Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program motywacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego (pytanie nr 1)
Fragment:
Realną wartość warrantu stanowi bowiem nadwyżka wartości rynkowej akcji, do których objęcia uprawniony jest posiadacz warrantu, ponad cenę emisyjną po jakiej osoba uprawniona może objąć akcje w ramach programu motywacyjnego. Wartości tej nie da się przy tym wycenić na dzień otrzymania warrantu uprawniającego do objęcia akcji po cenie emisyjnej. Warrant uprawnia bowiem do objęcia akcji w przyszłości, z natury rzeczy więc na dzień otrzymania warrantu nie jest znana przyszła wartość akcji. W momencie objęcia warrantu nie wiadomo czy cena rynkowa akcji (w chwili konwersji warrantu na akcje) będzie wyższa czy niższa od ceny emisyjnej określonej w programie motywacyjnym (tzn. czy warrant w ostatecznym rozrachunku przyniesie jego posiadaczowi jakąkolwiek korzyść). Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów subskrypcyjnych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym uznać należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego będzie neutralne podatkowo, tzn. w chwili objęcia warrantów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych objęcia akcji w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych oraz opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji (pytanie nr 2 i 3)
Fragment:
Program motywacyjny oparty jest o emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych, które przyznawane są Uprawnionym nieodpłatnie. Warranty subskrypcyjne uprawniają do objęcia akcji w Spółce po uiszczeniu przez Uprawnionych ceny emisyjnej określanej jako wartość rynkowa akcji oraz po upływie określonego okresu czasu i spełnieniu się warunku podwyższenia kapitału. Należy zauważyć, że co prawda w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nabędzie akcje odpłatnie, uzyskując tym samych przychód, to jednak przychód ten nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Jak bowiem wykazano wyżej, na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania tego przychodu do momentu odpłatnego zbycia akcji. W konsekwencji, w niniejszej sprawie, kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji objętych w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych będzie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cena emisyjna akcji zapłacona przez Wnioskodawcę. Podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli objęcie akcji przez Wnioskodawcę w ramach programu motywacyjnego nastąpi po cenie emisyjnej równej wartości rynkowej, to po stronie Wnioskodawcy w momencie objęcia akcji, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym (pytanie nr 4 i 5)
Fragment:
Spółka rozpoczęła proces wdrażania dwóch programów motywacyjnych (dalej: Program A oraz Program B), które zostały skierowane do członków zarządu Spółki (dalej: Uprawnieni lub Uczestnicy). Program A stanowi modyfikację funkcjonującego w Spółce od 2015 r. Programu motywacyjnego, opartego o emisję warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Uprawnieni, w tym Wnioskodawca, będą mieli w przyszłości prawo do objęcia akcji Spółki (powyższy program stanowił również przedmiot dwóch interpretacji w 2015 r., tj.: interpretacji z dnia 10 sierpnia 2015 r., nr IPTPB2/4511-291/15-4/KR oraz nr IPTPB2/4511-291/15-5/KR ). Modyfikacja Programu nastąpiła w zakresie zmiany ceny emisyjnej, po której obejmowane będą akcje. Poprzednio cena ta była równa wartości nominalnej akcji i wynosiła 1 zł, natomiast w Programie A, cena ta określana jest jako wartość rynkowa akcji i stanowi kurs zamknięcia notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z dnia X roku. W celu wprowadzenia Programu, walne zgromadzenie Spółki podjęło stosowne uchwały, tj. w przedmiocie implementacji Programu oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów oraz akcji obejmowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy ze wskazaniem, że uprawnionymi do objęcia wyemitowanych akcji (jeżeli do emisji dojdzie) będą Uczestnicy Programu.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych objęcia akcji w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych oraz opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji (pytanie nr 2 i 3)
