Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program motywacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
Jednak zarówno we wniosku interpretacyjnym jak i jego uzupełnieniu Skarżąca wyczerpująco przedstawiła stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), jako że szczegółowo opisała przedmiot swojej działalności oraz wszystkie istotne założenia programu motywacyjnego oferowanego przez Spółkę Amerykańską jej pracownikom., a tym samym program w związku z którym mogli uzyskać oni potencjalny przychód. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Skarżąca sprecyzowała, że jest potencjalnym płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa jej pracowników w programie motywacyjnym, organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych oraz wyjaśniła, że przyznane jej pracownikom w ramach programu motywacyjnego prawa do nabycia w przyszłości akcji po preferencyjnej cenie stanowi pochodny instrument finansowy na mocy art. 5a pkt 13 u.p.d.f., w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.f.i. Co więcej, stwierdziła, że jej zdaniem prawo do zakupu akcji po preferencyjnej cenie należy kwalifikować jako opcję objętą ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. W składzie powyższym Sąd, uznał zatem, że stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnione pismem z dnia 15 grudnia 2014 r., zostało przedstawione w sposób wystarczająco precyzyjny („ wyczerpujący ”), aby organ interpretujący mógł ocenić w kontekście pytania (...)
2016
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody pieniężne będzie zobowiązany sporządzić i przekazać Uczestnikom programu motywacyjnego będących osobami fizycznymi nie prowadzącym i działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymają nagrody pieniężne, oraz właściwym urzędom skarbowym, informację PIT- 8C zgodnie z dyspozycją przepisu art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80 poz. 350 z późn. zm.}?
Fragment:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółką prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży dóbr konsumpcyjnych szybko zbywalnych z kategorii mrożonych słodyczy (dalej zwaną również „ Klientem ”), umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tą umową Klient zlecił Spółce organizację i obsługę programu motywacyjnego w zamian za określone w , umowie wynagrodzenie. W ramach umowy Wnioskodawca zobowiązał się do : Przygotowania regulaminu programu motywacyjnego, Zaprojektowania i wyprodukowania broszur oraz strony internetowej służącej rejestracji uczestników, Bieżącej obsługi programu motywacyjnego, w tym w szczególności naliczania punktów poszczególnym uczestnikom programu, Bieżącego raportowania przebiegu programu motywacyjnego. W dniu 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się druga edycja programu motywacyjnego. Podobnie jak w poprzedniej edycji, również w tej, zgodnie z przygotowanym przez Wnioskodawcę regulaminem, organizatorem programu motywacyjnego jest Wnioskodawca. Natomiast uczestnikami programu są pełnoletnie osoby fizyczne pełniące rolę przedstawicieli handlowych niezależnych dystrybutorów Klienta (hurtowni) tj. osoby zatrudnione u tych dystrybutorów na umowę o pracę oraz osoby, które wykonują pracę lub czynności na rzecz dystrybutorów na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego (w tym w ramach indywidualnej działalności gospodarczej), (...)
2016
27
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody pieniężne będzie zobowiązany sporządzić i przekazać Uczestnikom programu motywacyjnego będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymają nagrody pieniężne, oraz właściwym urzędom skarbowym, informację PIT-8C zgodnie z dyspozycją przepisu art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80 poz. 350 z późn. zm.)?
Fragment:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółką prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży dóbr konsumpcyjnych szybko zbywalnych z kategorii mrożonych słodyczy (dalej zwaną również „ Klientem ”), umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tą umową Klient zlecił Spółce organizację i obsługę programu motywacyjnego w zamian za określone w , umowie wynagrodzenie. W ramach umowy Wnioskodawca zobowiązał się do : Przygotowania regulaminu programu motywacyjnego, Zaprojektowania i wyprodukowania broszur oraz strony internetowej służącej rejestracji uczestników, Bieżącej obsługi programu motywacyjnego, w tym w szczególności naliczania punktów poszczególnym uczestnikom programu, Bieżącego raportowania przebiegu programu motywacyjnego. W dniu 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się druga edycja programu motywacyjnego. Podobnie jak w poprzedniej edycji, również w tej, zgodnie z przygotowanym przez Wnioskodawcę regulaminem, organizatorem programu motywacyjnego jest Wnioskodawca. Natomiast uczestnikami programu są pełnoletnie osoby fizyczne pełniące rolę przedstawicieli handlowych niezależnych dystrybutorów Klienta (hurtowni) tj. osoby zatrudnione u tych dystrybutorów na umowę o pracę oraz osoby, które wykonują pracę lub czynności na rzecz dystrybutorów na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego (w tym w ramach indywidualnej działalności gospodarczej), (...)
