Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program motywacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Dotyczy skutków podatkowych dotyczących wprowadzenia przez Wnioskodawcę programu motywacyjnego oraz ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazaniem akcji osobom uprawnionym.

Fragment:

Zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem, nazwanym instrumentem prawnym, który mógłby służyć tego rodzaju działaniom są właśnie obligacje, Z powyższych względów zdaniem Wnioskodawcy również wykładnia funkcjonalna przemawia za możliwością uznania, iż program motywacyjny oparty o Obligacje spełnia definicję z art. 24 ust. 11b updof, gdyż Obligacje są innymi prawami majątkowymi, o których mowa w tym przepisie, a w konsekwencji wykładnia funkcjonalna tego przepisu przemawia za prawidłowością stanowiska Wnioskodawcy. Konkluzje Mając na uwadze wszystkie powyższe argumenty należy stwierdzić, że obligacje, jako podstawowy instrument tworzenia programów motywacyjnych w spółkach akcyjnych, zostały przez ustawodawcę podatkowego zaliczone do grupy „ innych praw majątkowych ”. Tym samym, programy motywacyjne, których konstrukcja przewiduje przyznanie możliwości nabycia obligacji uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji w spółce akcyjnej, stanowią programy motywacyjne w rozumieniu art. 24 ust. 11 b updof. Prowadzi to do konkluzji, iż Program Motywacyjny oparty o Obligacje również spełnia warunki przewidziane w tym przepisie. W konsekwencji dochód osiągnięty przez uczestników Programu Motywacyjnego (w części odnoszącej się do Akcji nabytych w ramach Programu) podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 24 ust. 11-12a updof, tj. w momencie zbycia Akcji nabytych w ramach Programu w sposób pośredni, tj. wskutek nabycia Obligacji i realizacji wynikających z nich praw do nabycia Akcji, na zasadach właściwych dla dochodów z kapitałów pieniężnych (przy założeniu, że pozostałe warunki opodatkowania dochodu na tych zasadach będą spełnione).

2018
19
gru

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym.

Fragment:

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia w przypadku, gdy: jest to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki, podatnik uzyskuje świadczenie lub inne należności z tytułów z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy) lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście), w wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki akcyjnej lub spółki dominującej, podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tych spółek. W przypadku takich programów motywacyjnych przychód powstaje dopiero w momencie zbycia akcji zaliczany jest do źródła przychodów kapitały pieniężne. Przepis art. 24 ust. 11b ww. ustawy stanowi, że: dochodem z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w ust. 11, jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38.

2018
6
gru

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) mamy do czynienia w przypadku, gdy: jest to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki, podatnik uzyskuje świadczenie lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy) lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście), w wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki akcyjnej lub jej spółki dominującej, podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tych spółek. W przypadku takich programów motywacyjnych przychód powstaje dopiero w momencie zbycia wskazanych akcji i zaliczany jest do źródła przychodów kapitały pieniężne.

2018
8
lis

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) mamy do czynienia w przypadku, gdy: jest to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki, podatnik uzyskuje świadczenie lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy) lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście), w wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki akcyjnej lub jej spółki dominującej, podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tych spółek. W przypadku takich programów motywacyjnych przychód powstaje dopiero w momencie zbycia wskazanych akcji i zaliczany jest do źródła przychodów kapitały pieniężne.

2018
25
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Zastosowanie znajduje tutaj art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, który to przepis stanowi lex specialis w stosunku do regulacji z art. 10 ust. 4 ustawy o PIT, tj. z uwagi na charakterystykę Programu Motywacyjnego, w szczególności z uwagi na fakt, że Podatnik ma prawo do nabycia akcji Spółki USA. (tj. akcji spółki dominującej względem Spółki), opodatkowaniu 19% stawką PIT podlega jedynie dochód z odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach Programu Motywacyjnego. Końcowo należy zauważyć, że zarówno regulacje art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT, jak również jakiekolwiek inne przepisy ustawy o PIT, nie wyłączają możliwości prowadzenia przez uczestnika programu działalności gospodarczej tj. działalności opodatkowanej na innych zasadach niż wskazana w art. 12 oraz 13 ustawy o PIT. Reasumując, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w ocenie Podatnika, Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, a w konsekwencji przychód dla Podatnika w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia akcji Spółki USA uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego. Ad. 4. Przychód uzyskiwany przez Podatnika, w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT i po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu, jest opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018
10
paź

Istota:

Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

Fragment:

