Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program motywacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z organizacją programu motywacyjnego dla obywateli Słowacji
Fragment:
Warunkiem uczestnictwa w programie motywacyjnym jest prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika formularza stanowiącego załącznik do regulaminu i przekazanie go Wnioskodawcy za pośrednictwem Dystrybutora. Ponadto wymagane będzie aby Uczestnik uzyskał zgodę Dystrybutora (swojego pracodawcy) na udział w Programie Motywacyjnym. Uczestnik otrzyma również kopię regulaminu podpisanego przez Dystrybutora oraz przedłoży lub nie przedłoży Certyfikatu Rezydencji. Z Uczestnikami Programu Motywacyjnego nie będą podpisywane jakiekolwiek umowy. Do 15 dnia każdego miesiąca, Dystrybutor będzie przekazywał Organizatorowi pisemne potwierdzenie miesięcznej sprzedaży netto premiowanych produktów z podziałem na poszczególnych Uczestników Programu Motywacyjnego. Na każdym potwierdzeniu przesłanym do Organizatora będzie znajdowała się pieczęć Dystrybutora oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Dystrybutora. W czasie trwania Programu Motywacyjnego Organizator będzie premiował sprzedaż netto swoich produktów oraz towarów przez Uczestników, zasileniami pieniężnymi kart .... o wartości 2% liczonych od wykazanej sprzedaży w każdym miesiącu trwania Programu Motywacyjnego. Uczestnicy będą realizowali sprzedaż produktów oraz wyrobów Wnioskodawcy wyłącznie na terenie Republiki Słowackiej, nie będą przebywali na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2017
16
wrz

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwały upoważniło zarząd Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, w szczególności w celu realizacji Programu motywacyjnego. Zgodnie z uchwałą, osobami uprawnionymi do objęcia akcji Spółki w ramach Programu motywacyjnego są członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki. Ponadto uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi, że Osoby uprawnione, w celu objęcia akcji Spółki w ramach Programu motywacyjnego, zobowiązane są zawrzeć ze Spółką umowy precyzujące zasady objęcia tych akcji, a także zawierające postanowienia dotyczące ograniczenia w ich dysponowaniu. Uchwała stanowi także, że cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (10 groszy). Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowę uczestnictwa w Programie motywacyjnym, wyrażając tym samym zgodę na udział w Programie motywacyjnym. W konsekwencji, Wnioskodawca po spełnieniu ściśle określonych w tej umowie warunków, będzie mógł objąć akcje Spółki nowej emisji w określonej liczbie, za cenę równą ich wartości nominalnej. Objęcie akcji w ramach Programu motywacyjnego następowało będzie na mocy umowy objęcia akcji, z której wynikać będzie, że na podstawie i w wyniku realizacji upoważnienia udzielonego mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie uchwały zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższy kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela o określonej wartości nominalnej 0,10 zł każda, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2017
12
wrz

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwały upoważniło zarząd Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, w szczególności w celu realizacji Programu motywacyjnego. Zgodnie z uchwałą, osobami uprawnionymi do objęcia akcji Spółki w ramach Programu motywacyjnego są członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki. Ponadto uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi, że Osoby uprawnione, w celu objęcia akcji Spółki w ramach Programu motywacyjnego, zobowiązane są zawrzeć ze Spółką umowy precyzujące zasady objęcia tych akcji, a także zawierające postanowienia dotyczące ograniczenia w ich dysponowaniu. Uchwała stanowi także, że cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (10 groszy). Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowę uczestnictwa w Programie motywacyjnym, wyrażając tym samym zgodę na udział w Programie motywacyjnym. W konsekwencji, Wnioskodawca po spełnieniu ściśle określonych w tej umowie warunków, będzie mógł objąć akcje Spółki nowej emisji w określonej liczbie, za cenę równą ich wartości nominalnej. Objęcie akcji w ramach Programu motywacyjnego następowało będzie na mocy umowy objęcia akcji, z której wynikać będzie, że na podstawie i w wyniku realizacji upoważnienia udzielonego mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie uchwały zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższy kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela o określonej wartości nominalnej 0,10 zł każda, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2017
12
wrz