2016
27
lis

Istota:
Programy motywacyjne – obowiązki płatnika.
Fragment:
Należy ponadto wskazać różnicę pomiędzy osobami uprawnionymi do skorzystania z instrumentu finansowego, a uczestnikami programu motywacyjnego. Przez osoby uprawnione do skorzystania z programu motywacyjnego należy rozumieć grupę osób, które mogą, lecz nie muszą skorzystać z możliwości udziału w programie motywacyjnym. W konsekwencji do momentu skorzystania z przysługującego uprawnienia do wzięcia udziału w programie motywacyjnym należy je traktować jako osoby uprawnione do skorzystania z programu motywacyjnego. Uczestnikami programu są zaś osoby, które faktycznie skorzystały z programu motywacyjnego i zostało im przyznane Prawo warunkowe. Spółka nie oferuje wskazanych instrumentów finansowych na rynku regulowanym w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Pojęcie „ rynek ” nie jest pojęciem zdefiniowanym w ustawach podatkowych, ani w ustawie o obrocie papierami wartościowymi. Przyjmując za Słownikiem Języka Polskiego (http://sjp.pwb.pl) definicję pojęcia „ rynek ” jako „ całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ” należy uznać, że Spółka oferuje Prawa warunkowe na rynku osób o istotnym znaczeniu dla Spółki. Jak wskazano powyżej, w praktyce dotyczy to: członków zarządu komplementariusza Spółki, kluczowych menadżerów zatrudnionych w Spółce oraz inne osoby o istotnym znaczeniu dla Spółki bez względu na fakt, czy został z nimi nawiązany jakikolwiek stosunek prawny.
2016
26
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego (pytanie nr 1)
Fragment:
Realną wartość warrantu stanowi bowiem nadwyżka wartości rynkowej akcji, do których objęcia uprawniony jest posiadacz warrantu, ponad cenę emisyjną po jakiej osoba uprawniona może objąć akcje w ramach programu motywacyjnego. Wartości tej nie da się przy tym wycenić na dzień otrzymania warrantu uprawniającego do objęcia akcji po cenie emisyjnej. Warrant uprawnia bowiem do objęcia akcji w przyszłości, z natury rzeczy więc na dzień otrzymania warrantu nie jest znana przyszła wartość akcji. W momencie objęcia warrantu nie wiadomo czy cena rynkowa akcji (w chwili konwersji warrantu na akcje) będzie wyższa czy niższa od ceny emisyjnej określonej w programie motywacyjnym (tzn. czy warrant w ostatecznym rozrachunku przyniesie jego posiadaczowi jakąkolwiek korzyść). Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów subskrypcyjnych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym uznać należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego będzie neutralne podatkowo, tzn. w chwili objęcia warrantów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych objęcia akcji w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych oraz opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji (pytanie nr 2 i 3)
Fragment:
Program motywacyjny oparty jest o emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych, które przyznawane są Uprawnionym nieodpłatnie. Warranty subskrypcyjne uprawniają do objęcia akcji w Spółce po uiszczeniu przez Uprawnionych ceny emisyjnej określanej jako wartość rynkowa akcji oraz po upływie określonego okresu czasu i spełnieniu się warunku podwyższenia kapitału. Należy zauważyć, że co prawda w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nabędzie akcje odpłatnie, uzyskując tym samych przychód, to jednak przychód ten nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Jak bowiem wykazano wyżej, na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania tego przychodu do momentu odpłatnego zbycia akcji. W konsekwencji, w niniejszej sprawie, kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji objętych w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych będzie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cena emisyjna akcji zapłacona przez Wnioskodawcę. Podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli objęcie akcji przez Wnioskodawcę w ramach programu motywacyjnego nastąpi po cenie emisyjnej równej wartości rynkowej, to po stronie Wnioskodawcy w momencie objęcia akcji, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym (pytanie nr 4 i 5)
Fragment:
Spółka rozpoczęła proces wdrażania dwóch programów motywacyjnych (dalej: Program A oraz Program B), które zostały skierowane do członków zarządu Spółki (dalej: Uprawnieni lub Uczestnicy). Program A stanowi modyfikację funkcjonującego w Spółce od 2015 r. Programu motywacyjnego, opartego o emisję warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Uprawnieni, w tym Wnioskodawca, będą mieli w przyszłości prawo do objęcia akcji Spółki (powyższy program stanowił również przedmiot dwóch interpretacji w 2015 r., tj.: interpretacji z dnia 10 sierpnia 2015 r., nr IPTPB2/4511-291/15-4/KR oraz nr IPTPB2/4511-291/15-5/KR ). Modyfikacja Programu nastąpiła w zakresie zmiany ceny emisyjnej, po której obejmowane będą akcje. Poprzednio cena ta była równa wartości nominalnej akcji i wynosiła 1 zł, natomiast w Programie A, cena ta określana jest jako wartość rynkowa akcji i stanowi kurs zamknięcia notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z dnia X roku. W celu wprowadzenia Programu, walne zgromadzenie Spółki podjęło stosowne uchwały, tj. w przedmiocie implementacji Programu oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów oraz akcji obejmowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy ze wskazaniem, że uprawnionymi do objęcia wyemitowanych akcji (jeżeli do emisji dojdzie) będą Uczestnicy Programu.