Program jest skierowany wyłącznie do osób uprawnionych na podstawie prawa luksemburskiego (dalej: „ Program Motywacyjny ”). Y również rozszerza programy motywacyjne na pracowników Spółki nieobjętych programem z 2017 r., przy czym program ten stanowi przedmiot odrębnego wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego. 3. W ramach Programu Motywacyjnego, Członkowie Zarządu Spółki otrzymali lub będą otrzymywali nieodpłatnie akcje Y (dalej: „ Wstępnie Przyznane Akcje Y ”). Na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym Członkowie Zarządu Spółki są uprawnieni do uzyskania akcji nieodpłatnych Y (dalej: „ Akcje Lojalnościowe Y ”), które zostaną przyznane w trakcie trwania Programu Motywacyjnego pod warunkiem pozostawania w Grupie X (patrz punkt 7.5 opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego) oraz innych warunków (odpowiednio patrz punkt 7.6 opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego). Ponadto, na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym, Członkowie Zarządu Spółki będą uprawnieni do uzyskania akcji nieodpłatnych Y (dalej: „ Akcje Bonusowe Y ”), które zostaną przyznane w trakcie trwania Programu Motywacyjnego pod warunkiem zrealizowania założeń biznesowych określonych w tymże Programie Motywacyjnym (patrz punkt 7.7 opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego oraz innych warunków (odpowiednio patrz punkt 7.8 opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego). 4.

2018
10
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

Fragment:

Zgodnie z prawem luksemburskim stworzenie Programu Motywacyjnego było możliwe wyłącznie przy zastosowaniu procedury kapitału docelowego. Art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, jak również pozostałe przepisy ustawy o PIT nie wskazują dodatkowych szczególnych wymogów dla uznania danego programu za program motywacyjny w rozumieniu ustawy o PIT. Nie powinno być wątpliwości, że w niniejszej sprawie wskazane w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Y oraz Rady Dyrektorów Y stanowią taką właśnie właściwą podstawę prawną Programu Motywacyjnego. W szczególności, bez uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y z 21 czerwca 2017 r. ustanawiającej kapitał docelowy na potrzeby programów motywacyjnych, Program Motywacyjny nie mógłby powstać, albowiem prawo luksemburskie nie przewiduje innego sposobu stworzenia programu motywacyjnego z przydzieleniem beneficjentom nieodpłatnych akcji. Okoliczności wskazane w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego potwierdzają, że Program Motywacyjny ma charakter motywacyjny. Uzyskanie przez uczestników Programu Motywacyjnego benefitów uzależnione jest od Wyników, w tym również od działań uczestnika, co niewątpliwie ma charakter motywacyjny.

2018
6
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) mamy do czynienia w przypadku, gdy: jest to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki, podatnik uzyskuje świadczenie lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy) lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście), w wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki akcyjnej lub jej spółki dominującej, podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tych spółek. W przypadku takich programów motywacyjnych przychód powstaje dopiero w momencie zbycia wskazanych akcji i zaliczany jest do źródła przychodów kapitały pieniężne.

2018
5
paź

Istota:

Opisany we wniosku Plan spełnia przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11 w związku z ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd zasady opodatkowania określone w tych regulacjach znajdują zastosowanie w niniejszej sprawie. Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne.

Fragment:

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) mamy do czynienia w przypadku, gdy: jest to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki, podatnik uzyskuje świadczenie lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy) lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście), w wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki akcyjnej lub jej spółki dominującej, podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tych spółek. W przypadku takich programów motywacyjnych przychód powstaje dopiero w momencie zbycia wskazanych akcji i zaliczany jest do źródła przychodów kapitały pieniężne.

2018
3
paź

Istota:

Obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

Fragment:

Rada Dyrektorów Y. powzięła uchwały, w których między innymi zatwierdziło, autoryzowało oraz w niezbędnym zakresie ratyfikowało Zasady Program Motywacyjny, Dokumenty oraz listę uczestników Programu Motywacyjnego wraz z maksymalną liczbą Akcji Bonusowych Y., które mogą być dla nich wyemitowane przez Y., jeśli ziszczą się warunki Programu Motywacyjnego. Rada Dyrektorów poweźmie, (we właściwym czasie) dodatkowe uchwały, w których: Odpowiednio podwyższy kapitał zakładowy Y. poprzez emisję Akcji Bonusowych Y.; W niezbędnym zakresie wyłączy prawa poboru akcjonariuszy Y.; Dokona innych niezbędnych uchwał w zakresie Programu Motywacyjnego, w szczególności może wskazać konkretną ilość Akcji Bonusowych Y. przypadających na uczestników Programu Motywacyjnego Rada Dyrektorów dokona również innych niezbędnych czynności związanych z Programem Motywacyjnym. Rada Dyrektorów dokona również innych niezbędnych czynności związanych z Programem Motywacyjnym. Z uwagi na ograniczenia prawa luksemburskiego, uczestnicy Programu Motywacyjnego mogą nimi być jedynie ze względu na bycie pracownikami Spółki lub członkami jej zarządu. Z perspektywy biznesowej, Program Motywacyjny będzie ustanowiony dla kluczowych pracowników Spółki. Uczestnicy Programu Motywacyjnego, tj. poszczególni Pracownicy Spółki uzyskiwali i uzyskują wynagrodzenie pracownicze na podstawie zawartych ze Spółką umów o pracę.