Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program motywacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wprowadzeniem programu motywacyjnego.
Fragment:
(...) Programu motywacyjnego. W niniejszej sprawie Wnioskodawca nie jest organizatorem Programu motywacyjnego. Program motywacyjny organizowany jest przez podmiot zagraniczny mający siedzibę w Szwajcarii. Jak wskazano bowiem we wniosku organizatorem programu jest U.G.A. z siedzibą w Szwajcarii – i to ta Spółka decyduje o przyznawaniu Akcji Przyrzeczonych uczestnikom programu EPP. Pracowników, którzy stali się uczestnikami Programu uprawnionymi do otrzymania powyższych świadczeń nie łączy ze Spółka Szwajcarską żadna formalna relacja. Pracownicy Wnioskodawcy będący uczestnikami programu motywacyjnego nie są zatrudnieni w Spółce Szwajcarskiej. Zatem w związku z otrzymaniem przez pracowników Wnioskodawcy, po zakończeniu Okresu Przechowywania, akcji Spółki Szwajcarskiej w ilości odpowiadającej zapisanym na indywidualnym rachunku maklerskim Akcjom Przyrzeczonym, otrzymanych bezpłatnie przy okazji nabycia Akcji Zakupionych jak i będących formą ekwiwalentu dywidendy uczestnicy programu (obecni i byli pracownicy Wnioskodawcy) nie uzyskują przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. obliczenia, poboru i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów, gdyż pracownicy nie uzyskują z tego tytułu przychodu ze stosunku pracy.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym
Fragment:
Możliwe jest objęcie Wnioskodawcy wprowadzonym przez Spółkę Akcyjną programem motywacyjnym (dalej: „ Program Motywacyjny ”) adresowanym m.in. do wybranych osób zatrudnionych w Spółce na umowę o pracę i/lub osób pełniących w Spółce Akcyjnej funkcje członków zarządu i/lub do osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych (dalej: „ Osoby Uprawnione ”). Program Motywacyjny opiera się na przyznaniu na rzecz powyższych osób, w tym na rzecz Wnioskodawcy, akcji na warunkach preferencyjnych - pod warunkiem spełnienia określonych w Programie Motywacyjnym wymogów. Osoby uprawnione w wykonaniu regulaminu Programu Motywacyjnego będą zawierać umowy ze spółką akcyjną gwarantujące im prawo do objęcia akcji po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione, czyli również Wnioskodawca, będą miały możliwość objęcia po cenach preferencyjnych (niższych od rynkowych) określonej ilości akcji w Spółce Akcyjnej. Akcje pochodzić będą z nowej emisji związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej, przeprowadzonego w ramach kapitału docelowego Spółki Akcyjnej. Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Akcyjnej w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki Akcyjne zostały już podjęte, upoważniając zarząd Spółki Akcyjnej do podjęcia stosownych działań w tym zakresie.
2018
6
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym.
Fragment:
Możliwe jest objęcie Wnioskodawcy wprowadzonym przez Spółkę Akcyjną programem motywacyjnym (dalej: „ Program Motywacyjny ”) adresowanym m.in. do wybranych osób zatrudnionych w Spółce na umowę o pracę i/lub osób pełniących w Spółce Akcyjnej funkcje członków zarządu i/lub do osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych (dalej: „ Osoby Uprawnione ”). Program Motywacyjny opiera się na przyznaniu na rzecz powyższych osób, w tym na rzecz Wnioskodawcy, akcji na warunkach preferencyjnych - pod warunkiem spełnienia określonych w Programie Motywacyjnym wymogów. Osoby uprawnione w wykonaniu regulaminu Programu Motywacyjnego będą zawierać umowy ze spółką akcyjną gwarantujące im prawo do objęcia akcji po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione, czyli również Wnioskodawca, będą miały możliwość objęcia po cenach preferencyjnych (niższych od rynkowych) określonej ilości akcji w Spółce Akcyjnej. Akcje pochodzić będą z nowej emisji związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej, przeprowadzonego w ramach kapitału docelowego Spółki Akcyjnej. Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Akcyjnej w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki Akcyjne zostały już podjęte, upoważniając zarząd Spółki Akcyjnej do podjęcia stosownych działań w tym zakresie.
2018
3
sty

Istota:
1. Jak opodatkować uzyskane przez Wnioskodawcę świadczenie otrzymane przez Organizatora Planu w związku z realizacją przez Organizatora Planu postanowień Planu?
2. Kiedy należy rozliczyć podatek dochodowy z tytułu uzyskanego przez Wnioskodawcę świadczenia od Organizatora Planu w związku z realizacją przez Organizatora Planu postanowień Planu?
Fragment:
Nr IPPB2/4511-525/15-2/MK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania w celu: doprecyzowania przedstawionego zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie: czy przyznawane Wnioskodawcy w ramach Programu motywacyjnego warunkowe niezbywalne prawo rozliczane pieniężnie stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi? czy też przyznawane warunkowe prawo w ramach Programu motywacyjnego stanowi inne prawa warunkowe rozliczane pieniężnie, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi? Organ podatkowy poinformował, że powyższa informacja została podana w stanowisku Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisu zdarzenia przyszłego, natomiast powinna być zawarta w opisie zdarzenia przyszłego mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Wezwanie z dnia 6 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4511-525/15-2/MK skutecznie doręczono w dniu 8 lipca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data nadania 14 lipca 2015 r., data wpływu 16 lipca 2015 r.) wyjaśniając, że: W ocenie Wnioskodawcy, jako składającego wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, zdarzenie przyszłe zostało opisane w sposób wyczerpujący. Zgodnie z założeniami Programu Wnioskodawcy przyznano, jako beneficjentowi, warunkowe prawo rozliczane pieniężnie.
2017
23
gru

