Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program motywacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów udziału Pracowników Spółki w Programie Motywacyjnym wynikającym z faktur.
Fragment:
W konsekwencji, ponoszony przez Spółkę koszt udziału jej pracowników w Programie Motywacyjnym ma bezsprzecznie bezpośredni związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, a w rezultacie jest racjonalnie ponoszony w celu osiągnięcia przez Spółkę przychodów podatkowych (oraz zabezpieczenia źródła przychodów Spółki). Ponadto tego typu koszty nie zostały wymienione w art. 16 ust. l ustawy o CIT, jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Wreszcie, ponoszony przez Spółkę koszt udziału jej pracowników w Programie Motywacyjnym będzie należycie udokumentowany (na podstawie faktury otrzymanej od Organizatora otrzymane obciążenie ujmowane będzie jako koszt w księgach rachunkowych Spółki). Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że spełnione są wszystkie przesłanki do zaliczenia analizowanych kosztów ponoszonych przez Spółkę z związku z udziałem jej pracowników w Programie Motywacyjnym do kosztów uzyskania przychodów Spółki. Stanowisko Spółki w zakresie możliwości zaliczenia kosztów Programu Motywacyjnego do kosztów uzyskania przychodów znajduje potwierdzenie w jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych. W szczególności stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy w przypadku realizacji Programu Motywacyjnego w oparciu o Rozwiązanie alternatywne, wynagrodzenie należne Spółce Akcyjnej za uczestnictwo w organizacji Programu Motywacyjnego będzie stanowić po stronie Spółki koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Osoby Fizyczne uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły czerpać korzyści finansowe z przyznanych (objętych) przez nie akcji poprzez pobieranie dywidendy, możliwość sprzedaży innym podmiotom oraz ich umorzenia. W przypadku, gdy Osoby Fizyczne będą nabywały akcje Spółki od Spółki Administrującej, Program Motywacyjny będzie finansowany ze środków własnych Spółki Administrującej otrzymanych poprzez dofinansowanie poprzez ustanowienie wynagrodzenia, które Spółka płaciłaby na rzecz Spółki Administrującej za uczestnictwo w organizacji Programu, w części stanowiącej zwrot kosztów z tym związanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku realizacji Programu Motywacyjnego w oparciu o Rozwiązanie alternatywne, wynagrodzenie należne Spółce Akcyjnej za uczestnictwo w organizacji Programu Motywacyjnego będzie stanowić po stronie Spółki koszt uzyskania przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku realizacji Programu Motywacyjnego wynagrodzenie należne Spółce Administrującej za uczestnictwo w organizacji Programu Motywacyjnego będzie stanowić po stronie Spółki koszt uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.
2017
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe uczestniczenia w programie motywacyjnym.
Fragment:
W ramach Programu Motywacyjnego akcje Spółki Akcyjnej mogą być nabywane przez Osoby Uprawnione od samej Spółki Akcyjnej lub od innej spółki wchodzącej w skład Grupy (dalej: „ Spółka Zależna ”), działającej w charakterze administratora Programu Motywacyjnego, będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, która nabędzie lub obejmie te akcje wyłącznie w celu przeniesienia ich własności na Osoby Uprawnione. Osoby Uprawnione uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły czerpać korzyści finansowe z przyznanych na ich rzecz (nabytych lub objętych) akcji poprzez pobieranie dywidendy, możliwość sprzedaży innym podmiotom oraz ich umorzenie za wynagrodzeniem. Co istotne, do momentu nabycia lub objęcia akcji w Spółce Akcyjnej Osoby Uprawnione nie będą miały z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym żadnego zbywalnego prawa. Innymi słowy, nie przewiduje się wydawania instrumentów finansowych (opcji) uprawniających do objęcia lub nabycia ww. akcji. Podstawą ich objęcia lub nabycia będzie przystąpienie do Programu Motywacyjnego oraz uchwała walnego zgromadzenia, dająca uprawnienie do objęcia lub nabycia akcji przez Wnioskodawcę po spełnieniu określonych warunków, w szczególności osiągnięciu założonych celów.
2017
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe uczestniczenia w programie motywacyjnym.