Fragment:
Program motywacyjny oparty jest o emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych, które przyznawane są Uprawnionym nieodpłatnie. Warranty subskrypcyjne uprawniają do objęcia akcji w Spółce po uiszczeniu przez Uprawnionych ceny emisyjnej określanej jako wartość rynkowa akcji oraz po upływie określonego okresu czasu i spełnieniu się warunku podwyższenia kapitału. Należy zauważyć, że co prawda w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nabędzie akcje odpłatnie, uzyskując tym samych przychód, to jednak przychód ten nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Jak bowiem wykazano wyżej, na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje odroczenie opodatkowania tego przychodu do momentu odpłatnego zbycia akcji. W konsekwencji, w niniejszej sprawie, kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji objętych w wyniku realizacji prawa z warrantów subskrypcyjnych będzie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, cena emisyjna akcji zapłacona przez Wnioskodawcę. Podsumowując należy stwierdzić, że jeżeli objęcie akcji przez Wnioskodawcę w ramach programu motywacyjnego nastąpi po cenie emisyjnej równej wartości rynkowej, to po stronie Wnioskodawcy w momencie objęcia akcji, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym (pytanie nr 4 i 5)
Fragment:
Spółka rozpoczęła proces wdrażania dwóch programów motywacyjnych (dalej: Program A oraz Program B), które zostały skierowane do członków zarządu Spółki (dalej: Uprawnieni lub Uczestnicy). Program A stanowi modyfikację funkcjonującego w Spółce od 2015 r. Programu motywacyjnego, opartego o emisję warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Uprawnieni, w tym Wnioskodawca, będą mieli w przyszłości prawo do objęcia akcji Spółki (powyższy program stanowił również przedmiot interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 28 lipca 2015 r., nr IBPB2-2-2/4511-124/15/MZM). Modyfikacja Programu nastąpiła w zakresie zmiany ceny emisyjnej, po której obejmowane będą akcje. Poprzednio cena ta była równa wartości nominalnej akcji i wynosiła 1 zł, natomiast w Programie A, cena ta określana jest jako wartość rynkowa akcji i stanowi kurs zamknięcia notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych z dnia X roku. W celu wprowadzenia Programu, walne zgromadzenie Spółki podjęło stosowne uchwały, tj. w przedmiocie implementacji Programu oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów oraz akcji obejmowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy ze wskazaniem, że uprawnionymi do objęcia wyemitowanych akcji (jeżeli do emisji dojdzie) będą Uczestnicy Programu.
2016
17
sie

Istota:
Skutki wprowadzenia programu motywacyjnego. Obowiązki płatnika.
Fragment:
W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że zamierza wprowadzić Program motywacyjny, którym mają zostać objęte osoby mające kluczowy wpływ na wyniki finansowe Spółki. Program motywacyjny zakłada przyznanie Uczestnikom opcji na czas określony, indywidualny dla danego Uczestnika. Opcja może zostać wykonana po spełnieniu określonych w umowie warunków. Uczestnik nie będzie mieć zatem gwarancji otrzymania Kwoty Rozliczenia. Opcja zostanie przyznana nieodpłatnie i nie jest zbywalna. Realizacja Opcji dokonywać się będzie poprzez wypłatę Uczestnikowi Kwoty Rozliczenia po spełnieniu warunków określonych w Umowie. Instrumentem bazowym, którego poziom decydować będzie o możliwości wykonania Opcji i wysokości rozliczenia będą odpowiednie wskaźniki i wyniki finansowe Spółki. W ocenie Wnioskodawcy, przyznane Uczestnikom Programu Opcje stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższych uregulowań należy stwierdzić, że samo przyznanie Uczestnikowi pochodnego instrumentu finansowego – po spełnieniu określonych warunków programu – nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Zatem otrzymanie Opcji w ramach Programu motywacyjnego stanowiącej pochodny instrument finansowy nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej instrument finansowy.
2016
14
sie

Istota:
Skutki udziału w programie motywacyjnym. Obowiązki płatnika.
