Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program motywacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
lis

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) mamy do czynienia w przypadku, gdy: jest to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki, podatnik uzyskuje świadczenie lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy) lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście), w wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki akcyjnej lub jej spółki dominującej, podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tych spółek. W przypadku takich programów motywacyjnych przychód powstaje dopiero w momencie zbycia wskazanych akcji i zaliczany jest do źródła przychodów kapitały pieniężne.

2018
25
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Zastosowanie znajduje tutaj art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, który to przepis stanowi lex specialis w stosunku do regulacji z art. 10 ust. 4 ustawy o PIT, tj. z uwagi na charakterystykę Programu Motywacyjnego, w szczególności z uwagi na fakt, że Podatnik ma prawo do nabycia akcji Spółki USA. (tj. akcji spółki dominującej względem Spółki), opodatkowaniu 19% stawką PIT podlega jedynie dochód z odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach Programu Motywacyjnego. Końcowo należy zauważyć, że zarówno regulacje art. 24 ust. 11-12a ustawy o PIT, jak również jakiekolwiek inne przepisy ustawy o PIT, nie wyłączają możliwości prowadzenia przez uczestnika programu działalności gospodarczej tj. działalności opodatkowanej na innych zasadach niż wskazana w art. 12 oraz 13 ustawy o PIT. Reasumując, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w ocenie Podatnika, Program Motywacyjny stanowi program motywacyjny w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, a w konsekwencji przychód dla Podatnika w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym powstanie wyłącznie w momencie odpłatnego zbycia akcji Spółki USA uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego. Ad. 4. Przychód uzyskiwany przez Podatnika, w związku z realizowanym Programem Motywacyjnym w całości stanowi wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT i po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu, jest opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018
10
paź

Istota:

Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

Fragment:

Program jest skierowany wyłącznie do osób uprawnionych na podstawie prawa luksemburskiego (dalej: „ Program Motywacyjny ”). Y również rozszerza programy motywacyjne na pracowników Spółki nieobjętych programem z 2017 r., przy czym program ten stanowi przedmiot odrębnego wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego. 3. W ramach Programu Motywacyjnego, Członkowie Zarządu Spółki otrzymali lub będą otrzymywali nieodpłatnie akcje Y (dalej: „ Wstępnie Przyznane Akcje Y ”). Na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym Członkowie Zarządu Spółki są uprawnieni do uzyskania akcji nieodpłatnych Y (dalej: „ Akcje Lojalnościowe Y ”), które zostaną przyznane w trakcie trwania Programu Motywacyjnego pod warunkiem pozostawania w Grupie X (patrz punkt 7.5 opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego) oraz innych warunków (odpowiednio patrz punkt 7.6 opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego). Ponadto, na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym, Członkowie Zarządu Spółki będą uprawnieni do uzyskania akcji nieodpłatnych Y (dalej: „ Akcje Bonusowe Y ”), które zostaną przyznane w trakcie trwania Programu Motywacyjnego pod warunkiem zrealizowania założeń biznesowych określonych w tymże Programie Motywacyjnym (patrz punkt 7.7 opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego oraz innych warunków (odpowiednio patrz punkt 7.8 opisu zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego). 4.

2018
10
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

Fragment:

Zgodnie z prawem luksemburskim stworzenie Programu Motywacyjnego było możliwe wyłącznie przy zastosowaniu procedury kapitału docelowego. Art. 24 ust. 11b ustawy o PIT, jak również pozostałe przepisy ustawy o PIT nie wskazują dodatkowych szczególnych wymogów dla uznania danego programu za program motywacyjny w rozumieniu ustawy o PIT. Nie powinno być wątpliwości, że w niniejszej sprawie wskazane w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Y oraz Rady Dyrektorów Y stanowią taką właśnie właściwą podstawę prawną Programu Motywacyjnego. W szczególności, bez uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Y z 21 czerwca 2017 r. ustanawiającej kapitał docelowy na potrzeby programów motywacyjnych, Program Motywacyjny nie mógłby powstać, albowiem prawo luksemburskie nie przewiduje innego sposobu stworzenia programu motywacyjnego z przydzieleniem beneficjentom nieodpłatnych akcji. Okoliczności wskazane w opisie zdarzenia przyszłego/stanu faktycznego potwierdzają, że Program Motywacyjny ma charakter motywacyjny. Uzyskanie przez uczestników Programu Motywacyjnego benefitów uzależnione jest od Wyników, w tym również od działań uczestnika, co niewątpliwie ma charakter motywacyjny.

2018
6
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) mamy do czynienia w przypadku, gdy: jest to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki, podatnik uzyskuje świadczenie lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy) lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście), w wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki akcyjnej lub jej spółki dominującej, podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tych spółek. W przypadku takich programów motywacyjnych przychód powstaje dopiero w momencie zbycia wskazanych akcji i zaliczany jest do źródła przychodów kapitały pieniężne.

2018
5
paź

Istota:

Opisany we wniosku Plan spełnia przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11 w związku z ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd zasady opodatkowania określone w tych regulacjach znajdują zastosowanie w niniejszej sprawie. Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne.

