ILPP2/443-1252/14-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla sprzedaży Produktów wskazanych w opisie sprawy, tj. wyrobów mleczarskich sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 10.51.52.00 „Jogurty i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany”.
ILPP2/443-1252/14-2/SJinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. dostawa towarów
 3. produkty
 4. stawki podatku
 5. wyroby
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produktów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.51.52.00 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produktów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.51.52.00.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą obejmującą dystrybucję wyrobów mleczarskich. Z tytułu prowadzonej działalności Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka sprzedaje m.in. następujące towary:

 • A. 150g – jogurt słodzony o smaku śmietankowym z pszenicą ekspandowaną w mlecznej czekoladzie (69% mlecznej czekolady), 4,6% tłuszczu w produkcie gotowym, o składzie: jogurt (mleko, kultury bakterii jogurtowych), pszenica ekspandowana w mlecznej czekoladzie 8% (cukier, pszenica ekspandowana (pszenica, cukier, syrop glukozowy, miód, olej rzepakowy, karmel), tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga kakaowa, guma arabska, laktoza (z mleka), lecytyna sojowa, słodka serwatka w proszku (z mleka), aromat), woda, cukier, syrop glukozowofruktozowy, aromat. (dalej: Produkt 1),
 • B. 120g – fermentowany produkt mleczny z wsadem o smaku caipirinha i 12% barwionych chrupek o smaku limonki, zawartości tłuszczu w produkcie gotowym 8,4% (dalej: Produkt 2).

Wskazane powyżej towary w dalszej części niniejszego wniosku nazywane będą łącznie „Produktami”.

Jogurt produkowany jest poprzez fermentację mleka dokonywaną przez bakterie fermentacji mlekowej – lactobacillus bulgarius i Streptococcus thermophilus.

Niniejszy wniosek dotyczy: (i.) okresu od 28 lutego 2014 r. do 12 listopada 2014 r., w którym to okresie Spółka dokonywała sprzedaży Produktu 1 z zastosowaniem 5% stawki VAT oraz (ii.) okresu od 5 maja 2014 r. do 17 listopada 2014 r., w którym to okresie Spółka dokonywała sprzedaży Produktu 2 z zastosowaniem 5% stawki VAT.

Spółka otrzymała opinie klasyfikacyjne stwierdzające, że Produkty powinny być klasyfikowane do grupowania 10.51.52.00 „Jogurty i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany” według Rozporządzenia z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.; dalej: PKWiU 2008).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka, we wskazanych okresach, była uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży krajowej Produktów...

Zdaniem Wnioskodawcy, był on uprawniony do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży krajowej Produktów.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 tej ustawy, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W tym zakresie klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie do celów opodatkowania VAT od 1 stycznia 2011 r, jest PKWiU 2008.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT podstawowa stawka VAT, którą opodatkowane są czynności podlegające VAT wynosi 23%.

Jednak w stosunku do dostawy niektórych towarów oraz usług zastosowanie znajdują stawkami obniżone. Jedną z obniżonych stawek VAT jest stawka 5%, która na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy VAT ma zastosowanie w przypadku dostawy towarów wymienionych w załączniku numer 10 do ustawy o VAT.

Zgodnie z pozycją 21 załącznika numer 10 do ustawy o VAT towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 2008 ex 10.5: Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU 2008 ex 10.51.53.0), podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 5%.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka powinna być uprawniona do zastosowania 5% stawki VAT do sprzedaży Produktów, w przypadku gdy (i) Produkty podlegają klasyfikacji do grupowania PKWiU 2008 10.5 (Wyroby mleczarskie) oraz jednocześnie (ii) nie stanowią kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU 2008 ex 10.51.53.0).

W ocenie Wnioskodawcy, Produkty sprzedawane przez Spółkę mieszczą się w grupowaniu PKWiU 2008 10.51.52.0 „Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany”, które, zgodnie z Zasadami Metodycznymi PKWiU 2008 stanowi pozycję wyodrębnioną w ramach grupy PKWiU 2008 10.5 „Wyroby mleczarskie”. Grupa ta, jak wskazano powyżej, koresponduje z poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

Jednocześnie, w pozycji PKWiU 2008 10.51.52.0 „Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany” nie mieści się kazeina do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeina do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym. Zgodnie z PKWiU 2008, na co wskazuje również poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, kazeina objęta jest pozycją PKWiU 2008 10.51.53.0 „Kazeina” (wskazane we wniosku Produkty nie są kazeiną).

