Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program motywacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów i jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uczestniczy w programie motywacyjnym (dalej jako „ Program ” lub „ Program Motywacyjny ”] organizowanym przez będącą polskim rezydentem podatkowym spółkę kapitałową (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) (dalej jako: „ Spółka ”], adresowanym do kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki (wszystkich bądź niektórych z nich) (w dalszej części: „ Uprawnieni ”], mającego na celu z jednej strony zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, poprzez trwale związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką, zaś z drugiej realizację wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz U. z 2016 r, poz. 1487; dalej jako „ Rozporządzenie w sprawie polityki wynagrodzeń ”).
2017
27
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów i jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uczestniczy w programie motywacyjnym [dalej jako „ Program ” lub „ Program Motywacyjny ”] organizowanym przez będącą polskim rezydentem podatkowym spółkę kapitałową (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) [dalej jako: „ Spółka ”], adresowanym do kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki (wszystkich bądź niektórych z nich) [w dalszej części: „ Uprawnieni ”], mającego na celu z jednej strony zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką, zaś z drugiej realizację wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.
2017
27
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów i jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uczestniczy w programie motywacyjnym [dalej jako „ Program ” lub „ Program Motywacyjny ”] organizowanym przez będącą polskim rezydentem podatkowym spółkę kapitałową (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) [dalej jako: „ Spółka ”], adresowanym do kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki (wszystkich bądź niektórych z nich) [w dalszej części: „ Uprawnieni ”], mającego na celu z jednej strony zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką, zaś z drugiej realizację wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.
2017
27
paź

Istota:
Czy wynagrodzenie wypłacone w postaci jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego (Subfundusz Lokacyjny) winno być rozliczone w ramach kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o pdof i opodatkowane 19% stawką przewidzianą w art. 30a ust. 1 ustawy o pdof ?
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2017 r. (data wpływu 17 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 17 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka S.A. (dalej Wnioskodawca lub Towarzystwo) jest podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004r o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014, poz. 157, z późn. zm.). Towarzystwo zobligowane jest do zmiany systemu premiowego co wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz, 1487) (dalej „ Rozporządzenie ”). Na podstawie Rozporządzenia powstała i została przyjęta w Towarzystwie „ Polityka Wynagradzania Osób Mających Wpływ na Profil Ryzyka oraz Członków Zarządu ” (dalej „ Polityka ”). Obowiązek przyjęcia polityki przez Towarzystwo wynika z § 2 Rozporządzenia.
2017
20
paź

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
Zarząd Spółki - w granicach upoważnienia udzielonego mu mocą postanowień Statutu przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i w wyniku jej realizacji - podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w celu umożliwienia objęcia akcji przez Wnioskodawcę w ramach Programu motywacyjnego. Analogiczne uchwały Zarząd Spółki będzie podejmował dla kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji Programu motywacyjnego, w którym uczestniczy Wnioskodawca. Do momentu objęcia akcji w Spółce Osoby Uprawnione, w tym Wnioskodawca, nie będą miały w stosunku do tych akcji żadnego zbywalnego prawa. Innymi słowy, Program motywacyjny nie przewiduje wydawania instrumentów finansowych (opcji) uprawniających do objęcia ww. akcji. Podstawą objęcia akcji będą: statut Spółki, uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki upoważniająca jej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, umowa uczestnictwa w Programie motywacyjnym oraz umowy objęcia akcji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego fakt przystąpienia do Programu motywacyjnego oraz objęcia akcji w Spółce po cenie niższej od ich wartości rynkowej, po stronie Wnioskodawcy spowoduje powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy późniejsze zbycie akcji objętych przez Wnioskodawcę w ramach Programu (...)
2017
26
wrz

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z organizacją programu motywacyjnego dla obywateli Słowacji
Fragment:
Warunkiem uczestnictwa w programie motywacyjnym jest prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika formularza stanowiącego załącznik do regulaminu i przekazanie go Wnioskodawcy za pośrednictwem Dystrybutora. Ponadto wymagane będzie aby Uczestnik uzyskał zgodę Dystrybutora (swojego pracodawcy) na udział w Programie Motywacyjnym. Uczestnik otrzyma również kopię regulaminu podpisanego przez Dystrybutora oraz przedłoży lub nie przedłoży Certyfikatu Rezydencji. Z Uczestnikami Programu Motywacyjnego nie będą podpisywane jakiekolwiek umowy. Do 15 dnia każdego miesiąca, Dystrybutor będzie przekazywał Organizatorowi pisemne potwierdzenie miesięcznej sprzedaży netto premiowanych produktów z podziałem na poszczególnych Uczestników Programu Motywacyjnego. Na każdym potwierdzeniu przesłanym do Organizatora będzie znajdowała się pieczęć Dystrybutora oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Dystrybutora. W czasie trwania Programu Motywacyjnego Organizator będzie premiował sprzedaż netto swoich produktów oraz towarów przez Uczestników, zasileniami pieniężnymi kart .... o wartości 2% liczonych od wykazanej sprzedaży w każdym miesiącu trwania Programu Motywacyjnego. Uczestnicy będą realizowali sprzedaż produktów oraz wyrobów Wnioskodawcy wyłącznie na terenie Republiki Słowackiej, nie będą przebywali na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2017
16
wrz

