IPPP2/443-1067/14-4/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku uchybień formalnych w treści przelewu za produkty rolne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 27 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku uchybień formalnych w treści przelewu za produkty rolne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku uchybień formalnych w treści przelewu za produkty rolne oraz prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku potrącenia odsetek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z PKD 46.21.Z – sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Spółka nabywa produkty rolne (zboże) od rolników ryczałtowych i podmiotów zarejestrowanych dla potrzeb podatku VAT (płatników VAT). Nabyte towary są związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W przypadku nabyć od rolników ryczałtowych Spółka wystawia faktury VAT RR, zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy o VAT. Zapłata należności, która obejmuje również kwotę zryczałtowanego podatku VAT następuje na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni od dnia zakupu lub zgodnie z umową zawartą z rolnikiem w części, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne, a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu. Dokonując zapłaty za produkty rolne udokumentowane fakturami VAT RR występują przypadki kiedy w tytule przelewu widnieje tylko numer faktury VAT RR (brak daty), bądź występuje błędny numer faktury VAT RR lub błędna data wystawienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku wystąpienia w tytule przelewu należności za fakturę VAT RR, numeru faktury VAT RR (brak daty), bądź pomyłki w numerze faktury VAT RR lub pomyłki w dacie jej wystawienia, Spółka ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku VAT wykazany w fakturach VAT RR...

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku, gdy w tytule dokumentu przelewu należności za produkty rolne brak daty wystawienia faktury VAT RR (jest tylko numer), bądź wystąpił błąd w numerze faktury VAT RR lub wystąpił błąd w dacie jej wystawienia, Spółka ma prawo do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT z faktur VAT RR, których zapłata dotyczy, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty za produkty rolne.

Spółka potrafi każdorazowo przyporządkować dokument przelewu do faktury VAT RR, której dotyczy na podstawie pozostałych danych zawartych w dokumencie przelewu: imienia, nazwiska i adresu rolnika, numeru rachunku bankowego, na który dokonano przelewu, kwoty przelewu należnej rolnikowi ryczałtowemu na podstawie faktury VAT RR. Wnioskodawca nadmienia, że celem regulacji zawartej w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT jest powiązanie zapłaty dokonanej przez nabywcę z konkretną transakcją na rzecz rolnika ryczałtowego i potwierdzenie prawa do powiększenia kwoty podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Szczególne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT RR zostały uregulowane w przepisie art. 116 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Zgodnie z powołanym przepisem faktura VAT RR nie jest wystawiana przez sprzedawcę, ale przez nabywcę. Podatnik podatku od towarów i usług nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą zakup tych produktów. Oryginał faktury przekazywany jest sprzedawcy, czyli rolnikowi ryczałtowemu.

W myśl art. 116 ust. 6 ustawy o VAT zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

  1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
  2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
  3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Celem regulacji zawartej w powyższym przepisie jest powiązanie zapłaty dokonywanej przez podatnika z konkretną transakcją zakupu produktów rolnych. Dla osiągnięcia tego celu wprowadzono wymóg, aby w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty zostały podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów rolnych.

Należy również podkreślić, że celem faktury oraz dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty jest w tym przypadku przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego, a dodatkowo - dla nabywcy produktów rolnych - potwierdzenie prawa do powiększenia kwoty podatku naliczonego uprawniającej do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z okoliczności przedstawionej sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Spółka nabywa produkty rolne od rolników ryczałtowych i podmiotów zarejestrowanych dla potrzeb podatku VAT. Nabyte towary są związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W przypadku nabyć od rolników ryczałtowych Spółka wystawia faktury VAT RR. Zapłata należności, która obejmuje również kwotę zryczałtowanego podatku VAT następuje na rachunek bankowy rolnika w terminie 14 dni od dnia zakupu lub zgodnie z umową zawartą z rolnikiem w części, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne, a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu. Dokonując zapłaty za produkty rolne udokumentowane fakturami VAT RR występują przypadki kiedy w tytule przelewu widnieje tylko numer faktury VAT RR (brak daty), bądź występuje błędny numer faktury VAT RR lub błędna data wystawienia. Wnioskodawca wskazał, że jest w stanie przyporządkować dokument przelewu do faktury VAT RR, której dotyczy na podstawie pozostałych danych zawartych w dokumencie przelewu: imienia, nazwiska i adresu rolnika, numeru rachunku bankowego, na który dokonano przelewu, kwoty przelewu należnej rolnikowi ryczałtowemu na podstawie faktury VAT RR.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku, gdy w dokumencie przelewu należności za produkty rolne brak jest informacji w zakresie daty sprzedaży, występuje błędny numer faktury VAT RR lub błędna data wystawienia tej faktury.

Z uwagi na opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy na dokumencie przelewu kwoty należności za produkty rolne nie wpisano daty sprzedaży, występuje błędny numer faktury VAT RR lub błędna data wystawienia tej faktury, Wnioskodawcy przysługuje prawo do powiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR, której dotyczy dany dokument stwierdzający dokonanie zapłaty, ponieważ jest możliwe - jak wynika ze sprawy - przyporządkowanie, na podstawie innych elementów, danego dowodu zapłaty za produkty rolne do faktury dokumentującej tą transakcję. Ponadto zakupione produkty rolne od rolników ryczałtowych związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT - Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należało uznać za prawidłowe.

Końcowo tut. Organ podatkowy informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku uchybień formalnych w treści przelewu za produkty rolne. Natomiast w zakresie prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku potrącenia odsetek zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.