Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program motywacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku ze zleceniem przez Spółkę funkcji administratora Programu Motywacyjnego na rzecz Spółki Administrującej, wynagrodzenie należne Spółce Administrującej za administrowanie Programem Motywacyjnym będzie stanowić po stronie Spółki koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Z uwagi na fakt, że Spółka nie posiada należytego zaplecza administracyjno-prawnego niezbędnego dla zorganizowania Programu Motywacyjnego (Spółka w tym zakresie korzysta z outsourcingu usług), zamierzone jest zlecenie pełnienia roli administratora Programu Motywacyjnego na rzecz podmiotu zewnętrznego, tj. innej spółki z Grupy Y bądź podmiotu zewnętrznego (dalej: „ Spółka Administrująca ”), działającej na podstawie zlecenia udzielonego przez Spółkę w charakterze administratora Programu Motywacyjnego, będącej spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym i podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Rolą Spółki Administrującej będzie w szczególności: organizacja procesu administrowania Programem Motywacyjnym przez cały okres jego funkcjonowania (okres kilku lat), tj. w szczególności realizowanie czynności przewidzianych Regulaminem Programu Motywacyjnego (sporządzanie projektów dokumentów przewidzianych Regulaminem, w tym w szczególności list osób uprawnionych, ilości przysługujących im akcji, wsparcie w zakresie należytego ustalenia celów Osób Uprawnionych itp., dokonywanie weryfikacji i rozliczenia osób uprawnionych co do spełnienia warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i nabycia akcji, analiza raportów przedstawianych przez osoby uprawnione i Spółkę, wsparcie na rzecz organów Spółki w należytym wykonywaniu obowiązków przewidzianych Regulaminem), przeprowadzenie procesu nabycia Akcji Spółki, od strony organizacyjno-administracyjnej i prawnej, w celu ich dalszego zbycia przez Spółkę Administrującą na rzecz Osób Fizycznych.
2017
5
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym
Fragment:
W ramach pracowniczego programu motywacyjnego Wnioskodawca będzie miał możliwość nabycia w 2015 roku, na preferencyjnych warunkach, akcji francuskiej spółki dominującej – T. S.A. w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Nabycie akcji przez Wnioskodawcę, nastąpi poprzez specjalny francuski fundusz zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe (fond communs de placement dentreprise, dalej: „ FCPE ”). Wnioskodawca, w ramach programu motywacyjnego, nabędzie jednostki uczestnictwa w FCPE (będące papierami wartościowymi zgodnie z prawem francuskim). Innymi słowy, Wnioskodawca będzie akcjonariuszem (posiadaczem akcji) T.SA w sposób pośredni, poprzez FCPE. FCPE, zgodnie z prawem francuskim, nie posiada osobowości prawnej. FCPE nie jest też funduszem kapitałowym (inwestycyjnym ani zagranicznym) w rozumieniu Dyrektywy 2009/65/WE ani w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 157). Obowiązywać będą dwie formuły udziału pracowników Spółki w programie motywacyjnym: formuła Classic (non-leveraged FCPE) oraz formuła Capital+ (leveraged FCPE): (1) w modelu Classic, pracownicy będą uprawnieni do nabycia akcji T.SA poprzez FCPE ze zniżką 20% (w stosunku do referencyjnej ceny akcji).
2017
30
cze

Istota:
W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów udziału Pracowników Spółki w Programie Motywacyjnym wynikającym z faktur.
Fragment:
W konsekwencji, ponoszony przez Spółkę koszt udziału jej pracowników w Programie Motywacyjnym ma bezsprzecznie bezpośredni związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, a w rezultacie jest racjonalnie ponoszony w celu osiągnięcia przez Spółkę przychodów podatkowych (oraz zabezpieczenia źródła przychodów Spółki). Ponadto tego typu koszty nie zostały wymienione w art. 16 ust. l ustawy o CIT, jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Wreszcie, ponoszony przez Spółkę koszt udziału jej pracowników w Programie Motywacyjnym będzie należycie udokumentowany (na podstawie faktury otrzymanej od Organizatora otrzymane obciążenie ujmowane będzie jako koszt w księgach rachunkowych Spółki). Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że spełnione są wszystkie przesłanki do zaliczenia analizowanych kosztów ponoszonych przez Spółkę z związku z udziałem jej pracowników w Programie Motywacyjnym do kosztów uzyskania przychodów Spółki. Stanowisko Spółki w zakresie możliwości zaliczenia kosztów Programu Motywacyjnego do kosztów uzyskania przychodów znajduje potwierdzenie w jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych. W szczególności stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy w przypadku realizacji Programu Motywacyjnego w oparciu o Rozwiązanie alternatywne, wynagrodzenie należne Spółce Akcyjnej za uczestnictwo w organizacji Programu Motywacyjnego będzie stanowić po stronie Spółki koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Osoby Fizyczne uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły czerpać korzyści finansowe z przyznanych (objętych) przez nie akcji poprzez pobieranie dywidendy, możliwość sprzedaży innym podmiotom oraz ich umorzenia. W przypadku, gdy Osoby Fizyczne będą nabywały akcje Spółki od Spółki Administrującej, Program Motywacyjny będzie finansowany ze środków własnych Spółki Administrującej otrzymanych poprzez dofinansowanie poprzez ustanowienie wynagrodzenia, które Spółka płaciłaby na rzecz Spółki Administrującej za uczestnictwo w organizacji Programu, w części stanowiącej zwrot kosztów z tym związanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku realizacji Programu Motywacyjnego w oparciu o Rozwiązanie alternatywne, wynagrodzenie należne Spółce Akcyjnej za uczestnictwo w organizacji Programu Motywacyjnego będzie stanowić po stronie Spółki koszt uzyskania przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku realizacji Programu Motywacyjnego wynagrodzenie należne Spółce Administrującej za uczestnictwo w organizacji Programu Motywacyjnego będzie stanowić po stronie Spółki koszt uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.