Niezależnie od powyższego warto dodać, że Produkty nie są po prostu kazeiną do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumentację opartą o regulacje statystyczne, jak również wyjaśnienia do Nomenklatury Scalonej (dalej: CN) związane z klasyfikacją towarów według Taryfy celnej, potwierdzającą jego zdaniem prawidłowość stanowiska odnośnie klasyfikowania Produktów do grupowania PKWiU 2008 z 10.51.52.0: „Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany”, co w zestawieniu z poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT w związku z art. 5a ustawy o VAT determinuje zastosowanie 5% stawki VAT.

Powinność zastosowania not wyjaśniających do CN dla celów klasyfikacji Produktów wg PKWiU 2008

Zgodnie z Zasadami Metodycznymi PKWiU 2008, klasyfikacja towarów na gruncie PKWiU 2008 powinna być dokonywana w ścisłym związku z klasyfikacją taryfową, która to z kolei powinna opierać się na ogólnych regułach interpretacji obowiązujących w CN. Mając bowiem na względzie pkt 5.2.1 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiących załącznik do PKWiU 2008, bazą pojęciową i merytoryczną dla dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów według PKWiU 2008 jest właśnie CN. W konsekwencji zakres przedmiotowy poszczególnych grupowań PKWiU 2008 obejmujących towary (wyroby) determinowany jest przez zakres rzeczowy odpowiednich kodów CN.

W związku z tym, punktem wyjścia procesu klasyfikacji statystycznej (wg PKWiU 2008) towarów jest ustalenie prawidłowego kodu CN, do którego powinien być klasyfikowany dany towar. W tym celu należy skorzystać z ogólnych reguł klasyfikacyjnych obowiązujących przy klasyfikacji taryfowej towarów, posiłkując się jednocześnie tzw. notami wyjaśniającymi do HS (Noty wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów ustanowione przez Komitet Systemu Zharmonizowanego Światowej Organizacji Celnej) oraz do CN. Kolejnym etapem procesu klasyfikacji statystycznej towaru, po ustaleniu właściwego dla niego kodu CN, jest przełożenie kodu CN na odpowiednie, korespondujące z nim, grupowanie PKWiU 2008, mając na uwadze zasady metodyczne rządzące klasyfikacją towarów wg PKWiU 2008.

Z uwagi na powyższe, jak również na fakt, że grupowanie PKWiU 2008 10.51.52.0 koresponduje z pozycją CN 0403 (podpozycjami CN 0403 10 oraz CN 0403 90), poniżej Wnioskodawca przywołuje reguły obowiązujące przy klasyfikacji towaru do tej właśnie pozycji Taryfy celnej, na podstawie not wyjaśniających dla pozycji CN 0403.

Reguła 1 ORINS

Rozpoczynając analizę klasyfikacyjną, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zgodnie z Regułą 1 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej (Reguły zawarte w Części Pierwszej, Sekcji I A rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik nr I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnotowej Taryfy Celnej; dalej: ORINS), dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z innymi Ogólnymi Regularni Interpretacji.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, w celu uzupełnienia stanowiska klasyfikacyjnego według PKWiU 2008 poprzez posiłkowe zastosowanie reguł Nomenklatury Scalonej, analizie należy poddać treść (brzmienie) pozycji 0403 Taryfy Celnej, która na podstawie PKWiU 2008 jest powiązana z pozycją 10.51.52.0 PKWiU 2008
.

Pozycja 0403 Taryfy celnej, której brzmienie nakazuje analizować Reguła 1 ORINS, wskazuje bowiem, że w jej obrębie klasyfikuje się: „Maślankę, mleko zsiadłe i śmietanę ukwaszoną, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao”. Z uwagi na to, że składnikiem decydującym o charakterze Produktów, jest jogurt, którego udział procentowy w Produktach jest wyraźnie przeważający, w ocenie Wnioskodawcy Produkty spełniają wymogi zaklasyfikowania do pozycji CN 0403.

Noty wyjaśniające do pozycji CN 0403

Jak zostało powyżej wskazane, zdaniem Wnioskodawcy, opisywane Produkty mieszczą się w pozycji CN 0403.

