IPPP2/443-1067/14-5/MM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku potrącenia odsetek
IPPP2/443-1067/14-5/MMinterpretacja indywidualna
 1. odsetki
 2. produkty rolne
 3. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych -> Faktura VAT RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 27 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 13 stycznia 2015 r. w odpowiedzi na wezwanie z 12 stycznia 2015 r. nr IPPP2/443-1067/14-2/MM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku potrącenia odsetek – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku uchybień formalnych w treści przelewu za produkty rolne oraz prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku potrącenia odsetek. Wniosek zawierał braki formalne. W związku z tym tut. Organ podatkowy pismem z 12 stycznia 2015 r. znak IPPP2/443-1067/14-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z PKD 46.21.Z – sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Spółka nabywa produkty rolne (zboże) od rolników ryczałtowych i podmiotów zarejestrowanych dla potrzeb podatku VAT (płatników VAT). Nabyte towary są związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W przypadku nabyć od rolników ryczałtowych Spółka wystawia faktury VAT RR, zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy o VAT. Zapłata należności, która obejmuje również kwotę zryczałtowanego podatku VAT następuje na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni od dnia zakupu lub zgodnie z umową zawartą z rolnikiem w części, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne, a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu.

Rolnik ryczałtowy nabył w Spółce towary i ma wobec Spółki zobowiązanie, które nie zostało uregulowane w terminie. Spółka zgodnie z przepisami naliczyła odsetki ustawowe. Ww. rolnik dostarczył produkty rolne do Spółki i na tę okoliczność została wystawiona faktura VAT RR zgodnie z art. 116 ust. 2. Należność za dostarczone produkty rolne pomniejszono o kwotę należności za towary dostarczone rolnikowi zgodnie z art. 116 ust. 8.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwotę należności za dostarczone przez rolnika ryczałtowego produkty rolne Spółka może pomniejszyć o należne Spółce odsetki od nieterminowej zapłaty należności przez rolnika z tytułu nabycia towarów zachowując przy tym prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zwrot podatku VAT wykazanego w fakturze VAT RR...

Zdaniem Wnioskodawcy ma prawo do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury VAT RR w części dokonanej zapłaty przez potrącenie odsetek naliczonych zgodnie z przepisami od nieterminowej zapłaty za towary dostarczone rolnikowi ryczałtowemu. Potrącenie zostało dokonane na podstawie umowy zawartej z rolnikiem ryczałtowym. Stanowisko Zainteresowanego wynika z art. 116 ust. 9a ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Szczególne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT RR zostały uregulowane w przepisie art. 116 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Zgodnie z powołanym przepisem faktura VAT RR nie jest wystawiana przez sprzedawcę, ale przez nabywcę. Podatnik podatku od towarów i usług nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą zakup tych produktów. Oryginał faktury przekazywany jest sprzedawcy, czyli rolnikowi ryczałtowemu.

W myśl art. 116 ust. 6 ustawy o VAT zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Celem regulacji zawartej w powyższym przepisie jest powiązanie zapłaty dokonywanej przez podatnika z konkretną transakcją zakupu produktów rolnych. Dla osiągnięcia tego celu wprowadzono wymóg, aby w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty zostały podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów rolnych.

Stosownie do art. 116 ust. 7 ustawy o VAT za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Należy także zauważyć, że art. 116 ust. 8 ustawy o VAT stanowi, że warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Natomiast zgodnie z art. 116 ust. 9 ustawy o VAT przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Z kolei, na mocy z art. 116 ust. 9a ustawy o VAT przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Wskazać należy także, że zgodnie z art. 25 (6) VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. (77/388/EWG, Dz. U. UE L z dnia 13 czerwca 1977 r.), w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, Państwa Członkowskie mogą przewidywać wypłatę zryczałtowanej rekompensaty:

 1. albo przez podatnika, któremu dostarczane są towary lub świadczone usługi. W tym przypadku podatnik, któremu dostarczane są towary lub świadczone usługi jest upoważniony, zgodnie z procedurą określoną przez Państwa Członkowskie, do odliczenia z podatku od wartości dodanej, który jest zobowiązany zapłacić, zryczałtowanej kwoty rekompensaty, którą wypłacił rolnikom ryczałtowym;
 2. lub przez organy podatkowe.

Państwa Członkowskie poczynią wszelkie kroki potrzebne, aby dokładnie sprawdzić płatność zryczałtowanej rekompensaty rolnikom ryczałtowym (art. 25 (7) VI Dyrektywy).

W przytoczonym przepisie art. 116 ust. 6 ustawy o VAT określono warunki, których spełnienie uprawnia nabywców produktów rolnych do zwiększenia kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Jednym z nich jest obowiązek zapłaty należności za produkty rolne, na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Jednocześnie w art. 116 ust. 8, 9 i 9a ustawy o VAT doprecyzowano zasady rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku przez nabywców produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Warunek, o którym mowa w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT nie dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne i odpowiednio: kwotą należności za towary i usługi dostarczone temu rolnikowi przez nabywcę (art. 116 ust. 8 ustawy o VAT), kwotą potrącenia z tytułu rat pożyczek i zaliczek udzielonych rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów (art. 116 ust. 9 ustawy o VAT), czy też kwotą potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych – egzekucyjnych (art. 116 ust. 9a ustawy o VAT).

Z okoliczności przedstawionej sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Spółka nabywa produkty rolne od rolników ryczałtowych i podmiotów zarejestrowanych dla potrzeb podatku VAT. Nabyte towary są związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Rolnik ryczałtowy nabył w Spółce towary i ma wobec Spółki zobowiązanie, które nie zostało uregulowane w terminie. Spółka zgodnie z przepisami naliczyła odsetki ustawowe. Ww. rolnik dostarczył produkty rolne do Spółki i na tę okoliczność została wystawiona faktura VAT RR. Należność za dostarczone produkty rolne pomniejszono o kwotę należności za towary dostarczone rolnikowi. Potrącenie zostało dokonane na podstawie umowy zawartej z rolnikiem ryczałtowym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury VAT RR w części dokonanej zapłaty przez potrącenie odsetek naliczonych zgodnie z przepisami od nieterminowej zapłaty za towary dostarczone rolnikowi ryczałtowemu.

Z uwagi na opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że zapłata należności za produkty rolne na rachunek rolnika ryczałtowego pomniejszona o kwotę wynikającą z naliczonych przez Wnioskodawcę odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za dostarczone rolnikowi ryczałtowemu towary pozbawia nabywcę produktów rolnych prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o całą kwotę dokonanego zwrotu podatku. Wskazana sytuacja nie mieści się bowiem w katalogu potrąceń wskazanych w art. 116 ust. 9a ustawy o VAT, tj. wynikających z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

W tym miejscu należy wskazać, że w prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. W sprawie będącej przedmiotem wniosku mamy do czynienia wyłącznie z umową pomiędzy stronami transakcji co do sposobu uregulowania należności, a nie z obowiązkiem potrącenia z tej należności kwot wynikających z odrębnych ustaw. Nie zachodzą również w niniejszej sprawie przypadki określone w art. 116 ust. 8 oraz ust. 9 ustawy o VAT.

Reasumując, z uwagi na opis stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz treść powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia całego podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach VAT RR, ponieważ prawo do odliczenia podatku naliczonego obejmuje jedynie te należności, co do których spełniono warunki wynikające z przepisów art. 116 ust. 6-9a ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo tut. Organ podatkowy informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku potrącenia odsetek. Natomiast w zakresie prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku uchybień formalnych w treści przelewu za produkty rolne zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.