 19 marca 2018 r. oraz 21 marca 2018 r. wpłynęły, doręczone osobiście, uzupełnienia wniosku.

W dniu 21 marca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dla Wnioskodawcy postanowienie nr 0113-KDIPT2-3.4011.437.2017.5.SJ o pozostawieniu wniosku z dnia 12 grudnia 2017 r. (data wpływu 19 grudnia 2017 r.) bez rozpatrzenia, stwierdzając, że Wnioskodawca – jako podmiot wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej skutków podatkowych zaistnienia określonego zdarzenia – nie przedstawił w sposób skończony i jednoznaczny okoliczności faktycznych tego zdarzenia, Organ nie był w stanie ocenić skutków podatkowych uczestnictwa Wnioskodawcy w programie motywacyjnym. Ww. postanowienie zostało doręczone za pomocą systemu teleinformatycznego e-PUAP w dniu 21 marca 2018 r.

Wnioskodawca na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z dnia 21 marca 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.437.2017.5.SJ wniósł pismem z dnia 26 marca 2018 r., złożonym osobiście w dniu 27 marca 2018 r., zażalenie.

W odpowiedzi na powyższe zażalenie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pismem z dnia 24 maja 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.437.2017.6.RR uchylił w całości zaskarżone postanowienie z dnia 21 marca 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.437.2017.5.SJ oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Organowi pierwszej instancji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest pracownikiem XX. XX, jest polską spółką z siedzibą w Yyy – dalej zwana XXx.

XXx jest spółką należącą do Grupy spółek o nazwie Xy. Spółka macierzysta XXX z siedzibą w YYYYY (dalej zwana XXXx) jest organizatorem programu motywacyjnego, polegającego na przyznawaniu nagród opartych na akcjach XXXx i adresowanego do pracowników najwyższego szczebla wszystkich spółek grupy, którzy w ocenie XXXx w sposób znaczący przyczyniają się do wyników Grupy, a mającego na celu ich zatrzymanie w Grupie oraz dodatkowe wynagradzanie za osiągane wyniki. Program motywacyjny jest uprzednio zatwierdzany w formie uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki XXXx, która jest emitentem akcji. Kompetencje w zakresie zarządzania i nadzorowania programu zostały przyznane specjalnemu Komitetowi ds. Wynagrodzeń (dalej Commitee). W skład Commitee wchodzą osoby powołane przez Zarząd XXXx. Zadania realizowane przez Commitee mają, co do zasady, charakter administracyjny i zarządczy, w tym m.in.: interpretacja regulaminu przyznawania nagród przewidzianych planem motywacyjnym, zapewnienie wsparcia organizacyjnego i administracyjnego do realizacji programu, a także wskazywanie osób uprawnionych do udziału w programie oraz określanie rodzaju/typu nagrody.

Wskazany przez Commitee Pracownik XXx (w tym Wnioskodawca) uczestniczy w takim programie motywacyjnym, organizowanym przez XXXx, otrzymując „Restricted Share Units” (zwanych dalej RSU), które uprawniają pracownika do otrzymania bez konieczności ponoszenia ceny emisyjnej lub innego rodzaju płatności akcji XXXx, po określonym w Award Agreement okresie czasu.

Wskazany przez Commitee Pracownik XXx (w tym Wnioskodawca), przystępując do programu motywacyjnego podpisuje Award Agreement, czyli porozumienie zawierające wszystkie warunki przyznania (zgodne ze planem programu motywacyjnego), w tym w szczególności odpowiedni do nagrody Vesting Period, czyli okres, po którym pracownik nabywa prawo do otrzymania akcji, które stają się bezwarunkowo własnością pracownika. Pracownika XXx uczestniczącego w programie (w tym Wnioskodawcę) nie łączy z XXXx żadna formalna relacja (pracownik XXx nie jest i nigdy nie był zatrudniony w XXXx).

Sam fakt posiadania RSU przez uprawnionego pracownika (w tym Wnioskodawcę) nie rodzi po jego stronie prawa/roszczenia do dywidendy lub innych należności o podobnym charakterze. Prawo do dywidendy przysługuje wyłącznie posiadaczom zwykłych akcji. Zgodnie z obowiązującymi zasadami programu motywacyjnego, pełne prawo do akcji (w tym roszczenie o wypłatę dywidendy) przysługuje uprawnionemu pracownikowi dopiero po spełnieniu ściśle określonych warunków.