Prawidłowość klasyfikacji Produktów w obrębie pozycji 0403 Taryfy celnej potwierdza nota wyjaśniająca do HS, zgodnie z którą: „Pozycja ta obejmuje maślankę oraz wszelkie rodzaje fermentowanego lub zakwaszanego mleka i śmietany oraz obejmuje zsiadłe mleko i ukwaszoną śmietanę, jogurt oraz kefir. Produkty objęte niniejszą pozycją mogą być w płynie, paście lub w postaci stałej (włączając zamrożone) oraz mogą być zagęszczone (np. odwodnione lub w blokach, proszku lub w granulkach) lub zakonserwowane”.

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że Produkty zawierają wyłącznie substancje dopuszczone przez dział 4 CN oraz pozycję 0403 CN. Bowiem zarówno w treści Not wyjaśniających do pozycji CN 0403, jak również w Uwagach ogólnych do działu 4 CN wskazano, że produkt zaklasyfikowany do tej pozycji oprócz składników naturalnego mleka może zawierać również:

 • dodatek cukru lub innego środka słodzącego;
 • dodatek substancji smakowo-zapachowych;
 • dodatek owoców (włącznie z pulpą i dżemami);
 • dodatek orzechów lub kakao;
 • małe ilości środków stabilizujących, które służą do utrzymania naturalnej konsystencji produktu w czasie transportu w stanie płynnym (np. fosforan disodu, cytrynian sodu i chlorek wapnia);
 • bardzo małe ilości przeciwutleniaczy lub witamin normalnie niewystępujących w mleku;
 • małe ilości związków chemicznych (np. diwęglan sodu) koniecznych do ich przetworzenia.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Produkty nie zawierają składników, które eliminowałyby możliwość zaklasyfikowania ich do pozycji CN 0403, a zatem, w ocenie Wnioskodawcy klasyfikacja Produktów do pozycji 0403 jest właściwa.

Reguła 6 ORFNS

W celu ustalenia, która podpozycja w ramach pozycji 0403 Taryfy celnej, jest właściwa dla klasyfikacji Produktów, w ocenie Wnioskodawcy należy posłużyć się Regułą 6 ORINS.

Reguła 6 ORINS stanowi bowiem, że: „Klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z powyższych reguł, stosując zasadę, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane (...)”.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w obrębie pozycji 0403 Taryfy celnej wyodrębniono 2 podpozycje (Jogurt, Pozostałe), z których jedyna, która może znaleźć zastosowanie w przypadku Produktów to podpozycja CN 0403 10, tj. Jogurt.

Klasyfikacja Produktów do podpozycji CN 0403 Jogurt, znajduje uzasadnienie również w Notach Wyjaśniających do CN (Noty Wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Unii Europejskiej opublikowane w Dz. U. UE C z dnia 6 maja 2011 r.). Zgodnie bowiem z Notą Wyjaśniającą do podpozycji CN 0403 10, podpozycja ta może obejmować jedynie wyroby, które „otrzymywane są w procesie fermentacji mlekowej wyłącznie paciorkowców Streptococcus thermophilus i pałeczek Lactobacillus delbrueckii, z podgatunku bulgaricus”.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Produkty otrzymywane są w procesie fermentacji mleka dokonywanej przez bakterie fermentacji mlekowej – lactobucillus bulgarius i Streptococcus thermophilus, co w zestawieniu z przytoczoną powyżej notą wyjaśniającą, jednoznacznie potwierdza prawidłowość klasyfikacji Produktów, dokonanej przez Spółkę.

Powyższe, poprzez powiązanie podpozycji CN 0403 10 ze wskazanym przez Wnioskodawcę grupowaniem PKWiU 2008 10.51.52.0 potwierdza, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowość jego stanowiska, co do klasyfikacji statystycznej Produktów.

Nazwa grupowania PKWiU

Jedna z fundamentalnych zasad metodycznych PKWiU 2008 (zasada wyrażona w punkcie 6.2.1) stanowi, że „podstawową funkcją nazwy grupowania jest określenie zakresu tego grupowania”.

Wskazana zasada metodyczna nakazuje kierować się przy klasyfikacji towarów brzmieniem odpowiednich grupowań PKWiU 2008 (stanowi ona jednocześnie odpowiednik PKWiU Reguły 1 ORINS, o której była mowa powyżej).