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwały upoważniło zarząd Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, w szczególności w celu realizacji Programu motywacyjnego. Zgodnie z uchwałą, osobami uprawnionymi do objęcia akcji Spółki w ramach Programu motywacyjnego są członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki. Ponadto uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi, że Osoby uprawnione, w celu objęcia akcji Spółki w ramach Programu motywacyjnego, zobowiązane są zawrzeć ze Spółką umowy precyzujące zasady objęcia tych akcji, a także zawierające postanowienia dotyczące ograniczenia w ich dysponowaniu. Uchwała stanowi także, że cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (10 groszy). Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowę uczestnictwa w Programie motywacyjnym, wyrażając tym samym zgodę na udział w Programie motywacyjnym. W konsekwencji, Wnioskodawca po spełnieniu ściśle określonych w tej umowie warunków, będzie mógł objąć akcje Spółki nowej emisji w określonej liczbie, za cenę równą ich wartości nominalnej. Objęcie akcji w ramach Programu motywacyjnego następowało będzie na mocy umowy objęcia akcji, z której wynikać będzie, że na podstawie i w wyniku realizacji upoważnienia udzielonego mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie uchwały zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższy kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela o określonej wartości nominalnej 0,10 zł każda, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych z tytułu wprowadzenia programu motywacyjnego
Fragment:
W. postanowiła wprowadzić program motywacyjny dla wyselekcjonowanych pracowników lub współpracowników spółek zależnych z Grupy, w tym dla pracowników lub współpracowników Wnioskodawcy, który polega na przydzielaniu akcji wirtualnych wybranemu pracownikowi spółki zależnej, w tym także Spółki (dalej: „ Program Motywacyjny ”). W ramach Programu Motywacyjnego przyznane akcje wirtualne po upływie okresu wyczekiwania i przy spełnieniu określonych warunków są zamieniane w akcje rzeczywiste i przekazywane na rachunek maklerski beneficjenta świadczenia. Zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego, w tym warunki oraz reguły dotyczące nominacji określonych osób w Programie Motywacyjnym, administracji Programem Motywacyjnym, czy też warunki przyznawania akcji są ustalane przez Spółkę Matkę. Wnioskodawca ponosi koszty ekonomiczne partycypacji swojego pracownika poprzez zapłatę na rzecz Spółki Matki tzw. management fee, które jest wyliczane na podstawie wyników finansowych Spółki. Przyznawane w ramach Programu Motywacyjnego akcje nie stanowią wynagrodzenia za żadne czynności wykonywane na podstawie zawartego kontraktu menadżerskiego pomiędzy Spółką a Menadżerem ani jakiejkolwiek innej umowy o podobnym charakterze, w tym umowy o pracę oraz innego typu kontraktu np. menadżerskiego zawartego pomiędzy Spółką, a jej pracownikiem. Żaden zapis kontraktu menadżerskiego zawartego pomiędzy CEO a Spółką nie daje podstawy do przyznania mu akcji w ramach Programu Motywacyjnego.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów i jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca zamierza uczestniczyć w programie motywacyjnym (dalej jako „ Program ” lub „ Program Motywacyjny ”) organizowanym przez będącą polskim rezydentem podatkowym spółkę kapitałową (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) (dalej jako: „ Spółka ”), adresowanym do kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki (wszystkich bądź niektórych z nich) (w dalszej części: „ Uprawnieni ”), mającego na celu z jednej strony zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, poprzez trwale związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką, zaś z drugiej realizację wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz U. z 2016 r., poz. 1487; dalej jako „ Rozporządzenie w sprawie polityki wynagrodzeń ”).
2017
26
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów i jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca zamierza uczestniczyć w programie motywacyjnym (dalej jako „ Program ” lub „ Program Motywacyjny ”) organizowanym przez będącą polskim rezydentem podatkowym spółkę kapitałową (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) (dalej jako: „ Spółka ”), adresowanym do kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki (wszystkich bądź niektórych z nich) (w dalszej części: „ Uprawnieni ”), mającego na celu z jednej strony zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, poprzez trwale związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką, zaś z drugiej realizację wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz U. z 2016 r, poz. 1487; dalej jako „ Rozporządzenie w sprawie polityki wynagrodzeń ”).
2017
26
sie

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z wprowadzeniem programu motywacyjnego
Fragment:
Na podstawie regulaminu Programu Motywacyjnego, uczestnikiem programu motywacyjnego może zostać osoba wskazana w liście osób uprawnionych, którą przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Spółki (dalej jako: „ Lista Osób Uprawnionych ”). W przypadku gdy uczestnikami są członkowie Zarządu, uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. W przypadku zaś gdy uczestnikami są członkowie Rady Nadzorczej Spółki, uchwała wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenie w sprawie polityki wynagrodzeń przy ocenie indywidualnych wyników osiągniętych przez daną osobę bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe W związku z powyższym warunkiem ujęcia danej osoby na Liście Osób Uprawnionych jest spełnienie przez tę osobę kryteriów niefinansowych ustalonych na gruncie Polityki wynagrodzeń. Natomiast kryteria finansowe warunkują realizację samej Opcji. Program w opisanej formie rozpocznie się w 2018 r. i może być kontynuowany w latach kolejnych. Podstawą objęcia Programem Motywacyjnym osoby uwzględnionej na Liście Osób Uprawnionych jest odrębna umowa (dalej jako „ Umowa ”) zawarta pomiędzy Spółką a tą osobą, której treścią jest przyznanie jej warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, których cenę nabycia zapłaci Spółka (Opcja Finansowa).
2017
26
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów i jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca zamierza uczestniczyć w programie motywacyjnym (dalej jako „ Program ” lub „ Program Motywacyjny ”] organizowanym przez będącą polskim rezydentem podatkowym spółkę kapitałową (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) (dalej jako: „ Spółka ”], adresowanym do kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki (wszystkich bądź niektórych z nich) (w dalszej części: „ Uprawnieni ”], mającego na celu z jednej strony zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, poprzez trwale związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką, zaś z drugiej realizację wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz U. z 2016 r, poz. 1487; dalej jako „ Rozporządzenie w sprawie polityki wynagrodzeń ”).
2017
26
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów i jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca zamierza uczestniczyć w programie motywacyjnym (dalej jako „ Program ” lub „ Program Motywacyjny ”] organizowanym przez będącą polskim rezydentem podatkowym spółkę kapitałową (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) (dalej jako: „ Spółka ”], adresowanym do kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki (wszystkich bądź niektórych z nich) (w dalszej części: „ Uprawnieni ”], mającego na celu z jednej strony zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, poprzez trwale związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką, zaś z drugiej realizację wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz U. z 2016 r, poz. 1487; dalej jako „ Rozporządzenie w sprawie polityki wynagrodzeń ”).
2017
26
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.