Jednym z tych warunków jest to, by w dacie przewidzianej w Award Agreement, jako data zamiany RSU na zwykłe akcje (Vesting Date), pracownik (w tym Wnioskodawca) ciągle pozostawał w zatrudnieniu w którejkolwiek spółce Grupy. O wpływie absencji pracownika na uznanie ciągłości zatrudnienia decyduje Commitee. Ponadto uprawniony pracownik (w tym Wnioskodawca) nie może prowadzić działalności konkurencyjnej (pośrednio lub bezpośrednio) wobec spółek Grupy. Po spełnieniu wszystkich warunków pracownik nabywa pełne prawo do dysponowania zwykłymi akcjami, z wszystkimi tego skutkami, w terminach przewidzianych w harmonogramie. Wnioskodawca w 2016 r. uzyskał RSU, które uprawniały i uprawniają do otrzymania bez konieczności ponoszenia ceny emisyjnej lub innego rodzaju płatności akcji XXXx, po określonym w Award Agreement okresie czasu. W związku z upływem czasu i spełnieniem warunku w zakresie ciągłości zatrudnienia, w dniu 28 lutego 2017 r. część z RSU została zamieniona na akcje spółki XXXx (tj. doszło do Vestingu).

W piśmie z dnia 16 marca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że sprzedaż akcji nastąpi w 2018 r. lub później, w zależności od kształtowania się kursów walut oraz kursów akcji. Sprzedaż planowana jest na rynku giełdowym. Nabywcą akcji będzie mógł być każdy podmiot mający dostęp do rynku, na którym akcje są notowane. Ponadto Wnioskodawca dodał, że na dzień 31 grudnia 2016 r. spółka XXXx była spółką akcyjną będącą jednostką dominującą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości, w stosunku do XXx i w oparciu o najlepszą wiedzę Wnioskodawca uważa, że obecnie także jest spółką dominującą. Natomiast nie został jeszcze opublikowany raport z badania na dzień 31 grudnia 2017 r.

W piśmie z dnia 21 marca 2018 r., Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że spółka XXXx jest spółką akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do XXx.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy zamiana RSU na akcje czyli tzw. Vesting będzie skutkować powstaniem u uczestnika programu przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  2. Czy sprzedaż w przyszłości akcji przez pracownika otrzymanych w wyniku Vestingu, skutkuje dla Niego powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1

Przekazanie akcji (Vesting) – na rzecz Wnioskodawcy, w ramach Programu nie będzie skutkować powstaniem przychodu dla Wnioskodawcy ze stosunku pracy lub przychodu z innych źródeł podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to czy aktualny pracodawca Wnioskodawcy (tj. XXx) zostanie obciążony kosztami programu. W momencie nabycia akcji w wyniku Vestingu, pracownik staje się bowiem jedynie dysponentem ekspektatywy przysporzenia, jakie dopiero może nastąpić. Ekspektatywa przysporzenia ma charakter warunkowy – tj. przysporzenie to może nastąpić dopiero w przyszłości i to po określonym okresie czasu, tylko i wyłącznie w przypadku łącznego zaistnienia szeregu zdarzeń. Warto zwrócić uwagę, zdaniem Wnioskodawcy, że przeciwne rozumowanie prowadziłoby do podwójnego opodatkowania (raz w momencie przekazania akcji w wyniku Vestingu – przychód z innych źródeł, a drugi raz z odpłatnego zbycia akcji – przychód z kapitałów pieniężnych).

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w momencie nabycia akcji w wyniku Vestingu nie uzyskuje On przychodu. W pewnym sensie można uznać, że w tym konkretnym momencie otrzymane prawa nie mają jeszcze żadnej realnej wartości. Nie podlegają także zbytowi. Trudno więc byłoby im przypisać jakąkolwiek realną wartość rynkową. Przychód powstanie dopiero w momencie, kiedy Wnioskodawca może zrealizować swoje prawo – czyli dopiero po zamianie dokonanej w wyniku Vestingu na akcje zwykłe i to w dodatku dopiero w momencie sprzedaży akcji. To wtedy, zdaniem Wnioskodawcy, może On uzyskać realne przysporzenie majątkowe. Wtedy też dopiero należy ustalić powstanie przychodu i zaliczyć go do źródła „przychody z kapitałów pieniężnych”.

Stanowisko to, w ocenie Wnioskodawcy, zostało potwierdzone w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt II FSK 517/10 (por. artykuł: W dacie nabycia nie ma PIT, A.Tarka, Rzeczpospolita 6 października 2011 r., s. C5).

Zdaniem Wnioskodawcy, odnotowania wymaga również treść uzasadnienia projektu ustawy z dnia 4 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w którym wskazano: „Obecnie opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane ze zbycia akcji otrzymanych na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki. Nie ustala się dochodu na moment otrzymania akcji. Wprowadzone regulacje doprecyzowują powyższe rozwiązanie, wskazując, że w przypadku otrzymania przychodu w ramach realizacji programu motywacyjnego, przychód powstaje tylko w momencie odpłatnego zbycia akcji. Wszystkie zatem zdarzenia zaistniałe w ramach realizacji programu motywacyjnego (np. objęcie pochodnego instrumentu finansowego, jako nieodpłatne świadczenie, realizacja praw z tego instrumentu wykonana poprzez nabycie akcji) są obojętne podatkowo”.

W powyższym świetle, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku przychodu do opodatkowania w związku z realizacją tzw. Vestingu – tj. zamiany RSU na akcje zwykłe, jest, w Jego opinii, w pełni prawidłowe.

