0114-KDIP2-1.4010.410.2018.1.MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie czy nieodpłatne nabycie Produktów przeznaczonych na cele promocyjne stanowi dla Spółki przychód

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2018 r. (data wpływu 5 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy nieodpłatne nabycie Produktów przeznaczonych na cele promocyjne stanowi dla Spółki przychód – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy nieodpłatne nabycie Produktów przeznaczonych na cele promocyjne stanowi dla Spółki przychód.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka” prowadzi działalność handlową, której przedmiotem są m.in. wysokospecjalistyczne maszyny do obróbki metali oraz akcesoria, materiały i usługi serwisowe z tymi maszynami związane. Spółka nabywa u szwajcarskiego dostawcy specjalny, płynny koncentrat, a następnie importuje go do Polski. Towar ten znajduje się w beczkach, które przyjmowane są do magazynu Spółki.

Przedmiotowy preparat zwany jest potocznie „chłodziwem do obrabiarek”, a dalej w niniejszym wniosku „Produktem”, i jest niezbędny do pracy większości maszyn, którymi Spółka handluje i które serwisuje. Użycie Produktu do wypełnienia, uzupełnienia lub wymiany w maszynie, wymaga uprzedniego sporządzenia mieszanki o stężeniu odpowiednim dla danego rodzaju maszyny, do czego niezbędne jest m.in. posiadanie i umiejętność posługiwania się refraktometrem oraz znakomita znajomość wymagań maszyny. Niektórzy klienci Spółki robią to samodzielnie, dla innych czyni to natomiast Spółka w ramach obsługi serwisowej.

W pierwszym przypadku Produkt sprzedawany jest klientom jako towar (określona ilość beczek Produktu), w drugim zaś Spółka świadczy klientom usługi (Spółka wystawia fakturę za świadczenie usług, a nie na sprzedaż towaru). Niezależnie od przypadku, przedmiotowa sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT wg stawki podstawowej (23%).

Produkty są przez Spółkę wykorzystywane także do celów promocyjnych, co odbywa się we współpracy z jego producentem na wyznaczanych przez niego warunkach.

Promocje służą obopólnemu interesowi producenta i Spółki - dzięki nim obie firmy poszerzają udział w rynku, zapoznają klientów z marką i produktem, co przekłada się na wzrost sprzedaży. Spółka wykonuje następujące rodzaje działań promocyjnych z użyciem Produktu:

  1. Sprzedaż klientowi nowej maszyny, w której cenie zawiera się nieodpłatna usługa serwisowa związana z instalacją i uruchomieniem maszyny, w tym wlaniem do niej odpowiedniej mieszanki sporządzonej z Produktu.
  2. Nieodpłatne sporządzenie przez Spółkę odpowiedniej mieszanki z Produktu i nalanie jej do maszyny klienta, czemu nie towarzyszą inne transakcje.
  3. Testowe zużycie Produktu polegające na sporządzeniu przez Spółkę odpowiedniej mieszanki z Produktu i nalaniu jej do maszyny klienta. Testowanie może zakończyć się sukcesem lub porażką, co oceniane jest wg ściśle określonych kryteriów. W przypadku porażki, klient nie ponosi żadnych kosztów, a w przypadku sukcesu Spółka wystawia na jego rzecz fakturę za usługę serwisową.
  4. Zużycie chłodziwa na targach w celach demonstracyjnych. Demonstracja może dotyczyć zarówno samego Produktu, jak i maszyn, do pracy których Produkt jest niezbędny. Produkty zużyte bądź wydane nieodpłatnie przez Spółkę na w/w cele promocyjne, Spółka nabywa - także nieodpłatnie - od ich producenta, która regularnie uzupełnia przeznaczone na cele promocyjne zapasy Produktu posiadane przez Spółkę,
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając, że całokształt wykonywanych przez nią zlecanych przez klientów czynności, związanych z użyciem Produktu do napełnienia, uzupełnienia lub wymiany w maszynach, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT jako świadczenie usług?
  2. Czy nieodpłatne nabycie Produktów przeznaczonych na cele promocyjne stanowi dla Spółki przychód?

Niniejsza interpretacja odnosi się do pytania nr 2 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne nabycie Produktów przeznaczonych na cele promocyjne nie stanowi dla Spółki przychodu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z poźn. zm.; dalej: CIT), do przychodów podatkowych zalicza się m.in. wartość rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych świadczeń.

W orzecznictwie sądów administracyjnych, a także organów podatkowych utrwalił się jednolity pogląd, zgodnie z którym pojęcie nieodpłatnego świadczenia obejmuje wszystkie zdarzenia, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, w sposób nieodpłatny, tj. niezwiązany z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, a uzyskane w ten sposób przysporzenie majątku ma konkretny wymiar finansowy i jest trwałe. Por. m.in.: Uchwała NSA z 18 listopada 2002 r. (sygn. akt FPS 9/02), Uchwale NSA z 16 października 2006 r. (sygn. akt II FPS 1/06), Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 grudnia 2009 r., ILPB3/423-777/09-2/JG, Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 14.11.2006 r., sygn. PB 1-2/4117/IN ? 19/PUS ŁG/06/MM, Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 kwietnia 2015 r., sygn. IPPB5/4510-15/15-4/AM), Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 marca 2015 r., sygn. IPPB5/4510-97/15-2/JC, Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2012 r., nr IPTPB3/423-144/12-4/MF. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2009.12.04 nr ILPB3/423-777/09-2/JG.

Spółka otrzymuje nieodpłatnie Produkty z wyłącznym przeznaczeniem na cele promocyjne. Co więcej, warunkiem ich otrzymania jest faktyczne wykorzystanie poprzednio otrzymanych Produktów na te cele i zgodnie z warunkami producenta.

Nieodpłatne otrzymanie Produktu, który może zostać przez Spółkę wykorzystany wyłącznie do zużycia na cele promocyjne, a więc nieodpłatnego na rzecz podmiotów trzecich powoduje, że takie przysporzenie Spółki nie ma konkretnego wymiaru finansowego, ani też trwałego charakteru. W całkowitej zgodzie z powyższym rozumowaniem pozostaje art. 12 ust. 5-6 Ustawy o CIT, zgodnie z którym wartość nieodpłatnie otrzymanego przychodu ustala się w odniesieniu do wartości rynkowej otrzymanych rzeczy lub praw.

Rzecz, która może zostać wykorzystana jedynie do celów promocyjnych i nieodpłatnych, a więc nie mogąca wygenerować przychodu, ma rynkową wartość zero, bowiem każdy inny podmiot otrzymujący takie świadczenie w podobnych okolicznościach otrzymuje je za darmo. Rynek wycenia je więc na zero złotych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia czy nieodpłatne nabycie Produktów przeznaczonych na cele promocyjne stanowi dla Spółki przychód - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych w uzasadnieniu własnego stanowiska interpretacji indywidualnych oraz wyrokach sądowych, należy stwierdzić, że wiążą one w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisanym zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.