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwały upoważniło zarząd Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, w szczególności w celu realizacji Programu motywacyjnego. Zgodnie z uchwałą, osobami uprawnionymi do objęcia akcji Spółki w ramach Programu motywacyjnego są członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki. Ponadto uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi, że Osoby uprawnione, w celu objęcia akcji Spółki w ramach Programu motywacyjnego, zobowiązane są zawrzeć ze Spółką umowy precyzujące zasady objęcia tych akcji, a także zawierające postanowienia dotyczące ograniczenia w ich dysponowaniu. Uchwała stanowi także, że cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (10 groszy). Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowę uczestnictwa w Programie motywacyjnym, wyrażając tym samym zgodę na udział w Programie motywacyjnym. W konsekwencji, Wnioskodawca po spełnieniu ściśle określonych w tej umowie warunków, będzie mógł objąć akcje Spółki nowej emisji w określonej liczbie, za cenę równą ich wartości nominalnej. Objęcie akcji w ramach Programu motywacyjnego następowało będzie na mocy umowy objęcia akcji, z której wynikać będzie, że na podstawie i w wyniku realizacji upoważnienia udzielonego mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie uchwały zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższy kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela o określonej wartości nominalnej 0,10 zł każda, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2017
12
wrz

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwały upoważniło zarząd Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, w szczególności w celu realizacji Programu motywacyjnego. Zgodnie z uchwałą, osobami uprawnionymi do objęcia akcji Spółki w ramach Programu motywacyjnego są członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki. Ponadto uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi, że Osoby uprawnione, w celu objęcia akcji Spółki w ramach Programu motywacyjnego, zobowiązane są zawrzeć ze Spółką umowy precyzujące zasady objęcia tych akcji, a także zawierające postanowienia dotyczące ograniczenia w ich dysponowaniu. Uchwała stanowi także, że cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (10 groszy). Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowę uczestnictwa w Programie motywacyjnym, wyrażając tym samym zgodę na udział w Programie motywacyjnym. W konsekwencji, Wnioskodawca po spełnieniu ściśle określonych w tej umowie warunków, będzie mógł objąć akcje Spółki nowej emisji w określonej liczbie, za cenę równą ich wartości nominalnej. Objęcie akcji w ramach Programu motywacyjnego następowało będzie na mocy umowy objęcia akcji, z której wynikać będzie, że na podstawie i w wyniku realizacji upoważnienia udzielonego mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie uchwały zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższy kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela o określonej wartości nominalnej 0,10 zł każda, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2017
12
wrz

Istota:
Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym.
Fragment:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwały upoważniło zarząd Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, w szczególności w celu realizacji Programu motywacyjnego. Zgodnie z uchwałą, osobami uprawnionymi do objęcia akcji Spółki w ramach Programu motywacyjnego są członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki. Ponadto uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi, że Osoby uprawnione, w celu objęcia akcji Spółki w ramach Programu motywacyjnego, zobowiązane są zawrzeć ze Spółką umowy precyzujące zasady objęcia tych akcji, a także zawierające postanowienia dotyczące ograniczenia w ich dysponowaniu. Uchwała stanowi także, że cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (10 groszy). Wnioskodawca zawarł ze Spółką umowę uczestnictwa w Programie motywacyjnym, wyrażając tym samym zgodę na udział w Programie motywacyjnym. W konsekwencji, Wnioskodawca po spełnieniu ściśle określonych w tej umowie warunków, będzie mógł objąć akcje Spółki nowej emisji w określonej liczbie, za cenę równą ich wartości nominalnej. Objęcie akcji w ramach Programu motywacyjnego następowało będzie na mocy umowy objęcia akcji, z której wynikać będzie, że na podstawie i w wyniku realizacji upoważnienia udzielonego mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie uchwały zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższy kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela o określonej wartości nominalnej 0,10 zł każda, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2017
12
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych z tytułu wprowadzenia programu motywacyjnego
Fragment:
W. postanowiła wprowadzić program motywacyjny dla wyselekcjonowanych pracowników lub współpracowników spółek zależnych z Grupy, w tym dla pracowników lub współpracowników Wnioskodawcy, który polega na przydzielaniu akcji wirtualnych wybranemu pracownikowi spółki zależnej, w tym także Spółki (dalej: „ Program Motywacyjny ”). W ramach Programu Motywacyjnego przyznane akcje wirtualne po upływie okresu wyczekiwania i przy spełnieniu określonych warunków są zamieniane w akcje rzeczywiste i przekazywane na rachunek maklerski beneficjenta świadczenia. Zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego, w tym warunki oraz reguły dotyczące nominacji określonych osób w Programie Motywacyjnym, administracji Programem Motywacyjnym, czy też warunki przyznawania akcji są ustalane przez Spółkę Matkę. Wnioskodawca ponosi koszty ekonomiczne partycypacji swojego pracownika poprzez zapłatę na rzecz Spółki Matki tzw. management fee, które jest wyliczane na podstawie wyników finansowych Spółki. Przyznawane w ramach Programu Motywacyjnego akcje nie stanowią wynagrodzenia za żadne czynności wykonywane na podstawie zawartego kontraktu menadżerskiego pomiędzy Spółką a Menadżerem ani jakiejkolwiek innej umowy o podobnym charakterze, w tym umowy o pracę oraz innego typu kontraktu np. menadżerskiego zawartego pomiędzy Spółką, a jej pracownikiem. Żaden zapis kontraktu menadżerskiego zawartego pomiędzy CEO a Spółką nie daje podstawy do przyznania mu akcji w ramach Programu Motywacyjnego.
2017
26
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.