Ad 2

Ewentualne przychody osiągnięte w przyszłości ze sprzedaży akcji otrzymanych nieodpłatnie w ramach programu w wyniku Vestingu RSU, winny być po stronie Wnioskodawcy kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych. Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wszelkie koszty które poniósł w związku z nabyciem akcji w wyniku Vestingu (np. koszty ewentualnych opłat notarialnych, skarbowych, PCC).

Przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane są na zasadzie samoopodatkowania i to na Wnioskodawcy ciążyć będą wszelkie obowiązki dotyczące rozliczenia podatku. Tym samym po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, to Wnioskodawca jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-38), wykazać dochody uzyskane ze sprzedaży akcji XXXx oraz zapłacić należny podatek. Nie do pogodzenia z opisanym stanem faktycznym byłoby uznanie, że mamy do czynienia z przychodem ze stosunku pracy. Związek pomiędzy przychodem a stosunkiem pracy jest jedynie funkcjonalny. W praktyce jednak należy oddzielić relację Wnioskodawca – XXx (czyli pracownik – pracodawca) od relacji Wnioskodawca – XXXx (akcjonariusz – emitent akcji). W żadnym bowiem momencie XXx nie jest dysponentem akcji przyznanych Wnioskodawcy. A co więcej – to nie pracodawca, ale osoba trzecia (Comitee) decyduje o przyznaniu akcji w drodze Vestingu a potem – o zamianie na akcje zwykłe. Pracodawca nie ma na te fakty żadnego wpływu. W konsekwencji XXx nie będzie pełnił roli płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że w ramach uczestnictwa w programie motywacyjnym Wnioskodawca nabył nieodpłatnie RSU uprawniające go do otrzymania po określonym czasie (Vesting) akcji spółki XXXx. Część z otrzymanych RSU zamieniono w dniu 28 lutego 2017 r. na akcje, które w przyszłości Wnioskodawca zamierza odpłatnie zbyć.

Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r., jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

  1. spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,
  2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

– podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Ponadto, w myśl ust. 11b niniejszego przepisu przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

  1. spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, albo
  2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

– w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

Wprowadzenie tego przepisu jest efektem nowelizacji m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonanej ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175). Równocześnie podkreślić należy, że w myśl art. 4 ust. 1 tej ustawy przepisy ustaw zmienianych (m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Jeśli zatem Program motywacyjny, w którym uczestniczy Wnioskodawca spełnia definicje programu motywacyjnego określonego w przepisie art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a sprzedaż akcji XXXx otrzymanych w ramach zamiany RSU nastąpi po 1 stycznia 2018 r., przychód z tego tytułu powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

W myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia akcji jest różnica pomiędzy przychodami z tego zbycia a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlega opodatkowaniu zryczałtowaną stawką w wysokości 19% i na podstawie ust. 5 tego artykułu nie może być łączony z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 29, poz. 129) zyski z przeniesienia tytułu własności akcji, praw lub udziałów w spółce, w każdej innej osobie prawnej lub spółce osobowej, której mienie składa się głównie z majątku nieruchomego położonego w Państwie, lub z prawa do niego albo z akcji lub udziałów w innej spółce, której mienie składa się głównie z takiego majątku nieruchomego położonego w Państwie, lub z praw do takiego majątku mogą być opodatkowane w Państwie, w którym majątek nieruchomy jest położony, jeżeli zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa takie zyski podlegają takim samym zasadom opodatkowania, jak zyski z przeniesienia majątku nieruchomego.

Stosownie natomiast do ust. 5 powyższego artykułu zyski z przeniesienia tytułu własności majątku innego niż ten, o którym mowa w poprzednich ustępach tego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym osoba przenosząca tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe regulacje prawne oraz okoliczności sprawy stwierdzić należy, że w momencie zamiany otrzymanych nieodpłatnie w ramach uczestnictwa w programie motywacyjnym RSU na akcje spółki XXXx nie powstaje przychód do opodatkowania. Sama okoliczność nabycia akcji, nawet nieodpłatnie bądź po preferencyjnej cenie, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje na to również wprost powołany przepis art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast dokonując odpłatnego zbycia akcji Wnioskodawca uzyskuje przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy. Równocześnie biorąc pod uwagę wskazane powyżej odpowiednie przepisy Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wskazać należy, że dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia akcji podlegać będzie opodatkowaniu w miejscu jego zamieszkania, stosownie do art. 13 ust. 5 ww. Umowy. Na Wnioskodawcy będzie zatem ciążyć obowiązek rozliczenia otrzymanego przychodu w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) składanym za rok, w którym nastąpi odpłatne zbycie i zapłaty podatku dochodowego wynikającego z tegoż rozliczenia w wysokości 19% uzyskanego dochodu, na zasadach wynikających z art. 30b ust. 1 ww. ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Xxxxxx, ul. xxxxxxx, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.