0113-KDIPT2-3.4011.321.2018.2.PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2018 r. (data wpływu 25 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2018 r. (data wpływu 16 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym Organ podatkowy pismem z dnia 6 lipca 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.321.2018.1.PR, (doręczonym w dniu 6 lipca 2018 r.) wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 16 lipca 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 11 lipca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest pracownikiem spółki .... (dalej: „Spółka”). Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski i posiada polską rezydencję podatkową.

Spółka należy do grupy kapitałowej (dalej „Grupa”), do której należą spółki mające siedzibę w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Większościowym wspólnikiem Spółki posiadającym 100% jej udziałów jest spółka kapitałowa z Wielkiej Brytanii, z kolei jej większościowym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest spółka kapitałowa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (dalej: „Spółka dominująca”).

Spółka dominująca posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Spółka dominująca jest spółką akcyjną utworzoną na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jej siedziby.

W Grupie zorganizowany został program motywacyjny (dalej: „Program”) skierowany do osób uprawnionych, w tym w szczególności osób zasłużonych dla podmiotów z Grupy. Program został utworzony uchwałą walnego zgromadzenia wspólników w ten sposób, że zgromadzenie to zaakceptowało w formie uchwały plany utworzenia tego Programu, przygotowane przez zarząd Spółki dominującej. Na podstawie tej uchwały zarząd Spółki dominującej był uprawniony do jego wprowadzenia.

Udział w Programie wzięły również osoby zatrudnione i współpracujące ze Spółką, tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, ale również osoby prowadzące działalność gospodarczą współpracujące ze Spółką na podstawie umów o współpracy.

Program został zorganizowany w ten sposób, że zaproszonym do niego osobom Spółka zaoferowała opcje na akcje uprzywilejowane Spółki dominującej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która to spółka jest tzw. spółką „babką” dla Spółki D. Opcje te były przydzielone bezpłatnie i były niezbywalne. Ilość opcji zaoferowanych danej osobie uprawnionej zależała od kryteriów określonych w warunkach programu. Opcje uprawniały ich posiadaczy do nabycia uprzywilejowanych akcji Spółki dominującej. Wykonanie praw z otrzymanych opcji i nabycie uprzywilejowanych akcji Spółki dominującej przysługiwało osobom uprawnionym wyłącznie w zakresie, w jakim opcje zostały przyznane. Osoby uprawnione nie miały prawa zbywać opcji osobom trzecim, ani zbywać ich między sobą.

Warunkiem wykonania prawa z opcji jest przejęcie Spółki dominującej, które jest rozumiane w następujący sposób:

 1. dokonanie transakcji sprzedaży Spółki dominującej lub jej większej części,
 2. zmiana właściciela Spółki dominującej na podmiot niepowiązany w wyniku fuzji lub konsolidacji,
 3. zmiany własności 50% lub większej części akcji pozostających w obiegu i uprawniających do głosu.

Program miał trwać do dnia ... września 201X r., o ile jego zakończenie nie nastąpi wcześniej, gdy spełni się przesłanka przejęcia (dotyczyło to uczestników, którzy otrzymali opcje przed dniem ... października 201Y r.). Program był kontynuowany, opcje otrzymywane przez Uczestników po dniu ... października 201Y r. wygasnąć mają we wrześniu 201Z r. Wnioskodawczyni otrzymała opcje w maju 201M r.

Zgodnie z aneksem do regulaminu przedłużono ważność opcji uzyskanych przed dniem ... października 201Y r., co oznacza, że wszystkie opcje wydane w Programie miały zachować ważność do września 201Z r.

Założeniem Programu było, że jeżeli przesłanka przejęcia nie ziści się do wskazanego czasu, Program co do zasady przestanie obowiązywać, a posiadacze opcji nie będą mieli możliwości ich zrealizować. Realizacja opcji, tj. nabycie akcji jest możliwe jedynie w przypadku przejęcia, jednak ważność opcji jest ograniczona datą zakończenia Programu motywacyjnego. Opcje na akcje są przydzielane co miesiąc przez okres trwania Programu. Jeżeli przesłanka przejęcia zostanie spełniona wcześniej przyznawanie opcji zostanie przyspieszone, tak aby wszystkie opcje, które zostałyby przyznane w okresie 12 miesięcy od daty przejęcia Spółki dominującej mogły być traktowane jakby zostały przyznane w dniu tego przejęcia.

Osoby uprawnione aby otrzymać opcje muszą spełnić następujące kryteria:

 1. świadczenie usług (pracy) na rzecz Spółki w pierwszym dniu, w którym osoba uprawniona może otrzymać opcje na podstawie umowy o pracę lub innej umowy,
 2. brak złożenia przez osobę uprawnioną oświadczenia o rozwiązaniu umowy wiążącej ją ze Spółką (w przeciwnym razie, posiadacz opcji przestaje być osobą uprawnioną i traci możliwość wykonania prawa z opcji).

Osoby uprawnione w zamian za opcje będą miały prawo nabyć określoną liczbę akcji Spółki dominującej po ustalonej w momencie przydzielenia opcji cenie.