2017
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe uczestniczenia w programie motywacyjnym.
Fragment:
W ramach Programu Motywacyjnego akcje Spółki Akcyjnej mogą być nabywane przez Osoby Uprawnione od samej Spółki Akcyjnej lub od innej spółki wchodzącej w skład Grupy (dalej: „ Spółka Zależna ”), działającej w charakterze administratora Programu Motywacyjnego, będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, która nabędzie lub obejmie te akcje wyłącznie w celu przeniesienia ich własności na Osoby Uprawnione. Osoby Uprawnione uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły czerpać korzyści finansowe z przyznanych na ich rzecz (nabytych lub objętych) akcji poprzez pobieranie dywidendy, możliwość sprzedaży innym podmiotom oraz ich umorzenie za wynagrodzeniem. Co istotne, do momentu nabycia lub objęcia akcji w Spółce Akcyjnej Osoby Uprawnione nie będą miały z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym żadnego zbywalnego prawa. Innymi słowy, nie przewiduje się wydawania instrumentów finansowych (opcji) uprawniających do objęcia lub nabycia ww. akcji. Podstawą ich objęcia lub nabycia będzie przystąpienie do Programu Motywacyjnego oraz uchwała walnego zgromadzenia, dająca uprawnienie do objęcia lub nabycia akcji przez Wnioskodawcę po spełnieniu określonych warunków, w szczególności osiągnięciu założonych celów.
2017
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe uczestniczenia w programie motywacyjnym.
Fragment:
W ramach Programu Motywacyjnego akcje Spółki Akcyjnej mogą być nabywane przez Osoby Uprawnione od samej Spółki Akcyjnej lub od innej spółki wchodzącej w skład Grupy (dalej: „ Spółka Zależna ”), działającej w charakterze administratora Programu Motywacyjnego, będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, która nabędzie lub obejmie te akcje wyłącznie w celu przeniesienia ich własności na Osoby Uprawnione. Osoby Uprawnione uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły czerpać korzyści finansowe z przyznanych na ich rzecz (nabytych lub objętych) akcji poprzez pobieranie dywidendy, możliwość sprzedaży innym podmiotom oraz ich umorzenie za wynagrodzeniem. Co istotne, do momentu nabycia lub objęcia akcji w Spółce Akcyjnej Osoby Uprawnione nie będą miały z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym żadnego zbywalnego prawa. Innymi słowy, nie przewiduje się wydawania instrumentów finansowych (opcji) uprawniających do objęcia lub nabycia ww. akcji. Podstawą ich objęcia lub nabycia będzie przystąpienie do Programu Motywacyjnego oraz uchwała walnego zgromadzenia, dająca uprawnienie do objęcia lub nabycia akcji przez Wnioskodawcę po spełnieniu określonych warunków, w szczególności osiągnięciu założonych celów.
2017
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe uczestniczenia w programie motywacyjnym.
