Program motywacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to program motywacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
31
maj

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym

Fragment:

Wskazany przez Commitee Pracownik XXx (w tym Wnioskodawca) uczestniczy w takim programie motywacyjnym, organizowanym przez XXXx, otrzymując „ Restricted Share Units ” (zwanych dalej RSU), które uprawniają pracownika do otrzymania bez konieczności ponoszenia ceny emisyjnej lub innego rodzaju płatności akcji XXXx, po określonym w Award Agreement okresie czasu. Wskazany przez Commitee Pracownik XXx (w tym Wnioskodawca), przystępując do programu motywacyjnego podpisuje Award Agreement, czyli porozumienie zawierające wszystkie warunki przyznania (zgodne ze planem programu motywacyjnego), w tym w szczególności odpowiedni do nagrody Vesting Period, czyli okres, po którym pracownik nabywa prawo do otrzymania akcji, które stają się bezwarunkowo własnością pracownika. Pracownika XXx uczestniczącego w programie (w tym Wnioskodawcę) nie łączy z XXXx żadna formalna relacja (pracownik XXx nie jest i nigdy nie był zatrudniony w XXXx). Sam fakt posiadania RSU przez uprawnionego pracownika (w tym Wnioskodawcę) nie rodzi po jego stronie prawa/roszczenia do dywidendy lub innych należności o podobnym charakterze. Prawo do dywidendy przysługuje wyłącznie posiadaczom zwykłych akcji. Zgodnie z obowiązującymi zasadami programu motywacyjnego, pełne prawo do akcji (w tym roszczenie o wypłatę dywidendy) przysługuje uprawnionemu pracownikowi dopiero po spełnieniu ściśle określonych warunków.

2018
31
maj

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym

Fragment:

Program motywacyjny jest uprzednio zatwierdzany w formie uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki XXXx, która jest emitentem akcji. Kompetencje w zakresie zarządzania i nadzorowania programu zostały przyznane specjalnemu Komitetowi ds. Wynagrodzeń (dalej Commitee). W skład Commitee wchodzą osoby powołane przez Zarząd XXXx. Zadania realizowane przez Commitee mają, co do zasady, charakter administracyjny i zarządczy, w tym min.: interpretacja regulaminu przyznawania nagród przewidzianych programem motywacyjnym, zapewnienie wsparcia organizacyjnego i administracyjnego do realizacji programu, a także wskazywanie osób uprawnionych do udziału w programie oraz określanie rodzaju/typu nagrody. Wskazany przez Commitee Pracownik XXx (w tym Wnioskodawca) uczestniczy w takim programie motywacyjnym, organizowanym przez XXXx, otrzymując „ Restricted Share Units ” (zwanych dalej RSU), które uprawniają pracownika do otrzymania bez konieczności ponoszenia ceny emisyjnej lub innego rodzaju płatności akcji XXXx, po określonym w Award Agreement okresie czasu. Wskazany przez Commitee Pracownik XXx (w tym Wnioskodawca), przystępując do programu motywacyjnego podpisuje Award Agreement, czyli porozumienie zawierające wszystkie warunki przyznania, w tym w szczególności odpowiedni do nagrody Vesting Period, czyli okres, po którym pracownik nabywa prawo do otrzymania akcji, które stają się bezwarunkowo własnością pracownika.

2018
14
maj

Istota:

W zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem kluczowych pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu.

Fragment:

Z uwagi na ograniczenia prawa luksemburskiego, uczestnicy Programu Motywacyjnego mogą nimi być jedynie ze względu na bycie pracownikami Spółki. Z perspektywy biznesowej, Program Motywacyjny był ustanowiony dla kluczowych pracowników Spółki. Uczestnicy Programu Motywacyjnego tj. poszczególni Pracownicy Spółki uzyskiwali i uzyskują wynagrodzenie pracownicze na podstawie zawartych ze Spółką umów o pracę. Z perspektywy polskiego prawa podatkowego, wynagrodzenia uzyskiwane przez Pracowników Spółki stanowią przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Główne elementy Programu Motywacyjnego są następujące: VII.1 Pracownicy Spółki chcący wziąć udział w Programie Motywacyjnym mają obowiązek zgłoszenia takiej chęci w postaci wniosku o uczestnictwo (Participation Letter) w określonym terminie. Złożenie wniosku o uczestnictwo oznacza automatycznie zaakceptowanie Zasad Programu Motywacyjnego przez danego Pracownika Spółki. Poprzez uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, Pracownicy Spółki uzyskali możliwość nieodpłatnego nabycia Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C. S.A. VII.2 Nabyte przez Pracowników Spółki Pierwotne Nieodpłatne Akcje C. S.A. objęte są tzw. okresem zatrzymania („ holding period ”), w trakcie którego Pracownik Spółki: jest zobowiązany do posiadania pełnego tytułu prawnego do nabytych Pierwotnych Nieodpłatnych Akcji C.