Fragment:
Podpisanie umowy o uczestnictwo w Programie motywacyjnym w żaden sposób nie gwarantuje dalszego zatrudnienia Uczestnikowi Programu, a kwota z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek uczestnictwa wypłacana Uczestnikom w ramach Programu nie stanowi elementu wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, powołania lub innego stosunku łączącego Uczestnika Programu z Wnioskodawcą. W związku z powyższym opisem należy zauważyć, że samo przyznanie Uczestnikowi pochodnych instrumentów finansowych – po spełnieniu warunków Programu – nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Zatem otrzymanie Jednostek uczestnictwa w ramach Programu motywacyjnego stanowiących pochodny instrument finansowy nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej instrumenty finansowe. Przyznane Uczestnikom Jednostki uczestnictwa będą prawem warunkowym, gdyż ich realizacja nie będzie pewna (wartość Jednostki uczestnictwa zależy od instrumentu bazowego i w momencie przyznania nie ma żadnej wartości ekonomicznej – instrumentami bazowymi są wskaźniki finansowe, które charakteryzują się niepewnością i uzależnieniem od uwarunkowań rynkowych) na moment przyznania nie można zatem stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie Uczestnikom jakiekolwiek korzyści materialne.
2016
14
sie

Istota:
Czy wydatki związane z organizacją Programu motywacyjnego, jak również wydatki związane z wypłatą środków pieniężnych na rzecz Uprawnionych z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa w Programie motywacyjnym, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów, a jeśli tak to czy stanowią one koszty inne niż bezpośrednio związany z przychodami i powinny być potrącane w dacie ich poniesienia?
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca poniesie wydatki związane z organizacją Programu motywacyjnego (w tym koszty obsługi oraz inne koszty administracyjne), jak również wydatki związane z wypłatą środków pieniężnych na rzecz Uprawnionych z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa przydzielonych w ramach Programu motywacyjnego. W związku z tym, Wnioskodawca powziął wątpliwości odnośnie możliwości rozpoznania tych wydatków jako koszty uzyskania przychodów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wydatki związane z organizacją Programu motywacyjnego, jak również wydatki związane z wypłatą środków pieniężnych na rzecz Uprawnionych z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa w Programie motywacyjnym, będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów, a jeśli tak to czy stanowią one koszty inne niż bezpośrednio związany z przychodami i powinny być potrącane w dacie ich poniesienia... Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przepisów Ustawy CIT, brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań, aby wydatki związane z organizacją Programu motywacyjnego, oraz wydatki związane z wypłatą środków pieniężnych na rzecz Uprawnionych z tytułu realizacji jednostek uczestnictwa w Programie motywacyjnym, wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów Spółki.
2016
14
sie

Istota:
Skutki wprowadzenia programu motywacyjnego. Obowiązki płatnika.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2016 r. (data wpływu 6 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia programu motywacyjnego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 6 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wprowadzenia programu motywacyjnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka wprowadziła program motywacyjny (dalej: Program), w ramach którego wyższa kadra nadzorująca i zarządzająca oraz kluczowa kadra kierownicza wykonująca swoje obowiązki w ramach umowy o pracę, umów cywilnoprawnych lub powołania, w tym wchodząca w skład zarządu, rady nadzorczej, bądź pełniąca funkcję prokurentów, wskazana w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki (dalej: Uprawnieni), jest uprawniona do nabycia warunkowego prawa do dodatkowego świadczenia pieniężnego uzależnionego od wyników finansowych Spółki. Celem programu jest motywowanie Uprawnionych do podejmowania osobistych starań mających na celu maksymalizację zysków lub innych wybranych wskaźników ekonomicznych Spółki. Program obowiązuje bezterminowo. Wysokość Kwoty Rozliczenia wynika z realizacji pochodnego instrumentu finansowego opartego o wybrany wskaźnik bazowy dotyczący wyników finansowych Spółki w danym roku obliczeniowym.