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych objęcia akcji w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych oraz opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji (pytanie nr 2 i 3)
Fragment:
Program motywacyjny oparty jest o emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych, które przyznawane są Uprawnionym nieodpłatnie. Warranty subskrypcyjne uprawniają do objęcia akcji w Spółce po uiszczeniu przez Uprawnionych ceny emisyjnej określanej jako wartość rynkowa akcji oraz po upływie określonego okresu czasu i spełnieniu się warunku podwyższenia kapitału. Należy zauważyć, że co prawda w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nabędzie akcje odpłatnie, uzyskując tym samych przychód, to jednak przychód ten nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Jak bowiem wykazano wyżej, na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania tego przychodu do momentu odpłatnego zbycia akcji. W konsekwencji, w niniejszej sprawie, kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji objętych w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych będzie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cena emisyjna akcji zapłacona przez Wnioskodawcę. Podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli objęcie akcji przez Wnioskodawcę w ramach programu motywacyjnego nastąpi po cenie emisyjnej równej wartości rynkowej, to po stronie Wnioskodawcy w momencie objęcia akcji, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym (pytanie nr 4 i 5)
Fragment:
Spółka rozpoczęła proces wdrażania dwóch programów motywacyjnych (dalej: Program A oraz Program B), które zostały skierowane do członków zarządu Spółki (dalej: Uprawnieni lub Uczestnicy). Program A stanowi modyfikację funkcjonującego w Spółce od 2015 r. Programu motywacyjnego, opartego o emisję warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Uprawnieni, w tym Wnioskodawca, będą mieli w przyszłości prawo do objęcia akcji Spółki (powyższy program stanowił również przedmiot interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 28 lipca 2015 r., nr IBPB2-2-2/4511-124/15/MZM). Modyfikacja Programu nastąpiła w zakresie zmiany ceny emisyjnej, po której obejmowane będą akcje. Poprzednio cena ta była równa wartości nominalnej akcji i wynosiła 1 zł, natomiast w Programie A, cena ta określana jest jako wartość rynkowa akcji i stanowi kurs zamknięcia notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z dnia X roku. W celu wprowadzenia Programu, walne zgromadzenie Spółki podjęło stosowne uchwały, tj. w przedmiocie implementacji Programu oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów oraz akcji obejmowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy ze wskazaniem, że uprawnionymi do objęcia wyemitowanych akcji (jeżeli do emisji dojdzie) będą Uczestnicy Programu.
2016
17
sie

Istota:
Skutki wprowadzenia programu motywacyjnego. Obowiązki płatnika.
Fragment:
W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że zamierza wprowadzić Program motywacyjny, którym mają zostać objęte osoby mające kluczowy wpływ na wyniki finansowe Spółki. Program motywacyjny zakłada przyznanie Uczestnikom opcji na czas określony, indywidualny dla danego Uczestnika. Opcja może zostać wykonana po spełnieniu określonych w umowie warunków. Uczestnik nie będzie mieć zatem gwarancji otrzymania Kwoty Rozliczenia. Opcja zostanie przyznana nieodpłatnie i nie jest zbywalna. Realizacja Opcji dokonywać się będzie poprzez wypłatę Uczestnikowi Kwoty Rozliczenia po spełnieniu warunków określonych w Umowie. Instrumentem bazowym, którego poziom decydować będzie o możliwości wykonania Opcji i wysokości rozliczenia będą odpowiednie wskaźniki i wyniki finansowe Spółki. W ocenie Wnioskodawcy, przyznane Uczestnikom Programu Opcje stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższych uregulowań należy stwierdzić, że samo przyznanie Uczestnikowi pochodnego instrumentu finansowego – po spełnieniu określonych warunków programu – nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Zatem otrzymanie Opcji w ramach Programu motywacyjnego stanowiącej pochodny instrument finansowy nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej instrument finansowy.
2016
14
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.