Zamiana opcji na akcje będzie możliwa przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

 1. przejęcie Spółki dominującej dojdzie do skutku,
 2. posiadanie statusu osoby uprawnionej, która pozostaje w stosunku współpracy lub pracy ze Spółką.

Po spełnieniu tych warunków możliwe będzie nabycie przez osobę uprawnioną akcji po określonej cenie w ramach wykonania posiadanych opcji. Akcje te będą musiały być jednak sprzedane w tym samym czasie. Regulamin Programu przewiduje, że akcje objęte przez osoby uprawnione w ramach Programu motywacyjnego będą zaoferowane podmiotowi przejmującemu. Osoby uprawnione nabędą więc w ramach Programu motywacyjnego akcje, które w zasadzie niezwłocznie zostaną sprzedane podmiotowi przejmującemu.

Istotne jest, że zgodnie z regulaminem Programu uczestnicy nabędą akcje i następnie dokonają ich sprzedaży. W żadnym wypadku Program nie będzie miał charakteru przydzielania premii pieniężnych, w których wysokość premii będzie nawiązywała do wartości rynkowej akcji Spółki dominującej. Każdy z uczestników najpierw nabędzie akcje Spółki dominującej, by następnie je sprzedać.

W piśmie z dnia 11 lipca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że organizatorem Programu, w którym Ona uczestniczy jest spółka C z siedzibą w USA. Celem wprowadzenia Programu, o którym mowa we wniosku było stworzenie mechanizmu motywującego pracowników i współpracowników do pracy w spółce D (dalej „Spółka”), która w tym okresie była dopiero na początkowym etapie swojej działalności. Wnioskodawczyni przystąpiła do Programu oferowanego przez Spółkę na podstawie umowy zawartej z C w dniu maja 201M r. Wnioskodawczyni pod pojęciem, że „W Grupie zorganizowany został Program motywacyjny (dalej: „Program”) skierowany do osób uprawnionych, w tym w szczególności osób zasłużonych dla podmiotów z Grupy” rozumie, że Program był skierowany do wszystkich współpracowników i pracowników, pod warunkiem, że współpraca ze Spółką trwała już określoną ilość czasu.

Opcje na akcje były przyznawane etapami (systematycznie dokonywano przeglądu, którzy pracownicy oraz współpracownicy nie mają jeszcze przyznanych opcji, po czym osoby te zostawały obejmowane możliwością uczestnictwa w Programie).

Zgodnie z informacjami i wiedzą, jakie posiada Wnioskodawczyni, Program motywacyjny, w ramach którego Wnioskodawczyni uprawniona jest do otrzymania opcji na akcje spółki C, stanowi system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której Wnioskodawczyni – osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w ramach tego systemu wynagradzania uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13, zgodnie z art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W opinii Wnioskodawczyni, wskazane we wniosku opcje na akcje stanowią pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 24 ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym „osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z realizacją praw z opcji na akcje, polegającą na nabyciu przez Wnioskodawczynię akcji Spółki dominującej po cenie wynikającej z opcji, niższej niż cena rynkowa, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód/dochód do opodatkowania?
 2. W jakiej wysokości należy określić dochód do opodatkowania w związku ze sprzedażą przez Wnioskodawczynię akcji w ramach Programu?
 3. Do jakiego źródła należy zaklasyfikować przychód z tytułu zbycia akcji Spółki dominującej nabytych w ramach Programu?

Zdaniem Wnioskodawczyni,

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z realizacją praw z opcji na akcje, polegającą na nabyciu przez Nią akcji Spółki dominującej po cenie wynikającej z opcji, niższej niż cena rynkowa po Jej stronie nie powstanie przychód/dochód do opodatkowania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiera katalog źródeł przychodów, w tym w punkcie 1 wymieniony został stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę. W punkcie 9 wymienione zostały inne źródła, co stanowi dopełnienie wskazanych wcześniej w przepisie źródeł.

Zgodnie z nowo wprowadzonym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisem art. 10 ust. 4 przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane.

Zdaniem Wnioskodawczyni, warto zauważyć, że w przepisie art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wymienia się inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów wartościowych określonych w lit. a tego przepisu, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne). Opcje emitowane w ramach Programu stanowią tego rodzaju papiery wartościowe.

Natomiast na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Warunki opodatkowania programów motywacyjnych reguluje art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego, że jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez:

 1. spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenie lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13,
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

- podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11 art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24 ust. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 24 ust. 11a ww. ustawy, przez program motywacyjny, o którym mowa w ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez:

 1. spółkę akcyjną, dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub 13, albo
 2. spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, od której osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania uzyskują świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13

- w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki określonej w pkt 1 lub 2.

Zgodnie z powyższymi przepisami, w przypadku programów motywacyjnych przychód u uczestnika takiego programu powstaje dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych w ramach takiego programu – nie powstaje więc w momencie nabycia lub objęcia takich akcji.

Konieczne jest więc ustalenie, czy Program, w którym bierze udział Wnioskodawczyni stanowi program motywacyjny w rozumieniu przytoczonych wyżej przepisów.