2018
14
maj

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika ciążących na Spółce w związku z wprowadzeniem przez Spółkę luksemburską programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki.

Fragment:

S.A. (uchwała jedynego akcjonariusza jest odpowiednikiem uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej zgodnie z prawem polskim) przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego stanowią taką właśnie właściwą podstawę prawną Programu Motywacyjnego. W szczególności, bez uchwały z 21 czerwca 2017 r, Program Motywacyjny nie mógłby powstać, albowiem prawo luksemburskie nie przewiduje innego sposobu stworzenia programu motywacyjnego z przydzieleniem beneficjentom nieodpłatnych akcji. Zauważyć należy, że uzyskanie Akcji Bonusowych C. S.A., przez uczestnika Programu Motywacyjnego uzależnione jest od pozostawania przez danego uczestnika w odpowiedniej relacji ze Spółką oraz posiadania Pierwotnie Nabytych Akcji przez wymagany okres, co motywuje uczestników do dalszej współpracy zawodowej ze Spółką. Dodatkowo, liczba przyznanych uczestnikowi Akcji Bonusowych C. S.A. zależy od wskaźników finansowych, to jest od wartości akcji C. S.A. w porównaniu do innych spółek z indeksu WIG 20 i wybranych europejskich spółek telekomunikacyjnych. Uczestnik Programu Motywacyjnego ma więc pośredni wpływ na wskaźniki finansowe opisane w Programie Motywacyjnym. W rezultacie, okoliczności wskazane w opisie zdarzenia przyszłego potwierdzają, motywacyjny charakter Programu Motywacyjnego. C. S.A. jest spółką prawa luksemburskiego działającą w formie societe anonyme, a więc będącej odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej.

2018
15
lut

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika związanych z wprowadzeniem programu motywacyjnego.

Fragment:

(...) Programu motywacyjnego. W niniejszej sprawie Wnioskodawca nie jest organizatorem Programu motywacyjnego. Program motywacyjny organizowany jest przez podmiot zagraniczny mający siedzibę w Szwajcarii. Jak wskazano bowiem we wniosku organizatorem programu jest U.G.A. z siedzibą w Szwajcarii – i to ta Spółka decyduje o przyznawaniu Akcji Przyrzeczonych uczestnikom programu EPP. Pracowników, którzy stali się uczestnikami Programu uprawnionymi do otrzymania powyższych świadczeń nie łączy ze Spółka Szwajcarską żadna formalna relacja. Pracownicy Wnioskodawcy będący uczestnikami programu motywacyjnego nie są zatrudnieni w Spółce Szwajcarskiej. Zatem w związku z otrzymaniem przez pracowników Wnioskodawcy, po zakończeniu Okresu Przechowywania, akcji Spółki Szwajcarskiej w ilości odpowiadającej zapisanym na indywidualnym rachunku maklerskim Akcjom Przyrzeczonym, otrzymanych bezpłatnie przy okazji nabycia Akcji Zakupionych jak i będących formą ekwiwalentu dywidendy uczestnicy programu (obecni i byli pracownicy Wnioskodawcy) nie uzyskują przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. obliczenia, poboru i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów, gdyż pracownicy nie uzyskują z tego tytułu przychodu ze stosunku pracy.

2018
6
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym

Fragment:

Możliwe jest objęcie Wnioskodawcy wprowadzonym przez Spółkę Akcyjną programem motywacyjnym (dalej: „ Program Motywacyjny ”) adresowanym m.in. do wybranych osób zatrudnionych w Spółce na umowę o pracę i/lub osób pełniących w Spółce Akcyjnej funkcje członków zarządu i/lub do osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych (dalej: „ Osoby Uprawnione ”). Program Motywacyjny opiera się na przyznaniu na rzecz powyższych osób, w tym na rzecz Wnioskodawcy, akcji na warunkach preferencyjnych - pod warunkiem spełnienia określonych w Programie Motywacyjnym wymogów. Osoby uprawnione w wykonaniu regulaminu Programu Motywacyjnego będą zawierać umowy ze spółką akcyjną gwarantujące im prawo do objęcia akcji po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione, czyli również Wnioskodawca, będą miały możliwość objęcia po cenach preferencyjnych (niższych od rynkowych) określonej ilości akcji w Spółce Akcyjnej. Akcje pochodzić będą z nowej emisji związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej, przeprowadzonego w ramach kapitału docelowego Spółki Akcyjnej. Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Akcyjnej w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki Akcyjne zostały już podjęte, upoważniając zarząd Spółki Akcyjnej do podjęcia stosownych działań w tym zakresie.

2018
3
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym.