2016
3
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego (pytanie nr 1)
Fragment:
Realną wartość warrantu stanowi bowiem nadwyżka wartości rynkowej akcji, do których objęcia uprawniony jest posiadacz warrantu, ponad cenę emisyjną po jakiej osoba uprawniona może objąć akcje w ramach programu motywacyjnego. Wartości tej nie da się przy tym wycenić na dzień otrzymania warrantu uprawniającego do objęcia akcji po cenie emisyjnej. Warrant uprawnia bowiem do objęcia akcji w przyszłości, z natury rzeczy więc na dzień otrzymania warrantu nie jest znana przyszła wartość akcji. W momencie objęcia warrantu nie wiadomo czy cena rynkowa akcji (w chwili konwersji warrantu na akcje) będzie wyższa czy niższa od ceny emisyjnej określonej w programie motywacyjnym (tzn. czy warrant w ostatecznym rozrachunku przyniesie jego posiadaczowi jakąkolwiek korzyść). Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów subskrypcyjnych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym uznać należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego będzie neutralne podatkowo, tzn. w chwili objęcia warrantów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lip

Istota:
Wykup warrantów będzie dla uczestników Programu Motywacyjnego oznaczać powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. l pkt 6 ww. ustawy, z którego uczestnicy Programu winni rozliczyć się sami zgodnie z art. 30b ww, ustawy. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika.
Fragment:
Przed emisją warrantów Rada Nadzorcza Spółki przyjmie uchwałą Program Motywacyjny. Do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą uprawnieni wytypowani przez Radę Nadzorczą członkowie kadry zarządzającej oraz ewentualnie dodatkowi kluczowi współpracownicy Spółki, którzy zawrą ze Spółką pisemną umową o przystąpieniu do Programu Motywacyjnego. Program Motywacyjny będzie polegał na przyznaniu Uprawnionym nieodpłatnie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w Spółce po upływie określonego okresu czasu oraz po spełnieniu się warunku podwyższenia kapitału. Dodatkowo (poza prawem poboru akcji po cenie emisyjnej, zgodnie z prawem inkorporowanym w warrancie subskrypcyjnym) uczestnicy Programu Motywacyjnego otrzymają prawo żądania od Spółki wykupu posiadanych przez nich warrantów subskrypcyjnych w razie ziszczenia się przesłanek określonych w regulaminie łub też sprzedaży warrantów na rzecz osoby trzeciej za zgodą Rady Nadzorczej. Zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego oraz umową subskrypcyjną, w niektórych przypadkach uczestnicy Programu Motywacyjnego będą zobowiązani do zbycia warrantów subskrypcyjnych Spółce (np. odwołanie z pełnionej funkcji, rozwiązanie umowy o pracę lub zgłoszenie żądania przez Spółkę).
2016
27
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego oraz skutków podatkowych związanych ze sprzedażą warrantów na rzecz spółki w celu umorzenia
Fragment:
(...) programu motywacyjnego oraz skutków podatkowych związanych ze sprzedażą warrantów na rzecz spółki w celu umorzenia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym oraz skutków podatkowych związanych ze sprzedażą warrantów na rzecz spółki w celu umorzenia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (zwana dalej: „ Wnioskodawcą ”) jest pracownikiem E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka komandytowo - akcyjna (zwana dalej: „ Spółką ”). Spółka na podstawie Umowy o Zarządzanie zarządzana jest przez E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwana dalej: „ Podmiotem Zarządzającym ”). Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego Spółka przeprowadzi na żądanie Podmiotu Zarządzającego Program Motywacyjny w formie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji niemych Funduszu Kapitałowego. W ramach Programu Motywacyjnego, warranty subskrypcyjne serii A Spółki mogą być oferowane i wydawane: Podmiotowi Zarządzającemu, lub członkom Kluczowego Personelu; pracownikom, współpracownikom oraz doradcom Spółki i Podmiotu Zarządzającego, wskazywanym przez Podmiot Zarządzający.
2016
26
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.