Fragment:

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) mamy do czynienia w przypadku, gdy: jest to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki, podatnik uzyskuje świadczenie lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy) lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście), w wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki akcyjnej lub jej spółki dominującej, podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tych spółek. W przypadku takich programów motywacyjnych przychód powstaje dopiero w momencie zbycia wskazanych akcji i zaliczany jest do źródła przychodów kapitały pieniężne.

2018
3
paź

Istota:

Obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

Fragment:

Rada Dyrektorów Y. powzięła uchwały, w których między innymi zatwierdziło, autoryzowało oraz w niezbędnym zakresie ratyfikowało Zasady Program Motywacyjny, Dokumenty oraz listę uczestników Programu Motywacyjnego wraz z maksymalną liczbą Akcji Bonusowych Y., które mogą być dla nich wyemitowane przez Y., jeśli ziszczą się warunki Programu Motywacyjnego. Rada Dyrektorów poweźmie, (we właściwym czasie) dodatkowe uchwały, w których: Odpowiednio podwyższy kapitał zakładowy Y. poprzez emisję Akcji Bonusowych Y.; W niezbędnym zakresie wyłączy prawa poboru akcjonariuszy Y.; Dokona innych niezbędnych uchwał w zakresie Programu Motywacyjnego, w szczególności może wskazać konkretną ilość Akcji Bonusowych Y. przypadających na uczestników Programu Motywacyjnego Rada Dyrektorów dokona również innych niezbędnych czynności związanych z Programem Motywacyjnym. Rada Dyrektorów dokona również innych niezbędnych czynności związanych z Programem Motywacyjnym. Z uwagi na ograniczenia prawa luksemburskiego, uczestnicy Programu Motywacyjnego mogą nimi być jedynie ze względu na bycie pracownikami Spółki lub członkami jej zarządu. Z perspektywy biznesowej, Program Motywacyjny będzie ustanowiony dla kluczowych pracowników Spółki. Uczestnicy Programu Motywacyjnego, tj. poszczególni Pracownicy Spółki uzyskiwali i uzyskują wynagrodzenie pracownicze na podstawie zawartych ze Spółką umów o pracę.

2018
1
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Fragment:

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że z programem motywacyjnym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) mamy do czynienia w przypadku, gdy: jest to system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w stosunku do spółki, podatnik uzyskuje świadczenie lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 (stosunek pracy) lub art. 13 (działalność wykonywana osobiście), w wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub realizacji innych praw majątkowych, nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki akcyjnej lub jej spółki dominującej, podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tych spółek. W przypadku takich programów motywacyjnych przychód powstaje dopiero w momencie zbycia wskazanych akcji i zaliczany jest do źródła przychodów kapitały pieniężne.

2018
26
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę akcyjną z siedzibą w Holandii.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku programu motywacyjnego wynika, że: Program motywacyjny jest systemem wynagradzania utworzonym przez spółkę dominującą na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki holenderskiej. Spółka holenderska jest spółką dominującą w stosunku do Wnioskodawcy będącego pracodawcą uczestników Programu. W ramach Programu wybrani pracownicy mają możliwość faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki holenderskiej. Między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów została zawarta Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120). W wyniku tego programu motywacyjnego podatnik uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio nabywa prawo do faktycznego objęcia/nabycia akcji spółki dominującej, tj. spółki akcyjnej prawa holenderskiego. W związku z tym należy stwierdzić, że opisany we wniosku Program spełnia przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11 w związku z ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
24
sie

Istota:

Należy wskazać, że w związku z uczestnictwem w Programie Motywacyjnym ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Uczestnika (Menedżera) dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez niego w ramach Programu Motywacyjnego akcji rzeczywistych, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Spółce Polskiej nie będą ciążyć obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód Menedżer, jako uczestnik Programu Motywacyjnego, rozliczy w drodze samoopodatkowania zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy.

Fragment:

Zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego, w tym warunki oraz reguły dotyczące nominacji określonych osób w Programie Motywacyjnym, administracji programem motywacyjnym, czy też warunki przyznawania akcji są ustalane przez Spółkę Matkę. Przyznawane w ramach Programu Motywacyjnego akcje nie stanowią wynagrodzenia za żadne czynności wykonywane na podstawie zawartej umowy o pracę, ani też innego typu kontraktu. Żaden zapis umowy pomiędzy Menedżerem, a Wnioskodawcą nie daje podstawy do przyznania mu akcji w ramach Programu Motywacyjnego. Wnioskodawca nie ma wpływu na kształtowanie postanowień regulujących Program Motywacyjny. Jakiekolwiek świadczenia wynikające z Programu Motywacyjnego nie są przedmiotem kontraktu menedżerskiego zawartego z Wnioskodawcą oraz nie są objęte regulaminem wynagradzania ustalonym przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie jest organizatorem Programu Motywacyjnego i w związku z tym nie dokonuje żadnych świadczeń na rzecz swoich pracowników. Odnosząc się do obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego otrzymania akcji przez Menedżera od Spółki Matki w ramach Programu Motywacyjnego, organ podatkowy stwierdza co następuje.