Brzmienie pozycji PKWiU 2008 10.51.52.0 wskazuje, że aby zaklasyfikować wyrób do tej pozycji, powinien on być m.in. jogurtem.

Jak Spółka wskazała powyżej, Produkty spełniają wszystkie niezbędne warunki przewidziane przez Taryfę celną oraz Nomenklaturę scaloną, do uznania go za jogurt.

W rezultacie, Produkty sprzedawane przez Spółkę mieszczą się w grupowaniu PKWiU 2008 10.51.52.0 „Jogurty i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany”. Tym samym, Spółka była uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% do sprzedaży:

 • Produktu 1 – w okresie od 30 stycznia 2014 r. do 12 listopada 2014 r.,
 • Produktu 2 – w okresie od 11 kwietnia 2014 r. do 17 listopada 2014 r.

Prawidłowość powyższej klasyfikacji została potwierdzona w opiniach statystycznych wydanych na rzecz Spółki w stosunku do Produktów objętych niniejszym wnioskiem.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie powyżej przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22% – z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%), pod pozycją 28 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.5 „Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)”.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy – przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”. Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania. Podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Ponadto zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% – stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%.

Natomiast stosowanie do treści art. 41 ust. 2a ustawy – dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, pod pozycją 21 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.5 „Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)”.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą dystrybucję wyrobów mleczarskich. Z tytułu prowadzonej działalności Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka sprzedaje m.in. następujące towary (dalej: Produkty):

 • A. 150g – jogurt słodzony o smaku śmietankowym z pszenicą ekspandowaną w mlecznej czekoladzie (69% mlecznej czekolady), 4,6% tłuszczu w produkcie gotowym, o składzie: jogurt (mleko, kultury bakterii jogurtowych), pszenica ekspandowana w mlecznej czekoladzie 8% <cukier, pszenica ekspandowana (pszenica, cukier, syrop glukozowy, miód, olej rzepakowy, karmel), tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga kakaowa, guma arabska, laktoza (z mleka), lecytyna sojowa, słodka serwatka w proszku (z mleka), aromat>, woda, cukier, syrop glukozowofruktozowy, aromat. (dalej: Produkt 1),
 • B. 120g – fermentowany produkt mleczny z wsadem o smaku caipirinha i 12% barwionych chrupek o smaku limonki, zawartości tłuszczu w produkcie gotowym 8,4% (dalej: Produkt 2).

Jogurt produkowany jest poprzez fermentację mleka dokonywaną przez bakterie fermentacji mlekowej – lactobacillus bulgarius i Streptococcus thermophilus. Spółka otrzymała opinie klasyfikacyjne stwierdzające, że Produkty powinny być klasyfikowane do grupowania 10.51.52.00 „Jogurty i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany” według Rozporządzenia z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Na tle powyższe Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące prawidłowości stosowania przez niego stawki podatku w wysokości 5% dla sprzedaży Produktów będących przedmiotem wniosku w 1) okresie od 28 lutego 2014 r. do 12 listopada 2014 r., w którym to okresie Spółka dokonywała sprzedaży Produktu 1 z zastosowaniem 5% stawki VAT oraz w 2) okresie od 5 maja 2014 r. do 17 listopada 2014 r., w którym to okresie Spółka dokonywała sprzedaży Produktu 2 z zastosowaniem 5% stawki VAT.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, opodatkowaniu 5% stawka podatku VAT podlega dostawa „Wyrobów mleczarskich, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)”, na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy uznać, że dystrybucja (sprzedaż) Produktów wskazanych w opisie sprawy, tj. wyrobów mleczarskich sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 10.51.52.00 „Jogurty i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany” – podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Zatem Wnioskodawca w (i.) okresie od 28 lutego 2014 r. do 12 listopada 2014 r., w którym to okresie dokonywał sprzedaży Produktu 1 z zastosowaniem 5% stawki VAT oraz w (ii.) okresie od 5 maja 2014 r. do 17 listopada 2014 r., w którym to okresie dokonywał sprzedaży Produktu 2 z zastosowaniem 5% stawki VAT – postępował prawidłowo.

Należy zauważyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem interpretację indywidualną wydano na podstawie wskazanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.