W pierwszej kolejności, należy zwrócić uwagę, że Wnioskodawczynię łączy ze Spółką umowa o pracę. Oznacza to, że uzyskuje Ona od Spółki wynagrodzenie stanowiące w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenie oraz inne należności w tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 12 ww. ustawy, mowa jest bowiem między innymi o przychodach ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za które uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

W związku z tym, że Spółka nie jest organizatorem Programu, należy ustalić, czy Spółka dominująca, która Program organizuje stanowi jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do Spółki.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a ustawy o rachunkowości, przez jednostkę dominującą rozumie się między innymi jednostkę posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka dominująca posiada 100% udziałów w spółce brytyjskiej, która jest wspólnikiem posiadającym w Spółce 100% udziałów. Oznacza to więc, że Spółka dominująca posiada nie tylko większość, ale pośrednio posiada całość liczby głosów w organie stanowiącym Spółki. Spełniony jest więc kolejny warunek zastosowania art. 24 ust. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni w ramach Programu nabędzie bowiem akcje spółki, która w rozumieniu właściwych przepisów stanowi jednostkę dominującą względem Spółki.

W następnej kolejności, należy zauważyć, że Program stanowi system wynagradzania (premiowania) i został utworzony w oparciu o uchwałę Spółki dominującej.

W ramach Programu Wnioskodawczyni ponadto, faktycznie nabędzie akcje Spółki dominującej w wyniku realizacji prawa z opcji, tj. w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawczyni, nie uzyska Ona dochodu do opodatkowania w związku z realizacją opcji na akcje, ponieważ jak wskazano wyżej, dochód taki uzyska dopiero w momencie odpłatnego zbycia nabytych w ramach Programu akcji, tj. w momencie otrzymania zapłaty z tytułu zbycia tych akcji. Zastosowanie znajdzie bowiem art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który moment uzyskania przychodu w programach motywacyjnych przesuwa na moment odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych w ramach takiego programu.

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochód do opodatkowania będzie u Niej stanowił przychód w postaci ceny uzyskanej ze zbycia akcji Spółki dominującej pomniejszony o koszty stanowiące wynagrodzenie zapłacone za nabycie akcji Spółki dominującej.

Zgodnie z art. 24 ust. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w art. 24 ust. 11 ww. ustawy, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przywołanym w tym przepisie art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W opinii Wnioskodawczyni, z analizy powyższych przepisów wynika, że dochodem do opodatkowania będzie u Niej różnica pomiędzy przychodem z tytułu zbycia akcji Spółki dominującej w wysokości ceny otrzymanej przez Wnioskodawczynię za zbywane akcje oraz wydatkami na ich nabycie w wysokości ceny jaką zobowiązana będzie zapłacić przy nabyciu tych akcji.

Ad 3

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody z tytułu zbycia akcji Spółki dominującej nabytych w ramach Programu, należy zaklasyfikować do źródła kapitałów pieniężnych określonych w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prezentuje źródła przychodów, do jakich klasyfikuje się przychody osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ww. ustawy, przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane.

Przepis ten ma charakter szczególny w odniesieniu do zasad ogólnych przypisywania przychodów do ich źródeł.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przepis ten nie znajdzie jednak zastosowania w przypadku Wnioskodawczyni i Jej udziału w Programie.

Zgodnie z tym przepisem do źródła przychodów, w ramach którego dane świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane, zalicza się jedynie przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie.

W opisanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) przepis ten mógłby mieć zastosowanie jedynie na etapie nabywania przez Wnioskodawczynię akcji Spółki dominującej, gdyż nabycie tych akcji stanowi realizację praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskanych w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie.

Jak wynika jednak z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na tym etapie przychód u Wnioskodawczyni nie powstaje.

Zbycie akcji Spółki dominującej nie stanowi już realizacji praw z tytułu objętych przez Wnioskodawczynię opcji i jako takie nie powinno być kwalifikowane do źródła przychodów na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się

 1. odsetki od pożyczek;
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5;
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;
 1. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c;
 2. przychody z:
  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 1. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
 2. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;
 3. wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego, jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego, przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio;
  9a) (uchylony);
 1. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, przychód z tytułu zbycia akcji nabytych w ramach Programu, należy na podstawie zasad ogólnych zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu Wnioskodawczyni wskazuje, że powyższe stanowisko, co do zasad opodatkowania programów motywacyjnych, potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych obecnie interpretacjach indywidualnych. Wnioskodawczyni przykładowo, wskazuje, że w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.29.2018.2.MK, stwierdzono: „(...) po stronie pracowników Spółki uczestniczących w ww. programie motywacyjnym przychód z tytułu nabycia akcji na preferencyjnych warunkach oraz z tytułu nieodpłatnego objęcia darmowych akcji Spółki francuskiej dominującej w stosunku do Wnioskodawcy na podstawie niezbywalnego warunkowego prawa majątkowego, powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. (...)

W momencie odpłatnego zbycia przez beneficjentów Programu akcji spółki mającej siedzibę we Francji powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.118.2018.2.LS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.