Fragment:
W ramach Programu Motywacyjnego akcje Spółki Akcyjnej mogą być nabywane przez Osoby Uprawnione od samej Spółki Akcyjnej lub od innej spółki wchodzącej w skład Grupy (dalej: „ Spółka Zależna ”), działającej w charakterze administratora Programu Motywacyjnego, będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, która nabędzie lub obejmie te akcje wyłącznie w celu przeniesienia ich własności na Osoby Uprawnione. Osoby Uprawnione uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły czerpać korzyści finansowe z przyznanych na ich rzecz (nabytych lub objętych) akcji poprzez pobieranie dywidendy, możliwość sprzedaży innym podmiotom oraz ich umorzenie za wynagrodzeniem. Co istotne, do momentu nabycia lub objęcia akcji w Spółce Akcyjnej Osoby Uprawnione nie będą miały z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym żadnego zbywalnego prawa. Innymi słowy, nie przewiduje się wydawania instrumentów finansowych (opcji) uprawniających do objęcia lub nabycia ww. akcji. Podstawą ich objęcia lub nabycia będzie przystąpienie do Programu Motywacyjnego oraz uchwała walnego zgromadzenia, dająca uprawnienie do objęcia lub nabycia akcji przez Wnioskodawcę po spełnieniu określonych warunków, w szczególności osiągnięciu założonych celów.
2017
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe uczestniczenia w programie motywacyjnym.
Fragment:
W ramach Programu Motywacyjnego akcje Spółki Akcyjnej mogą być nabywane przez Osoby Uprawnione od samej Spółki Akcyjnej lub od innej spółki wchodzącej w skład Grupy (dalej: „ Spółka Zależna ”), działającej w charakterze administratora Programu Motywacyjnego, będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, która nabędzie lub obejmie te akcje wyłącznie w celu przeniesienia ich własności na Osoby Uprawnione. Osoby Uprawnione uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły czerpać korzyści finansowe z przyznanych na ich rzecz (nabytych lub objętych) akcji poprzez pobieranie dywidendy, możliwość sprzedaży innym podmiotom oraz ich umorzenie za wynagrodzeniem. Co istotne, do momentu nabycia lub objęcia akcji w Spółce Akcyjnej Osoby Uprawnione nie będą miały z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym żadnego zbywalnego prawa. Innymi słowy, nie przewiduje się wydawania instrumentów finansowych (opcji) uprawniających do objęcia lub nabycia ww. akcji. Podstawą ich objęcia lub nabycia będzie przystąpienie do Programu Motywacyjnego oraz uchwała walnego zgromadzenia, dająca uprawnienie do objęcia lub nabycia akcji przez Wnioskodawcę po spełnieniu określonych warunków, w szczególności osiągnięciu założonych celów.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
Jednak zarówno we wniosku interpretacyjnym jak i jego uzupełnieniu Skarżąca wyczerpująco przedstawiła stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), jako że szczegółowo opisała przedmiot swojej działalności oraz wszystkie istotne założenia programu motywacyjnego oferowanego przez Spółkę Amerykańską jej pracownikom., a tym samym program w związku z którym mogli uzyskać oni potencjalny przychód. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Skarżąca sprecyzowała, że jest potencjalnym płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa jej pracowników w programie motywacyjnym, organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych oraz wyjaśniła, że przyznane jej pracownikom w ramach programu motywacyjnego prawa do nabycia w przyszłości akcji po preferencyjnej cenie stanowi pochodny instrument finansowy na mocy art. 5a pkt 13 u.p.d.f., w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.f.i. Co więcej, stwierdziła, że jej zdaniem prawo do zakupu akcji po preferencyjnej cenie należy kwalifikować jako opcję objętą ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. W składzie powyższym Sąd, uznał zatem, że stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnione pismem z dnia 15 grudnia 2014 r., zostało przedstawione w sposób wystarczająco precyzyjny („ wyczerpujący ”), aby organ interpretujący mógł ocenić w kontekście pytania (...)
2016
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody pieniężne będzie zobowiązany sporządzić i przekazać Uczestnikom programu motywacyjnego będących osobami fizycznymi nie prowadzącym i działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymają nagrody pieniężne, oraz właściwym urzędom skarbowym, informację PIT- 8C zgodnie z dyspozycją przepisu art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80 poz. 350 z późn. zm.}?
Fragment:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółką prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży dóbr konsumpcyjnych szybko zbywalnych z kategorii mrożonych słodyczy (dalej zwaną również „ Klientem ”), umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tą umową Klient zlecił Spółce organizację i obsługę programu motywacyjnego w zamian za określone w , umowie wynagrodzenie. W ramach umowy Wnioskodawca zobowiązał się do : Przygotowania regulaminu programu motywacyjnego, Zaprojektowania i wyprodukowania broszur oraz strony internetowej służącej rejestracji uczestników, Bieżącej obsługi programu motywacyjnego, w tym w szczególności naliczania punktów poszczególnym uczestnikom programu, Bieżącego raportowania przebiegu programu motywacyjnego. W dniu 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się druga edycja programu motywacyjnego. Podobnie jak w poprzedniej edycji, również w tej, zgodnie z przygotowanym przez Wnioskodawcę regulaminem, organizatorem programu motywacyjnego jest Wnioskodawca. Natomiast uczestnikami programu są pełnoletnie osoby fizyczne pełniące rolę przedstawicieli handlowych niezależnych dystrybutorów Klienta (hurtowni) tj. osoby zatrudnione u tych dystrybutorów na umowę o pracę oraz osoby, które wykonują pracę lub czynności na rzecz dystrybutorów na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego (w tym w ramach indywidualnej działalności gospodarczej), (...)