Istota:
Skoro w omawianej sprawie Wnioskodawca nie będzie wykonywał wobec swoich pracowników praw i obowiązków płatnika, to nieuprawnionym jest rozpatrywanie w niniejszej interpretacji skutków podatkowych jakie powstaną po stronie pracowników Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w planie wdrażanym i administrowanym przez odrębny podmiot w tym m.in. w zakresie ustalenia dla tych pracowników momentu powstania przychodu oraz określenia źródła tego przychodu.
Fragment:
Spółka pragnie podkreślić, że organizatorem programu motywacyjnego kierowanego do kadry menedżerskiej, w tym do pracowników Spółki, jest K. i to K. decyduje o przyznawaniu Opcji poszczególnym pracownikom spółek należących do grupy. Pracownicy Spółki, którzy otrzymują Opcje, nie są związani z K. stosunkiem pracy. Pozostają oni zatrudnieni wyłącznie w Spółce. Z Regulaminu Wynagradzania i Premiowania oraz łączącej pracownika ze Spółką umowy o pracę nie wynika uprawnienie do otrzymania Opcji. Innymi słowy, możliwość uczestnictwa w programie motywacyjnym nie stanowi elementu warunków pracy i płacy pracowników Spółki objętych tym programem. O objęciu danego pracownika programem motywacyjnym, a w konsekwencji o przyznaniu mu Opcji decyduje K. K. obciąża Spółkę kosztami związanymi z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki. Spółka prosi o przyjęcie przez organ podatkowy założenia, że osoby uczestniczące w programie motywacyjnym nie są uprawnione do nabywania Akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki K. (będącej emitentem Akcji). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy nieodpłatne otrzymanie przez pracownika Spółki Opcji (...)
2017
11
gru

Istota:
Skutki podatkowe związane z uczestnictwem podatnika w programie motywacyjnym
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 29 września 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów i jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uczestniczy w programie motywacyjnym (dalej jako „ Program ” lub „ Program Motywacyjny ”) organizowanym przez będącą polskim rezydentem podatkowym spółkę kapitałową (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) (dalej jako: „ Spółka ”), adresowanym do kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki (wszystkich bądź niektórych z nich) (w dalszej części: „ Uprawnieni ”), mającego na celu z jednej strony zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką, zaś z drugiej realizację wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 9 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów i jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uczestniczy w programie motywacyjnym (dalej jako „ Program ” lub „ Program Motywacyjny ”] organizowanym przez będącą polskim rezydentem podatkowym spółkę kapitałową (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) (dalej jako: „ Spółka ”], adresowanym do kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki (wszystkich bądź niektórych z nich) (w dalszej części: „ Uprawnieni ”], mającego na celu z jednej strony zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką, zaś z drugiej realizację wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz U. z 2016 r, poz. 1487; dalej jako „ Rozporządzenie w sprawie polityki wynagrodzeń ”).
2017
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów i jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uczestniczy w programie motywacyjnym (dalej jako „ Program ” lub „ Program Motywacyjny ”] organizowanym przez będącą polskim rezydentem podatkowym spółkę kapitałową (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) (dalej jako: „ Spółka ”], adresowanym do kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki (wszystkich bądź niektórych z nich) (w dalszej części: „ Uprawnieni ”], mającego na celu z jednej strony zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, poprzez trwale związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką, zaś z drugiej realizację wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz U. z 2016 r, poz. 1487; dalej jako „ Rozporządzenie w sprawie polityki wynagrodzeń ”).
2017
27
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów i jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uczestniczy w programie motywacyjnym [dalej jako „ Program ” lub „ Program Motywacyjny ”] organizowanym przez będącą polskim rezydentem podatkowym spółkę kapitałową (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) [dalej jako: „ Spółka ”], adresowanym do kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki (wszystkich bądź niektórych z nich) [w dalszej części: „ Uprawnieni ”], mającego na celu z jednej strony zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką, zaś z drugiej realizację wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.
2017
27
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów i jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uczestniczy w programie motywacyjnym [dalej jako „ Program ” lub „ Program Motywacyjny ”] organizowanym przez będącą polskim rezydentem podatkowym spółkę kapitałową (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) [dalej jako: „ Spółka ”], adresowanym do kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki (wszystkich bądź niektórych z nich) [w dalszej części: „ Uprawnieni ”], mającego na celu z jednej strony zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką, zaś z drugiej realizację wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.
2017
27
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.