Fragment:
W ramach Programu Motywacyjnego akcje Spółki Akcyjnej mogą być nabywane przez Osoby Uprawnione od samej Spółki Akcyjnej lub od innej spółki wchodzącej w skład Grupy (dalej: „ Spółka Zależna ”), działającej w charakterze administratora Programu Motywacyjnego, będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, która nabędzie lub obejmie te akcje wyłącznie w celu przeniesienia ich własności na Osoby Uprawnione. Osoby Uprawnione uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły czerpać korzyści finansowe z przyznanych na ich rzecz (nabytych lub objętych) akcji poprzez pobieranie dywidendy, możliwość sprzedaży innym podmiotom oraz ich umorzenie za wynagrodzeniem. Co istotne, do momentu nabycia lub objęcia akcji w Spółce Akcyjnej Osoby Uprawnione nie będą miały z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym żadnego zbywalnego prawa. Innymi słowy, nie przewiduje się wydawania instrumentów finansowych (opcji) uprawniających do objęcia lub nabycia ww. akcji. Podstawą ich objęcia lub nabycia będzie przystąpienie do Programu Motywacyjnego oraz uchwała walnego zgromadzenia, dająca uprawnienie do objęcia lub nabycia akcji przez Wnioskodawcę po spełnieniu określonych warunków, w szczególności osiągnięciu założonych celów.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
Jednak zarówno we wniosku interpretacyjnym jak i jego uzupełnieniu Skarżąca wyczerpująco przedstawiła stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), jako że szczegółowo opisała przedmiot swojej działalności oraz wszystkie istotne założenia programu motywacyjnego oferowanego przez Spółkę Amerykańską jej pracownikom., a tym samym program w związku z którym mogli uzyskać oni potencjalny przychód. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Skarżąca sprecyzowała, że jest potencjalnym płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa jej pracowników w programie motywacyjnym, organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych oraz wyjaśniła, że przyznane jej pracownikom w ramach programu motywacyjnego prawa do nabycia w przyszłości akcji po preferencyjnej cenie stanowi pochodny instrument finansowy na mocy art. 5a pkt 13 u.p.d.f., w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.f.i. Co więcej, stwierdziła, że jej zdaniem prawo do zakupu akcji po preferencyjnej cenie należy kwalifikować jako opcję objętą ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. W składzie powyższym Sąd, uznał zatem, że stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnione pismem z dnia 15 grudnia 2014 r., zostało przedstawione w sposób wystarczająco precyzyjny („ wyczerpujący ”), aby organ interpretujący mógł ocenić w kontekście pytania (...)
2016
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody pieniężne będzie zobowiązany sporządzić i przekazać Uczestnikom programu motywacyjnego będących osobami fizycznymi nie prowadzącym i działalności gospodarczej, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymają nagrody pieniężne, oraz właściwym urzędom skarbowym, informację PIT- 8C zgodnie z dyspozycją przepisu art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80 poz. 350 z późn. zm.}?
Fragment:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółką prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży dóbr konsumpcyjnych szybko zbywalnych z kategorii mrożonych słodyczy (dalej zwaną również „ Klientem ”), umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tą umową Klient zlecił Spółce organizację i obsługę programu motywacyjnego w zamian za określone w , umowie wynagrodzenie. W ramach umowy Wnioskodawca zobowiązał się do : Przygotowania regulaminu programu motywacyjnego, Zaprojektowania i wyprodukowania broszur oraz strony internetowej służącej rejestracji uczestników, Bieżącej obsługi programu motywacyjnego, w tym w szczególności naliczania punktów poszczególnym uczestnikom programu, Bieżącego raportowania przebiegu programu motywacyjnego. W dniu 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się druga edycja programu motywacyjnego. Podobnie jak w poprzedniej edycji, również w tej, zgodnie z przygotowanym przez Wnioskodawcę regulaminem, organizatorem programu motywacyjnego jest Wnioskodawca. Natomiast uczestnikami programu są pełnoletnie osoby fizyczne pełniące rolę przedstawicieli handlowych niezależnych dystrybutorów Klienta (hurtowni) tj. osoby zatrudnione u tych dystrybutorów na umowę o pracę oraz osoby, które wykonują pracę lub czynności na rzecz dystrybutorów na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego (w tym w ramach indywidualnej działalności gospodarczej), (...)
2016
27
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody pieniężne będzie zobowiązany sporządzić i przekazać Uczestnikom programu motywacyjnego będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy z tytułu uczestnictwa w programie motywacyjnym otrzymają nagrody pieniężne, oraz właściwym urzędom skarbowym, informację PIT-8C zgodnie z dyspozycją przepisu art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80 poz. 350 z późn. zm.)?
Fragment:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółką prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży dóbr konsumpcyjnych szybko zbywalnych z kategorii mrożonych słodyczy (dalej zwaną również „ Klientem ”), umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu motywacyjnego. Zgodnie z tą umową Klient zlecił Spółce organizację i obsługę programu motywacyjnego w zamian za określone w , umowie wynagrodzenie. W ramach umowy Wnioskodawca zobowiązał się do : Przygotowania regulaminu programu motywacyjnego, Zaprojektowania i wyprodukowania broszur oraz strony internetowej służącej rejestracji uczestników, Bieżącej obsługi programu motywacyjnego, w tym w szczególności naliczania punktów poszczególnym uczestnikom programu, Bieżącego raportowania przebiegu programu motywacyjnego. W dniu 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się druga edycja programu motywacyjnego. Podobnie jak w poprzedniej edycji, również w tej, zgodnie z przygotowanym przez Wnioskodawcę regulaminem, organizatorem programu motywacyjnego jest Wnioskodawca. Natomiast uczestnikami programu są pełnoletnie osoby fizyczne pełniące rolę przedstawicieli handlowych niezależnych dystrybutorów Klienta (hurtowni) tj. osoby zatrudnione u tych dystrybutorów na umowę o pracę oraz osoby, które wykonują pracę lub czynności na rzecz dystrybutorów na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego (w tym w ramach indywidualnej działalności gospodarczej), (...)
2016
27
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.