2016
27
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody pieniężne będzie zobowiązany sporządzić i przekazać Uczestnikom programu motywacyjnego będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymają nagrody pieniężne, oraz właściwym urzędom skarbowym, informację PIT-8C zgodnie z dyspozycją przepisu art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80 poz. 350 z późn. zm.)?
Fragment:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółką prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży dóbr konsumpcyjnych szybko zbywalnych z kategorii mrożonych słodyczy (dalej zwaną również „ Klientem ”), umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tą umową Klient zlecił Spółce organizację i obsługę programu motywacyjnego w zamian za określone w , umowie wynagrodzenie. W ramach umowy Wnioskodawca zobowiązał się do : Przygotowania regulaminu programu motywacyjnego, Zaprojektowania i wyprodukowania broszur oraz strony internetowej służącej rejestracji uczestników, Bieżącej obsługi programu motywacyjnego, w tym w szczególności naliczania punktów poszczególnym uczestnikom programu, Bieżącego raportowania przebiegu programu motywacyjnego. W dniu 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się druga edycja programu motywacyjnego. Podobnie jak w poprzedniej edycji, również w tej, zgodnie z przygotowanym przez Wnioskodawcę regulaminem, organizatorem programu motywacyjnego jest Wnioskodawca. Natomiast uczestnikami programu są pełnoletnie osoby fizyczne pełniące rolę przedstawicieli handlowych niezależnych dystrybutorów Klienta (hurtowni) tj. osoby zatrudnione u tych dystrybutorów na umowę o pracę oraz osoby, które wykonują pracę lub czynności na rzecz dystrybutorów na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego (w tym w ramach indywidualnej działalności gospodarczej), (...)
2016
27
lis

Istota:
Programy motywacyjne – obowiązki płatnika.
Fragment:
Należy ponadto wskazać różnicę pomiędzy osobami uprawnionymi do skorzystania z instrumentu finansowego, a uczestnikami programu motywacyjnego. Przez osoby uprawnione do skorzystania z programu motywacyjnego należy rozumieć grupę osób, które mogą, lecz nie muszą skorzystać z możliwości udziału w programie motywacyjnym. W konsekwencji do momentu skorzystania z przysługującego uprawnienia do wzięcia udziału w programie motywacyjnym należy je traktować jako osoby uprawnione do skorzystania z programu motywacyjnego. Uczestnikami programu są zaś osoby, które faktycznie skorzystały z programu motywacyjnego i zostało im przyznane Prawo warunkowe. Spółka nie oferuje wskazanych instrumentów finansowych na rynku regulowanym w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Pojęcie „ rynek ” nie jest pojęciem zdefiniowanym w ustawach podatkowych, ani w ustawie o obrocie papierami wartościowymi. Przyjmując za Słownikiem Języka Polskiego (http://sjp.pwb.pl) definicję pojęcia „ rynek ” jako „ całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ” należy uznać, że Spółka oferuje Prawa warunkowe na rynku osób o istotnym znaczeniu dla Spółki. Jak wskazano powyżej, w praktyce dotyczy to: członków zarządu komplementariusza Spółki, kluczowych menadżerów zatrudnionych w Spółce oraz inne osoby o istotnym znaczeniu dla Spółki bez względu na fakt, czy został z nimi nawiązany jakikolwiek stosunek prawny.
2016
26
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego (pytanie nr 1)
Fragment:
Realną wartość warrantu stanowi bowiem nadwyżka wartości rynkowej akcji, do których objęcia uprawniony jest posiadacz warrantu, ponad cenę emisyjną po jakiej osoba uprawniona może objąć akcje w ramach programu motywacyjnego. Wartości tej nie da się przy tym wycenić na dzień otrzymania warrantu uprawniającego do objęcia akcji po cenie emisyjnej. Warrant uprawnia bowiem do objęcia akcji w przyszłości, z natury rzeczy więc na dzień otrzymania warrantu nie jest znana przyszła wartość akcji. W momencie objęcia warrantu nie wiadomo czy cena rynkowa akcji (w chwili konwersji warrantu na akcje) będzie wyższa czy niższa od ceny emisyjnej określonej w programie motywacyjnym (tzn. czy warrant w ostatecznym rozrachunku przyniesie jego posiadaczowi jakąkolwiek korzyść). Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów subskrypcyjnych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym uznać należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego będzie neutralne podatkowo, tzn. w chwili objęcia warrantów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
17
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.