Fragment:

Możliwe jest objęcie Wnioskodawcy wprowadzonym przez Spółkę Akcyjną programem motywacyjnym (dalej: „ Program Motywacyjny ”) adresowanym m.in. do wybranych osób zatrudnionych w Spółce na umowę o pracę i/lub osób pełniących w Spółce Akcyjnej funkcje członków zarządu i/lub do osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych (dalej: „ Osoby Uprawnione ”). Program Motywacyjny opiera się na przyznaniu na rzecz powyższych osób, w tym na rzecz Wnioskodawcy, akcji na warunkach preferencyjnych - pod warunkiem spełnienia określonych w Programie Motywacyjnym wymogów. Osoby uprawnione w wykonaniu regulaminu Programu Motywacyjnego będą zawierać umowy ze spółką akcyjną gwarantujące im prawo do objęcia akcji po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione, czyli również Wnioskodawca, będą miały możliwość objęcia po cenach preferencyjnych (niższych od rynkowych) określonej ilości akcji w Spółce Akcyjnej. Akcje pochodzić będą z nowej emisji związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej, przeprowadzonego w ramach kapitału docelowego Spółki Akcyjnej. Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Akcyjnej w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki Akcyjne zostały już podjęte, upoważniając zarząd Spółki Akcyjnej do podjęcia stosownych działań w tym zakresie.

2017
23
gru

Istota:

1. Jak opodatkować uzyskane przez Wnioskodawcę świadczenie otrzymane przez Organizatora Planu w związku z realizacją przez Organizatora Planu postanowień Planu?
2. Kiedy należy rozliczyć podatek dochodowy z tytułu uzyskanego przez Wnioskodawcę świadczenia od Organizatora Planu w związku z realizacją przez Organizatora Planu postanowień Planu?

Fragment:

Nr IPPB2/4511-525/15-2/MK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania w celu: doprecyzowania przedstawionego zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie: czy przyznawane Wnioskodawcy w ramach Programu motywacyjnego warunkowe niezbywalne prawo rozliczane pieniężnie stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi? czy też przyznawane warunkowe prawo w ramach Programu motywacyjnego stanowi inne prawa warunkowe rozliczane pieniężnie, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi? Organ podatkowy poinformował, że powyższa informacja została podana w stanowisku Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisu zdarzenia przyszłego, natomiast powinna być zawarta w opisie zdarzenia przyszłego mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Wezwanie z dnia 6 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4511-525/15-2/MK skutecznie doręczono w dniu 8 lipca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data nadania 14 lipca 2015 r., data wpływu 16 lipca 2015 r.) wyjaśniając, że: W ocenie Wnioskodawcy, jako składającego wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, zdarzenie przyszłe zostało opisane w sposób wyczerpujący. Zgodnie z założeniami Programu Wnioskodawcy przyznano, jako beneficjentowi, warunkowe prawo rozliczane pieniężnie.

2017
11
gru

Istota:

Skoro w omawianej sprawie Wnioskodawca nie będzie wykonywał wobec swoich pracowników praw i obowiązków płatnika, to nieuprawnionym jest rozpatrywanie w niniejszej interpretacji skutków podatkowych jakie powstaną po stronie pracowników Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w planie wdrażanym i administrowanym przez odrębny podmiot w tym m.in. w zakresie ustalenia dla tych pracowników momentu powstania przychodu oraz określenia źródła tego przychodu.

Fragment:

Spółka pragnie podkreślić, że organizatorem programu motywacyjnego kierowanego do kadry menedżerskiej, w tym do pracowników Spółki, jest K. i to K. decyduje o przyznawaniu Opcji poszczególnym pracownikom spółek należących do grupy. Pracownicy Spółki, którzy otrzymują Opcje, nie są związani z K. stosunkiem pracy. Pozostają oni zatrudnieni wyłącznie w Spółce. Z Regulaminu Wynagradzania i Premiowania oraz łączącej pracownika ze Spółką umowy o pracę nie wynika uprawnienie do otrzymania Opcji. Innymi słowy, możliwość uczestnictwa w programie motywacyjnym nie stanowi elementu warunków pracy i płacy pracowników Spółki objętych tym programem. O objęciu danego pracownika programem motywacyjnym, a w konsekwencji o przyznaniu mu Opcji decyduje K. K. obciąża Spółkę kosztami związanymi z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki. Spółka prosi o przyjęcie przez organ podatkowy założenia, że osoby uczestniczące w programie motywacyjnym nie są uprawnione do nabywania Akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki K. (będącej emitentem Akcji). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy nieodpłatne otrzymanie przez pracownika Spółki Opcji (...)

2017
7
gru

Istota:

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem podatnika w programie motywacyjnym

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 29 września 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie motywacyjnym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania w Polsce, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w stosunku do całości swoich dochodów i jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uczestniczy w programie motywacyjnym (dalej jako „ Program ” lub „ Program Motywacyjny ”) organizowanym przez będącą polskim rezydentem podatkowym spółkę kapitałową (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) (dalej jako: „ Spółka ”), adresowanym do kluczowych pracowników oraz członków organów Spółki (wszystkich bądź niektórych z nich) (w dalszej części: „ Uprawnieni ”), mającego na celu z jednej strony zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką, zaś z drugiej realizację wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.